พ.ศ.2559 - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Report
ประชุมพิจารณาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2559 (งบดาเนินโครงการ)
กรมควบคุมโรค
นางสาวพรทิพย์ ศริ ภ
ิ านุมาศ
ผู ้อานวยการกองแผนงาน
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2559 (งบดาเนินงานโครงการ) ผ่านระบบ VDO Conference
ั ้ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ห ้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชน
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนคาของบประมาณ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
1.
ทบทวน วางแผน
งบประมาณ
ต.ค. – ธ.ค. 57
อธิบดี / รองอธิบดี /
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์/
กองแผนงาน
ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ต ัวชวี้ ัด
กรอบวงเงิน 59 ประมาณการรายจ่าย
ขนต
ั้ า่ /ประจา
1. กองแผนงาน Key in :
- คาของบลงทุน 29 พ.ย. 57
- คาขอขัน
้ ตา่ /ประจา 4 ธ.ค. 57
2. คาของบโครงการภาพรวมกรมฯ
ธ.ค. 57 - ม.ค 58
ปฏิทน
ิ งบประมาณ
คร.
ร่าง
พรบ. งบ 59
3.
การอนุม ัติงบประมาณ
3.1 ขนส
ั้ าน ักงบประมาณ
ก.พ. – เม.ย. 58
3.2 กรรมาธิการฯ
พ.ค. – ก.ย. 58
2.
จ ัดทางบประมาณ
ต.ค. 57 – ม.ค. 58
***13 - 15 ก.พ. 58
บ ันทึกคาข้อในระบบ
e - budgeting
2
กระบวนการจ ัดทาคาของบดาเนินงานโครงการ ปี 2559 กรมควบคุมโรค
กิจกรรม
เวลา
1. แจ ้งแนวทางจัดทาแผนงาน/โครงการ กรอบวงเงินคาของบประมาณ ปี 59
wk 1 ธ.ค.
2. สน./สบ. จัดทาแผนงาน/โครงการ คาของบ 59 ภาพกรม (แยกสว่ นกลาง สคร.) ให ้สอดคล ้องกับ
การบูรณาการระดับประเทศ/กระทรวงทัง้ ในสว่ นทีก
่ รมฯ เป็ นเจ ้าภาพหลักและร่วม รวมทัง้ ต่อยอด
การดาเนินงานจากทิศทาง และ15 โครงการสาคัญ ปี 58 ของกรมฯ สง่ กองแผนงาน
9 – 22 ธ.ค. 57
3. หน่วยงาน นาเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยงานละ 5 slide ไม่เกิน 10 นาที (กรอบแนวคิด กิจกรรม
25 ธ.ค. 57
4. หน่วยงานปรับปรุงแผนงาน/โครงการ สง่ กองแผนงาน
9 ม.ค. 58
สาคัญ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการทีเ่ ป็ นรูปธรรม) ให ้อธิบดี รองอธิบดี ผู ้ทรงฯ เสนอแนะ
ี้ จงกระทรวงฯ (defend ระดับ สธ.)
5. กองแผนงาน ประสาน ข ้อมูลคาขอ ชแ
wk 3 - 4 ม.ค. 58
6. Key in ในระบบ E-budgeting ของ สงป.
wk 1 - 2 ก.พ. 58
7. กองแผนประสาน สน./สบ./ กอง/ สคร. จัดทาข ้อมูล
ก.พ. - มี.ค. 58
 เปรียบเทียบผลงาน 57 - 58 กับแผน 59
ี้ จงเหตุผลงบประมาณทีเ่ พิม
่ ค่าประชุมอบรม ค่าสอ
ื่ สงิ่ พิมพ์ ประชาสม
ั พันธ์
 ชแ
่ ขึน
้ เป็ นรายการค่าใชจ่้ าย เชน
ค่าจ ้างเหมา เชา่ รถ ยา/เวชภัณฑ์ งบลงทุน อุดหนุน วิจัย อาหารผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ น ฯลฯ
8. กองแผนงานจัดเวที (ประชุม/ VDO conference ) ให ้ สน./ สบ./กอง และ สคร.
