6. Koroze

Report
KOROZE
A OCHRANA PROTI KOROZI
VLIV KOROZE NA TECHNICKÉ MATERIÁLY
- koroze = znehodnocení materiálu podléháním vlivů okolního
prostředí
- vlivy - chemické nebo fyzikálně-chemické
- koroze kovů, hornin, stavebních materiálů, plastů, textilií a jiných
technických materiálů
- korozí kovu rozumíme proces nenávratné přeměny kovového
materiálu v nekovový materiál, v tak zvanou reakční zplodinu,
znamenající nežádoucí trvalou ztrátu kovové hmoty
Koroze začíná na povrchu kovu a postupně se rozšiřuje dovnitř
materiálu, až se všechen kov rozruší.
Některé kovy – např. hliník, zinek, olovo, měď – korodují jen na
povrchu, protože vrchní okysličená vrstva chrání spodní vrstvy kovu.
Na průběh koroze má vliv prostředí – teplota, vlhkost, kyselost, tlak
apod.
Podle vzhledu rozdělujeme korozi na:
- rovnoměrnou - celkovou
- nerovnoměrnou
Koroze celková
Probíhá po celém povrchu součásti
Nerovnoměrná koroze
Místní, nebo také skvrnitá
Nerovnoměrná koroze
Důlková
Nerovnoměrná koroze
Bodová
Nerovnoměrná koroze
Mezikrystalická
Koroze chemická
- Procesy probíhající pod vlivem suchých plynů nebo kapalin,
nevodících elektrický proud.
Vzdušný kyslík účinkuje na povrch předmětu, vytváří vrstvu
kysličníků.
Tato vrstva u některých kovů chrání před dalším působením kyslíku,
nazýváme ji vrstvou ochranou, jindy nezabrání dalšímu působení
koroze.
Koroze elektrochemická
- Nastává tehdy, stýkají-li se kovy s vodnými roztoky solí, vodícími
elektrický proud.
Příklad galvanického článku: existuje-li
vodivé spojení měděné a zinkové součásti,
ponořením do elektrolytu – zředěné
kyseliny solné, bude mezi oběma kovy
probíhat proud. Zinková součást bude
anodou, měděná katodou. Zinková
součást se bude postupně rozpouštět do
roztoku, měděná zůstane neporušená.
Zinek je kov méně ušlechtilý, měď je kov
více ušlechtilý.
Vodítkem pro posuzování kovů je jejich ušlechtilost.
Galvanická řada napětí kovů
Kovy v řadě před vodíkem jsou elektropozitivní – ušlechtilé, za
vodíkem elektronegativní – méně ušlechtilé. Čím je kov méně
ušlechtilý, tím snadněji se rozpouští - přechází do roztoku.
Kov, který je v řadě napětí výše, je proti kovu ,který je
postaven níže, ušlechtilý – katoda.
Kov níže postavený je méně ušlechtilý – anoda.
Tento poznatek umožňuje správný a vhodný výběr
materiálů pro konstrukci strojů a zařízení.
Podle korozního prostředí dělíme korozi na:
- atmosférickou
- půdní
- ve vodě a plynech
- za vysokých teplot
- v různých chemických látkách
Koroze atmosférická
Při vlhkosti vzduchu nad 60 % podléhají ocelové součásti korozi –
rezivění. V průmyslových oblastech je vzduch znečištěn kysličníkem
uhličitým, siřičitým apod. a tyto plyny rozpuštěné v kapičkách deště
korozi značně urychlují.
Koroze půdní
Zem, kde jsou uloženy různé kovové předměty, zejména potrubí, je
směsí rozmanitých látek – soli, kyseliny, plyny, které působí na
uložené předměty. Vznikají galvanické mikročlánky , vyvolávající
korozi.
Velmi závažná poškození vznikají tzv. bludnými proudy.
Bludné proudy vycházejí ze
zdrojů stejnosměrného
proudu, kterým jsou
poháněny tramvaje a vlaky.
Elektrický proud je přiváděn
horním vedením (trolejí),
prochází motorem a je
odváděn do kolejnic, které
slouží jako druhý vodič.
Ne všechen proud však odchází do zdroje, část uniká do země,
bloudí po kovových předmětech uložených v zemi a způsobuje
korozi.
Kovové předměty chráníme proti bludným proudům
různými způsoby:
- Anodická ochrana – předměty spojíme s deskami z materiálu
o nižším elektrickém potenciálu (anody), kovový předmět je
polarizován jako katoda a rozrušování povrchu v něm ustane,
přenese se na anody.
