7. ทนทวนกระบวนการจัดทำแผนน้ำจังหวัด

Report
ทนทวนกระบวนการจัดทาแผนนา้ จังหวัด
โครงการศูนย์ วจิ ัยระบบการวางแผนจัดการทรั พยากรนา้
เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
โดย ดนัย จาปานิล
หน่ วยปฏิบัตกิ ารวิจัยระบบการจัดการแหล่ งนา้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนจัดการทรั พยากรนา้ จังหวัด
- การวางแผนจัดการทรั พยากรนา้ ระยะยาว 4 ปี
- การวางแผนจัดการทรั พยากรนา้ จังหวัดแผนปฏิบัตริ ายปี /แผน
เฉพาะหน้ า
ในกระบวนการจัดทาแผนจัดการนา้ จังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้ วยประเด็น
หลักอยู่ 5 ส่ วน ได้ แก่
1) ข้ อมูลสนับสนุนการจัดทาแผนบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ของจังหวัด
เชิงบูรณาการ
2) เป้าประสงค์ ของการบริหารจัดการทรั พยากรนา้ เชิงบูรณาการตามวิสัยทัศน์
ของจังหวัด
3) กรอบเนือ้ หาของแผนบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ของจังหวัดเชิงบูรณาการ
4) ขัน้ ตอนการจัดทาแผนบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ของจังหวัดเชิงบูรณาการ
5) ขัน้ ตอนการนาแผนบริหารแผนบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ของจังหวัด
เชิงบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ
กรอบเนือ้ หาของแผนบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ของจังหวัด
เชิงบูรณาการ
กระบวนการหาความต้ องการนา้ ในอนาคต
กระบวนการกาหนดสถานการณ์ นา้ และเหตุวกิ ฤติ
การจัดทาแผนจัดการทรั พยากรนา้ ชุมชน มีขัน้ ตอนการดาเนินการ ดังนี ้
1) ข้ อมูลสนับสนุนการจัดทาแผนบริหารจัดการนา้ ชุมชน
2) เป้าประสงค์ ของการบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ชุมชน
3) กรอบเนือ้ หาของแผนบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ชุมชน
4) ขัน้ ตอนการจัดทาแผนจัดการทรั พยากรนา้ ของชุมชนและนาสู่แผนจัดการ
ทรั พยากรนา้ จังหวัด
5) ขัน้ ตอนการนาแผนบริหารแผนบริหารจัดการทรั พยากรนา้ ของชุมชน
ไปบูรณาการกับแผนจัดการทรั พยากรจังหวัด
ความสัมพันธ์ ของกระบวนการจัดทาแผนจัดการทรัพยากรนา้ ชุมชน
และแผนจัดการทรัพยากรนา้ จังหวัด
การประมาณการความต้ องการใช้ นา้ จากทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
ในการประมาณการความต้ องการใช้ นา้ ทางคณะผู้วจิ ัยได้ นาแนวทางต่ างๆ
มาใช้ เป็ นกรอบในการคิดคานวณปริมาณความต้ องการใช้ นา้ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการใช้ นา้ ที่แท้ จริง ทัง้ นี ้ แนวทางที่นามาใช้ ในการประมาณการ
ความต้ องการใช้ นา้ ประกอบด้ วย 3 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 การนาแผนพัฒนา
จังหวัดหรื อแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้ องมาใช้ เป็ นกรอบในการคิดคานวณ แนวทางที่ 2
