Injection Blow Molding

Report
‫پیشگفتار‬
‫توليد الياف پليمري مصنوعي به گفته بسياري پيشرفت عظيمي در نيمه دوم قرن بيستم به شمار مي‬
‫آيد‪ .‬در حقيقت از لحاظ منطقي عمر الياف با ظهور الياف مصنوعي مانند نايلون‪ ،‬پلي استر و ‪ ...‬شروع‬
‫شده است‪ .‬اين پيشرفت شگرف در اواخر دهه ي ‪ 1930‬اتفاق افتاد‪ .‬در اين زمان بسياري از شرکت ها‬
‫مانند دوپون (‪ ،)Dupont‬مانساتو)‪ ،(Monsato‬بي اي اس اف (‪ ،(BASF‬هوي چست‬
‫)‪،(Hoechst‬‬
‫آي‬
‫سي‬
‫آي‬
‫)‪(ICI‬و‬
‫‪...‬‬
‫در بخش‬
‫الياف‬
‫فعاليت‬
‫کرد‪.‬‬
‫بسياري از الياف پليمري مصنوعي مانند پلي استر‪ ،‬نايلون و‪ ...‬داراي خواص يکنواخت هستند و مي‬
‫تواند آنها را چندين بار بازيافت کرد‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫به هر حال‪ ،‬اين الياف داراي مدول االستيک پايين هستند‪ ،‬از اين رو کاربرد اين الياف بيشتر به‬
‫پوشاک و منسوجات محدود مي شود‪ .‬کارهاي تحقيقاتي انجام شده باعث شد تا الياف پليمري‬
‫مصنوعي با استحکام و سفتي مناسب جهت تقويت کننده ي کامپوزيت ها توليد گردد‪ .‬اين کارهاي‬
‫تحقيقاتي در اواخر دهه ي ‪1950‬و ابتداي دهه ي ‪ 1960‬شروع شد‪ .‬که باعث ورود الياف پليمري‬
‫محکم مانند آراميدها ( ‪ (aramid‬و پلي اتيلن با زنجيره هاي طويل به عرصه تجاري شد‪ .‬در ادامه‬
‫به توصيف توليد‪ ،‬ساختار و خواص تعدادي از الياف پليمري مصنوعي ميپردازيم‪.‬‬
‫تاریخ مختصري از الیاف آلي‬
‫مرور مختصري بر کارهاي انجام شده در زمينه الياف آلي مي تواند ما را در آگاهي يافتن از جايگاه اين مواد‬
‫در زندگي کمک کند‪ .‬براي اين کار ما از کشف نايلون شروع مي کنيم‪ .‬نايلون بوسيله شرکت دوپون در‬
‫سال ‪ 1938‬کشف و تجاري سازي شد‪ .‬واالس کارتررز (‪ )Wallas Carothers‬از شرکت دوپون‬
‫عموما به عنوان پدر نايلون در نظر گرفته مي شود‪ .‬نايلون براي اولين بار و پيش از جنگ جهاني دوم به‬
‫مراکز فروش جوراب وارد شد‪ .‬در حقيقت سال ‪ ،1988‬پنجاهمين سالگرد ورود نايلون به عنوان ماده ي‬
‫اوليه در توليد جوراب زنانه ساق بلند بود‪ .‬نايلون بوسيله روش ريسندگي مذاب (‪)melt spinning‬‬
‫توليد مي شود اين فيبر بسيار انعطاف پذير و با دوام است و حالت کشباف دارد‪ .‬همه ي اين ويژگي ها‬
‫منجر شد تا نايلون به عنوان يکي از مهمترين الياف در صنعت منسوجات درآيد‪ .‬همچنين استحکام باالي‬
‫نايلون و خواص ضربه اي و مقاومت به خستگي مناسب اين فيبر باعث شد تا نايلون در صنعت االستيک‬
‫سازي‬
‫نيز‬
‫مصرف‬
‫شود‪.‬‬
‫تاریخ مختصري از الیاف آلي‬
