Vedení porady

Report
„Jak efektivně vést poradu“
OSNOVA









Význam porad
Typy porad
Příprava porady, pozvánka
Cíle porady
Desatero pro vedoucí
Typy vedoucích porad
Typy účastníků porad
Destruktivní prvky porad
Zápis z porady
Pro firmu:
VÝZNAM PORAD
# zaměření na podstatné otázky
# identifikace problémů
# analýza problémů
# systematické odstraňování překážek
#lepší koordinace postupů a činností
# překonávání „zaběhaných“ postupů
Pro řadové účastníky:
Pro vedoucí pracovníky:
# získání informací
# motivování přítomných
# odstranění konkrétních
překážek v práci jedince či týmu
# předání a získávání
informací („zdola“ „nahoru“
a naopak)
# seznámení se s očekáváním
nadřízeného
PORADA
# možnost vytváření „týmového
ducha“
# podíl na rozhodování, identifikace s cíli
# získávání nápadů a námětů
#zpětná vazba
# možnost přesvědčit druhé
#výměna zkušeností
# autorita
#příležitost ukázat své schopnosti, dovednosti,
znalosti
#poznání schopností ostatních pracovníků
TYPY PORAD




Formální – předem připravené porady s programem
Účelové – porady svolané zpravidla s malým
předstihem a bez pevného programu, zaměřené na
jeden bod
Řešitelské – cílem je vyřešení problému nebo
produkce nových nápadů (možná forma
brainstorming)
Informační – cílem je informovat ostatní
Než svoláme poradu, bylo by dobré projít si několik otázek, jako např:
 je plánovaná porada opravdu nutná? Jaký bude její cíl?
 jaký bude program porady?
 kdy a kde se bude konat?
PŘÍPRAVA PORADY
 koho tam potřebuji celou dobu a koho stačí přizvat?
 jaké podklady budou účastníci porady potřebovat?
 budeme potřebovat nějaké pomůcky?
 potřebuji některé body programu předjednat? s kým?
 kdo a kdy nachystá a rozešle pozvánky?
 kdo bude dělat zápis a rozešle jej po poradě?
 dá se v některém z bodů programu očekávat nesmiřitelný konflikt některých
účastníků mezi sebou?
 co může úspěšnost porady ohrozit?
Pozvánka
Co by na pozvánce nemělo chybět:
 Kdo poradu svolává
 Den a datum porady
 Čas začátku a konce porady
 Místo konání
 Cíl porady
 Program – základní body
Cíle porady
 Výměna informací
Na těchto poradách se sdělují informace.
Jejich tok může být jednostranný nebo
oboustranný.
 Vytváření idejí
Kreativní porady s možností využití speciálních
technik. Důvodem porady je řešení nějakého
problému, např. ideový záměr nového výrobku, nové
politiky a pod.
 Splnění nebo přijetí pracovního úkolu
Typické pracovní porady. Cílem je něco vytvořit,
dokončit, či připravit, např. rozpočet, plán, zajištění
akce a pod.
Cíle porady
Rozhodování
Rozhoduje se o už známé informaci. Přítomni jsou
lidé, jejichž účast je pro přijetí a realizaci
rozhodnutí nezbytná. K rozhodnutí lze dospět
konsensem nebo hlasováním.
 Budování spolupráce
Na těchto poradách se scházejí lidé různých
odborností nebo oddělení, aby identifikovali možnosti
vzájemné spolupráce, dohodli se na způsobu
komunikace a pod. Tyto porady pomáhají pochopit
úlohu.
DESATERO VEDENÍ PORADY
1) Poradu vždy pečlivě připravte a včas oznamte
termín jejího konání.
2) Začínejte včas.
3) Zopakujte na začátku cíl a program porady.
4) Dodržte program i dobu, kterou program
věnoval jednotlivým bodům porady.
5) Usměrňujte diskusi, udržujte nad ní kontrolu.
6) Vtáhněte ostatní do chodu porady,
udržujte jejich aktivitu.
7) Při vzniku konfliktu se jej nepokoušejte „vyřešit“ tím, že téma
opustíte a přejdete k dalšímu bodu
8) Směřujte k závěrům (rozhodnutí,
doporučení, usnesení, …).
9) Poradu ukončete v určenou dobu.
10) Zápis z porady rozešlete co nejdříve jejím
účastníkům.
EFEKTIVNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ
 Umí udržovat poradu v rychlém běhu.
 Dokáže probrat po řadě všechny témata porady ve vymezeném
čase.
 Vtáhne do diskuze všechny účastníky.
 Dovede diskusi k jasnému závěru a udělá nezbytná rozhodnutí