การพยากรณ์ ความต้ องการใช้ นา้ ในอนาคตจากปริมาณการใช้ นา้ จากอดีต
และปั จจุบัน แนวทางที่ 3 การพยากรณ์ ความต้ องการใช้ นา้ ในอนาคต จากผลสรุ ป
จากการประชุมเชิงปฎิบัตกิ ารครั ง้ ที่ 1
แนวทางที่ 1 แผนพัฒนาจังหวัดหรื อแผนพัฒนาที่
เกี่ยวข้ อง
กรอบในการการประมาณการ
ความต้ องการใช้ นา้ (Water Demand)
แนวทางที่ 2 แนวโน้ มการใช้ นา้ ในอดีต
แนวทางที่ 3 สรุ ปผลการประชุมเชิงปฎิบัตกิ ารครั ง้ ที่ 1
กรอบแนวคิดในการประมาณการความต้ องการใช้ นา้
กรอบแนวคิดในการประมาณการความต้ องการใช้ นา้
กรอบในการการประมาณการความต้ องการใช้ นา้
แนวทางที่ 1 (GPP)
จังหวัด
เกษตร อุตสาหกรรม
นครปฐม
2ต่ อปี
2ต่ อปี
นครศรี ธรรมราช
2ต่ อปี
2ต่ อปี
1.5, 2,3,3.5
1 ต่ อปี
พัทลุง
แนวทางที่ 2 (แนวโน้ มในอดีต)
แนวทางที่ 3 (ผลสรุ ปการประชุม)
บริโภค
เกษตร
อุตสาหกรรม
บริโภค
เกษตร
อุตสาหกรรม บริโภค
0.19ต่ อปี
1.8ต่ อปี
4.65ต่ อปี
0.3ต่ อปี
4ต่ อปี
7ต่ อปี
10ต่ อปี
0.12ต่ อปี 3ต่ อปี
0.17ต่ อปี 1.75ต่ อปี
0.7ต่ อปี
0.5ต่ อปี
0.1ต่ อปี
0.15ต่ อปี
4ต่ อปี
4ต่ อปี
7ต่ อปี
7ต่ อปี
10ต่ อปี
10ต่ อปี
การจัดหานา้ / การใช้ นา้ /
สถานการณ์ นา้ ปั จจุบันและอนาคต
ปริมาณการจัดหานา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดนครปฐม
ปริมาณการจัดหานา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณการจัดหานา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดพัทลุง
ปริมาณการจัดหานา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวโน้ มการใช้ นา้ อุปโภคบริโภคในช่ วงปี พ.ศ. 2541 – 2550
ปริมาณน้าอุปโภค-บริโภค (ล้าน ลบ.ม./ปี )
35
30
25
จ.นครปฐม
จ.สมุทรสงคราม
20
จ.นครศรีธรรมราช
15
จ.พัทลุง
10
5
0
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
ปี พ.ศ.
แนวโน้ มการใช้ นา้ อุตสาหกรรมในช่ วงปี พ.ศ. 2541 – 2550
100
90
ปริมาณนา้ อุตสาหกรรม (ล้ าน ลบ.ม./ปี )
80
70
จ.นครปฐม
60
จ.สมุทรสงคราม
50
จ.นครศรี ธรรมราช
40
จ.พัทลุง
30
20
10
0
2540
2542
2544
2546
ปี พ.ศ.
2548
2550
2552
ปริมาณการใช้ นา้ เพื่อเกษตรกรรมในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน
จังหวัด
จ.นครปฐม
จ.สมุทรสงคราม
จ.นครศรีธรรมราช
จ.พัทลุง
ปริมาณการใช้น้ าเกษตรกรรม
ในเขตชลประทาน
ล้าน ลบ.ม./ปี
1,510.99
3.21
100.86
16.64
ปริมาณการใช้น้ าเกษตรกรรม
นอกเขตชลประทาน
ล้าน ลบ.ม./ปี
3.96
124.47
115.10
ปริมาณการใช้น้ าเกษตรกรรม
รวม
ล้าน ลบ.ม./ปี
1,510.99
7.17
225.33
131.74
แนวโน้ มการใช้ นา้ เพื่อเกษตรกรรมช่ วงปี พ.ศ. 2541 – 2550
2000
ปริมาณนา้ อุปโภค-บริโภค (ล้ าน ลบ.ม./ปี )
1800
1600
1400
จ.นครปฐม
1200
จ.สมุทรสงคราม
1000
จ.นครศรี ธรรมราช
800
จ.พัทลุง
600
400
200
0
2540
2542
2544
2546
ปี พ.ศ.