‫پس از نايلون‪ ،‬پلي اتيلن ترفتاالت (‪)PET‬و پلي اکريلونيتريل (‪)PAN‬دو کشف در زمينه ي الياف آلي‬
‫بودند‪ .‬پلي اتيلن ترفتاالت از روش ذوبي ريسندگي مي شود و اين در حالي است که پلي اکريلو نيتريل از‬
‫روش ‪Spinable Polymer solution dope‬به الياف تبديل مي شود‪ .‬پلي اتيلن ترفتاالت‬
‫يک پلي استر ترموپالست است‪ .‬اين ماده به سرعت به عنوان جايگزين براي پنبه‪ ،‬پشم و رايون در‬
‫فرش‪ ،‬پتو و ‪ ...‬درآمد‪ .‬پلي اکريلونيتريل نيز به عنوان پيش ماده در توليد الياف کربن ( ‪Carbon‬‬
‫‪ )fiber‬استفاده مي شود‪ .‬از ميان تمام ويژگي هاي منحصر به فردي که الياف مصنوعي مانند نايلون‪،‬‬
‫‪PAN ،PET‬و ‪ ...‬دارند‪ ،‬برخي از ويژگي ها مانند خواص سايش ي‪ ،‬مقاومت در برابر چروک خوردن‪،‬‬
‫دوام و قابليت شستشوي آنها باعث شده اند تا الياف مصنوعي موفق باشند‪.‬‬
‫تاریخ مختصري از الیاف آلي‬
‫يکي از نتايج اصلي که از کارهاي انجامي بر روي رابطه خواص و ساختار بدست آمد اين مسئله بود که‬
‫«آرايش زنجيره هاي پليمري به صورت جهت دار و در طول فيبر باعث بهبود خواص مکانيکي مي‬
‫گردد‪ ».‬توليد الياف آلي با استحکام کشش ي و مدول باال مانند آراميدها و پلي اتيلن‪ ،‬نتيجه ي مستقيم‬
‫اين تالش هاست‪ .‬در واقع در توليد الياف با استحکام و مدول باال از دو مسئله ساختاري متفاوت‬
‫استفاده شده است‪ .‬در پليمرهاي با استحکام باال و صلب مانند آراميدها ما از صلبيت ذاتي و بسيار‬
‫باالي گروه هاي آراميدي در زنجيره ي اصلي به همراه آرايش فيزيکي زنجيره ها بهره گرفته ايم‪ .‬در حالي‬
‫که پليمرهاي داراي زنجيره ي انعطاف پذير مانند پلي اتيلن ما از آرايش زنجيره هاي پليمري براي‬
‫بدست آوردن مدول باال بهره برده ايم‪.‬‬
‫تولید‬
‫عموما‪ ،‬پليمرهاي مصنوعي بوسيله فرآيند ريسندگي به فيبر تبديل مي شود‪ .‬ريسندگي فيبر( ‪Fiber‬‬
‫‪ )spinning‬فرآيندي است که در طي آن مايعي از ميان سوراخ هاي کوچک عبور مي کند و به‬
‫صورت فيالمنت هاي جامد در مي آيد‪.‬‬
‫‪spinnert‬‬
‫در شکل ‪ 1‬شماتيک کلي اين فرآيند نشان داده شده است‪ .‬در ابتداي فرآيند ما نيازمند محلول يا مذاب‬
‫پليمر هستيم‪ .‬فيالمنت ها از سوراخ هاي رشته ساز (‪ )spinnert‬بيرون مي آيند و پس از آن ممکن‬
‫است از داخل حمام و آون عبور کند‪ .‬و سپس به صورت تک نخ بر روي يک بوبين ()‪)bobbin‬پيچيده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫واژه ي ريسندگي (‪)spinning‬همچنين به معني ريسندگي نخ (‪ )spinning yarn‬نيز استفاده مي‬
