პრეზენტაცია - WordPress.com

Report
aWaris avtonomiuri respublikis
umaRlesi sabWo
2004 _ 2008
warmatebuli proeqtebi _ savizito baraTi
baTumi
WWW. SCA. GE
WWW.GEORGIEN.TK
warmatebuli proeqtebi _ savizito baraTi
Gგamocema
Sedgenilia umaRlesi sabWos komitetebis winadadebaTa gaTvaliswinebiT
baTumi
2008
წინასიტყვაობა
da mainc, ratom darCa saWiro am formatiT umaRlesi sabWos Sedegebis wardgena? albaT imitom, rom ukve gamoyenebuli sxva
formatebi mosaxleobas verafers eubneba, arada xalxis winaSe angariSvaldebuli varT, oRond gasageb enaze da gulaxdilad.
gulaxdilad imitom, rom sakanonmdeblo organo marTlac imsaxurebs imaze met kritikas, vidre amas mosaxleoba gamoTqvams,
radgan ufro metis gakeTeba iyo SesaZlebeli, xolo Tu ra gakeTda umaRlesi sabWos mier, modiT erTad SevajeroT:
• nominacia `yvelaze warmatebuli reformebi.~ daasaxeleT sxva reforma, romelic Cvens regionSi ganxorcielda, garda
miwisa da aWaris avtonomiuri respublikis sabiujeto procesis daregulirebisa;
• nominacia `yvelaze sasargeblo normatiuli aqti~. daasaxeleT sxva magaliTi, roca 35 000 komli gaxdeba mesakuTre,
qonebis (miwis) kanonieri mflobeli da ganmkargveli;
• nominacia `yvelaze aqtualuri sadeputato SekiTxva~. daasaxeleT sxva magaliTi garda aWaris televiziisa, roca 17,0 mln
qoneba gadaurCa gayidvas;
• nominacia `yvelaze antikorufciuli RonisZieba~. daasaxeleT sxva magaliTi, garda `sandasufTavebisa~ da `wyalkanalis~
organizaciebis, momsaxurebaze gadasaxadis gadaxdis (sabanko sistemis meSveobiT) etapobrivi gadayvanisa, ris Sedegadac
aRmoifxvra Semosavlebis xelze akrefis korufciuli garigebebi da erTdros wamgebiani organizaciebi gaxda rentabeluri;
• nominacia `yvelaze erovnuli Sinaarsis RonisZieba~. daasaxeleT regionSi turizmis xelSewyobis sxva masStaburi magaliTi,
garda mtiralas erovnuli parkis Seqmnisa, romelsac mohyva 50 milioniani granti da turistuli infrastruqturis ganviTarebis
SesaZleblobebi;
• nominacia `yvelaze aqtualuri prioritetebi~. daasaxeleT sxva mniSnelovani prioritetebi, garda umaRlesi sabWos mier jer
kidev 2004 wels saqarTvelos imJamindel premier _ ministr z. Jvaniasa da aWaris a.r. mTavrobis Tavmjdomaris l.
varSalomiZis winaSe wardgenili prioritetebisa:
• sakadro ;
• regionis bunebrivi airiT momarageba;
• sasmeli wyliT uzrunvelyofis sakiTxebis gadawyveta;
• sakanalizacio sistemis (qselebis) samuSaoebis dasruleba;
• mousavliani wlis gaTvaliswinebiT, socialuri programis dafinanseba;
• mcire biznesis ganviTareba, saxelmwifo kreditebis gacema;
• baTumi-qobuleTis saavtomobilo gzis mSeneblobis dasruleba;
`bnelSi moarulma ar icis saiT midis~, xolo Tu saqmeebi naTelia, rogorRa darCeba naTeli bnelSi? `muSa Rirsia Tavisi
sazRaurisa”.
nomi nac i a
`yvel az e mni Svnel ovani
(aRni Snul
nor mat i ul i
aqt i ~
no mi nac i aSi saxel d eba umni Snel o vanesi no r mat i ul i aqt ebi )
dasaxeleba (iniciatori)
TariRi
1
2
aWaris
avtonomiur respublikaSi miwis reformis
ganxorcieleba da masTan dakavSirebuli
sami sakanonmdeblo iniciativa.
(z.miqelaZe, j.inaiSvili n.veruliZe,
saqarTvelos prezidentis mxardaWeriT)
noemberi
2007
w.
aWaris
avtonomiur respublikaSi sabiujeto
procesis reformasTan dakavSirebiT
miRebuli oTxi normatiuli aqti
(m.qiZiniZe, saq. finansTa saministro da
aWaris a r finansTa saministro)
20.02
2007
w.
saqarTvelos
kanoni `mtiralas erovnuli parkis
Sesaxeb”.
(z.miqelaZe,
n.veruliZe)
2006
w.
aWaris avtonomiuri respublikis kanoni
`aWaris avtonomiuri respublikis
normatiuli aqtebis Sesaxeb”.
(aWaris avtonomiuri respublikis
mTavroba)
16.12
2004
w.
dadebiTi faqtorebi
3
ixileT
arsebuli naklovanebebi
4
nominacia
_
`yvelaze
sasargeblo
normatiuli aqti~.
ixileT
nominacia _
`yvelaze
maRalxarisxiani
normatiuli aqti~.
ixileT nominacia _
`yvelaze
erovnuli
Sinaarsis RonisZieba~.
aRniSnuli
kanonis
regulaciis pirobebi
miRebiT
SesaZlebeli ar arsebobda. erTiani saxelmwifo interesebi ignorirebuli iyo.
gaxda nebismieri saxis
normatiuli aqtis regulaciis
pirobebisa
da
Sesabamisobis
uzrunvelyofa.
ganxilvis mWidro
vadebisa da ierarqiulad upirates normatiul aqtebTan
Sesabamisobis gamo, ver daregulir-da da ganmeorda
Semdegi saxis mniSnelovani xarvezebi:
• aWaris avtonomiuri respublikisa da TviTmmarTveli
erTeulis eqskluziur uflebamosilebaTa dublireba;
• Tavi _ kontrolis palatisa da kontrolis
uflebamosilebebis regulirebis Taobaze, mTlianad
amoRebulia;
• konstituciuri normebi, respublikuri biujetisa da
Sesrulebis angariSis ardamtkicebis SemTxvevaSi,
avtonomiuri respublikis xelisuflebis organoebis
daTxovna-ardaTxovnis Taobaze, gauTvaliswinebelia.
aWaris avtonomiuri respublikis
konstitucia.
(p.zambaxiZe, saq. parlamenti)
aprili •
misi
miReba
2008 uaRresad
w.
mniSvnelovania rogorc
upirvelesi
ganmsazRvreli faqtori
ara
avtonomiis
SenarCunebisaTvis,
aramed
TviTmmarTvelobis
ganviTarebis
mizniT
(da aramarto regionis
masStabiT).
aWaris
avtonomiuri respublikis kanoni
`aWaris avtonomiuri respublikis
mTavrobis struqturis,
uflebamosilebisa da saqmianobis
wesis Sesaxeb~.
(aWaris avtonomiuri respublikis
mTavroba)
mTavrobis
29.07 daregulirda mTavrobis uflebamosilebebi, struqtura da
saqmianobis wesi
2004 uflebamosilebebi,
aRemateboda konstituciur uflebamosilebebs.
w.
ganisazRvra struqtura
da saqmianobis wesi.
aWaris
avtonomiuri respublikis kanoni `aWaris avtonomiuri respublikis
qonebis marTvisa da gankargvis
Sesaxeb~.
(m.qiZiniZe, x.samniZe da aWaris ar
finansTa saministro)
araa
25.08 Seiqmna samarTlebrivi uzrunvelyofili ama Tu im obieqtis privatizaciis
2005 baza. daiwyo qonebis aucileblobasTan
dakavSirebiT,
misi
gankargvis
w.
gamijvnisa
da mizanSewonilebis
ganxilvis
sakiTxebSi,
privatizaciis procesebi. sakanonmdeblo organosa da mosaxleobis CarTuloba.
nomi nac i a
`yvel az e sasar gebl o
(aRni Snul
#
nor mat i ul i
no mi nac i aSi saxel d eba i s no r mat i ul i aqt i , r o mel mac
dasaxeleba (iniciatori)
Tari
Ri
3
1
2
1 aWaris avtonomiur respublikaSi miwis
reformis ganxorcielebisaT-vis miRebuli 2004normatiuli aqtebi:
2007w.