- Speciálním vodičem – všechna zařízení před zasypáním
pospojujeme a spojíme se speciálním vodičem, který bludné
proudy odvede do zdroje.
- Vhodnými izolačními nátěry
Koroze ve vodách a koroze v plynech je obdobná korozi
atmosférické
Koroze při vysokých teplotách je korozí chemickou, ve
vlhkých plynech elektrochemickou.
Ochrana proti korozi
Ztráty vzniklé korozí dělíme na:
- přímé – cena zničeného kovu
- nepřímé – náklady na vynaloženou práci, ztráty přerušením
provozu apod.
Povrch materiálu můžeme chránit:
- správnou volbou materiálu a jeho mechanickým a tepelným
zpracováním
- vhodnou konstrukcí tvaru předmětu
- elektrickou ochranou (anodickou)
- úpravou korozního prostředí (inhibitory koroze)
- povrchovou úpravou
Povrchová úprava
Zahrnuje všechny pochody –
- fyzikální
- chemické
- elektrochemické
- mechanické,
kterými nabývá povrch součásti požadovaných vlastností.
Rozdělení povrchových úprav
Vlastním povrchovým úpravám vždy předchází příprava povrchu:
- Mechanické čištění – pískování pomocí pískových tryskačů,
omílání v omílacích bubnech, broušení
- Odmašťování – pomocí organických rozpouštědel (benzín,
trichloretylen apod.), vodných roztoků alkálií (louhu, sody,
fosfátů), nebo žíravin (vápno) a infračervenými paprsky.
Rozpouštědly se předměty omývají, infračervenými paprsky se
spaluje mastnota.
- Chemické čištění – moření – cílem je odstranit oxidy kovů.
K moření používáme:
- na ocel – zředěné kyseliny – sírovou, solnou, fosforečnou
- měď a její slitiny – kyselinu dusičnou, nebo roztok kyseliny
dusičné, solné a sírové
- Hliník a hliníkové slitiny - kyselinu dusičnou, nebo 10 % až 20 %
roztok sody
Povrchová úprava chemická
Podstatou je vytvoření vrstvy chemické sloučeniny na povrchu
předmětu, která je odolnější proti korozi než základní materiál.
Okysličování – oxidace – vytvoření tenkých povlaků
Ocel - kysličníků železa – hnědění, brynýrování, nebo černění.
Předměty se ponořují do taveniny dusičnanu, dusitanu nebo
hydroxidu sodného. Podle složení a teploty se vytvoří hnědá, modrá
až černá vrstva.
Měď a její slitiny – okysličování v dusitanové lázni – žlutočerné až
černé zabarvení, hnědá barva vznikne v roztocích alkalických sirníků.
Patinování – umělé vytvoření měděnky – vytvoření vrstvy uhličitanu.
Hliník – v roztoku chromanu sodného a uhličitanu sodného – světle
šedá až šedočerná barva.
Nejčastější oxidací hliníku je eloxování – elektrolytická oxidace.
Povrch hliníkového předmětu se elektrickým proudem rozpustí
a chemickým působením lázně se přemění na kysličník hlinitý.
Eloxovaný povrch je pórovitý, utěsňuje se chromátováním, barvením
a impregnuje se parafínovým olejem. Eloxovaná vrstva je velmi
tvrdá, nevodivá a nekoroduje.
Chromátování – v horkých lázních kyseliny chromité. Používá se
zejména pro přípravu plechů pod lak.
Fosfátování – lázně - fosforečnan manganatý, zinečnatý nebo
železnatý. (parkerizace, bonderizace). Použití – pod nátěry.
Pokovování
Pokovování termické :
– ponořováním do roztavených kovů – cín, zinek, olovo, kadmium
a hliník.
- Pokovování difuzí – cementování, nitridování, šerardování,
alitování, inchromování – viz tepelné zpracování oceli.
- Pokovování parami kovů – ochranný kov se ve vakuové komoře
vysokým zahřátím převede na páry, které se inertním plynem
přivádějí na chladný předmět, ne jehož povrchu kondenzují a
vytvářejí ochranou vrstvu.
- Vylučování kovového povlaku z plynných nebo těkavých sloučenin
kovů – křemíkování, chrómsilikování.
Pokovování amalgámem – sloučeniny drahých kovů se rtutí
(amalgámy)naneseme na kovový podklad. Po vypálení rtuti zůstane
povlak drahého kovu. Nákladné, zdraví škodlivé, téměř se
nepoužívá.
