TAI_vuosisuunnittelu ja palkat

Report
Turun ammatti-instituutti
Vuosisuunnistelu ja palkkatiedon tiedon tuottaminen
Tiimi: Suunnittelupäällikkö Olavi Lähteinen,
pääkäyttäjä Anne Siimes ja projektiryhmä
9.4.2013
1
Valtakunnalliset
tutkinnon perusteet
• Ammattitaitovaatimukset
• Osaamisen arviointi
• Arviointikriteerit
Koulutuksen
järjestäjän
opetussuunnitelma
Koulutuksen järjestäjän
suunnitelma ja
linjaukset tutkintojen
sisällöistä, teemoista ja
toteutuksesta
• Koulutuksenjärjestäjän
yhteinen osa
• Tutkintokohtaiset osat;
ml. paikallisesti
tarjottavat tutkinnon
osat
9.4.2013
Tutkinnon
toteutussuunnitelma
• Tarkennetut kuvaukset
sisällöistä opetuksen
toteuttamista varten
• Suunnitelma oppimisen
arvioinnista
• Opintojen rytmitys:
miten sisällöt rytmittyvät
koko opiskeluajalle
Vuosisuunnitelma
Työjärjestykset
• Opintojen käytännön
jaksotus yhdelle
lukuvuodelle: mikä
ryhmä, mikä sisältö,
kuka opettaja, mikä tila
• Vuosisuunnitelma
muodostaa samalla
opettajan
vuosityösuunnitelman
(opetus + muu työ)
• Opiskelijakohtainen
viikottainen suunnitelma
opintojen käytännön
etenemisestä
• Opettajan viikottainen
työsuunnitelma
2
Vuosisuunnittelusta Turun ammatti-instituutissa
Operatiivisesta vuosisuunnitelmasta ja työjärjestysten laatimisesta vastaa yksikön
koulutuspäällikkö
• Turun ammatti-instituutissa on nuorisoasteella 4250 opiskelijaa, 28 perustutkintoa
• Koulutusyksikköjen operatiivisesta johtamisesta vastaa koulutuspäällikkö, joita on 9 kpl
• Koulutusyksiköt on jaettu tiimeihin, joita vetää tiimivastaava, heitä yhteensä 30 kpl
• Ammatillisia ja - attoaineiden opettajia yhteensä 418 kpl
• Tiimeissä keskimäärin 8-16 opettajaa (ammatilliset ja attoaineet yhdessä)
• Oppilaitos on Turun kaupungin omistama ja osa sivistystoimen organisaatiota
• Toimintaa kaupungin alueella 8 koulutalossa
• Käyttänyt oppilashallintaohjelmistoina aikaisemmin Winhaa ja Winha resurssia
• Siirtynyt käyttämään täysmääräisesti Priimus/Kurre/Wilma ohjelmistoja lukukauden
2012-13 alussa ( käyttöönotto lukuvuoden 2011-12 aikana)
9.4.2013
3
9.4.2013
4
9.4.2013
TAI:n vuosisuunnittelun prosessikaavio
5
9.4.2013
Vuosisuunnittelun aloitus
6
9.4.2013
Suunnittelun operatiiviset vaiheet
7
9.4.2013
Muutosten hallinta suunnittelussa
8
Priimus/Kurre ohjelmissa seuraavat työvaiheet ennen suunnittelua
Vaihe 1; Luodaan Priimuksen kustannuspaikka-alue rekisteriin TAIn
kustannuspaikkarakenne ( pääkäyttäjä)
Vaihe 2; Luodaan laskentatunnisteita Priimuksen ko. rekisteriin ( pääkäyttäjä)
Tun1 = määrittää VES- liitteen, kiinnitetään Priimuksessa opetusryhmään
samaan aikaan kuin kustannuspaikka.
Tun2 = kuvaa normaalista lähiopetuksesta poikkeavaa toimintatapaa
Vaihe 3; Kustannuspaikan kiinnitys opetusryhmään Priimuksessa
(opintosihteerit)
Opetustyön suunnittelu
Primukseen syötetyissä opetussuunnitelmissa opintojen kestot on määritelty
opintoviikoissa. Kun opintotiedot siirretään Kurreen työsuunnittelua varten,
ohjelmisto muuttaa opintoviikot kurssityyppinimen mukaan tunneiksi.
