Slayt 1

Report
VI. Yerel Yönetimler Mali Yönetimi
Forumu
Hayrettin GÜNGÖR
Türkiye Belediyeler Birliği
Genel Sekreteri
Özerklik/Anayasal Dayanak
2. MAHALLİ İDARELER
Madde 127 – (1) …
(2) Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri,
yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir.
…
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum
yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller
dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.
…
Özerklik Şartı
Madde 3
Özerk Yerel Yönetim Kavramı
1- Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla
belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir
bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları
doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını
taşır.
2- Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim
sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve
kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen
meclisler veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu
hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan
oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan
katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini
hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Yasal Dayanağı/5393 S.K
Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,
idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
…
İfade eder.
Not: Aynı hüküm 5216 ve 5302 sayılı Kanunlarda da
yer almaktadır.
Anayasa, Özerklik Şartı ve Kanuna Göre
 Yerel yönetimler özerk kuruluşlardır.
 Özerklikler idari ve mali alandadır.
 Özerklikleri yasanın öngördüğü sınırlar içerisindedir.
 Yerel
yönetimlerin siyasi/demokratik özerklikleri
yoktur.
 Yerel yönetimler bağımsız kurumlar değildir.
 Merkezi idare yerel yönetimler üzerinde ancak
yasanın öngördüğü sınırlar içerisinde idari vesayet
yetkisine sahiptir.
 Görev ve yetkiler ancak yasa ile düzenlenebilir.
İdari ve Mali Özerklik
 İdari özerklik: İdari özerklik yerel yönetimlerinin
kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde
oluşturulan
organlarının,
merkezi
yönetimin
müdahalesi ve izni olmaksızın ve de ondan bağımsız
olarak kesin kararlar alabilmesidir.
 Mali özerlik: Kendilerine ait yeterli mal varlığı ve
gelirlere sahip olma, müstakil bütçe hazırlayabilme
yasanın öngördüğü sınırlar içersinde karar
organlarının
kararıyla
harcama
yapabilme
kabiliyetidir.
Mali Özerkliğin Şartları ve Korunması
 Müstakil bütçe hazırlayabilme,
 Görevleriyle orantılı gelir kaynaklarına sahip olma,
 Toplam gelirlerinin içerisinde öz gelirlerinin artırılması,
 Düzenli mali kaynağa sahip olması,
 Verimli ve gelir artışlarına karşı duyarlı gelir kaynaklarına sahip
olması,
 Kanunun öngördüğü sınırlar içersisinde vergi, resim ve harç
koyabilme,
 Sermaye piyasalarından borçlanabilmesi,
 Mali bakımdan zayıf olan yerel yönetimlere mali eşitleme
getirilmesi,
 Yeni görev verildiğinde mali kaynağının da birlikte verilmesi,
 Yerel
yönetimleri etkileyen düzenlemelerde uygun biçimde
görüşlerinin alınması,
Yeterli Mali Kaynak
 Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları
sağlanır. (ANY. Md.127)
 Ulusal
ekonomik politika çerçevesinde, yerel
makamlara kendi yetkileri dahilinde serbestçe
kullanabilecekleri
yeterli
mali
kaynaklar
sağlanacaktır. (Ö.Ş. Md. 9/1)
 Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla
belirlenen sorumluluklarla orantılı olacaktır. (Ö.Ş.
Md. 9/2)
Genel Bütçe Payı / Öz Gelirleri
Belediye
Belediyegelirleri
gelirleri
48%
48%
İl özel idare gelirleri
25%
52%
52%
75%
Genel bütçe
Özgelir
Genel bütçe
Genel bütçe
Özgelir
Özgelir
Belediye ve İl Özel İdareleri Pay Dağılımı (2012)
Pay türü
Belediyeler
İl Özel İdar.