ลง ค่าเป้ าหมาย กรอบวงเงิน แนวทางดาเนินงาน ปี 59
ตก
9. ทุกหน่วยงาน จัดทาแผนคาขอ 59 ให ้สอดคล ้องกับทิศทางการดาเนินของกรมฯ กรอบวงเงิน ตามที่
ประสานตกลงร่วมกันตามข ้อ 8 บันทึกในระบบ Estimates SM
ม.ค. - ก.พ. 58
มี.ค. 58
ั ถามสานักงบประมาณ / กรรมาธิการฯ
10. กองแผนงานใชข้ ้อมูลข ้อ 7 - 9 ตอบข ้อซก
ก.พ. – ส.ค. 58
11. คณะทางาน กลัน
่ กรองแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของหน่วยงาน จัดสรรงบประมาณ 59
ก.ค. – ส.ค. 58
12. กรมฯ อนุมต
ั แ
ิ ผนปฏิบต
ั ริ าชการปี 59
ต ้น ต.ค. 358
ั ทัศน์
วิสย
ั ้ นาระดับนานาชาติ ทีส
ื่ ถือและไว ้วางใจ
เป็ นองค์กรชน
่ งั คมเชอ
เพือ
่ ปกป้ องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
ด ้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563
พันธกิจ กรมควบคุมโรค
ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจของกรมควบคุมโรคตามทีก
่ าหนดในกฎกระทรวงแบ่งสว่ นราชการ พ.ศ. 2552
ด ้วยวิธก
ี าร ดังนี้
1. สง่ เสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการ
ี่ วชาญ องค์ความรู ้ ข ้อมูลข่าวสาร เครือ
ผลิตและพัฒนาผู ้เชย
่ งมือ กฎหมายการเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ การบริการเฉพาะทีไ่ ด ้มาตรฐานสากล
2. สง่ เสริม สนั บสนุน ถ่ายทอด แลกเปลีย
่ นความรู ้ ให ้เครือข่ายและประชาชน
้
3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใชกฎหมายที
จ
่ าเป็ นต่อการปกป้ องประชาชนจากโรคภัย
และสุขภาพ
4. เตรียมความพร ้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได ้ทันการณ์
ั ยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
5. พัฒนาและประเมินศก
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัย
ี่ ง
เสย
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ต่อ
การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรือ
เสย
่ งหล ัก
ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบ ัติเหตุทาง
ถนน ความรุนแรงในครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณโรค
้ ทีเ่ ป้าหมาย
เชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
5
SRRT
( Public Health lab)
Regional Disease Control
Excellence Center
Environmental
Medicine
Agriculture/ Industry
Occupational Health
DC System
Infectious diseases
Acute/Chronic
Vaccine Security
Point of entry /Border Health /Migrant
Special Setting/Pop
EOC
Surveillance
ิ ธิภาพและพ ัฒนาสูค
่ วามยง่ ั ยืน
ยกระด ับประสท
ด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558-2562
ระบบ
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ของประเทศ
Excellence Center
Infrastructure / Equipment + Lab / IT+MIS
Manpower / HRD / ITC /R & D
6
ทิศทางการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค
ปี 57
ตัวชวี้ ด
ั การดาเนินงาน 10 + 3
ปี 58
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น
ปี 59
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น +
นโยบายสาคัญ
7
การบริหารจ ัดการเชงิ ยุทธศาสตร์ สู่ เป้าหมายการควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
3R : Review, Redeploy, Replace
SWOT
Analysis
วิเคราะห์
Gap & Need
: Technology /
Technical Process
เครือข่าย
บริหาร
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
วิชาการ
ข ับเคลือ
่ น
ด้วย
6 ยุทธฯกรม
ประเมิน
ผล
Social
Media
Best Best
PHEM
Best
การใช ้
ยุทธศาสตร์
ขับเคลือ
่ นจุดเน ้น
กรม
KSF
1. อธิบดี /รองอธิบดี /ผอ.
2. ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ กรมฯ
เป้าหมาย
ั ัศน์
วิสยท
ิ ธิผล
ประสท
การบริหารทรัพยากร
ภาพลักษณ์
ลดโรคและ
ภัยสุขภาพ
Best Practice
: ขยายผล
เป็ นหลักด ้านการบริหารจัดการ
เป็ นหลักด ้านวิชาการ
8
แนวทางสาคัญในการจัดทางบประมาณ ปี 59 ของ สงป
1.
2.
