تاریخچه خروجی های واحد توسعه

Report
Effect of Development on Journal Management
Mostafa Mirmousavi
Head of Developers Department
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013, Kowsar Office
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫معرفی واحد توسعه‬
‫تاریخچه خروجی های واحد‬
‫توسعه‬
‫فعالیت های کنونی واحد توسعه‬
‫برنامه های آینده واحد توسعه‬
‫روند توسعه‬
‫پشتیبانی‬
‫‪Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi‬‬
‫‪Page 2 of 11‬‬
‫)‪KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting‬‬
‫‪19th Sep 2013‬‬
‫معرفی واحد توسعه‬
‫• گسترده شدن تیم توسعه در شش ماه گذشته‬
‫• تقیسیم بندی هدف مند تیم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تیم آنالیز‬
‫تیم طراحی‬
‫تیم توسعه‬
‫تیم تست‬
‫تیم پشتیبانی‬
‫• استفاده از متودولوژیهای توسعه در تیم‬
‫‪Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi‬‬
‫‪Page 3 of 11‬‬
‫)‪KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting‬‬
‫‪19th Sep 2013‬‬
‫تاریخچه خروجی های واحد توسعه‬
)Neoscriber version 1( ‫• سامانه مدیریت مجله‬
)Neoscriber version 2( ‫• سامانه مدیریت مجله‬
Docx 2 XML Pubmed •
Kowsar Alert •
‫• آماده سازی سرور های مناسب‬
)Redmine( ‫• نرم افزار مدیریت توسعه‬
)Piwik( ‫• نرم افزار آنالیز سایت ها‬
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 4 of 11
‫تاریخچه خروجی های واحد توسعه‬
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 5 of 11
‫تاریخچه خروجی های واحد توسعه‬
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 6 of 11
‫تاریخچه خروجی های واحد توسعه‬
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 7 of 11
‫فعالیت های کنونی واحد توسعه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫رفع مشکالت نرم افزاری‬
‫توسعه سیستم نرم افزاری در دوره های اسپرینت با‬
‫توجه به پیشنهاد های کاربرها‬
‫نسخه های پشتیبان از اطالعات سایت ها‬
‫سرور پشتیبان‬
‫جلوگیری از حمله های دزدی اطالعات‬
‫برطرف کردن مشکالت ناشی از هک کاربرها‬
‫‪Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi‬‬
‫‪Page 8 of 11‬‬
‫)‪KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting‬‬
‫‪19th Sep 2013‬‬
‫برنامه های آینده واحد توسعه‬
‫نرم افزار ها‬Workflow ‫تغییر‬
)Neoscriber version 3( ‫نسخه جدید سامانه مدیریت مجله‬
‫توسعه نسخه های موبایل و تبلت‬
‫نرم افزار های موبایل‬
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
•
•
•
•
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 9 of 11
‫روند توسعه‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اسپرینت های زمانی منظم جهت توسعه‬
‫بررسی پیشنهادها و نظرهای کاربران قبل از‬
‫شروع هر اسپرینت‬
‫متودولوژی اسکرام‬
‫متودولوژی کانبان‬
‫بررسی تکنولوژی های جدید و استفاده از آن در‬
‫توسعه‬
‫‪Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi‬‬
‫‪Page 10 of 11‬‬
‫)‪KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting‬‬
‫‪19th Sep 2013‬‬
‫روند توسعه‬
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 11 of 11
‫پشتیبانی‬
‫• پشتیبانی از طریق سامانه‬
[email protected] ‫• ایمیل واحد پشتیبانی‬
0912 8938932 ‫• شماره تلفن پشتیبانی شبانه روزی‬
Redmine.kowsarpub.com
KEM 1 (Kowsar Editorial Meeting)
19th Sep 2013
Effect of Development on Journal Management / Mostafa Mirmousavi
Page 12 of 11
Thank you for your
attention
Further Questions:
[email protected]
+98-2188352501-7(ext 112)

similar documents