Genel bütçe payı
23.438.039
3.119.433
Özgelir
21.693.486
9.321.046
45.131.525
12.440.479
Toplam
Toplam Kamu Harcamaları
2012 Toplam Kamu Gelirleri
Merkezi yönetim bütçe geliri
331.700.000.000
85%
Belediyeler
İl özel idareleri
Toplam
45.131.525.000
12.440.479.000
389.272.004.000
12%
3%
100%
Kamu Harcamaları
3%
12%
85%
Merkezi yönetim bütçe geliri
Belediyeler
İl özel idareleri
GBVB Payı Oranı/Miktarı (2012)
Mahalli idare
Büyükşehirler Payı
GBVG Oranı
6,35%
Tutar
17.138.174.444 TL
Kişi Başı Pay
491 TL
Büyükşehir Bel. GBVG Payı (%2,5x%30)
0,75%
2.069.070.590
59 TL
Büyükşehir Belediye Payı (İVGP x %5)
3,85%
10.264.906.212 TL
295 TL
B. İlçe Payı (%2,5 x %60)
1,50%
4.138.141.180 TL
119 TL
Bağlı İdare (İSKİ) Payı (%2,5 x %10)
0,25%
666.056.462 TL
19 TL
Diğer Belediye Payları
Denkleştirme Ödeneği
Toplam Belediye Payı
İl Özel İdaresi Payı
Toplam Mahalli İdare Payı
2,85%
0,10%
9,30%
1,15%
10,45%
7.380.057.405 TL
146.392.046 TL
24.664.623.895 TL
3.063.836.634 TL
27.728.460.526 TL
Not:
1- TUİK tarafından 2012 Ocak ayında açıklanan nüfus esas alınmıştır.
2- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde (266.420.576.899,13 TL) Maliye Bakanlığı 2012 yılı verileri esas alınmıştır.
3- GBVG=Genel bütçe vergi gelirleri payı.
4- İVGP=İlde toplanan vergi gelirleri payı.
5-Hesaplamaya esas alınan veriler Aralık 2011-Aralık 2012 dönemini kapsamakta ve kesinti yapılmayan tutarları içermektedir.
265 TL
22 TL
394 TL
41 TL
372 TL
Mali Eşitleme/Denkleştirme
 Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların
korunması, potansiyel mali kaynakların ve
karşılanması gereken mali yükün eşitsiz dağılımının
etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik mali eşitleme
yöntemlerinin veya buna eş önlemlerin alınmasını
gerektirir. Bu yöntemler ve önlemler yerel
makamların
kendi
sorumluluk
alanlarında
kullanabilecekleri takdir hakkını azaltmayacaktır. (Ö.Ş.
Md. 9/5)
Mevcut Eşitleme/Denkleştirme (5779 S.K)
 Gelişmişlik Endeksi
 Büyükşehir ve B. Şehir ilçe belediyelerinde
uygulanmamaktadır. Diğer belediyelerin pay dağıtımında
uygulanmaktadır.
 Sadece ilçelerin gelişmişliği esas alınmaktadır.
 Tahsis edilen GBVG payının %20 gelişmişlik endeksine
göre dağıtılmaktadır.
 Dağıtımında adaletsizlikler vardır.
 Denkleştirme Ödeneği
 Sadece nüfusu 10.000’den az olan belediyelere
verilmektedir.
 Maliye Bakanlığı bütçesinin binde biri (%0,001) kadardır.
 Dağıtımında adaletsizlikler vardır.
