Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına

Report
YRD. DOÇ.DR.ÇİĞDEM AYDIN
KOYUNU
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI B GRUBU
SON DERS SUNUMU
NOT: Bu sunum son derste işlenen konuların
çerçevesini oluşturmaktadır. Ancak sunuma bağlı
olarak derste verilen ilave bilgiler yer almamaktadır.
Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi
Türkiye’de insan haklarının pozitif hukukun düzenleme
alanına girmesi, anayasacılığın gelişimi ile paralel gitmiştir.
•Tanzimat Dönemi:
İnsan haklarıyla ilgili ilk önemli gelişme 1839 tarihli Gülhane
Hatt-ı Hümayunu’nun ilan edilmesidir. Reform programı
niteliğindedir. Şu dört temel reformu vaat etmektedir:
1. Tebaanın can, mal, namusunun güvence altına alınması,
(kişi dokunulmazlığı ve güvenliği)
2. İltizam sisteminin yerini alacak düzenli bir vergi sistemine
geçilmesi, (mal güvenliği)
3. Genel ve zorunlu askerlik sisteminin başlatılması, (adalet
ve eşitlik ilkelerince yeniden düzenlenmesi)
4. Bütün Osmanlı tebaası için kanun önünde eşitliğin
sağlanması (eşit muamele)

1856-Islahat Fermanı:
1839 tarihli Hatt-ı Hümayun’un bazı ilavelerle
tekrarı niteliğindedir. En belirgin yönü, din ve
mezheplerine bakılmaksızın bütün Osmanlı
tebaasının kanun önünde eşitliğini daha kesin
bir dille ifade etmesidir. Müslüman olmayan
cemaatlerin dini ayrıcalıklarını teyit ediyor, gayrı
müslimlere mahkemelerde eşit tanıklık hakkı
tanıyor ve yine onlar için bütün devlet
memurluklarına
atanabilmek,
meclislere
girebilmek ve Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye’de
temsil edilmek gibi siyasal nitelikte sayılabilecek
haklara da yer veriyordu.
Ayrıca, yargılamanın aleni olması, işkencenin
kaldırılması, cezaların insanileştirilmesi, suç ve
cezada kanunilik gibi ilkelerde güvence altına
alınmıştı.
Birinci ve İkinci Meşrutiyet
Türkiye’de ilk defa anayasal monarşi benzeri bir
rejime geçilmesini sağlayan ilk anayasamız olan 1876
tarihli Kanun-i Esasi’sinin öngördüğü temel haklar
listesi esas olarak sivil ve siyasal haklardan
oluşmaktaydı.
Liste zamanın insan hakları
kataloglarına aşağı yukarı uygundu. Bunlar:
- Kişi özgürlüğü ve güvenliği-din ve ibadet özgürlüğübasın özgürlüğü- girişim özgürlüğü- dilekçe hakkı,öğretim özgülüğü-kanun önünde eşitlik-kamu
hizmetine girme hakkı- verginin mali güce göre
belirlenmesi-mülkiyet
güvenliği-konut
dokunulmazlığı-angarya yasağı-vergilerin kanuniliğiişkence yasağı-hakim güvencesi- iddia ve savunma
hakkı-mahkemelerin bağımsızlığı
Öngörülen haklar listesi bütün sivil ve siyasi
hakları içermemektedir. (toplantı ve dernek
kurma hakkı düzenlenmemiştir, oy hakkı
yalnızca erkekler içindir, düşünce ve ifade
özgürlüğü düzenlenmemiştir,
padişaha
sürgün yetkisi verilmiştir, sıkıyönetim hukuk
dışı bir rejimdir)
 Sultan Abdülhamit 1878’de parlamentoyu
süresiz tatil edince askıya alınmış ancak
1908’de yeniden yürürlüğe konmuş bir dizi
de değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerle:
sansür yasaklanmış, sürgün yetkisi kaldırılmış,
özel yazışmaların dokunulmazlığı, dernek ve
toplanma hakkı getirilmiştir.