• aWaris avtonomiur respublikaSi w.
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis
reformis mimdinareobisa da misi
dasrulebisaTvis
gansaxor-cielebel
RonisZiebaTa Sesaxeb~;
•
saqarTvelos kanonSi `fizikuri da
kerZo
samarTlis
iuridiuli
pirebis
sakuTrebaSi (sargeblobaSi) arsebul
miwis nakveTebze sakuTrebis uflebis
aRiarebis Sesaxeb~ cvlilebebis Setanis
Taobaze”;
• `fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli
pirebis
mflobelobaSi (sargeblobaSi)
arsebul miwis nakveTebze sakuTrebis
uflebis aRiarebis wesisa da sakuTrebis
uflebis mowmobis formis damtkicebis
Sesaxeb” saqarTvelos prezidentis 2007
wlis
15
seqtembris
#52-e
brZanebulebaSi cvlilebebis
Setanis
Taobaze”.
(z.miqelaZe, j.inaiSvili, a.beJaniZe,
n.veruliZe)
aqt i ~
mo saxl eo bas mo ut ana d i d i sar gebl o ba)
dadebiTi faqtorebi
arsebuli naklovanebebi
SeniSvna
4
5
6
•
• 35 000 komli gaxdeba aWaris avtonomiur respublikaSi
qonebis (miwis) mesakuTre. sasoflo-sameurneo daniSnulebis
miwis reformis CatarebisaTvis
• aWaraSi daiwyo miwis aucilebeli
iyo
saqarTvelos
reformis ganxorcieleba.
kanonSi
@`sasoflo-sameurneo
daniSnulebis miwis sakuTrebis
Sesaxeb’’ cvlilebis Setana, aWaris
avtonomiur respublikaSi sasoflosameurneo daniSnulebis miwis
reformis vadis gagrZelebis mizniT.
• Sesabamisi cvlilebi Sevida
saqarTvelos kanonSi `sasoflosameurneo daniSnulebis miwis
sakuTrebis
Sesaxeb~
saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa
da damatebis Setanis Taobaze~
(2004 wlis 26 noembri #628).
aRniSnuli cvlilebebis miRebis
Semdeg Seiqmna sakanonmdeblo
baza, aWaraSi miwis reformis
ganxorcielebisaTvis.
•
aWara
iyo
erTaderTi
regioni,
sadac
miwis reforma ar
iyo Catarebuli.
• samwuxarod,
mavani Cinovniki
Seecada reforma
gamoeyenebina
piradi
interesebisa da
angarebis
mizniT.
2 saqarTvelos
kanonis
proeqtis
`sanapiro TevzWeris Sesaxeb~ da
misgan gamomdinare Tanamdevi
kano-nis proeqtebis _ `transportis
sferos
marTvisa
da
regulirebis
Sesaxeb~
saqarTvelos
kanonSi
cvlilebis Setanis Taobaze~, `salicenzio
da sanebarTvo mosakreblis Sesaxeb~
saqarTvelos
kanonSi
damatebis
Setanis Taobaze~, `garemos dacvis
saxelmwifo
kontrolis
Sesaxeb~
saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da
damatebebis
Setanis
Taobaze~,
`licenziebisa
da
nebarTvebis
Sesaxeb~
saqarTvelos
kanonSi
damatebis
Setanis
Taobaze~,
`saqarTvelos
sasazRvro
policiis
Sesaxeb~
saqarTvelos
kanonSi
cvlilebis Setanis Taobaze~, `bunebrivi
resursebiT
sargeblobisaTvis
mosakreblis Sesaxeb~ saqarTvelos
kanonSi damatebis Setanis Taobaze~
Sesaxeb.
(m.numaniSvili,
n.iremaZe, m.qiZiniZe)
respublikuri
3 biblioTekis SenarCunebis Taobaze.
(m.maxaraZe, e.xerxeuliZe)
aprili
2008w.
•
areali
_
zogadad
monadireoba--efrfre
•
mcire
zomis
sacurao
saSualebebis
registraciis,
marTvis
mowmobebis
gacemisa
da
teqnikuri
daTvalierebis
registraciis
procedurebis gamartiveba.
• zRvaSi gasvlis nebarTva
gaicema martivi wesiTa da
SeuzRudavi vadiT (erTi an
meti wliT).
•
mcire
zomis
sacurao
saSualebebze
zedamxedvelobis regulacia da
funqciaTa gamijvna.
•
garemos
resursebze
kontrolis
erTiani
sistemis
Camoyalibeba.
• sanapiro TevzWeras aRar
sWirdeba
licenziebi.
nebarTvebs
gascems
garemos dacvis samsaxuri
erTi wlis vadiT.
noemberi
2007w.
biblioTekam
Tavisi statusi.
droSi SezRuduli, mravaljeradi kanonproeqti
biurokratiuli procedurebi.
momzadda
19
sxvadasxva
normatiuli
aqtis
Seswavlis
safuZvelze
da
gadaeca
(2008wlis aprilSi)
nebarTvebi gaicemoda
saqarTvelos
mxolod 15 dRe-Ramis vadiT parlamentis
(dRis saaTebSi).
dargobriv
komitets,
Semdgomi
funqciaTa aRreva.
srulyofisaLda
inicirebisaTvis.
urTierTdublireba.
amJamindeli
mdgomareobiT,
kanonproeqti
TevzWeraze
nebarTvebis ganxilvis
gacema iyo droSi SezRuduli, stadiaSia.
procedurebi
mravaljeradi.
licenziebi gaicemoda auqcionis
wesiT.
SeinarCuna iyo
mcdeloba
biblioTekis
statusis
gauqmebisa,
mierTebisa
da
Senobanagebobis privatizebisa.
no mi nac i a
` yvel az e maRal xar i sxi ani
no r mat i ul i
aqt i ~
(aRni Snul no mi nac i aSi saxel d eba mxo l o d i s no r mat i ul i aqt i , r o ml i s Semo Rebi T SesaZl ebel i gaxd a
am sf er o Si ar sebul i pr o bl emat i ki s maqsi mal ur i (umet eswi l ad ) d ar egul i r eba
#
1
dasaxeleba (iniciatori)
TariRi
arsebuli naklovanebebi
dadebiTi faqtorebi
2
3
4
5
aWaris avtonomiur res-publikaSi
•
13 •
gaimijna
uflebamosilebebi
wlis ganmavlobaSi respub-likuri aRmasrulebel da sakanonmdeblo
1 sabiujeto procesis reformasTan
dakavSirebiT miRebuli 4 normatiuli
biujeti (yvela xarji) mosaxleobisaTvis organoebs,
saxelmwifo
da
aqti:
20.02 dafaruli iyo.
avtonomiur respublikaSi Semaval
• aWaris avtonomiuri res-publikis 2007w • uflebamosilebebi, saxelmwi-fo TviTmarTvel erTeulebs Soris.
kanoni
`aWaris
avtonomiuri
.
xelisuflebasTan
da
avtonomiur • gaimijna funqciebi, ganisazRvra
respublikis sabiujeto procesisa da
respublikaSi
Sema-val procedurebi
da
valdebulebebi,
uflebamosilebaTa
TviTmmarTvel erTeuleb-Tan, aseve, dawesda
vadebi,
gamkacrda
Sesaxeb~. (safinanso komiteti)
gadasaxadebis
gadana-wileba, pasuxismgeblobebi.
• “aWaris avtonomiuri respublikis
kompetenciebi
da
saxa-zino • uzrunvelyofilia xarjebisa da
miznobrivi programebis SerCevisa
uflebamosilebebi TviT-neburad iyo miznobrivi
programebis
da dafinansebis wesis Sesaxeb”. 21.03 dawesebuli.
gamWvirvaloba.