Mevcut 16 Büyükşehir Kişi Başı Payları
Büyükşehir Payı
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
İlçe Payı
İSKİ Payı
İVGP
İVGP+GVBG
(2,5x%60)
(2,5*%10)
Toplam Kişi
Başı Pay
496 TL
424 TL
357 TL
304 TL
295 TL
190 TL
184 TL
181 TL
152 TL
144 TL
142 TL
131 TL
130 TL
121 TL
117 TL
114 TL
295 TL
553 TL
481 TL
414 TL
362 TL
352 TL
247 TL
242 TL
238 TL
209 TL
201 TL
199 TL
188 TL
188 TL
179 TL
175 TL
171 TL
352 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
115 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
19 TL
687 TL
615 TL
548 TL
495 TL
486 TL
381 TL
375 TL
372 TL
343 TL
335 TL
333 TL
322 TL
322 TL
312 TL
309 TL
305 TL
486 TL
Büyükşehirler
KOCAELİ
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
MERSİN
BURSA
ANTALYA
SAMSUN
ESKİŞEHİR
KAYSERİ
KONYA
ERZURUM
ADANA
SAKARYA
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
ORTALAMA
İVGP: İl vergi gelirleri payı, GBVG: Genel bütçe vergi gelirleri payı
Mevcut BŞB Kişi Başı Payları ve Ortalaması
Mevcut 16 Büyükşehir Kişi Başı Pay Ortalaması
800
700687.0386293
615.0864985
600
548.2017716
495.4631888
486.0577003
500
381.012826
375.391683
400
372.1013539
342.8642644
332.7624371
335.0742164
322.2052009
321.5912074
312.4943417
305.2140685
308.6164165
300
200
100
0
 GBVG’den en az pay alan G. Antep
%225 fark bulunmaktadır.
ile en çok pay alan Kocaeli
arasında
 16 büyükşehir belediyesinin 11’i genel ortalamanın altında GBVG payı
almaktadır.
BŞB Kişi Başı Payları ve Ortalaması (2014)
800
30 Büyükşehir Genel Bütçe Kişi Başı Pay Ortalaması
700
677
586
600
550
512
500
Ort.446 TL
437 434 428 404
398 390 385
377 374 368 367 366
364 363 357 355 352 346
339 337 335 334 332 330 328
314
400
300
200
100
Gaziantep
Sakarya
Ordu
Mardin
Diyarbakır
Şanlıurfa
Adana
Aydın
Trabzon
Samsun
Kahramanmaraş
Manisa
Denizli
Malatya
Van
Hatay
Balıkesir
Bursa
Kayseri
Antalya
Konya
Muğla
Eskişehir
Tekirdağ
Erzurum
Mersin
Ankara
İstanbul
İzmir
Kocaeli
0
2014 Sonrası GBVB Payı Oranı/Miktarı (2014)
2012 verilerine göre hesaplanmıştır.
Mahalli idare
Büyükşehir Bel. GBVG Payı (%4,5x%30)
Büyükşehir Belediye İVGP Payı (%6,00)
Büyükşehir Belediye Toplamı
B. İlçe Payı (%4,5x%60)
Bağlı İdare (İSKİ) (%4,5x%10)
Büyükşehirler Toplamı
Diğer Belediye Payları
Denkleştirme
Toplam Belediye Payı
İl Özel İdaresi Payı
Toplam Mahalli İdare Payı
GBVG
Oranı
1,35%
5,33%
6,68%
2,70%
0,45%
9,83%
1,50%
0,10%
11,38%
0,50%
11,93%
Tutarı
3.596.677.788 TL
14.193.855.610 TL
17.790.533.398 TL
7.193.355.576 TL
1.198.892.596 TL
26.182.781.570 TL
3.863.098.365 TL
266.420.577 TL
30.312.300.512 TL
1.332.102.884 TL
31.644.403.397 TL
Not:
1. 2011 TUİK Nüfus verileri ve Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden alınan pay için Maliye Bakanlığı 2012 verileri esas alınmıştır.
2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde (266.420.576.899 TL) Maliye Bakanlığı 2012 yılı verileri esas alınmıştır.
3. GBVG=Genel bütçe vergi gelirleri payı.
4. İVGP=İlde toplanan vergi gelirleri payı.
5. Hesaplamaya esas alınan veriler Aralık 2011-Aralık 2012 dönemini kapsamakta ve kesinti yapılmayan tutarları içermektedir.