‫شود و اين يک وضعيت نامناسب ايجاد مي کند‪ .‬در طبيعت کرم ابريشم و عنکبوت ها بوسيله ي همين‬
‫روش فيالمنت هايي مداوم توليد مي کنند‪.‬‬
‫فرآيند ريسندگي الياف جامد بدين گونه است که يک مايع از ميان روزنه هاي بسيار ريز عبور مي کند و در‬
‫حقيقت اين موقعيت از آنجايي بدست که مواد خاص ي مانند پليمرهاي آلي و شيشه هاي غيرآلي بر پايه ي‬
‫سيليس داراي ويسکوزيته ي متعادلي براي ايجاد فيالمنت پايدار از روزنه ها هستند‪.‬‬
‫خروج فيالمنت ها از رشته ساز ممکن است بوسيله ي جريان هوا يا حمام انعقاد‬
‫(‪ )coagulating bath‬پايدار گردد‪ .‬اگر ويسکوزيته پايين باشد‪ ،‬جريان خروج فيالمنت ها به‬
‫خاطر کشش سطحي‪ ،‬ناپايدار مي شود‪ .‬فلزات مذاب معموال داراي ويسکوزيته بسيار پاييني هستند‬
‫(نزديک به ويسکوزيته ي آب) و بنابراين به طور عادي نمي توان از ريسندگي مذاب براي تهيه ي‬
‫فيالمنت هاي فلزي استفاده کرد‪.‬‬
‫نقطه ي کليدي که بوسيله آن مي توان تشخيص داد که چگونه جريان مذاب با ويسکوزيته ي پايين را به‬
‫صورت جريان پايدار درآورديم‪ ،‬امواج رايليت (‪ )Rayleigh Waves‬است‪ .‬بر طبق اين امواج کشش‬
‫سطحي مناسب تعيين مي گردد و با تنظيم کشش سطحي جريان فالمينت ها پايدار مي شود‪.‬‬
‫يک راه جهت ايجاد فيالمنت هاي مداوم و پايدار اين است که جريان فيالمنت هاي خروجي از روزنه ها را‬
‫از يک محيط فعال شيميايي عبور دهيم‪.‬‬
‫در واقع عدم پايداري فيالمنت ها گاها به خاطر چسبيدن آنها به همديگر رخ مي دهد که در مورد جريان‬
‫هاي مذاب با ويسکوزيته پايين مي توان از پايدار کننده هاي شيميايي استفاده کرد‪.‬‬
‫روش های تولید الیاف مصنوعی‬
‫‪ -1‬ريسندگي مذاب (‪)melt spinning‬‬
‫‪ -2‬ريسندگي خشک (‪)Dry spinning‬‬
‫‪ -3‬ريسندگي تر (‪)wet spinning‬‬
‫‪ -4‬ريسندگي تر‪ -‬خروج خشک (‪)Dry jet-wet spinning‬‬
‫‪ -5‬ريسندگي ژله اي (‪)gel spinning‬‬
‫‪ -6‬توليد الياف از غشاء )‪)fibres from films‬‬
‫‪ -7‬روش دوغابی (‪)sol – gel‬‬
‫‪ -8‬روش رسوب دهی بخارات شیمیایی ( ‪)chemical vapor deposition‬‬
‫ریسندگي مذاب )‪(melt spinning‬‬
‫در اين روش موادي که مي‬
‫خواهيم آنها را به شکل‬
‫الياف درآوريم را ذوب مي‬
‫کنيم و مذاب حاصله از ميان‬
‫يک رشته ساز عبور مي‬
‫دهيم‪.‬‬
‫(شکل‬
‫‪)2‬‬
‫مايع عبوري از رشته ساز‬
‫بوسيله ي هوا سرد و‬
‫جامد مي گردد‪ .‬اين روش‬
‫عموما براي توليد الياف‬
‫آلي مانند نايلون‪ ،‬پلي استر‬
‫و پلي پروپيلن استفاده مي‬
‫شود‪.‬‬
‫ریسندگي خشک (‪)Dry spinning‬‬
‫در اين روش محلولي از مواد پليمري‬
