ธารน้ำใจ...เทิดพระคุณครู...สู่ชายแดนใต้

Report
โครงการ
“รวมพลคนรั กครู ส่ ูขวัญครูกล้ า
5 จังหวัดชายแดนใต้ ”
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีมาอย่าง
ยาวนาน และยิ่ งทวีความรุ นแรงขึน้ เรื่ อยๆ ในปั จจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชี วิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื ้นที่ สร้ างความเสียหายในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลัง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบการศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นพื น้ ฐานส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศอย่ า ง มี
นัยสาคัญ เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดโอกาสทางการศึกษา และ
ไม่ปลอดภัยขณะเดินทางไปโรงเรี ยน เนื่องจากยังมีความพยายามจากกลุ่มผู้ก่อ ความไม่
สงบในพื ้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มงุ่ สกัดกัน้ และทาลายล้ างการเรี ยนการสอนของครู
ในพื ้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง “ครู ”เป็ นบุคลากรอันทรงคุณค่ายิ่ง ถูกทาร้ ายให้ ได้ รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็ นจานวนมาก ดังปรากฏเป็ นข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อยู่
หลักการและเหตุผล
“ครู” คือ แม่พิมพ์ของชาติ ครู คือ ผู้สร้ างชาติ ครู คือ ผู้ให้ อย่างไม่มีวนั สิ ้นสุด
โดยเฉพาะครูในพื ้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถือได้ ว่าเป็ นบุคคลผู้เสียสละอย่างใหญ่
หลวง เพราะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่เสี่ยงภัย ให้ การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่ออบรมความรู้
พัฒนาทักษะความสามารถ และขัดเกลาจิตใจให้ เป็ นคนเก่ง คนดีของสังคม และ
ประเทศชาติ จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2556 ด้ วย
บริ ษัท 360 องศา เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด ผู้ผลิตงานสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
ควบคูก่ ารดาเนินงานด้ านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ “กลุม่ คนรักครู” จึงได้ จดั โครงการ
รวมพลคนรักครู สูข่ วัญครูกล้ า 5 จังหวัดชายแดนใต้ ขึ ้น
ประกอบด้ วย คอนเสิร์ตการกุศล “ ธารน ้าใจ...เทิดพระคุณครู...สูช่ ายแดนใต้ ”
โดยภายในคอนเสิร์ตจะมีการแสดงมุทิตาจิตต่อปราชญ์ของแผ่นดิน และการแสดง
นิทรรศการเทิดพระคุณครูผ้ เู สียสละ เพื่อเทิดพระคุณครูทวั่ ประเทศในโอกาสวันครูแห่งชาติ
ประจาปี 2556 วันที่ 16 มกราคม และหารายได้ เพื่อช่วยเหลือครูผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ และ
ครอบครัวครูผ้ เู สียชีวิต จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทังเพื
้ ่อเป็ น
การสร้ างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนี ้รายได้ สว่ นหนึง่ จากการจัดงานจะ
นาไปมอบแก่ประธานสหพันธ์ครูภาคใต้ เพื่อใช้ ในการดาเนินงานของสหพันธ์ครู ภาคใต้ ต่อไป
ทังนี
้ ้เพื่อเทิดพรคุณครูทวั่ ประเทศ และสร้ างขวัญกาลังใจแก่ครูในพื ้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อสร้ างทรัพยากรบุคคลสูก่ ารพัฒนาประเทศในอนาคต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเทิดพระคุณครูทวั่ ประเทศ โดยเฉพาะครูใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. เพื่อช่วยเหลือครูผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิตใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. เพื่อความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ
กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนทัว่ ไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตังแต่
้ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556
รูปแบบการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
จัดตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
จัดพิธีแถลงข่าวเปิ ดโครงการ
จัดคอนเสิร์ตการกุศลโดยศิลปิ นที่มีชื่อเสียง
จัดจาหน่ายของที่ระลึกโครงการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1. จัดตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน ประกอบด้ วย
1.1 ประธานคณะกรรมการ
1.2 รองประธานคณะกรรมการ
1.3 กรรมการดาเนินงาน
1.4 กรรมการฝ่ ายจัดหารายได้
1.5 กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2.1 โทรทัศน์
2.2 วิทยุ
2.3 สื่อสิ่งพิมพ์
3. จัดพิธีแถลงข่าว ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.