Kişi Başı Pay
63 TL
248 TL
311 TL
126 TL
21 TL
457 TL
310 TL
77 TL
435 TL
76 TL
423 TL
Mevcut 16 BŞB Nüfus ve Pay Karşılaştırması
Mevcut
Büyükşehirler
Belediye Nüfusu
2012
2014
Genel bütçe payları (TL)
Artış
oranı
2012
2014
Artış
oranı
1 Adana
1.636.229
2.125.635
30%
632.383.539
711.565.813
13%
2 Ankara
4.630.735
4.965.542
7%
2.404.067.697
2.505.735.792
4%
3 Antalya
1.073.794
2.092.537
95%
590.853.960
786.666.937
33%
4 Bursa
1.983.880
2.688.171
36%
896.745.490
991.166.985
11%
5 Diyarbakır
892.713
1.592.167
78%
394.766.346
524.052.018
33%
6 Erzurum
384.399
778.195
102%
184.422.152
338.931.464
84%
7 Eskişehir
659.924
789.750
20%
256.742.337
315.608.701
23%
1.438.373
1.799.558
25%
513.762.369
550.706.546
7%
13.710.512
13.854.740
1%
7.658.627.243
7.499.691.576
-2%
10 İzmir
3.401.994
4.005.459
18%
2.235.036.993
2.323.588.112
4%
11 Kayseri
1.004.276
1.274.968
27%
396.413.440
473.051.848
19%
12 Kocaeli
1.527.407
1.634.691
7%
1.074.822.427
1.084.804.838
1%
13 Konya
1.107.886
2.052.281
85%
602.150.263
794.983.019
32%
14 Mersin
876.958
1.682.848
92%
589.693.785
728.656.385
24%
15 Sakarya
590.498
902.267
53%
235.261.189
291.528.914
24%
16 Samsun
547.778
1.251.710
129%
317.555.748
440.495.607
39%
35.467.356
43.490.519
23%
8 Gaziantep
9 İstanbul
Toplam-Ort.
18.983.304.978
20.361.234.555
7%
Yeni 14 BŞB Nüfus ve Pay Karşılaştırması
Belediye nüfusu
GBV payı -Öz.da.dahil- (TL)
Yeni
Büyükşehirler
(2012)
2014
Artış oranı
1
AYDIN
758.496
1.006.541
33%
185.674.522
338.441.225
82%
2
BALIKESİR
843.028
1.160.731
38%
207.476.604
424.875.479
105%
3
DENİZLİ
802.755
950.557
18%
201.799.940
341.709.100
69%
4
HATAY
1.165.965
1.483.674
27%
294.723.356
540.980.495
84%
5
K.MARAŞ
831.303
1.063.174
28%
220.156.558
374.049.294
70%
6
MALATYA
637.804
762.366
20%
166.200.045
275.850.738
66%
7
MANİSA
1.066.052
1.346.162
26%
271.991.694
478.057.054
76%
8
MARDİN
539.374
773.026
43%
177.626.631
253.720.480
43%
9
MUĞLA
598.902
851.145
42%
139.877.945
333.583.134
138%
558.058
752.000
33%
155.541.701
252.749.899
62%
11 ŞANLIURFA
1.092.285
1.762.075
61%
313.021.399
574.501.642
84%
12 TEKİRDAĞ
758.882
852.321
12%
175.345.426
355.599.146
103%
13 TRABZON
589.583
757.898
29%
153.800.332
262.064.827
70%
14 VAN
609.893
1.051.975
164.152.488
374.276.298
10.852.380
14.563.016
72%
34%
2.827.388.641
5.180.458.811
128%
83%
10 ORDU
TOPLAM/ORT.
2012
2014
Artış
oranı
GBVGP BŞB ve İlçe Paylaşımı
 Kocaeli BŞB Kişi Başı Pay
 Büyükşehir : 525
 İlçe
:126
 SUKİ
: 21
: 672
 Gaziantep BŞB Kişi Başı Pay : 314
 Büyükşehir : 167
 İlçe
:126
 SUKİ
: 21
Büyükşehir ve İlçe Paylarının Dağılım Oranı
Kocaeli Büyükşehir
Gaziantep Büyükşehir
İLÇE PAYI
% 18
İlçe Belediye
Payı
BŞB Payı (SUKİ Payı
dahil)
% 82
Analizi
Toplam GBVG Payı : 672 TL
İLÇE PAYI
% 40
BŞB Payı
(SUKİ Payı dahil)
% 60
Toplam GBVG Payı : 314 TL
 Kocaeli’nde toplam payın % 18’ini ilçe belediyeleri alırken, Gaziantep’te ise %
40’ını ilçe belediyeleri almaktadır.