‫در حالل فرار آلي از ميان رشته ساز‬
‫عبور مي کنند و بداخل يک محيط‬
‫گرم وارد مي شوند‪ .‬باريکه اي از‬
‫هواي گرم در همان لحظه اي که‬
‫اليافي‬
‫جريان فيالمنت از رشته ساز بيرون‬
‫اکريليک و االستومرهاي پلي‬
‫مي آيد‪ ،‬بدان برخورد مي کند‪ .‬اين‬
‫يوريتاني از اين روش توليد‬
‫مسئله باعث بخار شدن حالل مي‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫گردد‪ .‬و با خشک شدن حالل‪،‬‬
‫فيالمنت هاي جامد پديد مي آيند‪.‬‬
‫(شکل ‪)3‬‬
‫مانند‬
‫استات‪،‬‬
‫ریسندگي تر (‪)wet spinning‬‬
‫يک محلول پليمري در يک‬
‫مايع آلي يا معدني از ميان‬
‫سوراخ هاي رشته ساز‬
‫اکسترود مي شوند‪ .‬پس از‬
‫عبور فيالمنت ها از داخل‬
‫رشته ساز‪ ،‬آنها از حمام‬
‫انعقاد عبور مي کنند‪ .‬در‬
‫اين حمام واکنش هاي‬
‫فيزيکي و شيميايي بر روي‬
‫فيالمنت ها رخ مي دهد‪.‬‬
‫پس از خروج فيالمنت‬
‫از حمام‪ ،‬الياف تشکيل‬
‫مي شوند‪( .‬شکل ‪) 4‬اين‬
‫فرآيند را نشان مي‬
‫دهد‪ .‬مثال هايي از‬
‫الياف آلي توليدي با اين‬
‫روش عبارتند از رايون و‬
‫الياف اکرليک‪.‬‬
)wet spinning( ‫ریسندگي تر‬
‫ریسندگي تر‪ -‬خروج خشک (‪)Dry jet-wet spinning‬‬
‫الياف آراميد به اين روش توليد مي شوند‪ .‬در اين فرآيند‪ ،‬محلول آن‪ -‬ايزوتروپيک از ميان‬
‫سوراخ هاي رشته ساز اکسترود مي شود و وارد يک فاصله ي هوايي (تقريبا ‪ )cm1‬مي شود و‬
‫سپس از آنجا وارد يک حمام انعقاد مي شود‪ .‬الياف انعقاد يافته سپس شسته مي شوند و پس‬
‫از شسته شدن‪ ،‬عمليات خنثي سازي و خشک کردن اتفاق مي افتد‪.‬‬
‫تولید الیاف از غشاء (‪)fibres from films‬‬
‫در همه ي روش هاي توضيح داده شده در باال محلول يا مذابي از پليمر در داخل رشته ساز اکسترود‬
‫مي شود‪ .‬در اينجا مي خواهيم روش ي را توضيح دهيم که با روش هاي باال کامال متفاوت است‪ .‬در‬
‫اين روش از غشاء نازک جهت توليد الياف استفاده مي شود‪ .‬اين تکنيک براي پليمرهاي به کار مي‬
‫رود که به آساني به غشاء تبديل مي شوند‪ .‬همچنين براي پليمرهايي مناسب است که بسيار جهت‬
‫دارند و توليد غشاء از آنها گران نباشد‪ .‬اين غشاء ها آن‪ -‬ايزوتروپ هستند و خواص کشش ي آنها در‬
‫جهات اصلي متفاوت است‪( .‬در واقع استحکام آنها در جهت طولي بسيار بيشتر از حالت عمود بر آن‬
‫است)‪ .‬در اصل اين مسئله جهت گيري زنجيره هاي پليمري در جهت کشش غشاء است‪.‬‬
‫این تفاوت در خواص در جهات مختلف اجازه مي دهد که غشاء به آساني به‬
‫الیاف تولید شود‪ .‬این کار بوسیله فرآیندهاي مکانیکي مانند برس زني‬
