แหล่งที่มาของการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ด้านคุณภาพ (Quality)

Report
ดั ช นี ชี้ วั ด ร ะ ดั บ บุ ค ค ล ห ม า ย ถึ ง
เครื่องมือที่ใช้ วดั และประเมินผลการดาเนินงาน
ในด้ านต่ าง ๆ ที่สาคัญของบุคคลแต่ ละตาแหน่ ง
หรื อแต่ ละบุคคล ซึ่งแสดงผลเป็ นข้ อมูลในรู ป
ของตั ว เลขเพื่ อ สะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานของบุ ค คล แต่ ล ะ
ตาแหน่ งหรือแต่ ละบุคคล
ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลต ัวชวี้ ัดกรมลงสูร่ ะด ับสว่ น /ฝ่ายและระด ับบุคคล
แนวทางในการแปลงระบบ
่ ะด ับบุคคล
ประเมินผลลงสูร
ระด ับองค์กร
คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
ระดับองค์กร
เป้ าประสงค์และตัวชีว้ ด
ั ในระดับองค์กร
ระดับสานัก/กอง
บทบาท หน ้าทีแ
่ ละภารกิจ
ของสานัก/กองทีส
่ นับสนุน
ต่อเป้ าประสงค์และตัวชีว้ ด
ั
ในระดับองค์กร
ระด ับ
สว่ น / ฝ่าย
บทบาท หน ้าทีแ
่ ละภารกิจ
ในงานประจาของสานัก/กอง
ข้อเสนอกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
เป้ าประสงค์ในระดับสานัก/กอง
ตัวชีว้ ด
ั ในระดับสานัก/กอง
ระดับบุคคล
ระด ับบุคคล
บทบาท หน ้าทีข
่ อง
บุคคล ทีส
่ นับสนุนต่อ
เป้ าประสงค์และตัวชีว้ ด
ั
ของผู ้บังคับบัญชา
บทบาท หน ้าทีง่ าน
ของบุคคล
(Job Description)
เป้ าประสงค์ในระดับบุคคล
ตัวชีว้ ด
ั ในระดับบุคคล
งานทีไ่ ด ้รับ
มอบหมาย
เป็ นพิเศษ
แบบประเมินผลสัมฤทธิของงำน
์
ปั จจัยสำคัญสำหรับจัดทำ KPI รำยบุคคล
แหล่งที่มำของกำรกำหนดตัวชี้ วัดรำยบุคคล
KPI หลัก
JD
KPI หลัก
แผนหน่วยงำน
KPI หลัก/รอง
KPI หลัก/รอง
KPI รอง
Deploy
KPI ปี ที่ผ่ำนมำ
(Bas line Data)
รักษำกำร/
ช่วยงำน/ทำแทน/
งำนฝำก




ด้ านคุณภาพ (Quality) เช่น ข้อร้องเรี ยน ความพึงพอใจ
ของลูกค้า
ด้ านปริมาณ (Quantity) เช่น จานวนหน่วยที่ผลิต จานวน
โครงการที่สาเร็ จ ปริ มาณการให้บริ การ
ด้ านเวลา (Timeless) เช่น งานเสร็ จตามวันครบกาหนด
งานเสร็ จภายในรอบเวลา
ด้ านความคุ้มค่ าของต้ นทุน (Cost Effectiveness) เช่น
จานวนเงินที่ใช้จ่าย จานวนคาแนะนาที่มีการปฏิบตั ิตาม
ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ
กาหนดตัวชี้วดั ในจานวนทีเ่ หมาะสม ครอบคลุมเนือ้ งานหรือ
ความคาดหวังสาคัญ ไม่ กาหนดตัวชี้วดั ทีซ่ ้าซ้ อนโดยไม่ จาเป็ น



จานวนตัวชี้วดั ที่เหมาะสม :ระหว่ าง 3-7 ตัวแต่ ไม่ ควรเกิน 10 ตัว
ตัวชี้วดั ควรเป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญ และไม่ ควรมีจานวนมากนัก
ตัวชี้วัดแต่ ละตัวควรมีน้าหนักไม่ น้อยกว่ า 10 % โดยในการกาหนด
นา้ หนักตัวชี้วดั ควรคานึงถึง
ปริมาณงาน
 ผลกระทบและความสาเร็จ
 เวลาที่ใช้

similar documents