1924 Anayasası



1921 Anayasası, tam bir anayasa niteliğinde değildir, içeriği
olağanüstü dönemin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla sınırlanmıştır.
Temel haklarla ilgili bölüm ve hükümler yer almamıştır.
1924 Anayasası, Türklerin kamu hakları başlığıyla insan haklarına yer
vermektedir. Bunlar doğal hukuk felsefesine dayanmakta ve klasik
anlayışı yansıtmaktadır. Düzenlediği sivil haklar ve özgürlükler: kişi
özgürlüğü, angarya yasağı, kişi dokunulmazlığı, kanun önünde eşitlik,
can ve ırz dokunulmazlığı, işkence yasağı, keyfi yakalama ve
tutuklama yasağı,keyfi aranma yasağı, konut dokunulmazlığı, basın
özgürlüğü, müsadere yasağı, eğitim özgürlüğü, yazışmaların
dokunulmazlığı, kanuni hakim güvencesi, vicdan, din, düşünce, yayın,
seyahat, sözleşme, çalışma, mülk edinme, toplantı, dernek, seyahat,
mahkemelerde hak arama,
Anayasal siyasi haklar: seçme (1934’e kadar sadece erkeklere),
seçilme (1934’e kadar sadece erkekler), kamu hizmetlerine girme
hakkı,TBMM’ye başvurma hakkı.




Haklar anayasal güvence altına alınmıştı ancak
teknik-kurumsal güvencelerle takviye edilmiş
değildir.
Sosyal haklar yeterince düzenlenmemektedir.
Sadece çalışma özgürlüğü (kişinin kendi işini
kendisinin bulması özgürlüğü) düzenlenmiştir.
Ruhu insan haklarından yana olmakla birlikte
uygulama buna uygun olmamıştır. Çeşitli kanunlarla
sivil toplum devletin denetimi altına girmiştir.
Örneğin Basın özgürlüğünün kısıtlanması (muhalif
gazete ve dergilerin kapatılması) vb.
Bu Anayasa döneminde Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi (27 Mayıs 1949) ve Avrupa Konseyi
Statüsü (12.12.1949)’ne taraf olunmuştur, Avrupa
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi (10
Mart 1954) onaylanmıştır.
1961 ANAYASASI DÖNEMİ





Anayasa 2. Md.: TC insan haklarına dayanan…
demokratik… bir devlettir.
Temel Haklar ve Ödevler: Kişinin Hak ve Ödevleri, Sosyal
ve İktisadi Haklar ve Ödevler, Siyasi Haklar ve Ödevler
Bu Anayasa tarihimizde ilk defa sosyal haklara yer
vermiştir. İktisadi ve dini özgürlükler sınırlıdır. Mülkiyet
hakkını
sınırlamıştır,
merkezi
planlamacılığı
anayasallaştırmıştır,
İnsan hakları açısından zikzaklı bir seyir izlemiştir. Sivil
haklar açısından bakıldığında, uygulama genellikle
olumludur ancak kısıtlamalarda bulunmaktadır.: fikir suçu,
basın özgürlüğü kısıtlanması, sakıncalı görülenlere
pasaport verilmemesi, Polis Vazife Kanunu, Dernekler
Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu gibi.
12 Mart 1971 askeri müdahalesi ve 12 Mart yönetiminin
uygulamaları ile Anayasanın liberal yönleri budanmıştır.
1973’de de Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur.
1982 ANAYASASI DÖNEMİ