‫()‪ ،brushing‬سائیدن ( )‪rubbing‬یا پیچاندن ( )‪twisting‬انجام مي شود‪ .‬در‬
‫واقع غشاء به آساني برش مي خورد‪ .‬مقطع عرضي این نوع الیاف به جاي دایره‬
‫اي‪ ،‬مستطیلي یا مربعي است که علت آن نوع مواد مورد استفاده است‪.‬‬
‫ریسندگي ژله اي )‪(gel spinning‬‬
‫در اين فرآيند‪ ،‬فيالمنت ها از سوراخ هاي رشته به صورت يک ماده ي رابر مانند يا ژله اي خارج مي‬
‫شوند و سپس سرد مي شوند‪ .‬اين فرآيند براي ريسندگي پليمرهاي خطي با زنجيره ي انعطاف پذير‬
‫مانند پلي اتيلن مناسب است‪ .‬يک فيبر ژله اي هنگامي که محلولي مناسب از رشته ساز خارج گردد و‬
‫سپس‬
‫در‬
‫هوا‬
‫سرد‬
‫گردد‪،‬‬
‫پديد‬
‫مي‬
‫آيد‪.‬‬
‫اين الياف ژله اي داراي ساختاري شبکه اي از زنجيره هاي متورم هستند که با سرعت باال و در دماي‬
‫زير نقطه ذوب تشکيل مي شوند‪ .‬الياف پلي اتيلن با وزن ملکولي بسيار باال که داراي سفتي و استحکام‬
‫باالست‪ ،‬بوسيله ي اين فرآيند توليد مي شوند‪.‬‬
‫روش دوغابی (‪)sol – gel‬‬
‫در این روش به عنوان مثال در تهیه الیاف آلومینا مورد استفاده قرار می گيرد‪ .‬بدین صورت که در‬
‫ابتدا یک محلول آبی غلیظ از آن تهیه می شود و سپس از اسپینریت عبور داده می شود‪ .‬الیاف در‬
‫خروج نخ ساز به حالت ژل مانند می باشد که پس از اعمال عملیات حرارتی در دماهای باال‪ ،‬در حدود‬
‫‪ 400‬تا ‪ 600‬درجه سانتیگراد خشک شده و آب آن جدا می شود‪.‬‬
‫روش رسوب دهی بخارات شیمیایی ( ‪chemical vapor‬‬
‫‪)deposition‬‬
‫در این روش یک هسته مانند تنگستن یا کربن انتخاب می شود‪ .‬فرایند در یک راکتور عمودی صورت‬
‫می گيرد که مخلوطی از گاز ها از نقاط مختلف راکتور به آن تزریق می شود‪.‬‬
‫دمای راکتور بسیار باالست‪ .‬به عنوان مثال در فرایند تولید سیلیسیم کاربید (‪ )SiC‬دما در حدود‬
‫‪ 1400- 1500‬می باشد‪ .‬زمان اقامت الیاف درون راکتور نيز حدود ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه می باشد که در این‬
‫حالت قطر الیاف حاصل به بیش از ‪ 100‬میکرون می رسد‪ ،‬با توجه به اینکه قطر هسته از نوع‬
‫تنگستن در حدود ‪ 12‬میکرون می باشد‪.‬‬
‫به طور مثال‬
‫تولید الیاف اکریلیک با روش هاي مختلفی انجام می گيرد در کارخانه اکریلیک پلی اکریل فرایند تولید‬
‫در ناحیه شیمیائی پلیمریزاسیون محلولی با حالل دي متیل فرمامید با کومونومرهاي اصلی اکریلو‬
‫نیتریل و وینیل استات و روش تولید ریسندگی تر ریس ی است که یکی از روش هاي پیچیده در تولید الیاف‬
‫اکریلیک می باشد ‪ .‬در فرایند تولید صنعتی وابستگی فراوانی به عوامل مختلف و پارامترهاي کنترلی آن‬