(momzadebulia safinanso komi-tetis 2006w • araviTari angariSvaldebule-ba • sabiujeto procesi aWaraSi srulad
mier da damtkicebulia mTavrobis
.
saxelmwifosa da xalxis winaSe;
moeqca erTian saxelmwifo sabiujeto
dadgenilebiT)
#20
• erTiani saxelmwifo sabiujeto sistemaSi,
avt.
respublikis
• aseve kanonebi_qonebis gamijvnis
sistema aWaraSi saerTod ar xelisuflebis
politikur-ekonomikuri
Sesaxeb
da
sesxebis
moqmedebda.
ganacxadi_resp.
biujeti,
gaxda
restruqturizaciis
Sesaxeb
xelmisawvdomi mosaxleobisaTvis.
(erToblivad)
11.08
2005w
.
16.05
2007w
.
saqarTvelos
• samwuxarod, `mtiralas~ parki,
aRniSnuli
kanonis
miRebiT
2 kanoni “mtiralas erovnuli parkis 2006 iseve rogorc `kintriSisa~ da
Camoyalibda mtiralas erovnuli parki,
Sesaxeb”. (z.miqelaZe, n.veruliZe)
weli
`maWaxelas~ nakrZalebi, savalalo
romelic
uzrunvelyofs
unikaluri
mdgomareobaSi imyofeboda.
biomravalferovnebis dacvas, xels
iCexeboda tyeebi, ganukiTxaoba iyo Seuwyobs turizmis ganviTarebas.
xe-tyis Wraze, araviTari
mzrunveloba an ganviTarebis
uzrunvelyofa.
SeniSvna
6
• NDI-ს xelmZRvanelis,
q-n meri o ’heganis
SefasebiT, `es kanoni
erTi nabijiT uswrebs sxva
kanonebs me-20 muxlis
pirveli
punqtis
arsebobiT~.
•
aRniSnuli
kanonis
maRalxarisxianobis
uzrunvelyofisaTvis, NDIis xelSewyobiT, Catarda
sami
seminari
(saqarTvelos
parlamentisa da saqarTvelos
finansTa
saministros
warmomadgenlebis
monawileobiT).
sasurvelia,
imave
Sedegebis
miRweva
(sabiujeto
asignebebis
gamoyofa) `kintriSisa~ da
`maWaxelas~
nakrZalebSi
turistuli
infrastruqturis
ganviTarebisaTvis.
nomi nac i a
`yvel az e ant i kor uf c i ul i
(aRni Snul
@
#
1
no mi nac i aSi saxel d eba mxo l o d i s no r mat i ul i aqt i d a Ro ni sZi eba, r o mel T a ganxo r c i el ebi s Sed egad
aRmo i f xvr a ko r uf c i ul i pi r o bebi )
dasaxeleba (iniciatori)
TariRi
arsebuli naklovanebebi
dadebiTi faqtorebi
2
3
4
5
`sandasufTavebisa~
da
`wyalkanalis~
organizaciebis
momsaxurebaze
gadasaxadis gadaxdis etapobrivi gadayvana sabanko
sistemis
meSveobiT.
(m.qiZiniZe,
d.bacikaZe,
l.TedoraZe)
1
Roni sZi eba~
29.12.
2004w.
•
• aRmoifxvra korufciuli pirobebi.
momsaxurebaze
gadasaxadis • momsaxurebaze gadasaxadis
gadaxda xdeboda xelze akrefis gadaxda gaxda gamWvirvale.
wesiT.
•
erT
dros
wamgebiani
• korufciuli garigebebi.
organizaciebi
gaxdnen
•
organizaciebis gakotrebamde momgebiani.
miyvana.
• Semosavlebi gaizarda 1000 %-iT.
nominacia
`yvelaze warmatebuli reformebi~
@
#
1
1
2
dasaxeleba (iniciatori)
TariRi
dadebiTi faqtorebi
2
3
4
miwis reforma.
(agraruli komiteti, j.inaiSvili, saqarTvelos prezidentis
mxardaWeriT)
reforma
_
aWaris
avtonomiuri
respublikis
sabiujeto
procesis
mowesrigebisa.
(safinanso komiteti da aWaris a r
finansTa saministro)
20042008w.w
ixileT nominacia _ `yvelaze sasargeblo normatiuli aqti ~
20.02
2007w.
ixileT nominacia _ `yvelaze maRalxarisxiani normatiuli aqti~
nomi nac i a
`yvel az e aqt ual ur i
(aRni Snul
sad eput at o
no mi nac i aSi saxel d eba mxo l o d wer i l o bi T i saxi T gagz avni l i an sesi az e d asmul i (r egi st r i r ebul i )
sad eput at o Seki T xvebi d a mi Rweul i Sed egebi )
dasaxeleba (iniciatori)
1
2
l. varSalomiZes _ 5 SekiTxva (Tan erTvis) aWaris televiziis Semdgomi
1
funqcionirebis uzrunvelyofis Taobaze.
sadeputato SekiTxvebi ( m.qiZiniZe )
1) arsebuli xelSekrulebiT momsaxurebis gadawyvetis ufleba aqvs mxolod
GLOBECAST-s da e.i. sakontraqto Tanxa _ USD 5 mln yvela SemTxvevaSi
gadasaxdelia.
dawyebulia Tu ara molaparakebebi GLOBECAST-Tan?
qvekiTxva: a) Tu ara _ ratom Wianurdeba?
b) Tu ki – vin awarmoebs oficialur molaparakebebs?
2) vin amzadebs winadadebebs (SesaZlo variantebs) televiziis (da radios) statusisa
da reorganizaciis Sesaxeb?
qvekiTxva: a) Tu ara _ ratom? ra mizani aqvs gaWianurebas?
b) Tu ki _ rodisaa dagegmili aRniSnuli sakiTxis ganxilva?
3) romeli wyaroebidanaa dagegmili televiziis (da radios) dafinanseba?
qvekiTxva: a) sajarimo valdebulebebis gadasaxadis gadaxda?
b) iziarebT Tu ara koleqtivis mosazrebas `...mTavrobis sajarimo gadasaxadebi
daifaros a.abaSiZis piradi qonebis konfiskaciidan Semosuli Tanxebidan...?~
4) ra pozicia gaaCnia aWaris ar mTavrobas televiziasTan (da radiosTan)
mimarTebaSi, kerZod, Tqveni azriT, saWiroa Tu ara aWaris televiziis bazaze
funqcionirebdes saxelmwifo da/an sazogadoebrivi televizia?
qvekiTxva: a) Tu ki _ damoukidebeli statusiT Tu saxelmwifo (saqarTvelos televiziis
I arxi) televiziis daqvemdebarebaSi?
b) Tu ara _ dagvisaxeleT sami (mainc) ZiriTadi argumenti, raTa Cvenc
CamovyalibdeT
5) ras upirebT televiziis balansze arsebul (USD 17 mln-mde) qonebas?
reziume: Cveni da sazogadoebrivi azris gaTvaliswinebiT, migvaCnia, Seiqmnas
aWaris ar umaRlesi sabWosa da mTavrobis erToblivi komisia (Tuki Tqvenc
gaiziarebT am mosazrebas), romelmac unda aiRos pasuxismgebloba da sabolood
gadawyvitos aWaris televiziis (da radios) Semdgomi perspeqtivebi.
#
Seki T xva~
Tarიღ
3
10.02
2004w
umaR.
sabW.
biur.
oqmi
#9
dadebiTi faqtorebi
4
arsebuli naklovanebebi
5
•
•
aRniSnuli sadeputato Seiyo mcdelobebi aWaris
kiTxvis gagzavnidan me-4 televiziis qonebis mitacebisa
dRes b-n l. varSalomiZis
(moZravi sadgurebi).
uSualo CareviT gaimarTa
• gaurkveveli iyo
molaparakebebi
saerTaSoriso Tanamgzavrul
GLOBECAST-is
sistemaze televiziis
xelmZRvanelobasTan
gaSveba-argaSvebis
(saTao ofisSi), ris
sakiTxi.
