PowerPoint-esitys

Report
NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA
- KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT
APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET
HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013)
- KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU
APUVÄLINEOSAAMINEN SEKÄ TEKNOLOGISTEN
LAITTEIDEN JA PALVELUJEN OSAAMINEN (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013)
Kehittämiskoordinaattori
Tuula Ekholm
VASTAUSPROSENTIT KYSELYIHIN
Henkilöstön osaaminen:
Asiakkaiden käytössä
olevat apuvälineet:
Työntekijöiden
vastaukset kattavat
98,5 % jatkuvan
palvelun asiakkaista
HENKILÖKUNTA
82 %
(n=37)
Kartoitus kotihoidon asiakkaan käytössä olevista
apuvälineistä ja tulevaisuuden tarpeista henkilökunnan
arvioimana_ TULOKSET
Kyselylomake on täytetty jatkuvan palvelun asiakkaista, jotka ovat yli 75 -vuotiaita.
Yksittäisen vastaajan antamia tietoja ei voi tunnistaa aineistosta.

Asiakkaiden keski-ikä 85 vuotta. Asiakkaista on naisia 72 % (92 henkilöä) ja
miehiä 28% (35 henkilöä)

Asiakkaista 77 % asuu yksin, 18 % puolison kanssa ja 5 % pojan/tyttären
kanssa

Asiakkaista 40 %:lla on hyvä näkökyky, noin 38 %:lla näkökyky arvioitiin
heikoksi. Silmälaseja käytti 33 asiakasta (noin 26 %).