2548
2550
2552
ปริมาณการใช้ นา้ ด้ านอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ปริมาณการใช้น้ า ปริมาณการใช้น้ า ปริมาณการใช้น้ า ปริมาณการใช้น้ า
จังหวัด
อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
รวม
ล้าน ลบ.ม./ปี
ล้าน ลบ.ม./ปี
ล้าน ลบ.ม./ปี
ล้าน ลบ.ม./ปี
จ.นครปฐม
18.83
92.28
1510.99
1622.10
จ.สมุทรสงคราม
3.71
0.50
7.18
11.38
จ.นครศรีธรรมราช
29.08
19.43
225.32
273.84
จ.พัทลุง
7.66
0.27
131.74
139.66
ปริมาณการใช้ นา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดนครปฐม
ปริมาณการใช้ นา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณการใช้ นา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดพัทลุง
ปริมาณการใช้ นา้ ในแต่ ละตาบลของจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนป้องกันพืน้ ที่นา้ ท่ วม บริเวณที่ราบลุ่มฝั่ งขวาแม่ นา้ ท่ าจีน
ส
โค
ส
ย
้ :
9 Blocks ( 48,665 ไ )
ค
ะค
้
.ส
ะ ย
้
โค
13 Blocks ( 80,182 ไ )
.
.
ส
.ไ
.ด ตู
โค
้ ย
ส :
2 Blocks ( 23,380 ไ )
. ค ชยศ
โค
.ส
.ส
้
้
ค ฐ :
9 Blocks ( 95,650 ไ )
. ะ
ส้ ค
:
สค
ต . ะตดต ค
สู
พืน้ ที่เสี่ยงภัยแล้ งในจังหวัดพัทลุง
พืน้ ที่เสี่ยงภัยนา้ ท่ วม นา้ ป่ าไหลหลากในจังหวัดพัทลุง
600000
620000
640000
660000
N
W
E
860000
860000
S
840000
840000
á¼¹ · Õ
èàÊÕ
èÂ§Í Ø
· ¡ ÀÑÂ
¨ ѧËÇÑ´¾Ñ·ÅØ
§ » Õ2550
820000
820000
800000
800000
0
600000
620000
9
18
27
640000
36
45 Kilometers
660000
· ÐàÅÊÒº
¢Í º ࢠµµÓº Å
Flood_risk50.shp
´Ô
¹ /â¤Å¹ ¶ÅèÁ
¹ éÓ· èÇÁ¢ ѧ
¹ éÓ» èÒäËÅËÅÒ¡
¹ éÓÅé¹ µÅÔ
è§
¨ ѧËÇÑ´_region.shp
พืน้ ที่เสี่ยงภัยนา้ ท่ วม นา้ ป่ าไหลหลากในจังหวัดพัทลุง
สัดส่ วนภาระมลพิษจากนา้ เสียที่เกิดขึน้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทนา้ เสีย
สัดส่ วนภาระบีโอดีท่ เี กิดขึน้
( ร้ อยละ )
จากชุมชน
7
อุตสาหกรรม-ที่เกิดขึ ้น
86
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
4
การเลี ้ยงสุกร
3
รวม
100
การเลีย
้ งสุก ร
3%
เพาะเลีย
้ ง
สัตว์น้ า
4%
จากชุม ชน
7%
อุตสาหกรรม
ยังไม่บาบัด
86%
สภาวะนา้ ท่ วมของพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสงครามในฤดูฝน
สภาวะนา้ ท่ วมของพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสงครามในฤดูแล้ ง
สภาพนา้ เสียของพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สภาพนา้ เค็มของพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
การกาหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์
- กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ ด้านนา้ ของจังหวัด ประกอบด้ วย
1) การประเมินและวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้ านการใช้ นา้ จาก
สภาวะแวดล้ อมภายนอกและพืน้ ที่ท่ ีจังหวัดกาลังหรื อจะต้ องเผชิญ
2) การประเมินและวิเคราะห์ บทบาท หน้ าที่ ความสามารถที่หน่ วยงาน
ที่บริหารจัดการนา้ ของจังหวัด มีอยู่ในปั จจุบัน
3) การพิจารณาทัง้ ปั จจัยภายนอกและภายในของแนวโน้ มในอนาคตที่มีผล
ต่ อการบริหารจัดการนา้ ของ Stakeholders ต่ างๆ
 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สิ่งที่ต้องได้ รับ
