คลิ๊กที่นี

Report
High risk pregnancy
(Medical and Surgical
complication in pregnancy)
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
• ทราบความหมายของการตั้งครรภ์เสี่ ยงสู ง
• ทราบปั จจัยเสี่ ยงของการตั้งครรภ์เสี่ ยงสู ง และสามารถ
ค้นหาการตั้งครรภ์ความเสี่ ยงสู งได้
• ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นในการตั้งครรภ์เสี่ ยงสูงได้
• วินิจฉัยและให้การดูแลภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
และศัลยกรรมที่พบบ่อยในหญิงตั้งครรภ์ได้
PREGNANCY IS IN
ITSELF A RISK
PREGNANCY
10 -30% HIGH RISK
75-80% PERINATAL
MORTALITY
AND MORBIDITY
• PERINATAL MORTALITY
AND MORBIDITY
มารดา ประมาณ 10-20 ต่อแสนการคลอด
• การตกเลือด PIH infection
ทารก ประมาณ 10- 20 ต่ อพันการคลอด
• preterm asphyxia infection
PREGNANCY
10-30% delivered by cesarean section
1% serious congenital abnormality
5% preterm labor
คนไหน ? ครรภ์เสี่ ยงสูง
HIGH RISK PREGNANCY :
any pregnancy in which there
is a factor maternal or fetal that will
adversely affect the outcome of
pregnancy more than low - risk
pregnancy (Knuppel, 1986)
FACTOR อะไร
หาได้อยา่ งไร
• History taking
• Physical exam
• Investication - Lab U/S etc
Factor
1. Socioeconomic factors - สังคมเศรษฐกิจ
2. Biological factors - ชีวภาพ
3. Habit - ลักษณะนิสยั
4. Previous obstetric factors ประวัติ
สูติศาสตร์เดิม
5. Current obstetrics status ประวัติสูติ
ศาสตร์ปัจจุบนั
6. Medical, Surgical and
Gynecological factors
Risk Factors
1. Socioeconomic factors
-Socioeconomic status
-Occupation
-Social environment
-Marital status
-Psychologic high - risk factors
2. Biological factors
-Age
-Height
-Weight and weight gain
-Parity
3. Habit
-Smoking
-Alcohol
4. Previous obstetric factors
-History of infertility
-Previous abortion or ectopic
pregnancy
-Previous stillbirth or neonatal death
-Uterine or cervical abnormalities
-Previous preterm labor/delivery
-Previous macrosomic infant
-grand multiparity
5. Current obstetrics status
-No ANC or late ANC
-Antepartum hemorrhage
-PIH
-PROM
-IUGR
-Prolonged pregnancy
6. Medical, Surgical and
Gynecological factors
Medical : Heart disease, Pulmonary
disease, DM,Hyperthyroidism,
GI disease, Chronic HT , Renal
disease
Surgical : Appendicitis, Gut obstruction
Gynecological : Myoma, Ovarian tumor,
Cervical cancer
รู ้แล้ว ทาอยา่ งไร
RISK APPROACH
1. Screening and detection
2. Referral system
3. Management according to risk
Medical & Surgical
complication in Pregnancy
Med - Diabetes Mallitus , Anemia , Heart
disease , Hypertension , Hyperthyroid ,
Pyelonephritis
Surgical - Appendicitis , Cholecystitis
Gut obstuction , Trauma
Gyne - Myoma , ovarian tumor , CA cervix
, premalignant condition

similar documents