St*hování národ* - skolaprerovnl.cz

Report
Stěhování národů
Vytváření středověké evropy
Co to je?
•
Obrovský přesun obyvatelstva mezi 4. až 7. stoletím
Pár pojmů k pochopení celé
problematiky
•
•
•
•
•
•
•
Barbar
Germán
Kmen
Kočovník
Provincie
Rod
Říše
•Vše najdeš
vysvětleno
v učebnici
s. 8-9
Proč k tomu došlo?
• Roku 375 poráží Hunové Góty na území dnešního
Rumunska a ti začínají posouvat další kmeny
• Germáni se neubránili – část se podrobila, část
ustupuje
• Na území bývalých provincií zakládají své říše,
postupně splývají s domácím obyvatelstvem,
často přijímají jejich jazyk, jednotlivé kultury se
navzájem obohacují
• Výsledkem je de facto zánik římského impéria a
vytváření středověkých říší
Hunové
• Jedni z prvních nájezdníků z
východu co Evropa poznala
• Odkud jsou nevíme, možná až z
Koreje
• Nejznámější velitel Hunů byla
Attila, který žil (403?-453), měl
přezdívku – „bič boží“
• Nejslavnější bitva byla 451 bitva
na Katalunských polích, kde byli
Hunové poraženi
• Po smrti Attily mizí jejich
nebezpečí , zpět do Panonie
(Maďarsko)
Vznik nových států (říší)
•
Vizigóti
•
Ostrogóti
•
Vandalové
•
Frankové
•
Anglové, Sasové •
a Jutové
Langobardi
A kdo se usídlil na našem
území?
Nejprve Keltové a Germáni
Kol. r. 500 přicházejí Slované
Pamatuj si:
• Co znamenají jednotlivé pojmy ze začátku
prezentace
• Proč došlo ke stěhování národů
• Jakého časového úseku se stěhování národů týká
• Kdo jsou Hunové
• Jak se jmenovali kmeny, které přišly na území
bývalé římské říše
• Jaká byla situace u nás
• Kdo je to vandal, co to znamená vandalismus

similar documents