อ่านต่อ

Report
แผนการกู้เงินในประเทศของรั ฐวิสาหกิจ ปี 2557 ไตรมาส 2 (ม.ค. 57)
จ
อ
พ
พฤ
ศ
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
Strictly confidential
BMTA Bond 1,000
MB 8Y
BAAC T/L 2,200
MB 3Y
GGLB 20,000 MB
3Y
BMTA Bond 1,300
MB 7Y
SRT Bond 670 MB
7Y
ส - อา
แผนการกู้เงินในประเทศของรั ฐวิสาหกิจ ปี 2557 ไตรมาส 2 (ก.พ. 57)
จ
อ
พ
พฤ
ศ
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
BAAC T/L 13,244
GHB Bond 2,000
MB 4 Y
BMTA Bond 1,000
MB 5Y
GHB Bond 1,000
MB 4 Y
BMTA T/L 1,000
MB 2Y
MB 3Y
EXAT T/L 1,700
MB 2Y
Strictly confidential
ส - อา
แผนการกู้เงินในประเทศของรั ฐวิสาหกิจ ปี 2557 ไตรมาส 2 (มี.ค. 57)
จ
อ
พ
พฤ
ศ
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31
Strictly confidential
GHB Bond 1,000
MB 4 Y
BAAC T/L
7,042.20 MB 3Y
GGLB 18,000 MB
3Y
EXAT Bond 2,000
MB 7 Y
ส - อา

similar documents