1982 Anayasası orijinal haliyle insan hakları konusunda
elverişsizdi ancak yapılan değişikliklerle daha liberal bir Anayasa
niteliği kazandı.
1982 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Birinci Değişiklik: 17 Mayıs 1987, İkinci Değişiklik: 8
Temmuz 1993, Üçüncü Değişiklik: 23 Temmuz 1995,
Dördüncü Değişiklik: 18 Haziran 1999 , Beşinci Değişiklik:
13 Ağustos 1999 , Altıncı Değişiklik: 3 Ekim 2001, Yedinci
Değişiklik: 21 Kasım 2001 , Sekizinci Değişiklik: 27 Aralık
2002, Dokuzuncu Değişiklik: 7 Mayıs 2004, Onuncu
Değişiklik: 21 Haziran 2005, Onbirinci Değişiklik: 29 Ekim
2005, Onikinci Değişiklik: 13 Ekim 2006, Onüçüncü
Değişiklik: 10 Mayıs 2007., Ondördüncü Değişiklik: 31
Mayıs 2007, Onbeşinci Değişiklik: 16 Ekim 2007, Onaltıncı
Değişiklik: 9 Şubat 2008, Onyedinci Değişiklik: 7 Mayıs
2010
Bu dönemde taraf olunan uluslararası
sözleşmelerden örnekler:
 1988 yılında İşkenceye ve Diğer Zalimane,
Gayrı İnsani veya Küçültücü Muamele ve
Cezalara Karşı BM Sözleşmesi ve aynı
konudaki Avrupa Sözleşmesi onaylanmıştır.
 1987 yılında AİHM’ne bireysel başvuru hakkı,
1990 yılında AİHM’nin yargı yetkisi
tanınmıştır.
 2003 yılında BM Medeni ve Siyasal Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası
Sözleşmesi onaylanmıştır.
İNSAN HAKLARININ NİTELİĞİ
1. Evrensellik:
A) Bütün insanlar zamana ve mekana bağlı
olmaksızın insan haklarına sahiptir.
B) İnsan hakları toplumsal aidiyeti, kültürel kimliği,
sosyal kökeni, ırkı, dili, dini, sınıfı ne olursa
olsun tüm insanların sahip olduğu haklardır
C) İnsan hakları kültürel-rölativist gerekçelerle
tanımazlık edilemez
•
•
•
•
II. Doğuştanlık:
A) İnsanlar herhangi bir sosyal yapının
üyeleri olduğu için değil bundan da önce
sırf insan oldukları için bu haklara
sahiptirler.
B) İnsan hakları bu nedenle siyasal
toplumun meşruluk temeli ve ona yön
gösteren değerlerdir.
C) İnsan hakları topluma ve onun
temsilcisi sayılan devlete karşı ileri sürülen
haklardır.
III) Mutlaklık:
• a) İnsan haklarının varlığı herhangi bir kayda
ve şarta başlanmaz, hiçbir düşünce ile
varlıkları inkar edilemez. İstisnasız saygı
gösterilmelidir.
• b) İnsan haklarının kapsamı daraltılamaz,
pazarlık yapılamaz
• c) İnsan haklarının varlığı özellikle de
topluma karşı ödevlerin yerine getirilmesine
bağlı değildir
• d) Bir insan hakkının kullanımı ancak başka
bir insan hakkına tecavüz etmesi veya
varlığını ortadan kaldıracak bir biçimde
kullanılması durumunda kısıtlanabilir.
IV. Vazgeçilmezlik:
Gönüllü
olarak
dahi
vazgeçilemez
sözleşmelerle ortadan kaldırılamaz (ötenaziintihar)
V. Bireysellik:
İnsan hakları birey haklarıdır. Topluluk,
cemaat, grup hakları, insan haklarına göre
ikincil haklardır. Bir grubun, sınıfın da elbette
insan hakları olabilir ancak bunlar insan
hakları niteliğinde değildir. (zaman zaman
grupların
bireyin
insan
haklarını
sınırlandırabildiği görülmektedir o nedenle
de bireysellik önemlidir)
VI. Özgürlükçülük:
“Bir hak, başka bireyler ve kurumların
müdahalesi ve zorlaması olmaksızın bir
bireyin belli bir eylemi yapma veya
yapmama konusundaki kayıtsız-şartsız
özgürlüğüdür.
VII.Temel Nitelik:
İnsan hakları temel haklardır. Çünkü
varlıkları egemen iradesine bağlı değildir.
Anayasal düzenin temelini oluştururlar.
VIII. Devlete Karşı Olma:
İnsan hakları iddialarının muhattabı prensip
olarak devlettir. Dolayısıyla devletinde insan
haklarıyla ilgili dört ödevi vardır.
1) Tanıma
2) Dokunmama (Devletin müdahalesi istisnai
olmalı, amaç başka bir hakkın korunması
olabilir)
3) Koruma
(insana-gruba-devlete
karşı
koruma)
4) Temin/tedarik (yaşlı, kimsesiz çocuk, SGK
gibi)
İnsan Haklarının Sınırlandırılma
İlkeleri
Her bir hak için sınırlandırma nedenlerini
önceden görmek mümkün olmadığından
anayasalar ve uluslararası insan hakları
belgeleri çoğunlukla sınırlamalarla ilgili genel
ilkeler ve usuller öngörürler.
Bunlar.
I.Özgürlük Karinesi:
Temel hakların sınırlandırılmasında göz
önüne alınması gereken en temel ilkedir.
“Temel hakların kapsamı ve sınırı söz konusu
olduğunda özgürlüğü esas, özgürlükten
ayrılmayı ise istisna saymayı” yansıtmaktadır.
Belli bir temel hakkın ancak çok güçlü veya
zorlayıcı nedenlerin varlığı halinde ve istisnai
olarak sınırlanabilir. Nedenler çok dar
yorumlanmalıdır. Gerekçeler belirsiz olmamalı,
açık-seçik olmalı, ikna edici olmalıdır.
Özgürlük karinesi negatif-pozitif olmak üzere
iki şekilde anlaşılabilir.
Negatif anlayışa göre kanıtlama yükümlülüğü
kısıtlayacak olana düşer.
Pozitif anlayışa göre, özgürlük kendi başına
bir değerdir. Her özgür eylem, kötü/zararlı
sonuçları olsa dahi en azından özgür olduğu
için iyidir.
Anayasamızda veya AİHS’nde özgürlük
karinesi açıkça düzenlenmemiştir ancak
şüphe halinde özgürlükten yana yorum,
dar yorum , zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaç
gibi öğelere özellikle içtihatta referans
verilmektedir.
II) Kanunla Sınırlama:
Kanunla öngörülmüş ve kanuna uygun
sınırlama yapılmalıdır. Keyfiliğin önlenmesi
amacına dönüktür. Bu tür sınırlamalar her
zaman kanunla olmak durumunda değildir,
örneğin anayasamız sosyal ve ekonomik
haklar için sadece KHK ile sınırlamayı
öngörmektedir.
III) Nedene Bağlılık-Meşru Amaçların
İzlenmesi:
Sebepsiz yere ve meşru olmayan
nedenlerle sınırlanması yasaktır.
Bu
nedenler:
a) Kamu güvenliği, b) Başkalarının hak ve
özgürlükleri, c) Kamu sağlığı, d) Kamu
ahlakı, e) Kamu düzeni
Bizim Anayasamız bunların yanı sıra
Cumhuriyetin temel nitelikleri, laik
Cumhuriyet gibi ilkeler de getirmiştir.
IV. Demokratik Toplumda Gereklilik İlkesi:
Örneğin kamu düzeni nedeniyle bir sınırlama yapılacaksa bunu
anlamı demokratik bir toplumun veya demokratik bir
toplumla bağdaşabilen kamu düzeni anlayışının gerekleridir.
Demokratik toplumun başlıca unsurları ise:
a) İnsan hakları demokrasinin ve hukuk devletinin temelleridir,
b) Çoğulculuk, hoşgörü, geniş-fikirlilik demokratik toplumun
vazgeçilmez esaslarıdır,
c) Demokratik toplumda azınlıkta kalanlara adil davranılmasını,
hakim durumda olanların yetkilerini kötüye kullanmasının
engellenmesini öngörür
d) Düşünceyi açıklama özgürlüğü demokratik toplumun temel
esaslarındandır.
e) Örgütlenme ve siyasal partilerde esaslardandır,
f)
Din ve vicdan özgürlüğü de temel esaslardandır.
V. Ölçülülük İlkesi:
Bir
temel
hakkın
sınırlanmasında
başvurulan tedbirin hem demokratik
toplum açısından zorunlu bir ihtiyaca
dayanması hem de bu kısıtlama veya
tedbirin söz konusu ihtiyaç ölçüsünde olması
gerekecektir.
V. Öze Dokunma Yasağı:
Kanunla yapılacak sınırlamaların temel hakların
özüne dokunmaması (1982 Anayasası 13. Md.). Bir
temel hakkın kullanılmasını son derece zorlaştıran ,
imkansız hale getiren sınırlamaları yasaklamaktadır.
(asli çekirdeğe dokunmama) Örneğin yaşama
hakkı çekirdeği de yok bütünüyle dokunulmazdır.
MADDE 13.– (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.)
Temel
hak
ve
hürriyetler,
özlerine
dokunulmaksızın
yalnızca
Anayasanın
ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve
ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
Olağanüstü Rejimlerde İnsan Hakları
Olağandışı/istisnai yönetim usullerinin
yürürlüğe konması, temel haklara olağan
rejimdekinden
farklı
kayıtlamalar
getirilmesine
yol
açar.
Haklardan
yararlanmayı durdurur veya askıya alır.
Olağanüstü yönetimlerin niteliği farklıdır:
savaş seferberlik durumunda daha ağır
kayıtlamalar getirilir, salgın hastalık afette
daha nispeten hafif.
Olağanüstü Rejimlerde İnsan Hakları