K tomu využívá :
 nástroje komunikace,
 umění asertivity,
 zásady správné prezentace.
ROLE OSOB NA PORADĚ
Iniciátor, předsedající
 Určuje, zda je porada nutná.
 Připravuje ji, zajišťuje přípravu a rozeslání pozvánek a materiálů.
 Řídí poradu.
 Zajišťuje na poradu navazující úkony.
Tvůrce zápisu
 V průběhu porady si zapisuje klíčové myšlenky, informace a
rozhodnutí.
 Po poradě zápis zpracuje a v kooperaci s iniciátorem rozděluje
účastníkům.
Časoměřič
 Zná harmonogram celé porady i jednotlivých bodů.
 Pět minut před vypršením stanovené doby poradu upozorňuje, takže
je čas k sumarizaci a ukončení diskuse.
 Oznamuje konec porady.
Účastník
 Bez ohledu na roli, je účastníkem každý, kdo je přítomný na poradě.
 Aktivní účastník přispívá informacemi a nápady.
 Podporuje ty, kteří vykonávají ostatní role.
 Vyžaduje jasné a zřetelné vyjadřování myšlenek.
Pozorovatel
 Na poradě neparticipuje.
 Může sloužit jako tvůrce zápisu.
 Funguje jako zpětná vazba.
 Hodnotí klady a zápory porady a navrhuje, coby mohlo být příště lepší.
Za výsledek porady je zodpovědný každý
 Choďte včas.
 Podporujte dodržování harmonogramu.
 Na poradu se připravte.
 Neodcházejte, aniž byste věděli, co bylo splněno, co má být uděláno a kdo to
udělá.
 Vyvarujte se rušivého chování,, destruktivních vlivů.
 Buďte konstruktivní, pomáhejte, aby porada neustrnula ve slepé uličce a
neodklonila se od tématu.
Typy účastníků porad
Typy účastníků a jak s nimi pracovat:
 nezúčastněný – užívejte příklady, které se týkají jeho respektive
jeho práce, případně mu klaďte přímé otázky,
 hádavý – nenechat se vtáhnout do hádky, asertivně zareagovat,
 nekooperativní – dohlédnout, aby byly využívány možnosti jeho
přínosu, např. jeho odbornost,
 pochybovačný – využívat jeho pochybovačné otázky k ověření
správnosti přijatých rozhodnutí,
TYPY ÚČASTNÍKŮ PORAD
učitel – překonat nechuť být poučován, protože jeho
vědomosti mohou být velkým přínosem
 upovídaný – slušně přerušit a udržovat v časovém
rámci, předem mu vymezit čas na vystoupení
 plachý – získat jej a „vtáhnout do dění“ tím, že jsou mu
kladeny občas „bezpečné otázky“ , na které s největší
pravděpodobností zareaguje správně. Za každý přínos do
diskuze je třeba mu poděkovat,
 pozitivní – povzbuzovat jej, aby co nejvíce působil na
ostatní. Jeho přínosu je třeba využívat zejména při
vyhrocené diskuzi.
NEJČASTĚJŠÍ DESTRUKTIVNÍ PRVKY PORAD
1. porada nemá jasný program
2. pravidelná porada je svolána, třebaže není co projednávat podle plánu
3. na poradě je příliš mnoho účastníků
4. účastníci porady přicházejí pozdě
5. účastníci porady jsou nepřipraveni (neznají zápis z minulé porady, nepřinesli si
podklady, nesplnili své úkoly atp.)
6. na poradě či v diskusi mluví jen jedna osoba, nikoho dalšího nepustí ke slovu
7. porada trvá do nekonečna, nemá stanoven konec
NEJČASŤEJŠÍ DESTRUKTIVNÍ PRVKY PORAD
8. na programu je mnoho bodů, jejich rozsah není časově vymezen
9. k jednotlivým bodům programu chybí jasný závěr
10. z porady není pořízen zápis
11. na poradě se „do sebe pustí“ někteří z jejích účastníků
12. účastníci porady jsou pasivní, nejeví zájem něco řešit, podvolují se
13.v místnosti, kde se koná porada, je nakouřeno, nevětráno a porada
probíhá bez přestávek
14.účastníci volně odcházejí a přicházejí
15.do poradní místnosti jsou přepojovány telefony či jsou jednotliví
účastníci porady vyvoláváni ven sekretářkami či kolegy
ZÁPISY Z PORADY
 v záhlaví název organizace
 druh porady
 datum (doba) a místo konání
 jmenovité uvedení přítomných (popř. odkaz na prezenční
listinu)
 záznam, kdo schůzi zahájil, řídil
 program a průběh jednání
 závěry
 úkoly vyplývající z porady
 jména pracovníků odpovědných za plnění úkolů
 jméno a podpis zpracovatele zápisu
 přílohy

similar documents