- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Report
การสัมมนารั บฟั งความคิดเห็น
การเปิ ดสัมปทานปิ โตรเลียมครั ง้ ที่ 21
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
เวลา 9.30 น.
ห้ องประชุม 9 ชัน้ 15 ศูนย์ เอนเนอร์ ยีคอมเพล็ก์์ บี
เรื่องที่นาเสนอ
•
•
•
•
•
•
•
•
วัตถุประสงค์
ข้ อกาหนดในการยื่นขอสัมปทาน
หลักประกัน (Bid Bond & Bank Guarantee)
Data Package
เกณฑ์ การพิจารณาให้ สัมปทาน
ขัน้ ตอนการดาเนินงานของกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ การกาหนดแปลงสัมปทาน
แปลงที่เปิ ดสัมปทาน
2
วัตถุประสงค์
• นาเสนอข้ อกาหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แผนการดาเนินงาน
• รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อนา
ความเห็นมาประกอบเป็ นข้ อมูลในการเตรียมการเปิ ดสัมปทาน
3
สั มปทานปิ โตรเลียม
ภายใต้พระราชบ ัญญ ัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

ั
ข้อมูลสมปทาน
ั
- จานวนรอบในการเปิ ดสมปทาน
20 รอบ
ั
 ปัจจุบ ันมีสมปทานที
ด
่ าเนินการอยู่ รวม
ั
63 สมปทาน
79 แปลงสารวจ
- บนบก
40
แปลงสารวจ
- อ่าวไทย
36
แปลงสารวจ
- อ ันดาม ัน
3
แปลงสารวจ
 แหล่งปิ โตรเลียมทีม
่ ก
ี ารผลิตจานวน 59 แหล่ง
(ข้ อมูล ณ ก.ค. 54)
4
ข้ อมูลการเปิ ดให้ สัมปทาน ตัง้ แต่ ปี 2514 - ปั จจุบัน
ครงที
ั้ ่
ั
ว ันทีเ่ ปิ ดสมปทาน
ั
บริเวณทีเ่ ปิ ดสมปทาน
ั
การยืน
่ ขอสมปทาน
ั
การออกสมปทาน
ราย
คาขอ
ั
สมปทาน
แปลง
1
13 ก ันยายน 2514
บนบก อ่าวไทย และทะเลอ ันดาม ัน
20
20
10
22
2
31 มีนาคม 2515
ทะเลอ ันดาม ัน
12
2
2
2
3
12 มิถน
ุ ายน 2515
ทะเลอ ันดาม ัน
2
2
-
-
4
14 ก ันยายน 2516
บนบกและทะเลอ ันดาม ัน
5
5
-
-
5
11 กุมภาพ ันธ์ 2517
บนบกและทะเลอ ันดาม ัน
12
12
3
3
6
24 พฤศจิกายน 2521
บนบก
3
3
2
7
7
26 มกราคม 2522
อ่าวไทยและทะเลอ ันดาม ัน
2
2
1
1
8
24 มิถน
ุ ายน 2523
บนบก อ่าวไทย และทะเลอ ันดาม ัน
6
6
4
9
9
5 กุมภาพ ันธ์ 2525
บนบก
6
6
2
3
10
3 มิถน
ุ ายน 2526
ทะเลอ ันดาม ัน
2
2
1
1
11
10 สิงหาคม 2527
บนบก อ่าวไทย และทะเลอ ันดาม ัน
12
12
3
3
12
22 มีนาคม 2528
บนบกและอ่าวไทย
9
9
7
8
13
26 กรกฎาคม 2533
บนบก อ่าวไทย และทะเลอ ันดาม ัน
22
22
12
21
14
12 ตุลาคม 2538
ทะเลอ ันดาม ัน
1
1
1
2
15
23 กุมภาพ ันธ์ 2539
บนบก และอ่าวไทย
9
9
6
7
16
16 มิถน
ุ ายน 2540
ทะเลอ ันดาม ัน
2
2
1
1
17
16 มีนาคม 2541
บนบกและอ่าวไทย
3
3
2
2
18
11 กรกฎาคม 2543
บนบก อ่าวไทย และทะเลอ ันดาม ัน
5
18
11
14
19
1 กรกฎาคม 2548
บนบก อ่าวไทย และทะเลอ ันดาม ัน
19
32
16
21
20
23 พฤษภาคม 2550
บนบกและอ่าวไทย
37
74
22
26
106
153
รวม
ั
ภาพรวมของการเปิ ดสมปทานปิ
โตรเลียม
รอบที่ 18 19 และ 20
รอบที่ 18
 ระยะเวลา 3 ปี
 11 ก.ค. 2543 ถึง 10
ก.ค. 2546
 รวบรวมคาขอทุกว ันที่
15 ของเดือน
รอบที่ 19
 ระยะเวลา 1 ปี
 1 ก.ค. 2548 ถึง 30
มิ.ย. 2549
 รวบรวมคาขอทุกว ันที่
15 ของเดือน
รอบที่ 20
 ระยะเวลา 1 ปี
 23 พ.ค. 2550 ถึง 22
พ.ค. 2551
 รวบรวมคาขอทุกว ันที่
15 ของเดือน
 บนบก/อ่าวไทย/อ ันดาม ัน  บนบก/อ่าวไทย/อ ันดาม ัน  บนบก/อ่าวไทย
 รวม 87 แปลง
 รวม 82 แปลง
 รวม 65 แปลง
 เปิ ดร ับคาขอ 37 ครงั้
 เปิ ดร ับคาขอ 13 ครงั้
 เปิ ดร ับคาขอ 12 ครงั้
 มีผย
ู้ น
ื่ 4 ครงั้
 มีผย
ู้ น
ื่ 8 ครงั้
 มีผย
ู้ น
ื่ 9 ครงั้
6
ั
ิ ชวน
การกาหนดแปลงสมปทานและประกาศเช
ญ
(2) รมว.พน. โดยอนุม ัติ ครม.