‫دارد‪.‬فرایند تولید الیاف اکریلیک به روش تر ریس ی شامل بخشهاي زیر است‪:‬‬
‫• حمام انعقاد‬
‫• حمام کشش اولیه‬
‫• حمام شستشو‬
‫• حمام پرداخت اولیه‬
‫• خشک کن‬
‫• حمام پرداخت ثانویه‬
‫• محصول نهائی(استیپل ونوار)‬
‫• حمام کشش ثانویه‬
‫• چين زن‬
‫• فالپر‬
‫فرایند ترریس ی به طور خالصه شامل عبور پلیمر از رشته سازها ‪ ،‬حمام انعقاد حمام کشش اولیه‬
‫حمام شستشو ‪ ،‬حمام کشش ثانویه و سپس عملیات خشک کردن و چين زدن الیاف صورت می گيرد‬
‫محصول نهائی بصورت نوار یا استیپل بسته بندي می شود‪.‬‬
‫پلیمر‬
‫پلیمر تهیه شده و مورد استفاده در ناحیه ریسندگی پلی اکریلو نیتریل که شامل کوپلیمرهاي اصلی‬
‫اکریلونیتریل و وینیل استات بوده که به روش پلیمریزاسیون محلولی با حالل دي متیل فرمامید تهیه‬
‫شده است‪.‬‬
‫ترکیب درصد ‪ DMF‬در محلول حمام انعقاد‬
‫ترکیب بچ انعقاد اثر بسیار مهمی بر روي تولید حفره ها دارد‪،‬دیاگرام مربوط در شکل آمده است‪.‬‬
‫با غلظت ‪DMF‬پائين تر از پنجاه درصد انعقاد خیلی سریع اتفاق می افتد و افزایش قابل توجه‬
‫نفوذآب به داخل الیاف در هنگام پدیده انعقاد رخ می دهد در این هنگام پوسته به سرعت منعقد‬
‫شده ودر مراحل بعدي منجر به شکسته شدن پوسته و شکست نهائی الیاف می شود‪.‬‬
‫غلظت باالتر از هشتاد درصد منجر به کاهش سرعت انعقاد شده و انعقاد بصورت مناسب انجام‬
‫نمیشود‪.‬‬
‫دماي محلول حمام انعقاد‬
‫با داشتن ترکیب درصد یکسان ‪ DMF‬حدود ‪ 55‬درصد تراکم الیاف افزایش یافته و تعداد حفره‬
‫ها کاهش می یابد این در شرایطی انجام میشود که عامل دیگر انتقال جرم یعنی دماي حمام انعقاد‬
‫کاهش یابد‪ .‬انعقاد پائين منجر به تشکیل آهسته پوسته شده و در نتیجه تعداد حفرها مناسبتر می‬
‫گردد‪.‬‬
‫دماي حمام کشش و میزان نسبت کشش نهائی‬
‫یکی از اهداف مهم کشش آرایش یافتگی مناسب الیاف بوده که الزمست این کشش در دمائی باالتر‬
‫از‪ Tg‬صورت گيرد روند نمایش داده شده است الزم به ذکر کشش بیش از حد الیاف منجر به پارگی‬
‫و شکستگی فیالمنت ها خواهد شد‪.‬‬
‫شرایط چین زن‬
‫از لحاظ فرایندي چين خوردن الیاف در دستگاه چين زن منجر به کاهش قوام الیاف خواهد شد اگر‬
‫شرایط چين زن شامل ميزان فشار وارده و بخار الزم به الیاف مناسب نباشد منجر به شکستگی‬
‫الیاف خواهد شد ‪ .‬این تنظیمات بر اساس ظرافت و کیلوتکس الیاف مدنظر قرار می گيرد‪ .‬در جدول‬
‫تغیيرات اعمال شده بر روي متغیير هاي عملیاتی محصول ‪ 11‬دسیتکس به همراه نتایج ومیانگين‬
‫پارامترها می باشد‪.‬‬

similar documents