Підготовка до контрольної роботи, хвильова і квантова оптика

Report
«Хвильова і квантова оптика».
Розв'язування задач.
Актуалізація знань
1.
Негативно заряджена цинкова пластинка втрачає
свій заряд під час освітлення світлом дугового розряду.
Укажіть, які з наведених тверджень неправильні.
А. Якби заряд пластинки був позитивним, освітлення також
призводило б до зменшення заряду.
Б. Чим більша інтенсивність випромінювання. Тим швидше
розряджається пластинка.
В. Якщо пластинку закрити непрозорим екраном, заряд
пластинки все одно зменшуватиметься.
Г. З поверхні пластинки вилітають електрони.
2.
Актуалізація знань
3. Укажіть із перелічених явищ те, у якому виявляються
квантові властивості світла.
А. Заломлення світла.
В. інтерференція світла.
4.
5.
Б. Дисперсія світла.
Г. Фотоефект.
Актуалізація знань
6. Чому яскраві тканини на сонці вицвітають?
А. Руйнується кристалічна гратка тканини.
Б. За рахунок переходу з одного стану речовини в інший.
В. За рахунок виривання електронів з поверхні речовини
під дією світла.
Г. Серед відповідей А-В немає жодної правильної
7.
Задачі для розв'язування на уроці
1. На який кут відхиляється промінь від
початкового напряму поширення, якщо кут
падіння на поверхню скла 450, а показник
заломлення скла 1,6.
Розв'язання задачі 1.
2. Фокусна відстань збиральної лінзи 20 см.
Предмет знаходиться на відстані 30 см від
лінзи. На якій відстані знаходиться
зображений предмет?(Відповідь: f = 0,6 м.)
3. Довжина хвилі світла, яка відповідає
червоній лінії у вакуумі, становить 656,3 нм.
Визначити довжину хвилі цього світла у склі,
якщо показник заломлювання світла у склі
для цих променів 1,51. Який колір матиме це
світло у склі?
(Відповідь: λ = 435 нм. Колір світла червоний.)
4) З якою найбільшою швидкістю будуть рухатися
фотоелектрони при їх звільненні із цезію, якщо він
освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі
λ=0,5 мкм? (Роботу виходу із цезію вважати рівною A=1 еВ).
Розв'язання
Установіть відповідність
5. А Дія світловода заснована на явищі...
Б Сонячне затемнення є наслідком...
В Людина може добре бачити і далекі, і близькі
предмети завдяки...
Г Дію підзорної труби засновано на явищі...
1 акомодації ока
2 прямолінійного поширення світла
3 повного внутрішнього відбиття
4 заломлення світла
5 розсіювання світла
6. А фіолетовий Б жовтий В зелений
Г синій
1. 600 нм 2. 460 нм 3. 400 нм 4. 760 нм 5. 500 нм
7. Установіть відповідність між ученим і його
науковим внеском у хвильову і квантову оптику.
А Олександр Столєтов
В Макс Планк
Б Генріх Герц
Г Альберт Ейнштейн
1 створив теорію фотоефекту
2 відкрив явище фотоефекту
3 досліджував закони фотоефекту
4 відкрив дисперсію світла
5 заснував квантову теорію світла
8. Установіть відповідність між фізичною величиною
і формулою, за якою вона обчислюється:
А маса фотона
В енергія фотона
Б імпульс фотона
Г робота виходу
1. hc/λ
2. E/c2
3. h/λ
4. υT
5.hc/λ-Ек

similar documents