Semdegac:
• gaurkveveli iyo aWaris
•ganaxevrda gadasaxadebi;
televiziis Semdgomi
• 17,0 mln qoneba gadaurCa
funqcionirebis bedi. ufro
gayidvas;
metic, iyo mosazrebebi
• televizia gaTavisuflda
televiziis gauqmebisa da
angarebiTi saSuamavlo
qonebis gayidvis Taobaze.
gadasaxadisagan (or mln
laramde?!);
• televiziam (koleqtivma)
daiwyo gamarTulad
funqcionireba normalur,
mSvid garemoSi.
nomi nac i a
`yvel az e aqt ual ur i
(aRni Snul no mi nac i aSi war d geni l i a i s pr i o r i t et ebi , r o ml ebi c
pr i or i t et ebi ~
war d geni l i a d a mo wo nebul i a r o go r c samo qmed o pr o gr ama )
dasaxeleba
• sakadro sakiTxi
unda gaimijnos centrsa da regions Soris sakadro sakiTxebisa da marTvis
uflebamosilebani, arsebuli mdgomareoba iwvevs gaugebrobas, ukmayofilebas da
opoziciurad ganwyobili nawilis protests. arsebuli problema swrafad gadawydeba
saxelmwifo qonebis gamijvnasTan (centraluri, avtonomiuri, municipaluri) erTad.
• aWaris televiziis Semdgomi funqcionirebis sakiTxi
(ixileT nominacia _ “yvelaze aqtualuri sadeputato SekiTxva”)
.• maRalmTian regionebSi wyliT momaragebis (milebis gayvana) sakiTxis
gadawyveta.
saqarTvelos prezidentis beSumSi stumrebis dros micemul iqna Sepireba, `...rom
daexmareboda adgilobriv mosaxleobas wyliT uzrunvelyofis (milebis gayvana) sakiTxis
gadawyvetaSi~. saWiroa dapirebis Sesruleba, biujetSi Sesabamisi Tanxebis gamoyofa da
tenderis gamocxadeba programis ganxorcielebisaTvis.
• aWaris mosaxleobis bunebrivi airiT momaragebis sakiTxi
Cven unda vizrunoT da saswrafod ganvaaxloT aWaris mosaxleobis bunebrivi airiT
uzrunvelyofis mizniT dawyebuli (milsadenis gayvanis) samuSaoebi. es Zalze
mniSvnelovania, aucilebeli da saWiro regionis ganviTarebisaTvis.
• kreditis gacema
arsebuli mdgomareoba warmoSobs obieqtur sirTuleebs kerZo bankebis mier
mosaxleobaze kreditis gacemasTan dakavSirebiT da es gasagebicaa. gamosavali
arsebobs, kerZod,
kanonis Tanaxmad, privatizaciidan Semosuli Tanxebi unda
gadanawildes: a) mcire biznesis warmoebebis ganviTarebaze; b) warmoebis sferoSi axali
samuSao adgilebis Seqmnaze...~
es rezervi iZleva saSualebas raionebSi, gamgeobebTan erTad, Seswavlil iqnas saWiro
sakredito Tanxis odenoba, Catardes konkursi da mieces SesaZlebloba mcire biznesis
ganviTarebas, mosaxleobis fermeruli saqmianobis stimulirebas da a.S
• siRaribis programa
13 wlis ganmavlobaSi dagrovilma gausaZlisma pirobebma, regioni Caayena mZime
ekonomikur gansacdelSi. mosaxleoba SeWirvebulia, umZimes mdgomareobaSia, saarsebo
wyaroebi ar gaaCnia, miT umetes win mousavliani Semodgoma da civi zamTari elodeba.
swored amitom aucilebelia siRaribis zRvarze misuli mosaxleobisaTvis damatebiTi socialuri
programis gaTvaliswineba biujetSi.
iniciat
mdgomareoba
პ.zambxiZe
samwuxarod, problemebi,
(2004w.) srulad jer kidev ar aris gadawyvetili.
gadawyvetilia
m. qiZiniZe
(2004.w)
ZiriTadSi gadawyvetilia
m. qiZiniZe
(2004w.)
m. qiZiniZe tenderiQCatarebulia gamovlenilia gamarjvebuli
(2004w.) (`SOCAR”)
kreditebis gacema dawyebulia
m. qiZiniZe
(2004w.)
nawilobriv gadawyvetilia
m. qiZiniZe
(2004w.)
• privatizacia
aucileblad migvaCnia saqarTvelos kanonSi `saxelmwifo qonebis privatizebis Sesaxeb~
cvlilebebisa da damatebebis Setana sakanonmdeblo iniciativis wesiT.
daiwyo, mimdinareobs da seqtemberSi unda dasruldes (dapirebisamebr) saxelmwifo qonebis
(centraluri, avtonomiuri da municipaluri) sakuTrebis gamijvnis procesi. es Zalze aqtualuri da
gansakuTrebiT mniSvnelovania adgilobrivi mosaxleobisaTvis, ekonomikis ganviTarebisa da
sabiujeto rezervebis gamoZebnisaTvis.
• tenderis Catarebis mizanSewonilobis Taobaze
a)
zogadsaganmanaTleblo da skolamdel dawesebulebebSi kvebis uzrunvelyofis
sakiTxebze;
b)
zogadsaganmanaTleblo da skolamdel dawesebulebebSi inventariT momaragebis
sakiTxebze.
• konfiskacia
konfiskaciaSi moxvedrili qonebis gayidva unda moxdes sajarod, gamWvirvaled. komisia
unda dakompleqtdes xelisuflebis, umaRlesi sabWosa da sazogadoebrivi organizaciebis
warmomadgenlebiT da Semosuli Tanxa SesaZleblobebis farglebSi unda moxmardes:
a)
televiziis valdebulebebis gastumrebas;
b)
regionis bunebrivi airiT momaragebas;
g) sasmeli wyliT uzrunvelyofis sakiTxebis gadawyvetas;
d) sakanalizacio sistemis (qselebis) samuSaoebis dasrulebas;
e) mousavliani wlis gaTvaliswinebiT, socialuri programis dafinansebas;
v) mcire biznesis ganviTarebas, saxelmwifo kreditebis gacemas da sxva;
z) qobuleTis Tboeleqtrosadguris mSeneblobis dasrulebas;
T) baTumi-qobuleTis saavtomobilo gzis mSeneblobis dasrulebas.
miwis reformis, rogorc umniSvnelovanesi socialur-ekonomikuri RonisZiebis ganxorcielebis
Sesaxeb
aWaris unikaluri biomravalferovnebis dacvis gaZlierebis uzrunvelyofis Sesaxeb.
nawilobriv
m. qiZiniZe
(2004w.)
gadawyvetilia
nawilobriv
e.xerxeuliZe gaTvaliswinebulia
(2004w.)
m. qiZiniZe
(2004w.)
z. miqelaZe
a. beJaniZe
n. veruliZe
z. miqelaZe
n. veruliZe
me-9 poziciidan
d)
_ dawyebulia,
z) _
gadauwyvetelia,
danarCenebi dawyebulia,
mimdinareobis an
dasrulebis stadiaSia.
miwis
reforma
daiwyo
da
mimdinareobs
miRebulia saqarTvelos
kanoni `mtiralas erov-nuli
parkis Sesaxeb”.
Camoyalibda mtiralas
erovnuli parki da daiwyo
infrastruqturis Seqmna
no mi nac i a
` yvel az e aqt ual ur i
(aRni Snul
no mi nac i aSi saxel d eba umaRl esi sabWo s c al keul wevr T a T u ko mi si ebi s mi er i ni c i r ebul i Ro ni sZi ebebi ,
r o mel T a ganxo r c i el ebi s Sed egad SesaZl ebel i gaxd a mni Snel o vani Sed egebi s mi Rweva)
#
dasaxeleba da iniciatori
TariRi
1
2
3
2
3
dadebiTi faqtorebi
4
bolo saprezidento arCevnebis (2007w) wina
gazifikacia
2004 periodSi, saq. parlamentis wevris
k.
(m.qiZiniZe a.beJaniZe)
2007w
gewaZesTan mWidro TanamSromlobiT,
seqtmimdinareobda
molaparakebebi
saq.
oqtomber ekonomikuri
ganviTarebis
ministris
i.
moadgilesTan
b-n
k.dameniasTan
(mivmarTeT werilobiTac) da
d.
