HAREKET S*STEM* KEM*K VE EKLEMLER

Report
Amaçlar
 Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
 ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını,
 ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş
olacaksınız.
Systema locomotorium
 Systema skeletale
 Systema articulare
 Systema musculare
Pasif kısım
Aktif kısım
Systema skeletale
 Toplam 206 kemik
 Os: tekil, Ossa: çoğul
 Pars ossea
 Pars cartilaginea
İskelet sistemi
80
 Skeleton axiale
Baş-boyun-gövdeye ait
 Skeleton appendiculare
Üst ve alt taraf, kol bacak
kemikleri
126
Kemik Çeşitleri
Yassı
Havalı Kemikler:
Os Pneumaticum
Düzensiz:İrregüler
Uzun
Kısa
Sesamoid
Uzun, yassı, kısa ve şekilsiz kemikleri
özetleyip örnekler verin.
Kemik oluşumlarının adlandırılması-1
 Eklemleşen uçlar
 Caput
 Condylus :lokma, yumruk şeklinde
 Epicondyle
 Yuvarlak çıkıntılar
 Tuberculum: yuvarlak çıkıntı
 Tuberositas: Yüksekliği fazla olmayan, pürüzlü kabarıklık
 Protuberantia:Küçük yükseklik tarzındaki çıkıntı, tümsek
 Malleolus:Küçük çekiç ucu şeklindeki çıkıntı
 Trochanter:Yumru, yuvarlak çıkıntı
Kemik oluşumlarının adlandırılması-2
 Çıkıntılar
 Linea ve crista: çizgisel çıkıntılar
 Processus ve spina: dikensi çıkıntılar
 Çöküntüler
 İncisura:çentik şeklinde
 Sulcus: oyuk
 Fossa, fovea, foveola, fossula: çukur ve-cuklar
 İmpressio: başka bir kemiğin oluşturduğu iz
Transverse
process
Spinous
process
Kemik oluşumlarının adlandırılması-3
 Açıklıklar
 Foramen: delik şeklindeki açıklık
 Canalis: kanal şeklinde
 Meatus: geçit yol
 Fissura: yarık
 Apertura: ağız
Kemik yapısı
diaphysis (compact bone)
epiphysis
metaphysis – location of
• epiphyseal plate – in children
• epiphyseal line – in adults
diaphysis
metaphysis
epiphysis
articular cartilage
medullary cavity
• filled with yellow marrow in adults
• lined with endosteum
KEMİKLERİN FONKSİYONU
 Destek
 Koruma
 Hareket
 Mineral deposu
 Kan hücrelerinin üretimi
 Aksiyal iskelet: Koruma ve destek
 Baş
 Boyun
 Gövde
 Apendiküler iskelet: hareket
 Kol
 Bacaklar
Ossa Cranium
 Neurocranium
 Os temporale
Çift
 Os parietale
 Splanchnocranium
 Os mandibula
Tek
 Os vomer
Os occipitale
Os sphenoidale
Os frontale
Os ethmoidale
8
Tek
Os maxilla
Concha nasalis inferior
Os palatinum
Os zygomaticum
Os nasale
Os lacrimale
Çift
 İç kulak kemikleri: Malleus, incus, stapes: 2x3=6
 Os hyoideus: 1
14
22
+
(2X3)
+1
Os hyoideum
Vertebrae cervicales :C 7
Vertebrae thoracicae: T 12
Vertebrae lumbales: L5
Os sacrum: S1
Os coccygis: 1
Skeleton Appendiculare
Ossa membri superioris:
Üst taraf kemikleri
 Üst taraf kavşak kemikleri:2
 Scapula
 Clavicula
 Serbest üst taraf kemikleri:30
 Brachium: kol
 Antebrachium: ön kol
 Manus: el
Kavşak Kemikleri
Kol:Brachium
Os Humerus
Ön kol:Antebrachium
El:Manus
Ossa carpi: 8
Ossa metacarpi:5
Ossa digitorum manus:14
Alt taraf kemikleri
Ossa membri inferioris
 Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis
 Os ilium
 Os ischii
Os coxae
 Os pubis
 Serbest alt taraf kemikleri:30
 Os femoris: Uyluk
 Os patella: Diz
 Ossa Cruris: Bacak kemikleri