- ค่าคงทีแ่ สดงสภาพธรณีวท
ิ ยาของแปลงสารวจ (K)
- ค่าลดหย่อนพิเศษ (SR)
ึ ษาข้อมูลพืน
้ ทีท
(1) ชธ. ศก
่ จ
ี่ ะให้มก
ี าร
สารวจปิ โตรเลียม
- กาหนดเขตแปลงสารวจ
- กาหนดค่าคงทีแ
่ สดงสภาพธรณีวท
ิ ยาของแปลง
ี่ งทาง
สารวจ (K) : สะท้อน/ชดเชยความเสย
้ า
ธรณีวท
ิ ยา โดยพิจารณาสถิตค
ิ า่ ใชจ
่ ยในการ
้ ทีท
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมในพืน
่ ม
ี่ ส
ี ภาพทาง
ธรณีวท
ิ ยาคล้ายคลึงก ับแปลงสารวจทีเ่ กีย
่ วข้อง (ครงั้
ที่ 20 กาหนดค่า K แปลงภาคเหนือ/กลาง/ใต้ 300,000 ม.,
แปลงอีสาน 450,000 ม. และแปลงอ่าวไทย 600,000 ม.)
- กาหนดค่าลดหย่อนพิเศษ (SR) (ครงที
ั้ ่ 20 กาหนด
ค่า SR ทุกแปลง 35%)
(5) รมว.พน.
ิ ชวน
ออกประกาศเชญ
ั
ให้ยน
ื่ ขอสมปทาน
(4) ชธ. เตรียมออกประกาศ
ิ ชวน
เชญ
(3) ชธ. ออกประกาศ
้ ทีแ
กาหนดเขตพืน
่ ปลงสารวจ
(ลงในราชกิจจานุเบกษา)
ชธ. จ ัดทา Data Package ของ
ึ ษาและ
้ ทีแ
พืน
่ ปลงสารวจไว้ให้ศก
จาหน่าย
7
การเปิ ดให้ ย่ นื ขอสัมปทานปิ โตรเลียมครัง้ ที่ 21
8
1.วัตถุประสงค์ ของการเปิ ดสัมปทาน
เสริมสร้ างความมั่นคงด้ านพลังงานของประเทศเพื่อให้ มีพลังงาน
ใช้ อย่ างเพียงพอและการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่ างประเทศ
9
2. ข้ อกาหนดในการยื่นขอสัมปทาน
2.1 คุณสมบัตผิ ้ ูขอสัมปทาน มีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 24 แห่ ง
พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม 2514
2.2 มีการวาง Bid Bond ผู้ขอสัมปทานต้ องวางหลักประกันทางการเงินในการยื่นขอ
สัมปทาน (Bid Bond)
2.3 มีการวางหลักประกันการดาเนินงานเป็ น Bank Guarantee และ/หรือพันธบัตร ก่ อน
ลงนามสัมปทานไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ โดยมีวงเงินครอบคลุมจานวนปริมาณเงิน
ขัน้ ต่าของข้ อผูกพันช่ วงที่ 1
2.4 การ์ือ้ Data Package กาหนดให้ ผ้ ูรับสัมปทาน์ือ้ Data Package เพื่อศึกษาและทา
รายงานธรณีวิทยาอย่ างละเอียด และเสนอข้ อผูกพันการดาเนินงานที่สอดคล้ องกัน
10
2. ข้ อกาหนดในการยื่นขอสัมปทาน (ต่ อ)
2.6 กาหนดเวลาการยื่นขอสัมปทาน 120 วันนับจากออกประกาศให้ ย่ นื ขอสัมปทาน
2.7 เอกสารการขอสัมปทาน (์องที่ 1) เอกสารแสดงการเป็ นบริษัทของบริษัทผู้ย่ ืนขอ
หลักฐานการเป็ นผู้มีอานาจลงชื่อแทนบริษัทผู้ขอสัมปทาน หลักฐานแสดงว่ ามีทุน
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ ที่จะสารวจ ผลิต ขาย และ
จาหน่ ายปิ โตรเลียม
2.8 ข้ อเสนอข้ อผูกพันในด้ านปริมาณเงินและปริมาณงาน (์องที่ 2) สาหรับการสารวจ
ปิ โตรเลียมในแต่ ละแปลง พร้ อมรายงานศึกษาทางด้ านธรณีวิทยาที่แสดงเหตุและผล
ของการเสนอข้ อผูกพันด้ านปริมาณงานและปริมาณเงินสาหรั บการสารวจ
11
3. หลักประกัน (Bid Bond & Bank Guarantee)
3.1 Bid Bond เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ าย
หลักประกันการดาเนินงาน เป็ นหนังสือคา้ ประกันของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทย
3.2 เงื่อนไข Bid Bond
• ยื่นเมื่อยื่นขอสัมปทาน
• คืนเมื่อไม่ ได้ รับคัดเลือก หรือ เมื่อลงนามสัมปทาน
3.3 เงื่อนไขหลักประกันการดาเนินงาน
• ยื่นก่ อนลงนามสัมปทานไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
• คืนเมื่อดาเนินงานตามข้ อผูกพันช่ วงที่ 1 ครบถ้ วน
• ขอลดวงเงินของหลักประกันตามข้ อผูกพันที่ดาเนินการในแต่ ละปี ได้
12
4. Data Package
4.1 ปริมาณ/คุณภาพ เป็ น Package มีทงั ้ ข้ อมูลเอกสาร และดิจติ อล เช่ น Fact Sheet ที่
เป็ นเทคนิคเชิงลึกของแปลง ข้ อมูล Seismic ข้ อมูลหลุมเจาะ
4.2 การกาหนดราคา data package อยู่ระหว่ างการประเมินราคา
• 2D Seismic processed data with navigation
• ข้ อมูลหลุมเจาะ กระดาษ/ดิจติ อล อยู่ระหว่ างการประเมินต้ นทุน
13
5. เกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก
5.1 พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้ย่ นื คาขอสัมปทานปิ โตรเลียม (สถานะความเป็ นบริษัท
สถานะด้ านการเงิน และประสบการณ์ ในธุรกิจ)
5.2 กรณีผ่านการพิจารณาในข้ อ 5.1 ให้ คะแนน
-โครงการสารวจปิ โตรเลียมและข้ อผูกพันด้ านปริมาณงานและปริมาณเงิน
-ผลประโยชน์ พเิ ศษที่เสนอให้ แก่ รัฐ
กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติอาจจะกาหนดปริมาณงานขัน้ ต่าของแปลงจากข้ อมูลที่มีอยู่และ
ศักยภาพปิ โตรเลียมสาหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก
14
6.การประชาสัมพันธ์ การดาเนินงาน
6.1 แนวทางประชาสัมพันธ์
• แจ้ งหน่ วยราชการในพืน้ ที่ให้ ทราบถึงการเปิ ดสัมปทาน
• ลงพืน้ ที่ เพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
6.2 ข้ อมูลประชาสัมพันธ์
• การพัฒนาแหล่ งปิ โตรเลียมที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ ต่อชุมชน
• ขัน้ ตอนการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
• แนวทางการชดเชยความเสียหาย
• กระบวนการมีส่วนร่ วมและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนตามข้ อกาหนด EIA
6.3 ประสานหน่ วยราชการ พลังงานจังหวัด และเครือข่ าย ประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนทราบ
ทั่วถึงและร่ วมชีแ้ จงเพื่อสนับสนุนข้ อมูลข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ อง ขยายเครื อข่ าย
15
7. การกาหนดแปลงสัมปทาน
7.1 การแบ่ งแปลงสารวจปิ โตรเลียม กาหนดขอบเขตแปลงที่มีศักยภาพและครอบคลุม
พืน้ ที่แอ่ งตะกอน หลีกเลี่ยงพืน้ ที่อ่อนไหว เช่ น เขตชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ 1A เขตอุทยานแห่ งชาติ
เขตรักษาพันธ์ สัตว์ ป่า
7.2 ลักษณะแปลงสารวจ ครอบคลุมโครงสร้ างที่มีศักยภาพ
7.3 การกาหนดค่ าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสารวจและค่ าลดหย่ อนพิเศษ
ใช้ ค่า K เดิม และ SR เดิม
7.4 ขนาดแปลงสารวจ แปลงบนบกไม่ เกิน 4,000 ตร.กม.
16
ขอรับฟั งความคิดเห็น
17

similar documents