CqareulTan, raTa satendero pirobebSi,
investors aeRo valdebuleba magistraluri
qselidan binebSi gayvanilobis xarjebis
mTlianad gawevaze, an am samuSaoebis
Catarebaze (m.S. dakreditebaze) da
mosaxleobis mier Tanxebis etapobriv
(6_10TviT) dafarvaze. rac,
rogorc
ganacxada aWaris a r mTavrobis
Tavmjdomarem
l,varSalomiZem
gaTvaliswinebul iqna.
`energo-pro
jorjias”
mier
maisi Seiqmna
samTavrobo
komisia
eleqtroenergiis
xarjis
usamarTlo 2008w. (l.varSalomiZis
xelmZRvanelobiT)
da
daricxvis
Sesaxeb
(mosaxleobis
miRweulia
(gadaica
televiziiT)
moTxovniTa
daU
a.beJaniZis
mniSvnelovani Sedegebi.
iniciativa)
sakabelo
ianvari •
sakabelo
televizia
`era~-s
televizia `eras” gamSveb sistemaSi 2008w. xelmZRvaneloba
gagebiT
moekida
`tv-25~-is CarTvis Taobaze.
iniciativas,
gaiTvaliswina
deputatTa
(m.qiZiniZe, i.ximSiaSvili,
moTxovna da wavida daTmobaze, ris
a.beJaniZe, m.maxaraZe)
Sedegadac SesaZlebeli gaxda “tv-25~-is
qselSi CarTva da auditoriis dabruneba
• demokratiuli procesebis xelSewyoba.
regionis
1
i ni c i at i va~
arsebuli naklovanebebi
5
• aWaras ar gaaCnia energo resursis alternatiuli
wyaro, garda eleqtroenergiisa, rac uaryofiTad
aisaxeba regionSi ekonomikis ganviTarebaze,
mosaxleobis materialur keTildReobaze da tyeebis
gaCexvaze.
• 2004 wlidan moyolebuli, komitetma araerTi sxdoma
miuZRvna
(m.S
.gasvliTic
e.futkaraZesTan)
gazifikaciis sakiTxs da aqtiurad moiTxovda FfinansTa
saministro-sagan konkretul qmedebebs. miaRwia
kidec _ 26.09.07w. gamocxadda auqcioni. mogvianebiT ki saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis
saministrom miiRo gadawyve-tileba erTiani auqcionis
(11.10.07w.)
gamocxadebis Sesaxeb, CvenTvis
xelsayreli satendero pirobebis gaTvaliswinebiT.
xdeba `energo-pro jorjias” mier
eleqtroenergiis
mTliani
xarjis
gadanawileba TiToeul mosaxleze.
miwodebuli
usamarTlo
momsaxurebis
gawevaze
gadasaxadebis
gadaxdasTan dakavSirebuli SeuTanxmeblobis gamo,
sakabelo televizia `era~-s qselSi Sewyda `tv-25~-is
mauwyebloba, ris Sedegadac:
• `tv-25~-ma dakarga farTo auditoria;
• mosaxleobas daaklda alternatiuli informaciis
(sxva azris) wyaro.
4
06.04
• kuWavtonomiuri
respublikis 2006w nawlavis daavadebebis Tavidan acileba.
maRlmTian soflebSi sasmeli . komt. • maRali wnevis polieTilenis sasmeli
wyliT
uzrunvelyofis
mizniT, sxd. daniSnulebis
milebis
xarisxobrivi
samrewvelo daniSnulebis milebis oqmi maCveneblis gaumjobeseba.
gamoyenebis Sesaxeb
(m.
#11
•
sasmeli
daniSnulebis
milebis
qiZiniZe)
Sesyidvisas sertifikatebis gadamowmeba,
laboratoriuli eqspertizis Catareba.
• samwuxarod, ara erTi gafrTxilebis miuxedavad, xSir
SemTxvevaSi sasmeli daniSnulebis milebis nacvlad,
gamoyenebul iqna samrewvelo daniSnulebis milebi.
• samrewvelo daniSnulebis milebis gamoyeneba sasmeli
daniSnulebis milebis nacvlad, xangrZlivi periodis
ganmavlobaSi
iwvevs
kuW-nawlavis
mZime
daavadebebs.
5
umaRlesi sabWos komitetebTan
mizani
biujetis
proeqtis
09.11
arsebuli
samecniero-sakonsul_ mosaxleobis CarTulobis uzrunvelyofa ganxilva mosaxleobis azris gaTvaliswinebis gareSe.
2004w
tacio
sabWoebis
Seqmnis
biujetis
proeqtis
Sedgenisa
da
. biur.
Sesaxeb.
ganxilvisas.
oqmi
(m.qiZiniZe, z.miqelaZe)
#18
6
mimarTva saqarTvelos prezi•
dents, saqarTvelos parlamentis 07.12. mTis mosaxleobis
dasaqmeba da
Tavmjdomares
_
q-n
nino 2004w maRalmTiani mosaxleobis Semosavlebis
burjanaZes
da
imJamindel
.
zrda.
premier-ministrs _ z. Jvanias
• adgilobrivi warmoebis ganviTareba.
Tambaqos
warmoebisa
da
realizaciis mizniT subsidiebis
gamoyofis
Taobaze.
(i.ximSiaSvili,
r.TavarTqilaZe,
z.miqelaZe, m.maxaraZe)
saqarTvelos prezidents, paryvela
lamentis
Tavmjdomares
da 14.11 sofels Qhyavs rwmunebuli.
premier-ministrs soflebSi
Q 2007w
rwmunebulebis
institutis
.
SemoRebis
Taobaze.
(i.ximSiaSvili)
cecxlauris sajaro skolis kapitaluri maisi aRniSnul
skolaSi Catarda kapitaluri
remontis Taobaze. (i.ximSiaSvili) 2005w remonti.
.
7
8
Tambaqos Sesyidvis fasi
Zalian dabalia.
TviTmmarTvelobis
arCevnebis Semdeg soflebSi gauqmda rwmunebulis
saStato erTeulebi.
Wirda saswavlo procesis normalur viTarebaSi Catareba.
9
10
11
12
13
14
15
16
xabelaSvilebi _ gomis mTis saavtomobilo
gzis calkeuli monakveTebis keTilmowyoba.
(i.ximSiaSvili)
qobuleTis r-nis aWis sajaro skolis kapitaluri
mSeneblobis Taobaze.
(i.ximSiaSvili, a.beJaniZe)
maisi
2007w.
oqtomberi
2007w.
zamleT-nigazeulis saavtomobilo gzis calkeuli
monakveTebis
keTilmowyoba.
(i.ximSiaSvili)
noem
beri
2007w.
sofel nigazeulSi eleqtromeurneobis aRdgenis
Taobaze.
(i. ximSiaSvili)
06.10.
.2005w.
miwis reformis
respublikuri sakoordinacio komisiis samuSao gegma.
(z.miqelaZe,
n.veruliZe)
miwis
reformis
ganxorcielebis organizaciuli gegma.
(z.miqelaZe, n.veruliZe)
mecitruseobis
reabilitacii-saTvis
gansaxorcielebel RonisZiebaTa programis
ZiriTadi mimarTulebebi.
(z.miqelaZe, n.veruliZe)
meCaieobis
reabilitaciisaTvis
gansaxorcielebel RonisZiebaTa programis
ZiriTadi mimarTulebebi.
(z.miqelaZe, n.veruliZe)
2005w.
mTavrobis
dadg.
2005w.
mTavrobis
dadg.
2005w.
umaRlesi
sabWo
dadg.
2004w.
umaRlesi
sabWo
dadg.
• keTilmoewyo xabelaSvilebi _ gomis
mTis saavtomobilo gzis calkeuli
monakveTebi.
skolis
mSeneblobis sakiTxi Setanil iqna 2008
wlis respublikur biujetSi. amJamad
mSenebloba dasrulebulia.
amJamad
mimdinareobs
saremonto
samuSaoebi
da
gzis
avariul
monakveTebze rkina-betonis kedlebis
Camosxma.
•
gamoicvala
boZebi
da
eleqtrogadamcemi
sadenebi,
ramac
uzrunvelyo
eleqtroenergiis
stabiluri
miwodeba.
