Kreslení KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH i. DRÁŽKOVÁNÍ

Report
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Ing. Helena Jagošová
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Kreslení konstrukčních prvků na hřídelích I.
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Střední vzdělávání s výučním listem, 2. ročník
Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník
Technická dokumentace
Vzdělávací obor
23 – 51 – H/01, 23-45-L/001
Tematický okruh
Kreslení strojních součástí a spojů .
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 2. ročník
Anotace
Žáci se naučí zobrazovat a kótovat konstrukční prvky na hřídelích.
Vybavení, pomůcky
-
Klíčová slova
Hřídel, drážkování, MB podložka, KM matice, technologické úkosy a rádiusy, konce hřídelí.
Datum
20. 8. 2013
www.zlinskedumy.cz
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
HŘÍDELE A JEJICH KONSTRUČNÍ PRVKY - ÚČEL
Jsou strojní součásti, které přenáší krouticí moment (hybné) nebo se na nich součásti otáčí (nosné).
K tomu jsou na nich navrhovány různé konstrukční prvky. Z důvodu co největší přesnosti a vzájemné
vyměnitelnosti, jsou tyto prvky normalizované.
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
DRÁŽKOVÁNÍ
Je tvarový prvek na hřídelích, který slouží ke spojení hřídele s nábojem a pomocí boků zubů drážkování
se přenáší kroutící moment z jedné části na druhou
Druhy drážkování:
1) Drážkování rovnoboké ČSN ISO 14 (ČSN 01 4942)
zobrazení a zakótování hřídele
zobrazení a zakótování náboje
Do počtu 4 se vykreslují všechny drážky a zuby, od počtu 6 se vykreslí jeden zub a dvě přilehlé drážky.
Profil se naznačí tenkou čarou.
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
DRÁŽKOVÁNÍ
Je tvarový prvek na hřídelích, který slouží ke spojení hřídele s nábojem a pomocí boků zubů drážkování
se přenáší kroutící moment z jedné části na druhou
Druhy drážkování:
2) Drážkování evolventní ČSN 01 4950 ÷ ČSN 01 4955
zobrazení a zakótování náboje
Do počtu 4 se vykreslují všechny drážky a zuby, od počtu 6 se vykreslí jeden zub a dvě přilehlé drážky.
Profil se naznačí tenkou čarou.
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
DRÁŽKOVÁNÍ
Je tvarový prvek na hřídelích, který slouží ke spojení hřídele s nábojem a pomocí boků zubů drážkování
se přenáší kroutící moment z jedné části na druhou
Druhy drážkování:
3) Drážkování jemné ČSN 01 4933
zobrazení a zakótování hřídele
zobrazení a zakótování náboje
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
DRÁŽKA PRO POJISTNOU PODLOŽKU
MB A ZÁVIT PRO POJISTNOU MATICI KM
Pojistná matice KM a k ní patřící podložka MD jsou speciální strojní součásti pro zabezpečení polohy
jiné strojní součást , zabraňují posouvání.
zobrazení KM a MB na sestavě
1 – hřídel
2 – těleso
3 – KM matice
4 – MB podložka
zakótování drážky na
hřídeli pro MB podložku
v nárysu
zakótování drážky na
hřídeli pro MB podložku
v řezu
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
Pojistné podložky typu MB
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
schematicky
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN
Hrany součástí se musí z důvodů technologických i bezpečnostních srážet nebo zaoblovat, velikost úkosu
nebo rádiusu je normalizovaná. Tato pravidla platí i když nejsou na výkrese součásti zakótovány!
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
KONCE HŘÍDELÍ A MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST VRUBU OD OSAZENÍ
Musí se správně nadimenzovat, aby byla zaručena pevnost hřídele, každý vrub na průměru totiž
znamená snížení pevnosti průměru. Jsou normalizované.
válcový konec hřídele a minimální
vzdálenost vrubu
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
KONCE HŘÍDELÍ A MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST VRUBU OD OSAZENÍ
Musí se správně nadimenzovat, aby byla zaručena pevnost hřídele, každý vrub na průměru totiž
znamená snížení pevnosti průměru. Jsou normalizované.
Kuželový konec hřídele a závit
vnější a vnitřní
KRESLENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NA HŘÍDELÍCH I.
ÚKOLY K OPAKOVÁNÍ
1)
2)
3)
4)
Vyjmenujte, jaké můžete najít konstrukční prvky na hřídelích
Najděte ve strojírenských tabulkách jak zakótujete rovnoboké, evolventní a jemné
drážkování na hřídeli o průměru 35 mm
Načrtněte a zakótujte drážku pro podložku MB a závit pro matici KM pro hřídelový
konec o průměru 25
Vysvětlete proč se musí navrhnout a správně zakótovat rádiusy, zkosení a konce hřídelí
ZDROJE A PRAMENY
•
•
•
•
•
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005.
ISBN 80-251-0498-2.
ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1.
vyd. Praha: Scientia, 2003, 341 s. ISBN 80-718-3297-9.
Tabulky a obrázky konců hřídelí [online]. [cit. 2013-08-20]. Dostupné z:
http://old.uk.fme.vutbr.cz/kestazeni/5CK/cv10/Va10.pdf
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy
technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003, xv, 865 s. ISBN 80-864-9074-2
Ostatní obrázky a výkresová dokumentace - archiv autora

similar documents