”Muiden tehtävien” suunnittelu
Ns. opetushuojennustunnit merkitään Kurre-ohjelmaan esimiesten eli
koulutuspäällikköjen toimesta. Ohjelmaan luodaan pääkäyttäjän toimesta tätä
varten muiden töiden projekteja osastoittain.
9.4.2013
Suunnittelun vaiheet
9
Opetuksessa käytettävät
tilit viedään Primuksen
Kustannuspaikka-alueet
rekisteriin
9.4.2013
Vaihe 1: Primus Kustannuspaikka-alueet
10
Luokat rekisterissä luokalle valitaan tili,
josta normaali lähiopetus maksetaan.
Laskentatunniste kenttään valitaan kys.
opetusalan ves-liite. Tilin voi myös
kiinnittää opiskelijaan, jolloin se ohittaa
luokan tilin. Aikuiskoulutus käyttää tätä.
9.4.2013
Vaihe 1:Kustannuspaikan kiinnitys luokkiin
11
Tili ja ves-liite siirtyvät Kurreen.
Tun2 –kenttää käytetään atto- ja
lukioaineiden merkitsemiseen.
9.4.2013
Vaihe 2: Kurre Perustiedot Ryhmät
12
Opettajalle maksettavat muut
kuin opetustunnit lisätään Muut
tehtävät välilehdellä.
9.4.2013
Kurre Perustiedot Muut tehtävät
13
Muiden tehtävien
maksamiseen käytettävät
tili on lisätty Projektit
välilehdelle. Sinne kertyy
kunkin tilin yhteissumma.
9.4.2013
Kurre Perustiedot Projektit
14
Hankkeet on erillinen koulu,
jossa on kaikki ammattiinstituutin opettajat ja
muutamia projekti-ihmisiä, ei
opiskelijoita, eikä kursseja.
9.4.2013
Hankkeet-koulu
15
Hankkeet koulun
Projekteihin on tuotu
kaikki hanke- ja
projektitilit. Tälle sivulle
kertyvät kaikki projekteille
lisätyt tunnit, riippumatta
missä koulussa opettaja
oikeasti on.
9.4.2013
Hankkeet-koulu
16
Muut tehtävät sivulla
opettajalle lisätään projekti,
jossa hän on mukana ja
siihen sovitut tunnit.
9.4.2013
Hankkeet-koulu
17
Testiopettaja
Opettajan työsuunnitelman,
palkkaraportin, Ryhmä –
osaan tulevat opetustunnit ja
Muut tehtävät –osaan
projekti- ja resurssitunnit.
Palkanlaskijalle tärkeät
tiedot ovat Vuosiviikkotunnit
(Vvt), josta selviää ylitunnit
ja Tunnit tunnisteittain, joka
kertoo miltä tileiltä palkka
maksetaan.
9.4.2013
Palkkaraportti
18
Esimerkki attoaineiden opettajan
palkkaraportista.
9.4.2013
Palkkaraportti
19
Hyviä puolia:
•
•
•
•
•
•
Opetusvelvollisuus tulee Primuksesta
Ves-liite tulee Primuksesta
Tili tulee Primuksesta tai on valmiina Kurressa
Tili voi olla luokka- tai opiskelijakohtainen
Näkee helpolla puuttuvat tai liiat tunnit
Ei tarvita muita palkanmaksun raportteja, paitsi
lyhytaikaisille sijaisille
Parannettavaa:
• Ei saa kätevästi Exceliin
• Opettajat tallennettava yksittäin tiedostoina tai yhtenä
•
•
•
•
•
•
pötkönä
Opettajan nimike puuttuu (lehtori/tuntiopettaja)
Opettajan hetu puuttuu
Syksy/kevät –jako puuttuu
Muut tulosteet/raportit puuttuvat
Wilmaan ei saa mitään
Käyttöoikeuksien määrittely olematonta
9.4.2013
20

similar documents