ให ้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ทัง้ มิตน
ิ โยบาย
สาคัญของรัฐบาลและมิตข
ิ องพืน
้ ที่
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 59 ได ้กาหนดประเด็นทีเ่ ห็นควรให ้
ดาเนินการ 18 แผนงาน ประกอบด ้วย
ี น/
2.1 ประเด็นทีร่ ัฐบาลและ คสช. ให ้ความสาคัญ จานวน 7 เรือ
่ ง ได ้แก่ อาเซย
วิสาหกิจกลางและย่อม/ระบบขนสง่ และบริการ/เขตพัฒนาเศรษฐกิจ/จ ังหว ัด
ชายแดนใต้/แรงงานต่างด ้าวและการค ้ามนุษย์/ทรัพยากรน้ า
2.2 ประเด็นทีส
่ อดคล ้องกับนโยบายรัฐบาลและต ้องการความต่อเนือ
่ งในการ
ดาเนินงาน จานวน 11 เรือ
่ ง ได ้แก่ การวิจ ัยและพ ัฒนา/การสร ้างรายได ้/
่ งชวี ต
ปรองดองและสมานฉั นท์/พ ัฒนาคนตลอดชว
ิ /ยาเสพติด/ภัยพิบต
ั /ิ
้ งงาน/
ขยะและสงิ่ แวดล้อม/การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ/การใชพลั
ทรัพยากรธรรมชาติ /การค ้าในทีส
่ าธารณะ
ื สงป ด่วนทีส
ทีม
่ า : หนั งสอ
่ ด
ุ ที่ นร 0506/ว23 ลว 24 ตค 57
9
ประเด็นการบูรณาการจัดทางบประมาณกระทรวง สธ ปี งปม 59
บูรณาการระด ับประเทศ
1. การเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่
ี น
ประชาคมอาเซย
2. การข ับเคลือ
่ นการแก้ไข
ปัญหาจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
่ เสริมการวิจ ัยและ
3. การสง
พ ัฒนา
่ ง
4. การพ ัฒนาคนตลอดชว
ชวี ต
ิ
5. การป้องก ัน ปราบปราม และ
บาบ ัดร ักษาผูต
้ ด
ิ ยาเสพติด
6. การบริหารจ ัดการขยะและ
สงิ่ แวดล้อม
7. การป้องก ัน ปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมช
ิ อบใน
ภาคร ัฐ
บูรณาการ กสธ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ี น *
ประชาคมอาเซย
การข ับเคลือ
่ นการแก้ไขปัญหาจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้*
่ งชวี ต
การพ ัฒนาคนตลอดชว
ิ – 5 กลุม
่ ว ัย*
การป้องก ัน ปราบปราม และบาบ ัดร ักษาผูต
้ ด
ิ ยาเสพ
ติด
การบริหารจ ัดการขยะและสงิ่ แวดล้อม - ระบบ
สงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ*
ระบบควบคุมโรค *
ระบบคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
กฎหมาย *
พ ัฒนากาล ังคน *
ระบบบริการ 2 ระบบ (ปฐมภูม ิ ทุต/ิ ตติยภูม)ิ *
่ เสริมการวิจ ัยและพ ัฒนา *
การสง
การป้องก ัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
ในภาคร ัฐ *
10
ประเด็นการบูรณาการจัดทางบประมาณกระทรวง สธ ปี งปม 59
ประเด็นบูรณาการ กสธ.
่ นทีก
ในสว
่ รมฯ เป็นเกีย
่ วข้อง
เจ ้าภาพหลัก
เจ ้าภาพร่วม
่ ระชาคม
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป
ี น *
อาเซย
OIC
การข ับเคลือ
่ นการแก้ไขปัญหาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้*
สคร 12 และสานักทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ งชวี ต
การพ ัฒนาคนตลอดชว
ิ – 5 กลุม
่ ว ัย*
วัยทางาน: NCD
การบริหารจ ัดการขยะและสงิ่ แวดล้อม - ระบบสงิ่ แวดล้อมและ
สุขภาพ*
ระบบควบคุมโรค *
ปฐมวัย/เรียน : CD/NCD
วัยรุน
่ : ALC/ยาสูบ/สอวพ
En occ
ระบาด/CD/OIC
กฎหมาย *
กลุม
่ กฎหมาย
พ ัฒนากาล ังคน *
กอง จ
ระบบบริการ 2 ระบบ (ปฐมภูม ิ ทุต/ิ ตติยภูม)ิ *
บาราศ/กองแผนงาน
่ เสริมการวิจ ัยและพ ัฒนา *
การสง
KM
การป้องก ัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบใน
ภาคร ัฐ *
กลุม
่ คุ ้มครอง/กองคลัง/กลุม
่
ตรวจสอบ
11
กระบวนการจ ัดทาคาขอ 2559 (แผนงาน/โครงการ) กรมควบคุมโรค
สน./สถาบ ัน และกองบริหาร
ประสาน สคร.
