เกณฑ์หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์

Report
การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
สิทธิศกั ดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
จุดประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความสามารถพิเศษ
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม กลยุทธ์ ระบบงาน
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร
แผนปฏิบตั กิ าร โครงการ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์
กระบวนการ ตลาด ปฏิบตั กิ าร การติดตามผลและการปรับปรุง
การเชือ่ มโยงระหว่างกลยุทธ์กบั หมวดต่างๆ
11
การเชือ่ มโยงระหว่างกลยุทธ์กบั หมวดต่างๆ
12
5 PILLARS OF STRATEGY MANAGEMENT
1. ORGANIZATIONAL DIRECTION
• VISION & MISSION
• CORE VALUES
• KEY SUCCESS FACTORS
2. STRATEGY FORMULATION
• CHALLENGES & ADVANTAGES
• CORE COMPETENCY
• OPPORTUNITIES
• STRATEGIES
3. STRATEGY DEPLOYMENT
• ACTION PLAN
• RESOURCE PLAN
• TRAINING PLAN
4. PERFORMANCE MEASUREMENT
• KPI FORMULATION
• KPI TRACKING SYSTEM
• BENCHMARKING SYSTEM
5. PERFORMANCE MANAGEMENT
• ANALYSIS & REVIEW
• IMPROVEMENT
• REWARD & RECOGNITION
• KNOWLEDGE MANAGEMENT
STRATEGIC CONTEXT
External
and
internal
situation
(Michael
Porter’s
Five Forces
model)
Kaplan &
Norton
External
macroecon
omic
environme
nt
(PESTEL
analysis)
Internal
capabilities
and
performance
(Michael
Porter’s
Value Chain
model)
การเปลี่ยนแปลงสาคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ความสามารถพิเศษ
โอกาสเชิงกลยุทธ์
Summarize
the
conclusion
(SWOT
matrix)
Strategy
(address
key issues)
SWOT ตาม BSC
PER
SPE
CTI
VE
STRENGTH
WEAKNESS
OPPORTUNITY
THREAT
STRATEGIC
ADVANTAGES
STRATEGIC
CHALLENGES
STRATEGIC
OPPORTUNITIES
STRATEGIC
CHALLENGES
การวางแผนกลยุทธ์
Kaplan & Norton
Kaplan &
Norton
Kaplan & Norton
MAP TO INITIATIVES
KAPLAN & NORTON
KAPLAN & NORTON
ALIGN TO INDIVIDUAL
KAPLAN & NORTON
ALIGN TO COMPETENCY
KAPLAN & NORTON
STRATEGY TO PROCESS DASHBOARD
KAPLAN & NORTON
KAPLAN & NORTON
KAPLAN & NORTON
พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศด้วยเครือ่ งยนต์ 3 จังหวะ
11 คาถามง่ายๆ ในการวินิจฉัยตนเอง
1. องค์กรใช้วธิ ีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาวขององค์กร
2. องค์กรใช้วธิ ีการอะไรในการกาหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความเชีย่ วชาญพิเศษ
ขององค์กร
3. องค์กรใช้ขอ้ มูลทัง้ ภายนอกและภายในองค์กรมาประกอบการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร
4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไร
5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ใช้โอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร และตอบสนองต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุก
กลุม่ อย่างไร
6. องค์กรใช้วธิ ีการอะไรในการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง
7. องค์กรใช้วธิ ีการอะไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความสาเร็จของแผนปฏิบตั กิ าร
8. องค์กรมีแผนด้านทรัพยากรบุคคลทีต่ อบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารอะไรบ้าง
9. องค์กรใช้วธิ ีการอะไรในการติดตามความสาเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
10. องค์กรใช้วธิ ีการอะไรในการคาดการณ์ผลการดาเนินการขององค์กร
11. การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบรรลุเป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด
จากผลการวินิจฉัยสูก่ ารออกแบบระบบบริหารใหม่
ผลการวินิจฉัย
ออกแบบ/ปรับปรุงระบบบริหาร


ขัน้ ตอนการวางแผน?
 ปั จจัยนาเข้าประกอบการวางแผน?
 วัตถุประสงค์ไม่เหมาะสม ไม่สมดุล?
 การทาแผนปฏิบต
ั กิ าร?
 การถ่ายทอดสูก
่ ารปฏิบตั ?ิ
 ความสอดคล้องของแผนสนับสนุน?
 ระบบงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ?
 ตัวชี้วดั ไม่สอดคล้อง เหมาะสม?
 การคาดการณ์และการตัง้ ค่าเป้ าหมาย?
 ระบบติดตามไม่มีประสิทธิภาพ?
ปรับขัน้ ตอนการวางแผน
 ปรับปั จจั ยนาเข้า
 ปรับปรุงวิธีการคิดกลยุทธ์
 ปรับกระบวนการทาแผนปฏิบต
ั กิ าร
 ปรับปรุงวิธีการถ่ายทอด
 ปรับปรุงระบบการสนับสนุนงบประมาณ
 ปรับปรุงการจัดทาแผนทรัพยากรบุคคล
 ปรับวิธีการกาหนดและถ่ายทอดตัวชี้วดั
 ปรับปรุงวิธีการกาหนดค่าคาดการณ์
 ปรับปรุงระบบการติดตามผลตามกลยุทธ์
นาระบบทีว่ างรูปแบบใหม่สกู่ ารปฏิบตั ิ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้

similar documents