Sapma rejimidir. Sapma rejimi önlemlerinin temel unsurları:
Geçici olmalıdır. Ulusal mevzuatta istisnai rejimin gerek ilanı
gerek uzatılmasında süresinin ne olacağı belirtilmiştir.
İstisnai olmalıdır. Bu rejime geçilme şartlarını ifade eder. Normal
olmayan oluşumların, sorunların ortaya çıkması, çıkma
tehlikesinin bariz olması.
Uygulama alanının sınırlılığı. Tüm ülkede istisnai rejimin
uygulanabilmesi ancak karşılaşılan sorunun ülkenin bütününde
sapma rejimine geçilmekle halledilebilecek boyutta olması.
Başvurulacak son çare olmalıdır.
İstisnai rejimde kategoriler varsa öncelikle en hafiften başlanmalı
(doğrudan sıkıyönetim ilan edilmemeli)
Olağanüstü durumlarda dahi dokunulamayacak “çekirdek” haklar
vardır: yaşam hakkı, işkence yasağı, kölelik-kulluk yasağı, suç ve
cezada geriye yürümezlik, hukuk önünde kişiliğin tanınması hakkı,
düşünce, vicdan ve din özg.ürlüğü aile hakkı, isim hakkı, çocuk
hakları, uyrukluk hakkı, yönetime katılma hakkı gibi
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN HAKLARIN
SINIRLANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMESİ
AİHS 15. Md.
Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma



1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde
her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve
uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek
koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler
alabilir.
2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm
hali dışında 2. maddeye (yaşama hakkı) , 3. (işkence) ve 4. maddeler (fıkra
1) (kulluk, kölelik yasağı) ile 7. maddeye (kanunsuz ceza olmaz) aykırı
tedbirlere cevaz vermez.
3. Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf,
alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri’ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen
tedbirlerin yürürlükten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tekrar
tamamen geçerli olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne
bildirir.
Ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel
tehlike: “halkın tamamını etkileyen ve devleti
oluşturan topluluğun düzenli yaşamı için bir
tehdit teşkil eden istisnai ve pek yakın bir kriz
veya tehlikeyi ifade eder”.
Bu tedbirler mutlak değildir: a) durumun
gerektirdiği ölçüde, b) süreli.
Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere ters
düşmemek kaydıyla: AİHS’nin yanı sıra, Sivil ve
Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi,
Cenevre Sözleşmesi, Evrensel Beyanname
gibi…
1982 ANAYASASI- IV. TEMEL HAK VE
HÜRRİYETLERİN
KULLANILMASININ
DURDURULMASI
MADDE 15. 1. Fıkra: Savaş, seferberlik, sıkıyönetim
veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan
doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla,
durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve
hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen
durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen
güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
 2. Fıkra: (Değişik: 7.5.2004-5170/2 md.) Birinci
fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna
uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında,
kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının
bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan
dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe
yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile
saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz








TÜRKİYE’DE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARINA
İLİŞKİN DÜZENLEME
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait
ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu
düzeninin ciddi şekilde bozulması,
Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü
hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.
OHAL, 6 ayı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar
Kurulu kararı ile ilan edilir.
Olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî
Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onayına sunulur.
TBMM, ilan edilen olağanüstü halin süresi dolduğunda, İlan edilen
OHAL’i, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında 4 ayı
geçmemek üzere, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun
hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede
yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur;
bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.




TÜRKİYE’DE
SIKIYÖNETİM
UYGULAMALARINA
İLİŞKİN DÜZENLEME
1. Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
2. Savaş hali
3. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
4.Ayaklanma olması
5. Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın
6. Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye
düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî
Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı
aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde sıkıyönetim ilân edebilir.
Bu karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet
Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye
Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini
kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır.
Sıkıyönetimde yöneticiler askerdir ve sıkıyönetim komutanları
Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.

similar documents