 ทบทวนเป้าหมายการดาเนินงาน
 เลือกประเด็นสาค ัญ ทีส
่ อดคล้องตามแผนบูรณาการระด ับชาติ/กระทรวง ทงในส
ั้
ว่ น
ทีก
่ รมฯ เป็นเจ้าภาพหล ักและร่วม รวมทงต่
ั้ อยอดการดาเนินงานจากทิศทาง และ15
โครงการสาค ัญ ปี 58 ให้ครอบคลุมวงเงินทงส
ั้ ว่ นกลาง และ สคร.
สน./สถาบ ัน
และกองบริหาร
 จ ัดทาโครงการเสนอคาขอ งปม.
ภาพรวมกรมฯ ในฐานะ NHA
คาของบประมาณ
กรมควบคุมโรค
ปี 2559
สคร. 1 -12
 จ ัดทาโครงการเสนอคาขอ
งปม. แก้ไขปัญหาโรคและ
้ ที่
ภ ัยสุขภาพในระด ับพืน
12
เปรียบเทียบภาพรวมคาขอและจัดสรรงบประมาณ ปี 2553 - 2559
กรมควบคุมโรค
ข ้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 57
7E+09
5800777400
6E+09
4866155800
งบประมาณ (ล ้านบาท)
5E+09
4193193400
4638702802
4159426600
3927552300 3776494100
4E+09
3750326400
3E+09
3492137700
3553717100
3192245000
3464343700
3367278800
2E+09
1E+09
0
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
ปี งบประมาณ
คาขอ (E-bud)
หมายเหตุ : งบโครงการ ไม่มข
ี ้อมูลของ NCD, สคร.2, สคร.3
จัดสรร
13
เปรียบเทียบคาขอและจัดสรรงบประมาณ ปี 2553 - 2559
กรมควบคุมโรค (งบดาเนินงานโครงการ)
ข ้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 57
1.4E+09
1258439200
1158691600
1.2E+09
1061543600
992399700
884347400
1E+09
งบประมาณ (ล ้านบาท)
1221817919
790340300
800000000
600000000
724339000
744777300
736077100
664025300
400000000
680183600
506159000
200000000
0
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
ปี งบประมาณ
คาขอ (E-bud)
หมายเหตุ : งบโครงการ ไม่มข
ี ้อมูลของ NCD, สคร.2, สคร.3
จัดสรร
14
(ร่าง) คาของบโครงการ ตามกรอบงาน ปี 2559
(ไม่รวมค่ายา ขนต
ั้ า่ ประจา และค่ายา) งบประมาณ 1,222 ลบ
สอดคล้องประเด็น
การบูรณาการประเทศ/
กระทรวง/ต่อยอด
ทิศทาง 58 /15
โครงการสาค ัญ ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
KPI กระทรวง/กรมฯ
KPI
กระทรวง
299 ลบ 24.55%
การจ ัดทา
งบประมาณ
(3R)
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ ในสว่ นที่
กรมฯ เป็นเจ้าภาพหล ักและร่วม
จุดเน้นกรมฯ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
317 ลบ 25.98 %
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
604 ลบ 49.47 %
หมายเหตุ : งบโครงการ ไม่มข
ี ้อมูลของ NCD, สคร.2, สคร.3
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
15
ข ้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 57
(ร่าง) คาของบโครงการ ตามประเด็น ปี 2559
(ไม่รวมค่ายา ขนต
ั้ า่ ประจา และค่ายา) งบประมาณ 1,222 ลบ
กรอบ งปม.
(ล้านบาท)
1,168.00
330.00
งปม.
(ล้านบาท)
1,221.82
299.98
160.00
158.67
ระบาด/ CD/ OIC
วัยทางาน
55.00
30.89
ALC/ EnvOcc
Child center
10.00
10.00
CD
วัยรุน
่
25.00
20.17
ALC/ ยาสูบ
ขยะและสงิ่ แวดล ้อม
50.00
55.98
EnvOcc
ASEAN
10.00
10.00
OIC
อาเภอเข ้มแข็ ง
20.00
13.20
กองแผนงาน
1.07
KM
ประเด็น
รวม
บูรณาการ
ระบบควบคุมโรค
KM
จุดเน้น
หน่วยงาน
355.00
317.46
Excellent Center
40.00
32.09
ระบาด/ EnvOcc/ CD/ ราชประชา/ สคร.
