x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Člověk a společnost
EU030214
Doba Poděbradská 1.
Mgr. Marek Lengál
6. V
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál slouží k výkladu dějin českého státu po vymření Lucemburků, nástupu Habsburků a Jednotě bratrské.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Zápas o královskou korunu
• po husitských válkách a smrti Zikmundově
nastala v Čechách doba bezvládí, kdy o
vladařských záležitostech rozhodují zemské a
krajské sněmy
• narůstají spory mezi šlechtou a městy o podílu
na moci, kterou získaly za husitských válek
Albrecht II. Habsburský (1437 – 1439)
• rakouský vévoda, manžel jediné Zikmundovy dcery
Alžběty, byl zvolen na základě dynastické smlouvy mezi
Habsburky a Lucemburky
• proti jeho volbě ostře vystoupila kališnická šlechta i Jan
Rokycana, která si přála za panovníka polského prince
Kazimíra
• po korunovaci r. 1438 odjíždí do Uher, kde musí čelit
tureckému nebezpečí
• spory o nástupnictví se vyřešily r. 1439, kdy Albrecht
zemřel ve vojenském ležení, pravděpodobně na mor
• krátce po jeho smrti se mu narodil syn Ladislav, který
získal přízvisko Pohrobek
Albrecht II. Habsburský
1
Petr Chelčický a Jednota bratrská
Petr Chelčický (1390-1460)
• jihočeský zeman, originální filozof, kritik společnosti ; svědek
pustošivých husitských válek; česky psané spisy - odmítal učení
církve o rozdělení společnosti na kněžstvo, šlechtu a lid (traktát o
trojím lidu),
• hlásal rovnost lidí v právech a povinnostech, proto netřeba zákonů,
úřadů, soudů, vojska; odmítal panování osob světských i
duchovních, odvádění daní, platů; představa ideální církve, kritika
hromadění majetku (traktát Sieť viery pravé); novou společnost
nelze uskutečnit násilím (neodporovat zlu i za cenu ohrožení
vlastního života); požadavek pokory, trpělivosti,
• dobrovolné chudoby a přísné mravní kázně;odmítl potřebnost ,
vyššího vzdělání
Spis Petra Chelčického
2
Jednota bratrská
• založena r. 1457 v Kunvaldu u Žamberka
bratrem Krajčím na základě učení Chelčického
• na rozdíl od husitů volila svého biskupa a
světila kněze
• podporovala vzdělanost; od poč. 16. stol
přijímala mezi sebe šlechtice i měšťany
• dostala se do konfliktu s katolíky i kališníky
Dům v Kunvaldu, kde byla založena Jednota bratrská
4
Ladislav Pohrobek , král Holec
(1439 – 1457)
• po Albrechtově smrti nastalo v Čechách opět
bezvládí
• 1440 – mírný list → dohoda mezi katolíky a
kališníky o zachování míru v zemi
• moc v zemi se ocitá v rukou Landfrýdů → branně
– politická seskupení šlechty a královských měst
• v čele landfrýdů stáli hejtmané → do čela
nejmocnějšího východočeského landfrýdu byl po
smrti Hynka Ptáčka z Pirkštejna zvolen Jiří
z Poděbrad
Ladislav Pohrobek
5
Použité materiály a seznam citací
1.
2.
3.
4.
5.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anonym_Koenig_Albrecht_II.jpg
http://dig.vkol.cz/dig/mi164/0001rx.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domek_Na_sboru.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg
Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha:
Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.

similar documents