การสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย

Report
นางสาวมัญชุฬี มัชฌิกะ
ID 54402627
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
OUTLINE
 การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม
 ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย
 การสารวจปิ โตรเลียมกับการพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม
2
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม

การสารวจทางธรณีวทิ ยา

การสารวจทางธรณีฟิสิ กส์

การเจาะสารวจ
3
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม (ต่ อ)
 การสารวจทางธรณีวทิ ยา
- เริ่มด้ วยการรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพธรณีวทิ ยาของพืน้ ที่และบริเวณใกล้ เคียง
- พืน้ ที่สารวจเป็ นพืน้ ที่บนบก นักธรณีวทิ ยาจะต้ องศึกษาสภาพธรณีวิทยาของพืน้ ที่
การใช้ ภาพถ่ ายทางอากาศ และภาพถ่ ายจากดาวเทียม
4
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม (ต่ อ)
 การสารวจทางธรณีวทิ ยา (ต่ อ)
- การตรวจวิเคราะห์ อายุหิน การวิเคราะห์ ตัวอย่ างหินทางธรณีเคมี
- วิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพของหิน การประเมินผล
และการสารวจทางธรณีวทิ ยา
เจ้าหน้าที่สารวจทางธรณี วิทยา
ที่มา : http://guru.sanook.com/search/การสารวจหาแหล่งปิ โตรเลียม
5
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม (ต่ อ)
 การสารวจทางธรณีฟิสิ กส์
- อาศัยหลักคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ ของชั้นหินชนิดต่ างๆ คุณสมบัติด้าน
แม่ เหล็กไฟฟ้า และคุณสมบัติในการเป็ นตัวกลางของคลืน่ ชนิดต่ างๆ
- การเรียงลาดับชั้นหินโครงสร้ างทางธรณีวทิ ยา โดยใช้ เครื่องมือทาง
ธรณีฟิสิ กส์
6
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม (ต่ อ)
 การสารวจทางธรณีฟิสิ กส์ (ต่ อ)
- เทคนิคทางด้ านธรณีฟิสิ กส์ ที่ใช้ ในการสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม
- การตรวจวัดค่ าความเข้ มสนามแม่ เหล็กโลก
- การตรวจวัดค่ าความโน้ มถ่ วง
- การตรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนของชั้นหิน
การสารวจทางธรณี ฟิสิ กส์
ที่มา : http://guru.sanook.com/search/การสารวจหาแหล่งปิ โตรเลียม
7
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม (ต่ อ)
 การเจาะสารวจ
- เพือ่ หาข้ อมูลทางธรณีวทิ ยาเกีย่ วกับลาดับชั้นหินใต้ พนื้ ผิวลึกลงไปและ
ตรวจสอบลักษณะตัวอย่ างหิน เพือ่ ยืนยันลักษณะโครงสร้ างทาง
ธรณีวทิ ยาใต้ ดนิ และค้ นหาปิ โตรเลียมหรือร่ องรอยของปิ โตรเลียม
การเจาะสารวจปิ โตรเลียมบริเวณพืน้ ที่บนบก
ที่มา : http://guru.sanook.com/search/การสารวจหา
แหล่งปิ โตรเลียม
8
การสารวจหาแหล่ งปิ โตรเลียม (ต่ อ)
 การเจาะสารวจ (ต่ อ)
- เพือ่ กาหนดขอบเขตที่แน่ นอนของแหล่ งปิ โตรเลียม ปริมาณการไหล
และปริมาณสารองของปิ โตรเลียมในแหล่ งกักเก็บ
- เพือ่ การประเมินศักยภาพ และสมรรถนะของการผลิตปิ โตรเลียมใน
เชิงพาณิชย์
9
ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2464 – 2503
- เมืองฝางได้ นาน้ามันดิบมาจ่ ายเป็ นส่ วย
- พ.ศ. 2464 จ้ างนักธรณีวทิ ยามาสารวจหาปิ โตรเลียมที่แหล่ งฝาง
- พ.ศ. 2465 จ้ างช่ างเจาะมาทาการเจาะสารวจปิ โตรเลียม
- พ.ศ. 2479 – 2487 กรมทางหลวงได้ ดาเนินการขุดเจาะเพือ่ หาชั้นทรายน้ามัน
- พ.ศ. 2492 กรมทรัพยากรธรณีสารวจและขุดเจาะหลุมปิ โตรเลียมที่แหล่ งฝาง
- พ.ศ. 2494 กรมทรัพยากรธรณีขุดเจาะหลุมปิ โตรเลียมเพิม่ 2 หลุม
10
ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย(ต่ อ)
ปี พ.ศ. 2464 – 2503 (ต่ อ)
- พ.ศ. 2496 เจาะเพิม่ 1 หลุม พบชั้นน้ามันและทดลองผลิตน้ามัน
- พ.ศ. 2497 หยุดการผลิต
- พ.ศ. 2498-2499 ได้ ทาการผลิตน้ามันดิบ 3 หลุม จาก 9 หลุมที่พบน้ามัน
- พ.ศ. 2499 กรมพลังงานทหารได้ รับโอนกิจการน้ามันจากฝางไปดาเนินงานต่ อ
- พ.ศ. 2500 กรมทรัพยากรธรณีย้ายแท่ นเจาะจากฝางมาที่บางปะอินและหยุดซ่ อม
เนื่องจากเครื่องเจาะชารุด
11
ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย(ต่ อ)
 ปี พ.ศ. 2504-2523
- พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้ เปิ ดโอกาสให้ เอกชนยื่นขอสิ ทธิในการสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม
