KSS - Fundusz Sołecki

Report
FUNDUSZ SOŁECKI
Szansa dla polskiej wsi!
PRZEMIANY
PRZEMIANY NA POLSKIEJ WSI
Zmiany strukturalne w rolnictwie
Migracja ludności
Wyższy poziom wykształcenia
Rozwój technologiczny
2
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
SZANSE
SZANSE, KTÓRE NALEŻY WYKORZYTAĆ
Nadążanie za zmianami infrastrukturalnymi
Budowa kapitału społecznego
Wykorzystanie własnych zasobów
Rozwój z zachowaniem tożsamości
3
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
DOBRE NARZĘDZIE
FUNDUSZ SOŁECKI
Ustawa z 29 marca 2009 r.
Ustalany dobrowolnie co roku przez radę gminy
Wysokość jest zależna od różnych czynników
10%, 20%, 30% refundacji z budżetu
centralnego
4
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
TERMINY
CYKL WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
do 31 marca
Rada Gminy podejmuje decyzję o wyodrębnieniu
funduszu sołeckiego
do 31 lipca
Sołtysi otrzymują informację o wysokości środków na
poszczególne sołectwa
do 30 września
Sołtys przekazuje wójtowi lub burmistrzowi wniosek
zawierający plan wykorzystania funduszu, który musi być
uchwalony przez zebranie wiejskie
2
Styczeń – grudzień
Wydatkowanie środków przez społeczności lokalne
3
Styczeń - grudzień
Zwrot 10%, 20% lub 30% środków z budżetu centralnego
1
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
CELE
INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
CELE
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
CELE
PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA WSI
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
Opinie
Teresa Sompolińska
sołtys wsi Niedźwiady
Włodzimierz Fraszczyk
wójt gminy Olszówka
"Fundusz sołecki to świetna sprawa!
Dzięki niemu możemy coś wreszcie
zrobić w naszej wsi. Np:
zamontowaliśmy przystanek dla dzieci,
doposażyliśmy boiska i organizujemy
coroczny festyn. Do planowania
kolejnych wydatków angażuje się także
młodzież."
"Fundusz sołecki to bardzo dobra
inicjatywa. W naszej gminie działa on od
samego początku i jesteśmy z niego
bardzo zadowoleni. Poszerzył on
możliwości współpracy zarówno z
mieszkańcami jak i sołtysami, którzy
stali się przez to jeszcze bardziej
aktywni."
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
DOBRE PRAKTYKI
Rodzinny park rozrywki ALFA
Powiat: Kolski
Gmina: Kłodawa
Sołectwo: Pomarzany Fabryczne
Wartość inwestycji: 124 400 zł
W tym fundusz sołecki: 13 900 zł
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
DOBRE PRAKTYKI
Zakup tablic ogłoszeniowych
Powiat: Kolski
Wartość inwestycji: 10 480 zł
Gmina: Olszówka
W tym fundusz sołecki: 10 480 zł
Sołectwo: Drzewce, Łubianka,
Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Tomaszew
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
EFEKTY
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
ROZWÓJ FUNDUSZU
OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA FUNDUSZU
Zmiany w ustawie
Podnoszenie wiedzy uczestników procesu
Korzystanie z metody odnowy wsi
Kooperacja z innymi mechanizmami wsparcia
13
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
DALSZE DZIAŁANIA
SKOORDYNOWANY SYSTEM WSPARCIA
Fundusz sołecki
Działania wspierające na poziomie gminy
Lokalne Grupy Działania - LEADER
Wojewódzkie programy Odnowy Wsi
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
14
O NAS
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wyrosło na gruncie
demokratycznych przeobrażeń i postawiło sobie za cel
działanie na rzecz:
• promowania lokalnych inicjatyw
• wspieranie rozwoju lokalnych społeczności
• rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw pozarządowych
• rozwoju gospodarczego
• integracji europejskiej
• cyfryzacji polskiej wsi
• propagowania idei prosumenckości
WWW.KSS.ORG.PL
NA MAZOWSZU
www.soltysimazowsza.mojawies.pl
[email protected]
www.facebook.com/groups/soltysimazowsza
ssm.phorum.pl
WWW.KSS.ORG.PL
ZAPRASZAMY
WWW.FUNDUSZESOLECKIE.EU
WWW.KSS.ORG.PL

similar documents