RonisZiebaTa
gegmaSi detalurad iyo Camoyalibebuli
miwis reformis respublikuri sakoordinacio
komisiis
saqmianobis
ZiriTadi
mimarTulebebi.
• gzebi iyo avariul mdgomareobaSi.
avariuli
Senoba-nagebobeba,
remontebs ar eqvemdebareboda.
gzebi
iyo
avariul mdgomareobaSi.
• boZebi iyo xis, amortizebuli, ris gamoc xSirad
ziandeboda
eleqtroxazebi
da
warmoiqmneboda Seferxebebi eleqtroenergiis
miwodebisas.
ar arsebobda
miwis reformis respublikuri sakoordinacio
komisiis samuSao gegma.
RonisZiebaTa gegmaSi detalurad iqna arsebobda miwis reformis
Camoyalibebuli
miwis
reformis oraganizaciuli gegma.
ganxorcielebasTan
dakavSirebuli
sakiTxebi.
damuSavebul
ganviTarebis
mimarTulebebi.
arsebuli
mimdinare
ar
ganxorcielebis
ar
iqna
mecitruseobis arsebobda
mecitruseobis
ganviTarebis
strategiis
ZiriTadi startegiis ZiriTadi mimarTulebebi.
damuSavebuli
iqna meCaieobis ganviTarebis strategiis ar arsebobda meCaieobis ganviTarebis
ZiriTadi mimarTulebebi.
startegiis ZiriTadi mimarTulebebi.
17
regionSi
jandacvis aprili
ganviTarebis
koncefcia 2005
A(samedicino
qselis w.
optimizaciisaTvis
winadadebebisa
da
SeniSvnebis
momzadeba,
pirveladi
jandacva,
ojaxis
eqimi, HQhospitaluri seqtori).
(Ll.CxeiZe, f.lorTqifaniZe)
18
debuleba
_
sajaro
mosamsaxureTa
premirebis
Sesaxeb.
(m.qiZiniZe, r.gaTenaZe,
s. moiswrafiSvili)
19
wesi
_
samsaxurebriv ivli
avtosatransporto
si
saSualebebze sawvav-sacxebi 2006
masalebis gacemisa da xarjvis
Sesaxeb.
(m.qiZiniZe,
s.moiswrafiSvili,
r.gaTenaZe)
agvis
to
2006
w
damuSavebuli iqna winadadebebi da regionSi jandacvis ganviTarebis erTiani
SeniSvnebi
samedicino
qselis koncefcia ar arsebobda.
optimizaciisaTvis, agreTve pirveladi
jandacvis,
ojaxis
eqimisa
daHQhospitaluri seqtoris ganviTarebis
perspeqtivebi.
debuleba
SemuSavebulia premiis samarTliani
ganawilebis,
mosam-saxureTa
materialuri
waxalisebisa
da
stimulirebis, profesionaluri daostatebis
zrdisa da SemoqmedebiTi iniciativebis,
muSaobis xarisxisa da SromiTi
saqmianobis
Sedegebis
amaRlebisaTvis
da
ara
piradi
interesebis xelSewyobisaTvis.
wesi
aregulirebs
samsaxurebrivi
avtomanqanebze sawvavis gacemisa
da Camoweris pirobebs, Sesabamisi
samsaxurebis kompetenciebsa da
pasuxismgeblobebs,
sawvavis
gacemis yovelTviuri limitis samarTlian
ganawilebas TiToeul avtomobilze da
sxva saWiro procedurebs da kontrolis
meqanizmebs.
sajaro mosamsaxureTa premireba xdeba
yovelTviuri danamatis saxiT, piradi
interesebisa
da
Sexedulebebis
gaTvaliswinebiT.
aRniSnuli wesis SemoRebis mizania
maqsimalurad Seamciros, SezRudos
respublikuri biujetiT gaTvaliswinebuli
Tanxebis mflangvelobisa da angarebis
mizniT SesaZlo gamoyenebis pirobebi.
no mi nac i a
` er T o bl i vi
pr o eqt ebi ~
(aRni Snul no mi nac i aSi saxel d eba mxo l o d i s no r mat i ul i aqt i d a Ro ni sZi eba, r o ml ebi c ganxo r c i el d a
ar asaxel mwi f o seqt o r T an T anamSr o ml o bi s Sed egad
@
#
1
1
2
dasaxeleba (iniciatori)
TariRi
partniorebi
TanamSromlobis sagani
2
3
4
5
aWaris avtonomiuri respublikis
kanoni
`turizmis
organizebis
Sesaxeb”.
(safinanso komiteti, samoqalaqo
sazogadoebis instituti)
marti
2007w.
aWaris
avtonomiuri respublikis kanoni
`aWaris avtonomiuri respublikis
sabiujeto
procesisa
da
uflebamosilebaTa Sesaxeb~.
(safinanso
komiteti,
erovnul
demokratiuli instituti _NDI)
marti
2007w.
aWaris
Pes
aris
avtonomiuri respublikis umaRlesi pirveli precedenti,
roca kanoni (`turizmis
sabWo,
samoqalaqo organizebis Sesaxeb”) daiwera saxelmwifo da
sazogadoebis instituti.
arasamTavrobo seqtoris aqtiuri TanamSromlobis
Sedegad, samoqalaqo sazogadoebis institutis
finansuri
da
inteleqtualuri
resursebis
gamoyenebiT.
aWaris
avtonomiuri respublikis umaRlesi NDI-is xelSewyobiTa da dafinansebiT, Catarda
sabWo, erovnul demokratiuli sami seminari saqarTvelos parlamentisa da
instituti _NDI.
saqarTvelos
finansTa
saministros
warmomadgenlebis monawileobiT.
3
aWaris avtonomiuri respublikis
umaRlesi sabWoSi staJirebis
programa.
(iuridiuli
komiteti,
erovnul
demokratiuli instituti _NDI)
2005w.
aWaris avtonomiuri respublikis SesaZlebeli gaxda axalgazrda specialistebis
umaRlesi
sabWo,
erovnul monawileoba umaRlesi sabWos sakanonmdeblo
demokratiuli instituti _NDI.
saqmianobaSi.
4
proeqti
_
`samoqalaqo
sazogadoebis instituti umaRlesi
sabWos
kanonSemoqmedebiT
procesSi”.
(iuridiuli komiteti, samoqalaqo
sazogadoebis instituti)
2004w.
5
proeqti_”kanonis
uzenaesoba
aWaris avtonomiuri respublikaSi”.
(iuridiuli komiteti, euTos misia
saqarTveloSi)
2007w.
6
aWaris avtonomiuri respublikis
umaRlesi
sabWos
iuridiuli
biblioTekis Seqmna.
(iuridiuli komiteti, euTos misia
saqarTveloSi)
2008w.
7
8
aWaris avtonomiuri respublikis
umaRlesi sabWos aparatis sajaro
moxeleTaTvis
seminaris
organizeba.
(iuridiuli
komiteti,
erovnul
demokratiuli instituti _NDI)
gaeros ganviTarebis proeqti _
normatiuli
aqtebis
krebuli
(m.maxaraZe,
T.cecxlaZe,
k.cecxlaZe)
2005w.
agvisto
2007w.
aWaris
avtonomiuri SesaZlebeli gaxda umaRlesi sabWos mier wardgenili
respublikis
umaRlesi kanonis proeqtebis samoqalaqo sazogadoebis institutis
sabWo,
samoqalaqo vebgverdze ganTavseba da eqspertizis Catareba.
sazogadoebis instituti.
gamoica
krebuli
aWaris
avtonomiuri aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos mier
respublikis
umaRlesi miRebuli normatiuli aqtebisa.
sabWo,
euTos
misia
saqarTveloSi.
aWaris
avtonomiuri umaRlesi sabWoSi iuridiuli biblioTekis Seqmna (400respublikis
umaRlesi mde gamocema), xels Seuwyobs iuridiul sakiTxebSi
sabWo,
euTos
misia codnis gaRrmavebas, informirebulobas.
saqarTveloSi.
umaRlesi sabWos aparatis
aWaris
avtonomiuri sajaro moxeleTaTvis kvalifikaciis amaRlebis mizniT,
respublikis
umaRlesi Catarda seminari.
sabWo, erovnul demokratiuli
instituti _NDI.
aWaris
avtonomiuri UNDP-is dafinansebiT, SesaZlebeli gaxda 39 yvelaze
respublikis umaRlesi sabWo mniSvnelovani normatiuli aqtebis _ kanonebis Tavmoyra
da gaerTianebuli erebis da krebulad gamocema
organizacia (UNDP)
no mi nac i a
` er o vnul i
@
#
1
1
dasaxeleba (iniciatori)
TariRi
dadebiTi faqtorebi
arsebuli naklovanebebi
SeniSvna
2
saqarTvelos erTianobisa da
aWaris ganTavisuflebisaTvis
daRupulTa
xsovnisadmi
miZRvnili
dResaswaulis
SemoReba-daweseba.