Pokovování elektrochemické
Bez přívodu proudu – kov, který je v řadě napětí níže, vyloučí kov,
jenž je výše, z roztoku jeho soli. Např.: železo se potáhne mědí
z roztoku síranu měďnatého (modrá skalice), měď stříbrem z roztoku
dusičnanu stříbrného.
Pokovování elektrickým proudem – galvanické pokovování:
- podstatou je elektrolýza – elektrický rozklad vodných roztoků solí
toho kovu, který chceme nanášet. Kov uvolněný rozkladem se
vylučuje na katodě, na kterou zavěšujeme předměty, které
chceme pokovovat. Kov, kterým pokovujeme, zavěsíme do lázně
jako anodu, která se rozpouští.
- Tohoto způsobu využíváme i ke zlepšení vzhledu předmětu.
Pokovování katodickým rozprašováním kovů:
prochází-li mezi elektrodami ve vakuové nádobě proud o vysokém
napětí, katoda se rozprašuje. Rozprášený kov se usazuje na
předmětech. Tímto způsobem se např. zlatí, stříbří tkaniny, sklo,
peří, papír, vosk, plastické hmoty apod.
Pokovování mechanické:
Stříkání kovů (metalizování, šopování) – všemi kovy a jejich slitinami,
které mají teplotu tavení nižší než 600°C.
- z drátu
- prášku
- z taveniny kovu nebo slitiny
Nejčastěji se nanášejí povlaky zinku, hliníku, olova, cínu, kadmia a
mědi.
Plátování:
obkládání základního materiálu tenkou vrstvou ochranného kovu.
- sléváním (obléváním)
- válcováním
- pájením
- navařováním
Jako ochranného kovu používáme:
- nerez oceli
- měď
- mosaz
- hliník
Povlaky barev a laků:
k ochraně proti korozi ale i ke zlepšení vzhledu
- základní nátěr
- vrchní (krycí) nátěr
Podle druhu pojiva rozdělujeme nátěrové hmoty na:
- olejové barvy a laky
- asfaltové a dehtové
- nitrolaky
- laky z přirozených a umělých pryskyřic
Aplikují se natíráním, nebo stříkáním,
vysychají na vzduchu, nebo se vypalují.
Smaltování:
Nanášení tenké vrstvy bórsilikátového skla na předmět.
Smalt základní a krycí.
Na čistý povrch se nanese vrstva základního smaltu a vypálí se při
teplotě cca 850 °C. Na vrstvu základního smaltu se nastříká vrchní
vrstva a vypálí se při teplotě cca 800 °C.
Dobrá chemická stálost, nesnáší rychlé změny teplot a nárazy
tvrdými předměty.
Povlaky asfaltu, dehtu a kaučuku:
Aplikují se nanášením roztaveného asfaltu a dehtu. Jsou dobrou
a hlavně levnou ochranou proti atmosférickým jevům. Neodolávají
však světlu, hodí se k ochraně předmětů uložených v zemi.
Chrání tím lépe, čím silnější je nanesená vrstva. Aby nanesený
povlak neodprýskal, nanáší se v několika vrstvách, které se
prokládají tkanivem, papírem, drátěným pletivem apod.
Povlaky plastických hmot:
Uplatňují se ponejvíce v chemickém průmyslu, ale ve všeobecném
strojírenství a ve stavebnictví.
Nanáší se lepením – na očištěný povrch předmětu se lepí fólie
z plastických hmot, spáry se svařují.
Natíráním – ručně, stříkáním, máčením, nebo lisováním ve formě
Povrchová úprava nekovových
materiálů
Koroze plastických hmot - může být vyvolána různými činiteli –
teplotou, světelným zářením (UV), dlouhodobým mechanickým
namáháním, chemickými a biologickými činidly apod.
Povrchová úprava – většinou pokovováním nebo nátěry.
Pokovování stříkáním – metalizace – nanášení kovových povlaků na
dřevo, plastické hmoty, kámen, kůži apod.
Pokovování vakuové – nanášení povlaků na sklo (optika, bižuterie),
papír, vosk, kůži, tkaniny apod.
Pokovování elektrochemické – galvanické – před vlastním
pokovováním se na povrchu předmětu musí vytvořit vodivá vrstva z
mědi, stříbra nebo niklu.
Povrchová úprava nátěry barev a laků – zejména k ochraně
a zlepšení vzhledu dřevěných výrobků. Postup je obdobný jako při
povrchové úpravě kovových materiálů.

similar documents