HRD
50.00
50.00
กองจ.
IC
15.00
15.00
บาราศ
KM
20.00
12.70
KM
5.00
6.66
กฎหมาย
10.00
10.02
คุ ้มครอง
5.00
5.00
CD
50.00
50.00
สอวพ/ ศบจอ
130.00
100.00
ศบจอ/ สอวพ
30.00
36.00
CD/ ราชประชา
483.00
604.38
กฎหมาย
ปราบปรามทุจริต
อาหารและน้ า
AIDS
์ าติ
เอดส ช
พระราชดาริ
้ ฐาน
ภารกิจพืน
ปั ญหาพืน
้ ที่
พืน
้ ฐาน
หมายเหตุ : งบโครงการ ไม่มข
ี ้อมูลของ NCD, สคร.2, สคร.3
29.04
สคร.
575.34
สานั ก/ สถาบัน
16
ข ้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 57
ข ้อสงั เกต
• หน่วยงานเสนอของบลงทุน / ค่ายา และงบรายจ่ายอืน
่ (ค่าจ ้างที่
ปรึกษา) มาในรายละเอียดงบดาเนินงานโครงการ ขอให ้ทบทวน
และจัดสง่ แยกตามประเภทของค่าใชจ่้ าย
้
• หน่วยงาน เจ ้าภาพบูรณาการ และร่วม เสนอคาขอมาซ้าซอนกั
น
ขอให ้ทบทวนและมอบผู ้รับผิดชอบหลัก เสนอขอในภาพรวมกรมฯ
• ข ้อมูลคาขอของสคร. ทีเ่ ป็ นปั ญหาโรคและภัยสุขภาพของพืน
้ ที่
กองแผนงานจะจัดสง่ ให ้สานัก/ สถาบัน ชว่ ยพิจารณาจัดทาคาขอ
ภาพรวมของกรมฯ
• งบบริหารจัดการทีห
่ น่วยงานเสนอขอ ได ้ได ้นามาจัดทาคาขอ
ภาพรวมของกรมฯ กองแผนงานจะนาข ้อมูลฐานเดิม 3 ปี ย ้อนหลัง
17
(ร่าง) รูปแบบการนาเสนอคาของบดาเนินงานโครงการ ปี 2559
กรมควบคุมโรค
รูปแบบการนาเสนอ
1.
2.
3.
4.
5.
ประกอบด ้วย :
สถานการณ์ปัญหา และผลการดาเนินงานทีผ
่ า่ นมา
เป้ าหมายการดาเนินงานปี 59
ผลผลิต (ทีต
่ ้องสนองกับเป้ าหมาย ข ้อ 2)
มาตรการ/กิจกรรมสาคัญ และงบประมาณ (ตามบทบาทของสานัและสคร.)
่ สารวจ /ประเมิน/ รายงาน
การติดตามประเมินผล เชน
ั ้ ฯ ไม่เกิน 5 Slide)
(หน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที สรุปสน
18
การดาเนินงานต่อไป
• หน่วยงานสว่ นกลาง ประสาน สคร. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตาม
ข ้อเสนอแนะ ให ้เป็ นคาขอภาพรวมของกรมฯ
ประกอบด ้วย
1. แบบฟอร์มสรุปคาของบประมาณ (plan_สรุป)
2. แบบฟอร์มโครงการ (plan_full paper)
• สง่ ให ้กองแผนงาน ทาง E-mail : [email protected]
ื อย่างเป็ น
ภายในวันที่ 9 ม.ค. 58 เวลา 12.00 น. พร ้อมหนังสอ
ทางการ
19
Q&A
20
กระบวนการจัดทาคาของบประมาณปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข
วันเดือนปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
19 พ.ย. 57
ประชุมปรึกษาหารือ หลักการ แนวทาง การจัดทางบประมาณ กสธ. ร่วมกับ สานัก
งบประมาณ กรมวิชาการ
ปลัด รองปลัด รองอธิบดี ผอ.
กองแผน และทีม สงป.