Os Tibia: kaval
Os Fibula: kamış
 Ossa Pedis: Ayak kemikleri
Pelvis
Os Coxae
Femur ve patella
Ossa Cruris
Ossa Pedis
Ossa tarsi: 7
Ossa metatarsi:5
Ossa digitorum pedis:14
EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ
 Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir
şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLEM
(articulatio) denir.
 Fonksiyonlarına göre eklemler
 Oynar: kalça, kol, omuz
 Oynamaz: sutura
 Yarı oynar: vertebral facet eklemler
Morfolojik sınıflama
 Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre
 Fibröz: art. fibrosae
oynamaz, eklem boşluğu yok
 Kartilaginöz: art. Cartilagineae. eklem boşluğu yok


Synchondrosis
primer kartilaginöz: metafiz, costosternal
Symphisis
sekonder kartilaginöz. Symphisis
intervertebralis
 Sinovial eklemler: art. Synoviales: diarthrosis
eklem boşluğu var
Art. fibrosa
synchondrosis
Eksenlerine Göre Eklemler
 Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine
göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilgili ana
eksenlerin sayısına göre de sınıflandırılabilirler.
 Eksenlerine göre bir sınıflandırma yapıldığında, üç
ana eklem grubu elde edilir.
 ■ Tek eksenli eklemler
 ■ İki eksenli eklemler
 ■ Çok eksenli eklemler
Tek Eksenli Eklemler
 Menteşe şeklinde eklemler olarak da
adlandırılırlar.
 Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadece bir
düzlemde ve tek bir eksene göredir.
 Dirsek eklemi ve parmak falanksları arasındaki
eklemler bu tür eklemlerdir.
 Bu eklemlerle fleksion ve ekstension hareketleri
elde edilir.
İki Eksenli Eklemler
 Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir.
 Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine
dik durumdadır.
 Eğer şeklinde veya elipsoid şekilde bulunurlar.
 El bileği ve el başparmağının eklemleri buna örnek
olarak verilebilir.
 Fleksion/ekstension ve abduksion/ adduksion
hareketleri elde edilir.
Çok Eksenli Eklemler
 Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden
birisi konkav, diğeri ise konvekstir.
 Omuz ve kalça eklemleri bunun için bir örnek olarak
verilebilir.
 Bu tür eklemlerde üç ana eksen de eklemin
ortasındaki bir noktadan geçerler.
 Horizontal, sagittal ve vertikal olarak uzanırlar.
 Bu eklemlerde; fleksion/ekstension,
abduksion/adduksion ve iç rotasyon/dış rotasyon
hareketleri elde edilir.
 Bir de, bu hareketlerin hepsinin katılımı ile ortaya
çıkan sirkumdiksion hareketi de yapılır.
Extremite eklemleri
 Üst extremite eklemleri
 Üst taraf kavşağı eklemleri


Art. Acromioclavicularis
Art. sternoclavicularis
Serbest üst taraf eklemleri
 Omuz eklemi: Art. humeri
 Dirsek eklemi: Art. cubiti
Radioulnar eklemler: üst-orta ve alt
 El bileği eklemi: Radiocarpal eklem
 Karpal eklemler
 Mediokarpal
 İnterkarpal
 El tarak ve parmak eklem
 Karpometacarpal
 Metakarpofalengeal
 İnterfalengeal
Alt ekstremite eklemleri
 Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca
 Symphisis pubica
 Art. Coxae : kalça eklemi
 Ar. Genus: diz eklemi
 Tibia ile fibula arasındaki eklemler
3 adettir
 Art. Talocruralis:
ayak bileği eklemi
 Art. İntertarsae: tarsal eklemler
 Tarsometatarsal
 Metatarsofalengeal eklemler
BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ
 Art. temporomandibularis
Art. atlantooccipitalis
Art. atlantoaxialis
Omurga eklemleri
 1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus
intervertebralis
 2-Omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları arasındaki
eklemler: faset eklemler
Göğüs eklemleri
 Costovertebral eklemler
 Sternokostal eklemler

similar documents