Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ

Report
z
Innowacyjny model aktywizacji
uczestników WTZ – prospołeczne
innowacje
m
LICZBY:
53 – liczba Zakładów Aktywności Zawodowej
1,5 tysiąca – liczba Zakładów Pracy Chronionej
608 – liczba WTZ w Polsce
22 tysiące – liczba uczestników WTZ
127 tysięcy – szacowana liczba osób
niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce
z
Warsztat Terapii Zajęciowej
wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka
stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym
do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i
zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
(art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych)
d
Problemy:
• nieefektywność systemu: tylko 0,38% uczestników WTZ podejmuje
zatrudnienie na otwartym lub chronionym rynku pracy;
• liczne bariery dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych
intelektualnie na otwartym rynku pracy (m.in. brak przygotowania
pracodawców,
• brak kompleksowego systemu wsparcia dla ON w miejscu pracy,) brak
miejsc na chronionym rynku pracy;
• brak instrumentów dla WTZ pozwalających przekraczać te bariery;
• brak silnych międzysektorowych partnerstw lokalnych wspierających
WTZ.
z
Innowacyjny model aktywizacji uczestników
WTZ
CEL: poprawa funkcjonowania mechanizmu
aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
poprzez
stworzenie
innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych
zatrudniających uczestników WTZ
.
Lider
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
l
Partnerzy:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Poznaniu
• Konimpex Sp.z.o.o
‚
Innowacje dla WTZ: III etapy projektu
Opracowanie, wdrożenie,
testowanie i włączenie w
główny nurt polityki
innowacyjnych rozwiązań,
które pozwolą wykorzystać
potencjał WTZ
Zaprojektowanie i
wdrożenie
innowacyjnych
rozwiązań dla biznesu
Wypracowanie
partnerstw publicznoprywatno-społecznych na
rzecz poprawy jakości
życia osób
niepełnosprawnych
x
Spółdzielnia Socjalna: przedsiębiorstwo
funkcjonujące na mocy ustawy o spółdzielniach
socjalnych z 2006 r., łączące w swoim działaniu
cele gospodarcze ze społecznymi, związanymi
z reintegracją społeczną i zawodową swoich
członków/pracowników oraz działalnością na
rzecz społeczności lokalnej.
‚
Idea
partnerstwa
trójstronnego
NGO na
rzecz ON
biznes
JST
,
JST: dlaczego warto?
Budowanie zaufania społecznego
w gminie/powiecie
Dostarczanie wybranych usług
publicznych
Generowanie zysków
l
Biznes: dlaczego warto?
Rozwój innowacji
Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw
Poszukiwanie nowych rynków
i grup klientów;
Doskonalenie produktów lub usług
Outsourcing procesów
Wzrost kapitału ludzkiego i siły nabywczej w regionie
.
Biznes integrujący:
Włączanie grup społecznych dotąd
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z
udziału w życiu społeczno – ekonomicznym;
m.in. osób niepełnosprawnych, uczestników
zakładów poprawczych czy osób uzależnionych.
]
Modele inkluzywne - przykłady
1. Krawiectwo, usługi IT (Konimpex Sp. Z.o.o.)
• I w Polsce wdrożony model inkluzywny.
• 90% przychodów SpS pochodzi ze zleceń
wykonanych dla Konimpex
• Zakres usług: Szycie produktów, wykonywanie
wszystkich reklamacji ubrań produkowanych w
Chinach, prowadzenie sklepu internetowego.
/
2. Produkcja wyrobów z
Ceramiki (Kępka Group)
Rezultat współpracy WTZ
Gębice i firmy Kępka Group
(ceramika) - Spółdzielnia
Socjalna Równe Szanse;
wyroby ceramiczne
wykonywane na zamówienie
firmy.
2
3. Pralnia, usługi utrzymania czystości, zielone(Sp. z.o.o
Bogdan Schulz)
• Zlecenia: opieka nad terenami zielonymi w Krainie
Zabaw –Bogilu”, pomoc
w przygotowaniu imprez plenerowych w Krainie Zabaw
– Bogilu” , czyszczenie sprzętu i maszyn
w firmie Bogdan Schulz Sp.z.o.o
• Stowarzyszenie Wioska, którego prezesem jest
właściciel w/w firmy jest członkiem założycielem
Spółdzielni Socjalnej Serce.
4. Krawiectwo, produkcja, Co-packing (Raben
Group)
Produkcja ubrań roboczych dla kierowców,
magazynierów, przedstawicieli handlowych
Produkcja przedmiotów okazjonalnych, które
firma będzie wręczać kluczowym partnerom
biznesowym
Usługi Co-packing’u
/
5. Kawiarnia, przygotowywanie produktów
gastronomicznych (Sodexo)
Prowadzenie kawiarni,
Przygotowywanie gotowych produktów
gastronomicznych,
Pilotaż zawiera: obieranie warzyw okopowych,
przygotowywanie sałatek, obieranie owoców itp.
?
6. Usługi produkcji elementów elektrycznych
(El-Cab)
ZAKRES WSPÓŁPRACY: łączenie wiązek
elektrycznych;
CHARAKTER WSPÓŁPRACY: pracownicy firmy
przeszkolą przyszłych pracowników spółdzielni.
;
7. Usługi utrzymania czystości, zieleni, copacking (Saint Gobain)
• pracownicy przyszłej spółdzielni zostaną
przeszkoleni przez pracownika SG
• jeśli model się uda, zostanie wdrożony w 11
odziałach firmy w całej Polsce.
8. Mydlarnia (Konimpex, Saint Gobain, Raben
Group, Kompania Piwowarska itd.)
• Produkcja mydla tradycyjnego, glicerynowego
w formie stałej i płynnej na bazie naturalnych
olejów roślinnych
• Proces produkcyjny oparty na technologii melt
and pour
,
REZULTAT:
8 spółdzielni socjalnych zatrudniających osoby
niepełnosprawne intelektualne
Strategia tworzenia spółdzielni socjalnych przy
WTZ gotowa do wdrożenia w całym kraju.
.
Dziękuję za uwagę!
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
www.spoldzielnie.org
[email protected]

similar documents