(m.sioriZe)
3
4
• istoriam unda Caiweros da
Taobebma unda icodenen raoden
sapatio da didia Tavisuflebis fasi.
aWaris mosaxleobam (da aramarto)
arasodes
unda
daiviwyos
samSobloze
Seyvarebuli
mamuliSvilebis
–
gmirebis
Tavganwirva.
aRniSnuli
kanonis
miRebiT
Camoyalibda
mtiralas erovnuli parki, romelic
uzrunvelyofs
unikaluri
biomravalferovnebis dacvas,
xels
Seuwyobs
ekologiuri
turizmis
ganviTarebas.
5
6
marti
2006
weli
2
saqarTvelos kanoni `mtiralas
erovnuli parkis Sesaxeb”.
(z.miqelaZe, n.veruliZe)
2006
weli
3
samxreT-dasavleT
saqarTvelos
istoriis
narkvevebi. aWara _ III tomi.
(m.sioriZe)
aWaraSi arsebuli istoriulkulturuli Zeglebis aRricxva,
sareabilitacio samuSaoebis
Catareba.
(i.ximSiaSvili)
2007
weli
4
Si naar si s Ro ni sZi eba~
20052006w
w.
•
samwuxarod,
es
umniSvnelovanesi
erovnuli
gamarjvebis dRe,E jerjerobiT
ver
iqna
aRiarebuli
saxelmwifoebriv dResaswaulad.
•
samwuxarod,
`mtiralas~
parkSi, iseve rogorc `kintriSisa~
da `maWaxelas~ nakrZalebSi
ganukiTxavad iWreboda xe-tye,
nadgurdeboda tyeebi, ar iyo
araviTari
mzrunveloba
an
ganviTarebis uzrunvelyofa.
es aris ucnobi
da
naklebad
cnobili
istoriis masalebi
iyo
gaxseneba da Seswavla.
arasrulyofili.
sasurvelia imave Sedegebis
miRweva
_sabiujeto
asignebebis
gamoyofa,
`kintriSisa~ da `maWaxelas~
nakrZalebSi
turistuli
infrastruqturis
ganviTarebisaTvis.
adrindeli
I tomi gamocemulia, me-III tomi
mwiri
da mzadaa gamosacemad, xolo
me-II
da
me-IV
tomebi
muSavdeba.
ganxorcielda
ar iyo
aRniSnuli
Zeglebis
aRricxva, mowesrigebuli am Zeglebis
registracia, Sedgenil iqna maTi aRricxvianoba, xdeboda maTi
reabilitaciis gegma-programa.
dazianeba.
no mi nac i a
` saer T aSo r i so po l i t i kur i
TariR
dadebiTi faqtorebi
i
1
2
3
4
1 umaRlesi
sabWosO seqt. •BSER-is vice-prezidentad arCeulia
delega-ciis viziti bulgareTSi 2008 umaRlesi
sabWosOTavmjdomare,
`Savi zRvis evroregionis~
w.
batoni
m. maxaraZe.
(BSER) daarsebaSi monawileobasTan dakavSirebiT
(umaRlesi sabWo)
miRweulia SeTanxmeba:
2 saerTaSoriso
urTi- maisi • potsdamisa da S. rusTavelis
erTobebis Camoyalibeba 2007 saxelmwifo universitetebs Soris
brandenburgis
landtagis w.
urTierTTanamSromlo-bis
(germania,
berlini)
memorandumis gaformebis (m.w. 11
parlamentTan
da
oqtomberi) Taobaze;
potsdamis
universitetebTan.
• brandenburgis landtagisa da aWaris
(m.maxaraZe, m.qiZiniZe,
avtonomiuri res-publikis umaRles
z.miqelaZe )
sabWos Soris TanamSromlobis
Sesa-xeb memorandumis gaformebis
Taobaze.
#
3
dasaxeleba (iniciatori)
germaniaSi,
potsdamis
universitetSi gamoTanabrebiTi
transferis
gansazRvris
formulis
Sedgena (maTive TxovniT)
da gadagzavna.
(m.qiZiniZe)
ianv.
2007
w.
Cvens mier SeTavazebuli nulovani
varianti
gaTvlilia
rogorc
Semosavlebze,
aseve
xarjebze
(rasac ar iT-valiswinebda moqmedi
formu-la) sagadasaxado sistemis
uzrunvelyofiT
da
ganawilebis
samarTliani
pirobebis
CamoyalibebiT.
Ro ni sZi eba~
arsebuli naklovanebebi
SeniSvna
5
• sawevro Sesatanis gadaxdis
SemTxvevaSi,
SesaZlebeli
gaxdeba
BSER-is
warmomadgenlobis gaxsna q.
baTumSi.
6
sasurvelia
gamoinaxos
Tanxebi
da
gaixsnas BSER-is warmomadgenloba q.
baTumSi.
amas
aqvs
uaRresad
mniSnelovani politikuri datvirTva.
• samwuxarod saqarTveloSi
2008 wlis agvistoSi
ganviTarebuli movlenebis
gamo, delegaciis baTumSi
viziti gadaido 2009 wlis
martisaTvis.
• memorandumi iTvaliswinebs pedagogTa
da studentTa gacvliT programebs
(ekonomistebi da iuristebi), gamocdilebis
gaziarebasa da kvalifikaciis amaRlebas.
• samwuxarod 2008 wlis
agvistoSi ganviTarebuli
movlenebis gamo, delegaciis
baTumSi viziti gadaido 2009
wlis maisisaTvis.
adrindeli
formula, ver
uzrunvelyofda,
TviTmmarTvel
erTeulebs
Soris
transferis
Tanaswori
da
samarTliani
ganawilebis
pirobebis Camoyalibebas da
qmnida
mniSnelovan
xarvezebs.
• memorandumi iTvaliswinebs
saerTaSoriso politikur TanamSromlobas,
gamocdile-bis gaziarebasa da arasamTavrobo organizaciebis mxardaWeras
(m.S. finansuri).
formula 2007 wlis
ianvarSi gadagzavnili iqna germaniaSi,
potsdamis universitetSi, romelic evropaSi
iTvleba gamoTanabrebiTi
formulebis
Semswavlel centrad.
avt ono mi ur i r espubl i ki s umaRl esi sabWo s
muSao bi s (წარმატებული პროექტების) xved r i T i
janmrTelobi
s komiteti
sul
moqalaqeTa miReba
(saSvebis mixedviT)
xvedriTi wili (%)
warmatebuli
proeqtebi
17
18
19
20
21
22
23
54
%
218
44
%
368 24 2529 14
%
%
11
17 %
28
%
_
_
4
28
%
7
47 125
%
38
%
248
50
%
620 41 3004 17
%
%
25
37%
4
13
%
2
6
%
4
28
%
5
14
258 17 7067 39
.
%
%
15
_
_
_
_
_
_
61
%
19
59
%
11
18
%
9
4
6
%
4
6
%
(8)
%
_
5
_
62
8
%
_
8
9
33
%
_ _
4
%
6
14
3
%
23%
9
2%
_
1 % 117
8
%
4281 24
%
8
_
32
plenarul
sxdomaze
38
xvedriTi wili
(%)
7
kanonSi
cvlilebebi
6
34
_
1
14
8
%
3
15
20
%
13
20%
2
2%
332
xvedriTi wili (%)
xvedriTi wili (%)
16
5
11
59
(m.S.6 (50)
komit.) %
_
_
17(12)
15
4
7
41
(m.S.5 (42)
komit.) %
(1)
komitetSi
ganaTlebis
komiteti
xvedriTi wili (%)
agraruli
komiteti.
biuroze
safinanso
komiteti
xvedriTi wili (%)
iuridiuli
komiteti
10 11 12 13 14
_ _
32 94 5 36
179
.