 Oysa bütün büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımı 5216
S.K’na göre yapılmış olup, aynıdır.
Vergi, Harç ve Ücret Koyabilme
 Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir
bölümü oranlarını kendilerinin kanunun koyduğu sınırlar
dahilinde belirleyebilecekleri yerel vergi ve harçlardan
sağlanacaktır. (Ö.Ş. Md. 9/3)
 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla
konulur, değiştirilir veya kaldırılır. (ANY. Md. 73/3)
 Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar
içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna
verilebilir. (ANY. Md. 73/4)
2464 S.K. Anayasa İptal




Eğlence Vergisi,
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı,
İşgal Harcı,
İlan ve Reklam Vergisi,
2464 sayılı Kanun’un 96’ncı maddesine göre
yukarıdaki vergi ve harçların alt ve üst sınırı Bakanlar
Kurulunca belirlenmekteydi.
Bu sınırlar içersinde belediye meclisleri vergi ve
harçların oranını belirliyordu. Anayasa Mahkemesi bunu
anayasaya aykırı bularak 19.5.2012 tarihinde iptal etti.
TBB Anayasa Önerisi
 (7) Yerel yönetimlere, görevleriyle orantılı gelir
kaynakları sağlanır. Bu idarelere kaynağı temin
edilmeden yeni görevler verilemez. Devlet
yardımlarının dağıtımında, yerel yönetimlerin
özellikleri dikkate alınarak destekleyici ve denkleştirici
tedbirler alınır. Yerel yönetimlerin vergi, harç ve diğer
gelirleri kanunun öngördüğü usul ve esaslar veya
sınırlar içerisinde meclisleri tarafından belirlenir.
Yeni Görev ve Kaynak Verilmesi
2014 BÜTÇE KANUNU TASARISI
Mahalli idarelere ilişkin işlemler
MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
…
(4) 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükşehir belediyeleri 2013
yılında söz konusu il özel idarelerince öz kaynakları ile
gerçekleştirilen eğitim ve sağlık amaçlı yatırım tutarlarının dörtte
üçünden az olmamak üzere, her derecedeki Devlet okullarının
inşaat, bakım ve onarımları ile sağlık yatırım projelerinin
gerçekleştirilmesi için yatırım harcaması yaparlar. …
Yeni Görev ve Kaynak Verilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
MADDE 97- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Sosyal hizmet kuruluşlarının devri
EK MADDE 1- (1) Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal
hizmet kuruluşları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar
çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına devredilebilir."
Görüş Alma ve Danışma
 Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara
ilişkin planlama ve karar alma süreçleri içinde,
kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun
biçimde danışılacaktır. (Ö.Ş. Md. 4/6)
 Yeniden
dağıtılan kaynakların yerel makamlara
tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine
uygun bir biçimde danışılacaktır. (Ö.Ş. Md. 9/6)
 TBB belediyeler adına görüş bildirebilir. (5355 S.K.
Md. 20)
Danışma/Görüş Alma
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plan ve ruhsat yetkisini aldı
danışılmadı.
 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Elektrik ve
Havagazı Tüketim Vergisi Maliye Bakanlığı uhdesine alındı
danışılmadı.
 5393 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle getirilen KDV
muafiyeti 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı kanunla alındı
danışılmadı.
 5272 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesiyle Hazine
arazileri belediyelere devredildi, 5272 sayılı Kanunun
Geçici 1’inci maddesiyle geri alındı danışılmadı.
…
Mevzuat Hazırlıklarında Usul ve Esas
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Görüş alma
MADDE 6 - (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar
hakkında ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının
görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra;
(2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler,
üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de
faydalanılır.