Suurimmalla osalla asiakkaista arvioitiin olevan hyvä kuulo (n. 64 %), noin 32
%:lla kuulo oli heikentynyt. Kuulolaitetta käytti 5 asiakasta (4 %).
RAVA - JA MMSE -ARVIOINNIT
RaVa-arviointi tehty
1,5%
Arviointia ei
ole tehty
(n=2)
5,5 %
Vastaus
puuttuu
(n=7)
MMSE –arviointi tehty
Vastaus
puuttuu 25 %
(n=32)
93 %
Arviointi
tehty
(n=117)
RaVa-arviointien keskiarvo 2,39
Arviointi
tehty
41% (n=54)
Arviointia ei
ole tehty 34
% (n=45)
MMSE –pisteiden keskiarvo 21/30,
vaihdellen 9/30 – 30/30
ASIAKKAILLA TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT
TEKNOLOGISET LAITTEET / PALVELUT
(samalla asiakkaalla voi olla käytössään useampia laitteita/palveluja, N=126)
Lisäksi yksittäisillä
asiakkailla
• Ovihälytin
• Liiketunnistimella
varustetut valot
• Tablet -tietokone
100%
90%
80%
70%
55 %
60% (69 asiakasta)
46 %
(58 as.)
50%
56 %
(70 as.)
40%
30%
20%
10%
0%
4%
(5 as.)
3%
(4 as.)
5%
(6 as.)
2%
(2 as.)
3%
(4 as.)
2%
(3 as.)
13 %
(16 as.)
2%
(3 as.)
ERI TEKNOLOGISTEN LAITTEIDEN / PALVELUIDEN OSUUS
ASIAKKAILLA TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVASTA
TEKNOLOGIASTA
Lisäksi käytössä (osuus
teknologisista laitteista /
palveluista < 1 %)
• Ovihälyttimiä (1 kpl)
• Tablet -tietokone (1 kpl)
• Liiketunnistimella varustetut
valot (1 kpl)
• Sähköinen nostolaite (2 kpl)
100
90
80
70
60
% 50
40
31 %
(69 kpl)
26 %
(58 kpl)
30
20
10
0
2%
(5 kpl)
31 %
(70 kpl)
2%
(4 kpl)
3%
(6 kpl)
2%
(4 kpl)
1%
(3 kpl)
MUITA APUVÄLINEITÄ KÄYTTÄVIEN ASIAKKAIDEN
OSUUS APUVÄLINEITTÄIN
(asiakkaiden määrä, N=126, samalla asiakkaalla voi olla käytössään useampi apuväline)
100%
90%
80%
74%
(93 asiakkaalla)
70%
60%
50%
40%
30%
13%
(16 asiakkaalla)
20%
10%
18%
(22 asiakkaalla)
5%
(6 asiakasta)
3%
(4 asiakkaalla)
0%
rollaattori
pyörätuoli
muu liikkumisen
apuväline (keppi,
kolmipyöräinen,
kävelysauvat)
asiakkaalla ei ole
käytössä mitään
apuvälineitä
ei vastausta
ERI APUVÄLINEIDEN OSUUS ASIAKKAILLA TÄLLÄ
HETKELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVISTA MUISTA APUVÄLINEISTÄ
MUU LIIKKUMISEN
APUVÄLINE (keppi,
kolmipyöräinen,
kävelysauvat) 4 %
(4 kpl)
PYÖRÄTUOLI
14 % (16 kpl)
ROLLAATTORI
82 % (93 kpl)
ASIAKKAIDEN KOTONA TEHDYT KODINMUUTOSTYÖT
Tehdyt kodinmuutostyöt kpl (osuus
tehdyistä muutostöistä)
o 60 asiakkaalle ei ole tehty
mitään kodinmuutostöitä
o Tehtyjä kodinmuutostöitä 67
kpl (samalle asiakkaalle voi
olla tehty useampia
muutostöitä)
Muita (wckoroke, wcistuin siirretty) 3 kpl
(4,5 %)
Luiskia
6 kpl (9 %)
Kynnyksen
ylityksiä 11
kpl (16,5 %)
Tukikahvoja
47 kpl ( 70 %)
HOITAJAN ARVIO ASIAKKAAN APUVÄLINEIDEN
TOIMIVUUDESTA
ne on koettu hyväksi, asiakas osaa
käyttää hyvin erilaisia palveluja /
laitteita
ei ole koettu tarpeeksi hyviksi, miksi?
46% (n=51)
0%
asiakas tarvitsisi lisäopetusta laitteiden /
palvelujen käytössä
12% (n=13)
en osaa sanoa
42% (n=46)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
KODINMUUTOSTÖIDEN, APUVÄLINEIDEN JA
TEKNOLOGISTEN LAITTEIDEN/PALVELUJEN LISÄTARVE
Työntekijät arvioivat, että 56 %:lla
asiakkaista olisi tarvetta tehdä
kodinmuutostöitä, lisätä apuvälineitä
ja/tai teknologisia laitteita/palveluja
Kodinmuutostöiden, apuvälineiden
ja / tai teknologisten laitteiden /
palvelujen lisäyksen tarve
56 %
KYLLÄ
(n=65)
44 %
EI
(n= 51)
APUVÄLINEET TAI PALVELUT, JOISTA ASIAKKAAT
HYÖTYISIVÄT
30.0 %
24.3%
25.0 %
20.0 %
15.0 % 13.0%
10.0 %
5.0 %
0.0 %
4.3%
4.3%
0.9%
0.9% 0.9% 0.9% 1.7% 1.7% 0.9%
3.5%
5.2%
5.2%
1.7%
3.5%
1.7% 0.9%
KODINMUUTOSTYÖTARPEET ERITELTYNÄ
2 asiakasta
4 asiakasta
tukikahvoja
kynnyksen ylityksiä
luiskia
6 asiakasta
20 asiakasta
muita kodinmuutostöitä
(wc remontti, asunnon
vaihto)
Kotihoidon henkilökunnan apuväline- ja teknologisten
laitteiden ja palvelujen osaaminen
TULOKSET
Vastaajan työtehtävä
20,0 %
n=7
6%
n=2
17 %
n=6
57 %
n=20
Vastausprosentti
lähihoitaja /
perushoitaja
sairaanhoitaja
/
n=20
terveydenhoitaja
kotihoidon
esimies
kodinhoitaja,
opiskelija
82 %
(37/45)
TYÖNTEKIJÖIDEN OMA ARVIO
APUVÄLINEOSAAMISESTAAN (LUOKAT 1-5)
Arviointiasteikko, luokat 1-5
1. Minulla ei ole osaamista ko. asiassa
2. Hallitsen asian heikosti ja tarvitsen työtoverin opastusta tai apua
3. Hallitsen asian tyydyttävästi eli hallitsen perusasiat ilman opastusta
4. Hallitsen asian hyvin ja osaa valita sopivan mentelmän useiden joukosta
5. Hallitsen asian erinomaisesti ja osaan opastaa toisia
TYÖNTEKIJÖIDEN OMA ARVIO
APUVÄLINEOSAAMISESTAAN (LUOKAT 1-5)
100%
80%
Hallitsen
tyydyttävästi 57%
(21 vastaajaa)
60%
Hallitsen hyvin
38%
(14 vastaajaa)
40%
Hallitsen heikosti/
opastettuna 3%
(1 vastaaja)
20%
0%
Hallitsen
erinomaisesti ja
osaan opastaa
toisia 3%
(1 vastaaja)
Ei osaamista 0%
1
2
3
Axis Title
4
5
TYÖNTEKIJÖIDEN OMA ARVIO TEKNOLOGISTEN
LAITTEIDEN/PALVELUJEN OSAAMISESTAAN (LUOKAT 1-5)
100%
80%
60%
Hallitsen
tyydyttävästi 42%
(13 vastaajaa)
40%
Hallitsen heikosti/
opastettuna 23%
(7 vastaajaa)
Hallitsen hyvin
32%
(10 vastaajaa)
Hallitsen
erinomaisesti ja
osaan opastaa
toisia 3%
(1 vastaaja)
20%
0%
Ei osaamista 0%
1
2
3
4
5
OSAAMISALUEIDEN KESKIARVOT
apuväline osaaminen
3,4
teknologisten laitteiden /
palvelujen osaaminen
3,2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
HUOMIOITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vastattu erittäin kattavasti!
Turvapuhelimia käytössä yli puolella vastanneista asiakkaista
Matkapuhelimia käytössä lankapuhelimia enemmän
13 %:lla asiakkaista (16 henkilöä) ei ole käytössä mitään teknologisia
laitteita/palveluja (vastausten mukaan ei edes puhelinta)
Kodinmuutostöiden, apuvälineiden ja / tai teknologisten laitteiden / palvelujen
arvioitu lisäyksen tarve 56 %:lla asiakkaista
24 % apuvälineiden/palvelujen lisäyksestä hyötyvistä asiakkaista hyötyisi
työntekijöiden arvion mukaan liesihälyttimestä (turvallisuuskysymys)
13 % apuvälineiden/palvelujen lisäyksestä hyötyvistä asiakkaista hyötyisi
työntekijöiden arvion mukaan turvapuhelimesta (turvallisuuskysymys)
20 asiakasta tarvitsisi tukikahvoja (yksinkertainen kodinmuutostyö, voisiko
toteuttaa?)
Työntekijät arvioivat apuvälineosaamisensa olevan kohtuullisen hyvällä tasolla,
teknologisten laitteiden ja palvelujen osaamisessa he kokevat enemmän haasteita

similar documents