ตัวบ่งชี้ของสาขา

Report
ผช. ประกันนำเสนอรูปแบบ
งำนประกันฯ ตอ
่
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
เพือ
่นขอมติ
ทป
ี่ ประชุ
ม อนุ มต
ั ใิ นนตอ
ำเสนอรู
แบบงำนประกั
่
หลัคณะกรรมกำรบริ
กกำร
หำรคณะ
เพือ
่ ขอควำมเห็นชอบและ
ทีมประกัน (ผช.+หน.ประกัน+
ข้อเสนอแนะ
เลขำฯ) จัดทำรำยละเอียด
รูปแบบงำนประกัน (ขัดเกลำ)
จัดทำคูมื
อประกัน
่
นำเสนอรูปแบบงำนประกัน
คุณภำพตอที
่ ระชุมคณะฯ
่ ป
เพือ
่ ให้ทุกคนในคณะรับทรำบ
P
D
• รวมวำงแผนกั
บฝ่ำยแผน เพือ
่ ทบทวนควำมสมบูรณ์
่
และสิ่ งทีข
่ ำดในงำนประกันคุณภำพ
• List หลักฐำนทีต
่ องกำรตำมตั
วบงชี
้
่ ้
• ส่งตัวบงชี
่ ใ้ ห้กับสำขำ และแตละฝ
่
่ ำยของคณะ
รับผิดชอบ
• จัดโครงกำรทำควำมเขำใจเรื
อ
่ งตัวบงชี
้
่ ใ้ ห้แตละฝ
่
่ ำย
เพือ
่ ทำควำมเขำใจเกณฑ
มำตรฐำนแต
ละข
อ
้
่
้ และระบุ
์
• ติ
ตำมกำรด
ำเนินงำนของแต
ดเก็บ ่ ง
ผูด
ผิดชอบกำรเก็
บหลักฐำน ละฝ
่ รวมถึ
่ ำย งชและกำรจั
้รับ
่ วงเวลำในกำรส
หลักฐำนตำมช
่ ตละฝ
่ ระชุม
ฐำน
่ วงเวลำทีแ
่
่ ำยกำหนด ในทีป
หำรคณะฯ
• คณะกรรมกำรบริ
จัดเตรียมแฟ้มและสถำนที
เ่ ก็บหลักฐำน
(ตัวบงชี
้ องสำขำ = หัวหน้ำสำขำ , ตัวบงชี
้ องฝ่ำย
่ ข
่ ข
= รองฯหรือ ผช.)
• รำยงำนตอที
่ ระชุมกรรมกำรบริหำรคณะฯ ถึงสถำนะ
่ ป
งำนประกันคุณภำพแตละเดื
อน
่
• จัดเตรียมกำรตรวจประกันระดับสำขำฯ
• จัดเตรียมกำรตรวจประกันระดับคณะฯ ดำนหลั
กฐำน, ผู้
้
C
A
• ฝ่ำยประกันประเมินและรวบรวม
ขอเสนอแนะในกำรท
ำงำนตำม
้
ระบบใหม่ (ผูบริ
้ หำร
ผูปฏิ
ั งิ ำน ผูใช
้ บต
้ ้บริกำร)
• ฝ่ำยประกันนำผลประเมินมำ
ปรับปรุงระบบประกันคุณภำพของ
คณะฯ เพือ
่ จัดทำแผนกำรทำงำน
ในปี ตอไป
่
ตัว
บงชี
่ ้
ของ
สำขำ
ตัวบงชี
่ ้
ส่วนกลำง
รวมรวม
หลักฐำน
จัดทำ SAR
ของคณะ
การจัดเก็บ
หลักฐาน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี ้
สาขา
ผู้ช่วยแต่ ละฝ่ าย
ผู้เก็บหลักฐาน
บุคลากรในสาขาให้ หลักฐานกับ
หัวหน้ าสาขาฯ
คณะทางานแต่ ละฝ่ าย
ให้ หลักฐานกับ ผช.
ตัวบงชี
่ ้
(มก. 24 + สมศ. 15 )
สำขำ
4 พันธกิจหลัก
มก. 5 ตัวบงชี
่ ,้ สมศ.
5 ตัวบงชี
่ ้
ส่วนกลำงคณะ
มก. 19 ตัวบงชี
่ ,้ สมศ.
10 ตัวบงชี
่ ้
สำขำ
4 พันธกิจหลัก 10
ตัวบงชี
่ ้
กำรเรียนกำร
สอน
มก. =
2.2,2.3,2.
6
สมศ. = 14
วิจย
ั
มก. = 4.3
สมศ. =
5,6,7
บริกำร
วิชำกำร
มก. =
5.1
สมศ. =
8
ทำนุ บำรุง
ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
ประเมิน
ในระดับ
คณะฯ
ส่ วนกลางคณะ (1)
29 ตัวบ่งชี้
คณบดี
มก. = 7.1,8.1
สมศ. =13
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายแผนและบริหารความเสี่ ยง
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
(ผช.แผนฯ)
(ผช.ประกันคุณภาพ)
มก. =2.4,7.2,7.3
มก. = 1.1,7.4
มก. = 9.1,2.5
สมศ. = 11,15
ส่วนกลำงคณะ
(2)
ฝ่ำยวิชำกำร
(ผช.
วิชำกำร)
มก. =
2.1,2.7
สมศ. =
1,2,3,4,16.
2
ฝ่ำยพัฒนำ 29 ตัวบงชี
้ ั และ
ฝ่่ำยวิจย
นิสิต
บริกำรวิชำกำร
(ผช.พัฒนำ
(ผช.วิจย
ั ฯ)
นิสิต)
มก. =
2.8,3.1,3.2,3
.3,6.1
สมศ. = 10
ฝ่ำยประชำสั มพันธฯ์
(รองคณบดีฝ่ำย
ประชำสั มพันธฯ)
์
มก. =
4.1,4.2,5.2,5.
1.1
สมศ. = 9
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจาคณะและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของคณะ (สกอ.7.1)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.
8.1)
รอบปี งบประมาณ (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)
 สมศ. 13 การปฏิบต
ั ิตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถาบัน
 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้ (สกอ. 7.2)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
(สกอ. 7.3)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2
 ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
รอบปี งบประมาณ (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 7.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ.7.4)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
ตัวบ่ งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.9.1)
 (รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
(เนื่องจากตัวบ่งชี้น้ ีจะจัดทาระดับวิทยาเขต ฝ่ ายประกันฯจะตามเรื่ องเอง)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
 สมศ. 15 ผลการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 สมศ. 11 การพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)







ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั ให้กบั นิสิต (สกอ. 2.8)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร(สกอ.3.1)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี (มก.)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
ตัวบ่ งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)
สมศ. 10 การส่ งเสริ มสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)
(รอบปี การศึกษา : 1 มิ.ย. 2554 – 31 พ.ค. 2555)







ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร (สกอ.2.1)
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.2.7)
สมศ.1 บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรัดบั
อุดมศึกษาแห่งชาติ
สมศ. 3 ผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
สมศ.4 ผลงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
(สกอ.4.1)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู ้จากงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ (สกอ 4.2)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (5.1.1)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 สมศ. 9 ผลการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อองค์กร
ภายนอก
วัตถุประสงค์ ในการตรวจประกันระดับสาขา
1. เป็ นกฎกระทรวงซึ่งบังคับไว้
2. เพื่อให้ สาขาทราบถึงศักยภาพของตนเอง จากการ
ประเมินตนเองตามตัวบ่ งชีท้ ่ คี ณะกาหนด
3. เพื่อให้ สาขาทราบถึงจุดที่ควรพัฒนา
 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ ประจาทีม
่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.2.2)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ ประจาทีด
่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
(สกอ.2.3)
 ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(สกอ.2.6)
 สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์
 ตัวบ่ งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์
ต่ อจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจัยประจา (สกอ4.3)
 สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพม
ิ พ์
เผยแพร่
 สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทน
ี่ าไปใช้ ประโยชน์
 สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับรองคุณภาพ
 ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สั งคม (เกณฑ์ ข้อ 2,3,4,5)
 สมศ. 8
ผลการนาความรู้ และประสบการณ์ จากการ
ให้ บริการวิชาการมาใช้ พฒ
ั นาการเรียนการสอนและ
งานวิจัย
ตรวจประกันคุณภาพระดับสาขา
หลักฐานของสาขา
31 พ.ค. 55
หลักฐานของส่ วนกลาง
หลักฐานของคณะ
ภายใน
4 มิ.ย. 55
ทีมประกันฯ จัดแฟ้ม
ติดดัชนี 5 มิ.ย. 55
ส่ งหลักฐานตามองค์ ประกอบให้ ผช. ที่เกี่ยวข้ อง จัดทา กาหนดส่ งรายงาน
รายงานผลการดาเนินงานใน SAR บทที่ 2
บทที่ 2 : 11 มิ.ย. 55
ทีมประกัน Scan หลักฐาน และกรอกข้ อมูลใน CHE-online
ตรวจประกันระดับคณะฯ
Deadline
18 มิ.ย. 55
3-4 ก.ค. 55
ตัวบ่ งชี้ของส่ วนกลาง
หากคณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีแต่
ละฝ่ าย ส่ งหลักฐานในแฟ้ ม
ภายใน 25 พฤษภาคม 2555
ทีมประกันจะร่ างรายงานผลการ
ดาเนินงาน (บทที่2) ให้
และส่ งให้ผบู้ ริ หารแต่ละฝ่ ายตรวจ
คณบดี
ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1
รองฯ บริหาร
ผช.แผนและ
บริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี ้ที่ 7.2
องค์1
องค์ 8 (8.1)
สมศ. 13
ตัวบ่งชี ้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี ้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.4
ผช.ประกัน
คุณภาพ
องค์ 9
ผช.วิชาการ
ผช.พัฒนานิสิต
องค์ 2
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2.8
(ยกเว้ น 2.4,2.5,2.8)
ตัวบ่ งชี ้ 2.5
สมศ. 1,2,3,4
สมศ. 11,15
สมศ.14,16.2
องค์ 3
องค์ 6
สมศ. 10
ผช.วิจัยและบริการวิชาการ
องค์ 4
องค์ 5
สมศ. 5,6,7,8,9
ผู้รับผิดชอบ
คุณเสาวคนธ์
คุณปทุมวดี
คุณโก้
คุณพัชริน
คุณอัญชัน
องค์ ประกอบ
ผู้รับผิดชอบ
อ.ปานชีวัน
คุณเสาวคนธ์
คุณปทุมวดี
องค์ ประกอบ

similar documents