20 พ.ย. 57
ทบทวนเป้ าหมายบริการกระทรวง ตัวชวี้ ด
ั กระทรวง
ผอ. กองแผนทุกหน่วยงาน
25 พ.ย. 57
ผู ้บริหารพิจารณาปฏิทน
ิ การจัดทางบประมาณกระทรวงสาธารณสุข แบบบูรณาการ
และร่างเป้ าหมายบริการกระทรวง ตัวชวี้ ด
ั กระทรวง
ปลัด รองปลัด อธิบดี ผตร. สธน.
27 – 28 พ.ย. 57
ประชุมทบทวน เป้ าหมายบริการกระทรวง ผลผลิต กิจกรรม ตัวชวี้ ด
ั ทุกระดับ ณ
โรงแรมมารวย การ์เด ้น ร่วมกับ สานั กงบประมาณ
15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 หน่วยงานจัดทาและวิเคราะห์แผนความต ้องการและความพร ้อของงบลงทุนเบือ
้ งต ้น ทุกหน่วยงาน
(วันที่ 9 ธ.ค. 57 เริม
่ ทีส
่ อดคล ้องกับแผน 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และ
บันทึกในระบบ)
บันทึกในระบบ e-Budgeting
8 ธ.ค. 57
ประชุมติดตามความก ้าวหน ้าผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการ 10 แผนงาน
1 - 14 ธ.ค. 57 คณะกรรมการแต่ละแผน พิจารณาความเหมาะสมสอดคล ้อง
เป้ าหมายบริการ มาตรการหลักภายใต ้ยุทธศาสตร์กระทรวง
ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชวี้ ด
ั แต่ละแผน ร่วมกับหน่วยงานที่
้ ลทีจ
เกีย
่ วข ้อง โดย ทุกคณะ สง่ รายละเอียดชอมู
่ ะนาเสนอให ้
สนย. วันที่ 12 ธันวาคม 2557
ื่ มโยง เป้ าหมายบริการ
15 ธ.ค. 57 ประธานแต่ละแผน นาเสนอความเชอ
เวลา 13.30 น. มาตรการผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชวี้ ด
ั ทุกระดับ เสนอผู ้บริหาร
พิจารณาให ้ความเห็นชอบ
PM 10 แผนงาน/ เลขา
รองอธิบดีทก
ุ กรม
กก. แต่ละคณะ ประชุม
พิจารณาแต่ละด ้าน
ปลัด รองปลัด อธิบดี
ผตร. รองอธิบดีทด
ี่ แ
ู ล
แผน
21
ข ้อมูล สนย. ณ 8 ธ.ค. 57
กระบวนการจัดทาคาของบประมาณปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข
วันเดือนปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 - 8 ธ.ค. 57
หน่วยงานจัดทาคาขอ รายจ่ายประจาขัน
้ ตา่ ปี 59 ในระบบ Fixed - Cost เสนอ
ผู ้บริหารพิจารณา ลงนาม สง่ สงอ. ภายใน 8 ธันวาคม 2557
1 - 14 ธ.ค. 57
หน่วยงานจัดทาคาของบลงทุนปี 59 ในระบบ e - Budgeting เสนอ รมว.สธ. ลงนาม ทุกหน่วยงาน
สง่ สงป. ภายใน 15 ธันวาคม 2557
ทุกหน่วยงาน จัดทาผังเป้ าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวชวี้ ด
ั
ได ้ข ้อยุต ิ ผลผลิต กิจจกรม
ตัวชวี้ ด
ั
16 - 19 ธ.ค. 57
่ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม ต ัวชวี้ ัด ให้
ทุกหน่วยงาน สง
ื่ มโยง เป็นภาพรวม สง
่ สงป. เพือ
สนย. รวบรวม จ ัดทาผ ังความเชอ
่ จ ัดทาผ ัง
่
ื
ความเชอมโยงในระบบ
15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 58 หน่วยงานจัดทารายละเอียดคาของบประมาณ สอดคล ้องกับเป้ าหมายการ
ยุทธศาสตร์การบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข และผลผลิตหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
20 ธ.ค. 57
15 ม.ค. 58
ทุกหน่วยงาน
หน่วยงาน นาเสนอ กรอบวงเงินคาขอ และรายละเอียดคาของบประมาณ ราย ปล ัด รองปล ัด อธิบดี ผตร.
แผนงาน ต่อผูบ
้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
สธน.
