HISTÓRIA MAPOVANIA SVET

Report
Geografické
Informačné
systémy
Ležovičová Lucia
Prehistorické mapovanie
25. – 5. tisícročie p. n. l.
 Mapový prejav sa vyvíjal spolu s výtvarným

Vyjadrenie čŕt pôdorysu krajiny
 Nákresy okolia na stenách jaskýň, na
kostiach, hlinených tabuľkách, koži

2
Svetové počiatky mapovania

Pavlovská mapa
 Stará 25 000
rokov
 Vyrytá na hrote
mamutieho kla
 Vyryté meandre
rieky Dyje a
Pavlovských
vrchov
3
Svetové počiatky mapovania

Meziříčská mapa
 14. – 12. tisícročie p. n. l.
 Rytina štyroch stanových obydlí s ohniskami pri
rieke na plochej kosti
4
Staroveká kartografia
Cca 4 000 – 900 p. n. l.
 Mapové prejavy na hlinených tabuľkách,
kameni, keramických platničkách a neskôr
na papyruse

Vyššia presnosť
 Vyjadrenie väčších lokalít

5
Staroveká kartografia

Majkopská mapa
 3 800 – 2 100 p. n. l.
 Zobrazuje v popredí pôdorys dvoch riek a v
pozadí hory v perspektíve
6
Staroveká kartografia

Mapa severu Mezopotámie
 Hlinená doštička
7
Antická kartografia
800 p. n. l. – 500 n. l.
 Mapy boli súčasťou slovných
geografických opisov

Prvé kartografické zobrazenia, abstraktné
prvky na mape
 Ustálený pôdorysný princíp zobrazovania
sveta

8
Antická kartografia

Herodotova mapa sveta
 Z roku 450 p. n. l.
 Podstatná časť rekonštruovanej Herodotovej
mapy sveta
9
Antická kartografia

Ptolemaiova mapa
 Súbor máp – predobraz atlasu
10
Stredoveká kartografia

600 n. l. – 1 500 n. l.

Raný stredovek
 6. – 9. st.

Vrcholný stredovek
 10. – 13. st.

Neskorý stredovek
 14. – 15. st.
11
Stredoveká kartografia

Schéma Pisanskej mapy
 Portolán z roku 1300
12
Stredoveká kartografia

Katalánska mapa
 Jej časť z roku 1375
13
Stredoveká kartografia

Inclesmore – Yorkshire
 Rok 1450
14
Novoveká kartografia
15. – 18. st.
 Zemepisné a historické atlasy, regionálne
mapovanie, námorné mapy a atlasy,
podrobné mapovanie
 Tlač z dreva, neskôr z medených platní
 Rozvoj moreplavby, objavovanie nových
území

15
Novoveká kartografia

Lazarova mapa
 Rok 1528
 Mapa Uhorska
 Vytlačená z drevorytu
16
Novoveká kartografia

Etzlaubova mapa
 Rok 1492
 Južne orientovaná
mapa
17
Novoveká kartografia

Významné obdobie zlatého veku
holandskej kartografie
 Vydávanie máp a atlasov, námorné mapy a
atlasy, mapy nových území, rozvoj tvorby
cestných máp

Samuel Mikovíni – najvýznamnejší
kartograf Uhorska
18
1. vojenské mapovanie

Čechy, Morava a
Slezsko
 1764 - 1768
19
1. vojenské mapovanie
20
19. storočie
Vojenské a katastrálne mapovanie
 Nové kartografické zobrazenia

 Sformovali sa teórie týchto zobrazení –
matematická kartografia

Rozvoj tematického mapovania
 Poštové cesty, izoterm, geologické stavby
Vydávanie národných atlasov
 Tvorba Medzinárodnej mapy sveta
 Rozvoj techník tlače máp

21
2. vojenské mapovanie

Čechy a Morava
 1836 - 1852
22
2. vojenské mapovanie
23
3. vojenské mapovanie

Územie dnešnej Českej a Slovenskej
republiky
 1876 - 1880
24
3. vojenské mapovanie
25
20. storočie

1. obdobie
1900 – 1930
 Atlasy
 Používanie
ofsetovej tlače
 Vznik pozemnej a
leteckej
fotogrametrie
26
20. storočie

2. obdobie
1930 – 1980
 Topografické mapy stredných mierok
 Reliéfne a tematické mapy
 Rozvoj techník a technológií
○ Dominancia ofsetového spôsobu tlače
○ Zdokonalenie leteckej stereofotogrametrie
○ Začiatky diaľkového prieskumu Zeme
27
20. storočie

3. obdobie
po roku 1980
 Rozvoj reprografických techník (ozalid, xerox,
atď. ) a počítačových technológií
 Zvýšenie presnosti a početnosti máp
 Rozšírenie tematiky máp a atlasov rôzneho
druhu a typu

Kartografia – stala sa všeobecne
uznávanou technikou a vednou disciplínou
28
21. storočie
Prínos počítačovej techniky a postupov
urýchľujúcich proces zberu, spracovania,
tvorby a poskytovania mapových informácií
 Rozvoj globálnych systémov určovania
polohy

 GPS, GLONAS, GALILEO
Technológia počítačovej tvorby máp
 Geoinformačné technológie
 Celosvetové kartografické modely Zeme

29
21. storočie
30
Prvé grafické mierky

Prvé grafické
mierky na mapách
 Z historického
atlasu America in
maps
31
Rôzne grafické mierky

Grafické mierky
používané od
konca 16.st.
 Prvé mierky s
vysvetlením
dĺžok
32
Vývoj grafickej mierky máp

Vývoj grafickej mierky máp
 V 19. st. sa podoba grafických mierok relatívne
ustálila
 Vývoj smeroval k stále jednoduchšiemu výzoru
33
Mikovíniho mierky

Priečne meradlo – transverzálna mierka

Lineárne grafické mierky
34
Ďakujem za pozornosť
35

similar documents