4. จัดหารายได้
4.1 ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
4.2 จาหน่ายบัตรเข้ าชม โดย บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัดเป็ น
ผู้ดาเนินการ
4.3 จัดจาหน่ายเสื ้อยืด “ธารน ้าใจ..เทิดพระคุณครู..สูช่ ายแดนใต้ ”
5. จัดพิธีสง่ มอบความช่วยเหลือสูค่ รูภาคใต้ ส่วนหนึง่ บนเวทีงานคอนเสิร์ตวันที่ 16
มกราคม 2556 และหลังจากการจัดคอนเสิร์ตอีกส่วนหนึง่ โดยตรงถึงครูที่ได้ รับ
บาดเจ็บ และครอบครัวของครูที่เสียชีวิตด้ วยการโอนเงินส่งมอบความช่วยเหลือผ่าน
ระบบบัญชีธนาคาร
6. จัดเตรี ยมคอนเสิร์ตโดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.1 จัดหาศิลปิ นที่มีชื่อเสียง
6.2 ออกแบบ Art work สาหรับผลิตงานคอนเสิร์ต และสื่อประชาสัมพันธ์ทกุ
ประเภท
6.3 จัดทาของที่ระลึก ได้ แก่ “เสื ้อยืด” โครงการ เพื่อจัดจาหน่ายหารายได้ สมทบ
ทุนช่วยเหลือครูภาคใต้
6.4 จัดหาวงดนตรี Back up พร้ อมอุปกรณ์การแสดงทังหมด
้
6.5 จัดเตรี ยมรูปแบบคอนเสิร์ต“ธารนา้ ใจ...เทิดพระคุณครู ...สู่ชายแดนใต้ ”
เสือ้ ยืด โครงการ เพื่อจัดจาหน่ ายหารายได้ สมทบทุน
ช่ วยเหลือครูภาคใต้
รายชื่อศิลปิ น นักร้ อง
1. คุณวินยั พันธุรักษ์
2. คุณโฉมฉาย อรุณฉาย
3. คุณกมลชนก เขมะโยธิน
4. คุณพรประเชิญ บุญสูงเนิน (เจิน เจิน)
5. คุณนันทวัน เมฆใหญ่
6. เดอะ พาเลช เจเนอเรชัน่ ประกอบด้ วย คุณอ๊ อด คีรีบรู ณ์, คุณต้ น
แมคอินทอช ,คุณเต้ ย อินคา, คุณจี๊ด รอยัล สไปรท์, คุณจิ๊บ รด.
คุณสายชล อินโนเซ้ นท์, คุณจืด ฟอร์ เอฟเวอร์ , คุณพีรสันติ จวบสมัย
รายชื่อศิลปิ น นักร้ อง
7. ศิลปิ น KPN ประกอบด้ วย คุณโอ๊ ต KPN 4, คุณกู๊ด KPN 9 ,
คุณเฟื อ้ ง KPN 10
8. ศิลปิ น AF ประกอบด้ วย คุณหนิม AF5 , คุณโบว์ AF5,
คุณไทด์AF8
9. น้ องเดียร์ อาร์ สยาม ,น้ องเรย์ อาร์ สยาม ,น้ องดรี ม ตีสบิ
รายชื่อนักแสดง
1. คุณชัยนนท์ จันทร์ เต็ม (คุณอ๊ อฟ)
2. คุณลาวัลย์ โทนะหงสา (คุณรุ้ง)
3. คุณสิทธิชยั ผานชมพู (คุณบอย AF 3)
4. คุณพศิน เรื องวุฒิ(คุณเอ)
5. คุณพงศ์ชนก กันกลับ (คุณวิว)
6. คุณเพทาย พลอยมีคา่
ครอบครัวข่าว
1. คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ (คุณแซ๊ ก)
2. คุณวีรินทร์ ทิรา นาทองบ่อจรัส (คุณปอ)
3. คุณกิตพิ นั ธุ์ นุตยกุล (คุณจ้ อ)
4. คุณมินดา นิตยวรรธนะ(คุณปู)
5. คุณคณีอาจ แดนดารงสุข (คุณอาท)

similar documents