16 - 28 ม.ค. 58
คณะกรรมการบูรณาการ 10 แผนงาน พิจารณารายละเอียดคาขอฯ ของหน่วยงานที่ คณะกก. บูรณาการ 10 แผนงาน
เกีย
่ วข ้อง ให ้สอดคล ้องกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์บรู ณาการ ทีก
่ าหนดร่วมกัน และ
เตรียมการนาเสนอผู ้บริหารพิจารณาให ้ความเห็นชอบต่อไป
29 - 30 ม.ค. 58
ประธานแต่ละคณะ นาเสนอรายละเอียดคาของบประมาณ สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์ ปลัด รองปลัด อธิบดี ผตร. สธน.
บูรณาการแต่ละด ้าน เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารให ้ความเห็นชอบ
รองอธิบดี ฯลฯ
1 - 10 ก.พ. 58
หน่วยงาน ปรับปรุงรายละเอียดคาของบประมาณ สอดคล ้องกับแนวทางทีผ
่ ู ้บริหาร
กาหนด และบันทึกในระบบ e - Budgeting
11 - 15 ก.พ. 58
สนย. รวบรวม วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ รายละเอียดคาของบประมาณ ภาพรวม
กระทรวง เสนอผู ้บริหารพิจารณา
จัดสง่ เอกสารรายละเอียดคาของบประมาณ เสนอผู ้บริหารลงนามให ้ รมว.สธ. ให ้
ความเห็นชอบ ดาเนินการ Sign off ในระบบ และสง่ สงป.
18 ก.พ. 58
22
ข ้อมูล สนย. ณ 8 ธ.ค. 57
DDC Policy 2015
GOAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
23
15
โครงการ
สาค ัญ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
์ ละ
้ ร ัง : เอดสแ
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ว ัณโรค
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
(ร่าง1) กรอบการนาเสนอคาของบโครงการของกรมฯ ปี 59
สถานการณ์/ปัญหา
และผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ภาพทีอ
่ ยากเห็นตามบทบาท
ภารกิจของกรมฯที่
สอดคล ้องกับเป้ าหมายการ
ลดโรค (Impact)
เป้ าหมายการ
ดาเนินงานงานปี
59 (Outcome)
ผลผลิต (output) ต ้อง
สอดคล ้องกับเป้ าหมายการ
ดาเนินงาน
ผลผลิต
มาตการ/กิ จกรรม
สาคัญ และงปม
ผลผลิต
ผลผลิต
มาตการ/กิ จกรรม
สาคัญ และงปม
มาตการ/กิ จกรรม
สาคัญ และงปม
โครงการและกิจกรรม(Key activity) ต ้องสอดคล ้องกับ
บทบาทของสานักและสคร.
แนวทางการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
24
แผนการติดตามความก้าวหน้าจ ัดทาคาของบดาเนินงานโครงการ ปี 2559
กรมควบคุมโรค
ว ัน เวลา/
สถานที่
กิจกรรม
ประธาน
กลุม
่ เป้าหมาย
ผลผลิต/ผลล ัพธ์
18 ธ.ค. 59
เวลา 13.00 –
15.00 น
ห ้องประชุมอายุรกิจ
- ประชุมติดตาม
ความก ้าวหน ้า การทาคาของบ
โครงการ ปี 59 ของกรมฯ
ควบคุมโรค
รองฯ
วราภรณ์
ผอ./หัวหน ้ากลุม
่
แผนงาน ที่
รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็นโรคและภัย
1. ความก ้าวหน ้าการจัดทาคา
ขอ 59
2. ข ้อตกลงรูปแบบการนาเสนอ
คาขอในวันที่ 25 ธค. 57
3. ปั ญหา อุปสรรค
23. ธค. 57
เวลา 13.00 –
15.00 น
ห ้องประชุมประเมิน
- ประชุมพิจารณา (ร่าง1)
กรอบการดาเนินงานเพือ
่ จัดทา
แผนคาของบประมาณตาม
ประเด็นการบูรณาการกระทรวง
สาธารณสุขปี 2559 ในสว่ นที่
กรมฯ รับผิดชอบหลักและร่วม
ท่าน
อธิบดี
1.PM แผนฯ ทีก
่ รมฯ
รับผิดชอบหลัก
(1) ระบบโรค
(2) วัยทางาน
2.ผอ. หน่วยงานที่
รับผิดชอบแผนฯ ร่วม
3. คณะกรรมการ
แผนบูรณาการฯ ตาม
ข ้อ 1 และ 2
(ร่าง2) กรอบการดาเนินงาน
เพือ
่ จัดทาแผนคาขอ
งบประมาณตามประเด็นการบูร
ณาการปี 2559 ในสว่ นทีก
่ รมฯ
รับผิดชอบหลักและร่วม
25. ธค. 57
เวลา 09.00 –
16.00 น
ห ้องประชุมประเมิน
ผ่านระบบ VDO
conf.