- พ.ศ. 2505 บริษัท Unocal ได้ รับสิ ทธิการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในภาคอีสาน
- พ.ศ. 2508 ประเทศไทยเริ่มกาหนดเส้ นสกัดไหล่ ทวีปทางด้ านอ่ าวไทย
- พ.ศ. 2509 บริษัท กัลฟ์ ออยล์ ได้ รับสิ ทธิการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล
12
ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย(ต่ อ)
 ปี พ.ศ. 2504-2523 (ต่ อ)
- พ.ศ. 2510 รัฐบาลได้ เปิ ดโอกาสให้ เอกชนยืน่ ขอสิ ทธิในการสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมในเขตอ่ าวไทย
- พ.ศ. 2512 บริษัท กัลฟ์ ออยล์ ทาการเจาะหลุมสารวจปิ โตรเลียมบริเวณท่ าเรือ
คลองเตย
- พ.ศ. 2514 พบปิ โตรเลียม สาหรับหลุมเจาะหลุมแรกในอ่ าวไทยและมีการสารวจ
ปิ โตรเลียมในทะเลอันดามัน
13
ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย(ต่ อ)
 ปี พ.ศ. 2504-2523 (ต่ อ)
- พ.ศ. 2515-2530 มีการสารวจธรณีฟิสิ กส์ วิธีวดั คลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ
- พ.ศ. 2516 พบก๊ าซธรรมชาติและก๊ าซธรรมชาติเหลว จากหลุมเจาะในอ่ าวไทย
- พ.ศ. 2518 เจาะหลุมประเมินหลุมแรกของประเทศเพือ่ พิสูจน์ ศักยภาพของ
แหล่ งก๊ าซ
14
ประวัตกิ ารเจาะหลุมปิ โตรเลียมในประเทศไทย(ต่ อ)
 ปี พ.ศ. 2524 – ปัจจุบนั
- พ.ศ. 2522 บริษัท Thai Shell และบริษัท Esso Exploration Inc. ได้ รับสั มปทาน
ในการสารวจปิ โตรเลียมบนบก
- พ.ศ. 2524 พบน้ามันดิบที่ จ. สุ โขทัย และ จ. กาแพงเพชร
- พ.ศ. 2528 รัฐบาลไทยได้ จัดตั้งบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
- พ.ศ. 2539 ได้ สารวจวัดคลืน่ ไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และเจาะสารวจ 5 หลุม
- ปัจจุบัน มีผู้ได้ รับสั มปะทาน 28 สั มปทาน แปลงสารวจ 37 แปลง มีแหล่ ง
ปิ โตรเลียมไม่ น้อยกว่ า 30แหล่ ง
15
ที่มา : http://teenet.cmu.ac.th/sci/fossil03.php
การสารวจปิ โตรเลียมกับการพิทกั ษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ พจิ ารณาจัดทาข้ อกาหนด มาตรฐาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
ที่เกีย่ วข้ องกับสิ่ งแวดล้ อม เพือ่ ให้ เป็ นแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้รบั สั มปทาน
- การกาจัดเศษดิน หินจากหลุมเจาะ
- การบาบัดน้าทิง้
- การกาจัดน้าทิง้ ที่ปนเปื้ อนน้ามัน
- การกาหนดมาตรฐานน้าทิง้
17
สรุ ป
 ปิ โตรเลียมเป็ นแหล่ งพลังงานที่สาคัญของโลก และเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทใี่ ช้ แล้ วหมด
สิ้น การกาเนิดและการสะสมตัวต้ องใช้ ระยะเวลานาน หลายสิ บล้ านปี ดังนั้นควรพิจารณา
การใช้ ประโยชน์ ให้ คุ้มค่ าที่สุดต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และคุณภาพชีวติ ให้ ดขี นึ้
 ต้ องรักษาฟื้ นฟูคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ อยู่ในสภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสารวจและพัฒนา
ปิ โตรเลียม
18
สรุ ป (ต่ อ)
 เทคนิคการสารวจได้ รับการพัฒนา ทั้งทางด้ านเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ ให้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งขึน้ ย่ นระยะเวลาการทางาน และลดค่ าใช้ จ่าย เพือ่ ค้ นหาแหล่งปิ โตรเลียม
ให้ ทันกับความต้ องการใช้ ของมนุษย์
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการสารวจธรณีฟิสิ กส์
โดยเฉพาะการวัดคลืน่ ไหวสะเทือน แบบ 3 มิติ ทาให้ ได้ รายละเอียดของโครงสร้ างแหล่ ง
ธรณีที่คาดว่ าจะมีปิโตรเลียมกักเก็บอยู่ หรือการสร้ างแบบจาลอง เพือ่ ให้ เข้ าใจถึงสภาวะ
แวดล้ อม ซึ่งการกาเนิดปิ โตรเลียมเป็ นการลดความเสี่ ยงในการลงทุน
19
Reference
 http://guru.sanook.com/search/การสารวจหาแหล่งปิ โตรเลียม
 http://teenet.cmu.ac.th/sci/fossil03.php
 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=442488
 http://www.dmf.go.th/dmfweb/index.php?option=com_knowlage&view=elearn&task=d
etail&id=1&id_less=1&Itemid=7&lang=en
 http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK24/chapter7/t24-7-l2.htm
 http://www.thaigaming.com/general-discussion/943.htm
20
21

similar documents