บริษัท เค.พี.เอ็น. อินโนวา จำกัด

Report
บริษ ัท เค.พี.เอ็น. อินโนวา จาก ัด
เราเป็ นผู เ้ ช ี่ย วชาญเกี่ย วกั บ การรั ก ษา
สภาพแวดล ้อมด ้านระบบน้ าเพือ
่ อุปโภค, บริโภค
และระบบความเย็ น แบบประหยั ด พลั ง งานไม่ใ ช ้
้ ้ทัง้ ในทีป
น้ ายา R-134A โดยสามารถใชได
่ ิ ดและ
ี่ วชาญมากว่า 7 ปี
เปิ ด โดยมีความเชย
เราผู ้จ าหน่ า ยเครื่อ งกรองน้ า ระบบ RO
้
ทุก ขนาดตามความเหมาะสมในการใช งานโดย
ทีมงานทีม
่ ค
ี วามรู ้ความชานาญด ้านการวางระบบ,
ติ ด ตั ้ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ แ ก ไ้ ข ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น แ ก่
ผู ้บริโภค
ท า ง บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ้ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ร่ ว ม
รั บ ผิด ชอบเรื่ อ งสภาวะโลกร อ
้ นที่เ ป็ นปั ญหาที่
นานาชาติได ้ตระหนั กถึงความจาเป็ นและให ้ชาติ
ต่า งๆร่ ว มมือ กั น อย่ า งจริง จั ง ทางบริษั ทได ้เห็ น
ความสาคัญต่อเรือ
่ งดังกล่าวและขานรับ
ในการร่วมอย่างยินดีและเต็มใจเป็ นอย่างยิง่
ื่ ภาษาไทย
ชอ
บริษ ัท เค.พี.เอ็น. อินโนวา จาก ัด
ื่ ภาษาอ ังกฤษ
ชอ
K.P.N. INNOVA CO., LTD.
วันทีจ
่ ดทะเบียน
20 มิถน
ุ ายน 2557
กรรมการบริษัท
นายคงกฤช ไชยมงคล
น.ส.เปรมใจ โพธิกน
ั
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
ทีต
่ ัง้
298/310 ม.4 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ
10290
โทรศัพท์
093-789-1461
เลขประจาตัว
ี ภาษี
ผู ้เสย
0115557010911
Website
E-mail
www.kpninnova.com
[email protected]
เครื่ องกรองน ้ำระบบ Reverse Osmosis
และ เครื่ องกรองน ้ำระบบ Softener สำหรับงำน
อุตสำหกรรมบริ กำรให้ กำรออกแบบและผลิต รวมทังให้
้
คำปรึกษำระบบ Reverse Osmosis และระบบ
Softener ที่ใช้ ในโรงงำนอุตสำหกรรมทุกขนำดของ
ปริมำณกำรใช้ น ้ำตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำรโดยใช้ สำรกรองที่มี
คุณภำพ จึงมัน่ ใจในคุณภำพน ้ำ และเรำยังมีทีมวิศวกรที่
มีควำมชำนำญด้ ำนกำรออกแบบ ที่มีประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนมำมำกกว่ำ 7 ปี ทำให้ คณ
ุ ภำพของงำนที่ได้
อยูใ่ นระดับมำตรฐำนสำกล
บริ ษั ท ฯ ยิ น ดี ใ ห้ ค ำแนะน ำ รั บ ให้ ค ำปรึ ก ษำ
โดยผู้ เชี่ ย วชำญและช่ ำ งผู้ ช ำนำญงำนในด้ ำนกำร
ออกแบบและติ ด ตั ง้ ระบบลมเย็ น ในอุ ต สำหกรรม
(Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ น
ระบบที่ให้ ควำมเย็นโดยประหยัดค่ำไฟฟ้ำมำกกว่ำ 70%
โดยจะเน้ นกำรออกแบบที่ เหมำะสมกับสถำนที่ทำงำน
และยังสำมำรถลดอุณหภูมิได้ จริง 3-10 องศำเซลเซียส
เรำมีตัวเครื่ องที่หลำกหลำยและมีกำรพัฒ นำ
R&D ในตัวสินค้ ำตลอดเวลำ เพื่อให้ ระบบได้ คุณ ภำพ
และประสิทธิภำพสูงสุด
REV.00 20/06/2557
บจก.โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย
บจก.ทรู อินเทอร์ เน็ตดาต้ า เซ็นเตอร์
บจก.ซีพี-เมจิก
บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยมิตซูวา
บจก.โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย
บจก.นวโลหะไทย
บจก.เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ ตเอกซ์ ปอร์ ต (1991)
บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จากัด
บริษัท ศิริชนิ จากัด
บจก. โรฮ่ า ไดเค็ม ประเทศไทย
บจก.คิมแพ็ค
ม.เกษตรศาสตร์ (ห้ องเรี ยน)
ม.เกษตรศาสตร์ (ห้ องวิจัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จ
บจก. โตโยเท็กซ์ ไทล์ ไทย
แจ็คพอต พลาซ่ า
บจก.วัฒนาพรสกรู (1991)
บจก.เหรี ยญทองลามิทวิ บ์ ซ.2
บจก.เหรี ยญทองลามิทวิ บ์ ซ. 6
”ZENITH”
By K.P.N. Innova Co., Ltd.
www.kpninnova.com
[email protected]

similar documents