การพัฒนา สิ่งที่ต้องคานึงถึง ประเด็นหลัก ประเด็นที่สาคัญที่จาเป็ นต้ องดาเนินการ
พัฒนาเพื่อนาไปสู่วสิ ัยทัศน์
การกาหนดเป้าประสงค์
กระบวนการกาหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ นัน้ ต้ องอาศัยข้ อมูลพืน้ ฐาน
ใน 4 ส่ วน ประกอบด้ วย
1) กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ การพัฒนา
จังหวัดทางด้ านทรั พยากรนา้
2) การประเมินสถานการณ์ นา้ เชิงพืน้ ที่ในปั จจุบันและสภาพปั ญหาด้ าน
บริหารจัดการนา้ ในปั จจุบันประกอบด้ วยปั ญหานา้ แล้ ง ปั ญหานา้ ท่ วม และปั ญหา
นา้ เสีย
3) การประเมินความต้ องการใช้ นา้ ในอนาคต ภายใต้ กรอบการยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
4) การประเมินสถานการณ์ นา้ ในอนาคตและสภาพปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้
เป้าประสงค์ การพัฒนาจังหวัดในมิตติ ่ าง ๆ
การจัดทาร่ างแผนจัดการทรั พยากรนา้ จังหวัดและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ีเกี่ยวข้ องทางด้ านทรั พยากรนา้ ประกอบด้ วย
1) มุ่ งเป็ นฐานการผลิต และ ส่ งออกสินค้ าเกษตร เกษตรอุ ตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมด้ วยระบบการผลิต ที่ปลอดภัย
2) ส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3) ยกระดับคุณภาพชีวติ
4) พัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งแวดล้ อม
จากกระบวนการวางแผนจัดการทรั พยากรนา้ ซึ่งการได้ มาของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ไปจนถึงโครงการและงบประมาณ ในข้ างต้ นต้ องทาการจัดทา 3
ขัน้ ตอน โดยประกอบด้ วยการจัดสัมมนา 3 ครั ง้ โดยมีวัตถุประสงค์ ของแต่ ละ
ครั ง้ ดังนี ้
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร ครั ง้ ที่ 1
- เพื่อให้ ทราบสถานการณ์ ด้านสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด ทัง้ ในปั จจุบัน
และแนวโน้ มการพัฒนาจังหวัดในอนาคต
- เพื่อให้ มีข้อมูลสาหรั บการพยากรณ์ ความต้ องการ (Demand) นา้ ตลอดจน
คาดการณ์ ปัญหาด้ านคุณภาพนา้ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการอุปโภคบริ โภคทาง
สังคมและเศรษฐกิจ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ครั ง้ ที่ 2
- เพื่อให้ ทราบสถานการณ์ ด้านจัดหานา้ ในปั จจุบนั ทัง้ ในด้ านความเพียงพอ
ต่ อการอุปโภคบริโภค ด้ านปั ญหาคุณภาพนา้
- เพื่อพยากรณ์ สถานการณ์ ด้านในอนาคต ทัง้ ในด้ านความเพียงพอต่ อการ
อุปโภคบริโภค ด้ านปั ญหาคุณภาพนา้ และด้ านเหตุวกิ ฤติ
- เพื่อให้ ทราบถึงโครงการสาคัญที่หน่ วยงานในพืน้ ที่มีแผนงานที่จะดาเนินการ
และเปรี ยบเทียบกับความสอดคล้ องสถานการณ์ ที่วเิ คราะห์ /คาดการณ์
- สรุ ปสถานการณ์ ด้านจัดหานา้ ภาวะวิกฤติ (นา้ แล้ ง/นา้ ท่ วม/นา้ เสีย)
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร ครั ง้ ที่ 3
- เพื่อกาหนดเป้าประสงค์ การพัฒนาด้ านทรั พยากรนา้ ของจังหวัด
- เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (KSF) ที่จาเป็ นต่ อการบรรลุ
เป้าประสงค์ การพัฒนาและตัวชีว้ ัด
- เพื่อกาหนด/ทบทวนกลยุทธ์ และโครงการที่จาเป็ นต่ อการบรรลุ
เป้าประสงค์ การพัฒนา
กิจกรรมสนับสนุนการวางแผน
คู่มือการจัดทาแผนจัดการทรัพยากรนา้ ระดับจังหวัดและชุมชน

similar documents