-หน่วยงานนาเสนอ(ร่าง1)
แผนคาขอ งบดาเนินโครงการ
ปี 2559 ตามกรอบทีก
่ รมฯ
กาหนด
ท่าน
อธิบดี
1. ผอ. หน่วยงานที่
กรมฯ มอบหมาย
2. อธิบดี/รองฯ
อธิบดี/
ผู ้ทรงฯ ให ้
ข ้อเสนอแนะ
1.ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ เพือ
่ เสนอ
ขอ งปม ปี 59
2.หน่วยงานปรับปรุงคาขอตาม
ข ้อเสนอแนะ สง่ กองแผนงาน
ใน วันที่ 9 มค. 58 เวลา 12.00
น.
25
เปรียบเทียบคาขอจัดสรร ปี งบประมาณ 57 – 59
กรมควบคุมโรค
ประเภทงบ
รวมทังส
้ ิ้ น
ปี งปม. 57
คำขอ
จัดสรร
หน่วย : ล้านบาท
ปี งปม. 59
ปี งปม. 58
% เปรีย บเทีย บ
คำขอ - จัดสรร 57
คำขอ
จัดสรร
% เปรีย บเทีย บ
คำขอ - จัดสรร 58
(ร่ำง) คำขอ
% เปรีย บเทีย บ
เพิม่ จัดสรร 58
4,866.1558 3,464.3437 -
28.81 5,800.7774 3,750.3264 -
35.35
4,638.7028
23.69
งบบุ คลากร
1,852.1682 1,666.0151 -
10.05 1,919.8728 1,730.4046 -
9.87
1,833.3157
5.95
งบดาเนินงาน
2,382.6660 1,342.9676 -
43.64 2,777.6363 1,506.6150 -
45.76
1,975.3201
31.11
งบลงทุน
258.2823
157.1101 -
39.17
730.0758
213.1327 -
70.81
459.9786
115.82
งบอุดหนุน
286.0581
260.8036 -
8.83
308.3139
265.6493 -
13.84
295.9705
11.41
86.9812
37.4473 -
56.95
64.8786
34.5248 -
46.79
74.1179
114.68
งบรายจ่ายอืน่
ข้อมูล ณ วันที ่ 23 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ : งบโครงการ ไม่มข
ี ้อมูลของ NCD, สคร.2, สคร.3
26
สรุปรายละเอียด (ร่าง) คาของบดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2559
ปี งปม. 57
งบดำเนินงำน
งบดำเนินงำน
คำขอ
จัดสรร
หน่วย : ล้านบาท
ปี งปม. 59
ปี งปม. 58
% เปรีย บเทีย บ
คำขอ - จัดสรร 57
2,382.6660 1,342.9676 -
คำขอ
จัดสรร
% เปรีย บเทีย บ
คำขอ - จัดสรร 58
43.64 2,777.6363 1,506.6150 -
(ร่ำง) คำขอ
% เปรีย บเทีย บ
เพิม่ จัดสรร 58
45.76
1,975.3201
31.11
- ขัน้ ต่า
70.0059
62.2949 -
11.01
68.9936
64.3661 -
6.71
89.4701
39.00
- ภารกิจประจา
78.3229
73.1302 -
6.63
91.5791
78.5415 -
14.24
88.7837
13.04
- ค่าสาธา
98.3840
60.2252 -
38.79
102.7582
60.2252 -
41.39
115.9419
92.51
1,258.4392 664.0253 -
47.23 1,158.6916
680.1836 -
41.30
1,221.8179
79.63
877.5140 483.2920 -
44.92 1,355.6138
623.2986 -
54.02
- โครงการ
- ค่ายา
459.3065 -
26.31
ข้อมูล ณ วันที ่ 23 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ : งบโครงการ ไม่มข
ี ้อมูลของ NCD, สคร.2, สคร.3
27

similar documents