Mali Özerkliğin Geliştirilmesi Önerileri
 GBVG paylarının dağıtımında daha fazla kriter olmalıdır. BŞB ve ilçe paylaşımı








gözden geçirilmelidir.
Eşitleme ve denkleştirme sistemi büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri
içinde uygulanmalıdır.
6360 sayılı Yasa ile yüz ölçüm büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe
belediyelerinde pay dağıtımında bir kriter olmasına karşın, su ve kanalizasyon
idarelerinde bir kriter olarak değerlendirilmemiştir.
Öz gelirlerini artıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Öz gelirler verimli ve gelir
artısına karsı duyarlı olmalıdır.
Belediyeleri hizmetlerini etkileyen faaliyet ve işlerden belediyeler vergi, harç
ve ücret almalıdır. Örneğin; MTV belediyeler almalıdır.
Toplam kamu harcamaları içinde belediyelerin harcaması en az %25’e
çıkarılmalıdır.
Belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler Torba/Çuval veya Bütçe Kanunu ile
yapılmamalıdır.
Yapılan düzenlemelerle ilgili belediyelerin görüşü alınmalıdır.
Yasal sınırlar içerisinde belediyeler vergi, resim ve harç koyabilmeli ve
alabilmelidir.
TEŞEKKÜRLER
Elektrik Tüketim Vergisi
VERİLEN
2464
sayılı
Belediye
Gelirleri Kanunu
2. Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi:
Madde 34.- Belediye sınırları
ve mücavir alanlar içinde elektrik ve
havagazı tüketimi, Elektrik ve
Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
ALINAN
2009 Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu
Kısmen
ve
tamamen
uygulanmayacak hükümler
Madde 29.- 1/1/2009 tarihinden
sonra verilmesi gereken elektrik ve
havagazı
tüketim
vergisi
beyannameleri…
ilgili
vergi
dairelerine verilir.
KDV Mahsubu
VERİLEN
5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediyeye tanınan muafiyet
Madde 16.- Belediyenin kamu
hizmetine ayrılan veya kamunun
yararlanmasına
açık,
gelir
getirmeyen taşınmazları ile bunların
inşa ve kullanımları her türlü
vergi, resim, harç, katılma ve katkı
paylarından muaftır.
ALINAN
4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesiyle;
Bu maddede yer alan "inşa ve
kullanımları"
ibaresinden
sonra
gelmek üzere; "katma değer
vergisi ile özel tüketim vergisi
hariç"
ibaresi
eklenmiş
ve
belediyelerin kamu hizmetine ayrılan
veya kamunun yararlanmasına açık,
gelir getirmeyen taşınmazları ile
bunların inşa ve kullanımları KDV
istisnası dışına çıkarılmıştır.
Hazine Arazilerinin Devri
VERİLEN
5272 sayılı Belediye Kanunu
Geçici Madde 1.- Özel mevzuat hükümlerine göre devri
mümkün olmayan, kamu hizmetlerinde kullanılan veya Maliye
Bakanlığınca üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmiş olanlar
dışında kalan Hazineye ait taşınmazlardan, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte 1/5000 ölçekli nazım imar plânı içinde
kalanlar; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye,
büyükşehir belediye teşkilâtı kurulan yerlerde beşbin
metrekarenin üzerinde olanlar büyükşehir belediyesine
bedelsiz devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlarla ilgili
olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmeti
alanı olarak ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak
Hazine adına resen tescil edilir. Bu hususta tapu kütüğüne şerh
konulur.
Bunların satılması, kiralanması veya gelir getirecek başka bir
şekilde değerlendirilmesi halinde elde edilecek gelirin yarısı
Hazineye aktarılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri ve
Maliye bakanlıklarınca müştereken belirlenir.
ALINAN
5281 sayılı Vergi Kanunlarının
Yeni Türk Lirasına Uyumu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
(30.12.2004)
Yürürlükten
kaldırılan
hükümler
Madde 44.7) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı
Kanunun Geçici 1’inci maddesi,
Yürürlükten kaldırılmıştır.

similar documents