%
%
3
xvedriTi wili
(%)
2
sxvadasxva
1
ko mi t et ebi s mi er
wi l i s mo nac emebi
ganxiluli sakiTxebi
dadgenilebebi
xvedriTi wili (%)
umaRlesi
sabWos
komitetebis
dasaxeleba
kanoni
normatiuli aqti
Zaladakargul
gamocxadeba
xvedriTi wili
(%)
saq.parlament
. wardgena
xvedriTi
. wili
(%)
debulebebi an|/da
koncefciebi
xvedriTi wili (%)
aWar i s
gaweul i
11
2 % 136 10 1132
%
500
149
18
9
013
6
%
3%
66
რედაქტორისაგან
2004 wlis 20 ivliss uflebamosilebacnobil umaRles sabWos ZiriTadad warmoadgenda sazogadoebis is nawili, vinc CarTuli iyo
winaaRmdegobis moZraobaSi, adamianebi, romlebic ar urigdebodnen arsebuli xelisuflebis diqtatorul reJims, ar uSindebodnen
angariSsworebis mzakvrul meTodebs da amxeldnen usamarTlobas.
swored aman ganapiroba 2004 wlis 24 ivnisis arCevnebisadmi mosaxleobis ndobis maRali xarisxi, rac SedegebSi gamoixata
kidec absoluturi gamarjvebiT.
es iyo Zalze rTuli, Sromatevadi periodi. saWiro iyo mravali wlis ganmavlobaSi TviTneburad dakanonebuli ukanonobis
aRmofxvra, axali sakanonmdeblo bazis Seqmna, saxelmwifo xelisuflebis doneebs Soris uflebamosilebebis gamijvna,
movaleobebisa da valdebulebebis gansazRvra, maqsimaluri gamWvirvaleobis miRweva. amasTan, rac yvelaze mniSnelovania,
miwis reformis gatareba da privatizaciis procesis ganxorcieleba samarTlebrivi safuZvlebis uzrunvelyofiT. Tavisi kompetenciis
farglebSi, umaRlesma sabWom, es amocana warmatebiT gadawyvita.
amave dros, Cven TviTkritikulad vudgebiT umaRlesi sabWos saqmianobas da vaRiarebT, rom bevri ramaa jer kidev
gasakeTebeli. kanonSemoqmedebiTi procesi mudam daxvewasa da srulyofas moiTxovs. imeds vitovebT, rom axali mowvevis
umaRlesi sabWos enTuziazmi bolomde ar ganeldeba da isini SeZleben gadalaxon yvela is dabrkoleba, romelic aucileblad
warmoiSoba deputatis saqmianobis periodSi.
formati, romelic Cven SemogTavazeT, moicavs urTierTSoris jansaR konkurencias da swrafvas sakanonmdeblo procesis
srulyofisaken (xalxisa da qveynis samsaxurSi), xolo arCevani TqvenTvis mogvindia mkiTxvelo, Tavad gansajeT am nominaciebs
Soris Tqven romels mianiWebdiT upiratesobas, Tqven xarT Cveni msajuli _ maqebaric da samarTliani ganmkicxvelic.
amasTan, es formati, agreTve xels Seuwyobs TvalsaCino gaxados umaRlesi sabWos Zveli da axali mowvevebis saqmianoba
da Sedegebi, rac uwinares yovlisa mosaxleobaSi arsebuli problemebis ukeT gadawyvetisaken unda iyos mimarTuli.
da bolos, deputati - es aris mosaxleobis ndobiT aRWurvili piri, romelic unda saubrobdes amomrCevlis saxeliT,
qveynisa da xalxis interesebisaTvis da ara kacTmoTneobiT. gisurvebT, rom Tqveni saaTi arasodes ar tyuodes da
yovelTvis marTal dros miuTiTebdes. es rTulia, magram miRwevadi.
მერაბ ქიძინიძე
ნოემბერი 2008წ
.
მერაბ ქიძინიძე (ბიოგრაფიული მონაცემები)
დაბადების თარიღი: 1960 წლის 25 მაისი.
დაბადების ადგილი: საქართველო (აჭარა) ქ. ბათუმი.
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ქალ – ვაჟი.
განათლება: მე – 16 ქართული საშუალო სკოლა (1967 – 1977 წწ.); საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი (1977 – 1982 წწ.), ფაკულტეტი – სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა, სპეციალობა
ინჟინერ – მშენებელი; პოლიტიკური სკოლა (1987 – 1988წწ.); U.S.A.I.D–ისა და A.E.D–ის სრული კურსი
(„ფონდების მოპოვება და მართვა“ 2000წ.).
სამუშაო გამოცდილება: 1982 წლის 1 ოქტომბრიდან, ბათუმის სახლსაშენი კ ომბინატის საყალიბო საამქროს ოსტატი; 1983
წლის 3 მარტიდან, ახალგაზრდული ორგანიზაციის, საქალაქო და რეგიონალური ორგანიზაციების ხელმძღვანელი; 1985(09.
04.) – 1987(30.12) წწ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს მშენებლობისა და საქალაქო მეურნეობის
განყოფილების, უფროსი რეფერენტი; 1987 – 1990წწ. სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს წევრი; 1991 წლის 1
ნოემბრიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ორგანიზატორი (ქ. ქობულეთის რეგიონი); 1992 წლის 2
დეკემბრიდან, უზენაესი საბჭოს კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 1993 (16.12) – 1996 (23.11)წწ. უზენაესი
საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული საკოორდინაციო ეკონომიკური საბჭოს პროექტებისა და წინადადებების
ექსპერტიზის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი; 1997 წლის 1 აპრილიდან „კასპიან ტრანს“ საერთაშორისო კომპანიის,
ნავთობის გადაზიდვებისა და გადატვირთვის მენეჯერი; 2000 წლის 1 აპრილიდან საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო
კომპანიის, „ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის“ პროექტის ექსპერტი; წინააღმდეგობრივი მოძრაობა “დემოკრატიული აჭარა“–ს
ერთერთი დამფუძნებელი (2004წ) და ხელმძღვანელი; 2004 წლის მაისიდან საპრეზიდენტო საბჭოს წევრი; 2004 წლის 20
ივლისიდან 2008 წლის დეკემბრამდე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი, საფინანსო–
საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე; 2009 წლიდან 2012 წლის დეკემბრამდე, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული, სამეცნიერო–საკონსულტაციო საბჭოს
თავმჯდომარე; არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო – ბრანდენბუგის“ საზოგადოების თავმჯდომარე (იხილეთ:
http://georgiencom.wordpress.com/home/ facebook – საქართველო-ბრანდენბურგის საზოგადოება http://georgien.tk/).
სავიზიტო ბარათი: 2007 წლიდან დღემდე (გრძელდება), განხორციელდა 38 წარმატებული საერთაშორისო მნიშვნელობის
პროექტი (იხილეთ: „საქართველო - ბრანდენბურგის საზოგადოება“ http://georgiencom.wordpress.com/home/ ან facebook „საქართველო - ბრანდენბურგის საზოგადოება“ ), ასევე 25 წარმატებული პროექტი (იხილეთ: „აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 2004 – 2008წწ. „წარმატებული პროექტები – სავიზიტო ბარათი“. ბათუმი 2008 წელი >>>
http://georgiencom.wordpress.com/2014/02/10/ >>> პრეზენტაცია ).
სამხედრო გამოცდილება: თადარიგის უფროსი ლეიტენანტი.
ჯილდოები: აჭარის აბსოლუტური ჩემპიონი, ნაკრების კაპიტანი, საქართველოს სამგზის ჩემპიონი, მრავალგზის
პრიზიორი, ბაიდარებით ნიჩბოსნობაში.
ენები: ქართული; რუსული; ინგლისური.

similar documents