Biologia prezentacja

Report
PREZENTACJA
EWOLUCJA
Ewolucja - ciągły proces, polegający na
stopniowych zmianach cech gatunkowych
kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez
dobór naturalny lub sztuczny części osobników
(genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z
nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły
na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w
każdym momencie kształtuje jej przeciętny
fenotyp.
Bezpośrednie :
- Skamieniałości
- Ogniwa pośrednie
- Relikty
Pośrednie :
- Narządy szczątkowe
- Jedność budowy i funkcjonowania
- Rozmieszczenie organizmów na kuli
ziemskiej
- Struktury homologiczne i analogiczne
Karol Darwin – twórca teorii ewolucji. Ogłosił ją
w swoim dziele „O powstawaniu gatunków
drogą doboru naturalnego” w 1856r.


Dobór naturalny – to mechanizm sprawiający,
że przeżywają osobniki najlepiej
przystosowane do środowiska.
Dobór sztuczny – to krzyżowanie ze sobą
różnych ras , w wyniku czego powstają nowe
zwykle bardzo różniące się od gatunku
wyjściowego , rasy potomne.









Królestwo: zwierzęta
Typ: strunowce
Podtyp: kręgowce
Gromada: ssaki
Rząd: naczelne
Nadrodzina: małpy człekokształtne
Rodzina: człowiekowate
Rodzaj: Homo – człowiek
Gatunek: Homo sapiens- człowiek rozumny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Budowa komórkowa
Cudzożywność
Chrzęstny lub kostny szkielet wewnętrzny
Stałocieplność
Pokrycie ciała włosami
Wyprostowana postawa ciała
Dobrze rozwinięty mózg i intelekt
Zdolność mowy
Wydłużony okres dzieciństwa







Sahelantrop
Ardipitek
Australopitek
Człowiek zręczny
Człowiek wyprostowany
Neaderlandczyk
Człowiek rozumny
Joanna Kudłacik

similar documents