Abikõlblikud kulud, eelarve

Report
ABIKÕLBLIKUD KULUD
ja EELARVE KOOSTAMINE
Kärt Kraaving
tööelu üksuse koordinaator
SA Innove
ABIKÕLBLIKUD KULUD
VASTAVAD PROJEKTI
EELARVELE
PROJEKTI TEGEVUSTEGA
OTSESELT SEOTUD
KOOSKÕLAS KÕIKIDE
ÕIGUSAKTIDEGA
Olulised infoallikad
Meetme 1.3.2 abimaterjal toetuse taotlejale
Meetme «Tööelu kvaliteedi parandamine» avatud taotlemisel
toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire
eeskiri
• Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus
• Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse
või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord
• Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise
tingimused ja kord
• Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse
andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe
edastamise tingimused ja kord
• Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise,
selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide
tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused
ning kord
www.innove.ee
•
•
1.
1.1
Projekti administreerimisega
seotud kaudsed kulud
töötasud, lähetuste ja
transpordikulud
1.2
üldkulud
2
Projekti otsekulud
2.1
Kulud projekti sisutegevustele
2.1.1 koolituskulud
2.1.2 muud projekti sisutegevustega
seotud kulud
2.2
Muud abikõlblikud kulud
2.2.1 rahvusvahelise koostööga
seotud kulud
2.2.2 muud abikõlblikud kulud
•
•
•
•
Minimaalne toetuse summa
6 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa
45 000 eurot
Toetuse maksimaalne määr 85%
Omafinantseeringu minimaalne
määr 15%
Enne toetuse taotluse esitamise
tähtpäeva tekkinud kulud võivad
moodustada kuni 5% projekti
abikõlblikest kogukuludest, kuid
mitte rohkem kui 639 eurot
Kaudsete kulude (rida 1) osakaal
otsekuludest (rida 2) võib olla
kuni 20%
Rahvusvahelise koostööga seotud
kulud võivad moodustada kuni 10%
projekti kogukuludest
1.1 Kulud töötasudeks, lähetusteks ja
transpordikulud I
•
•
•
•
•
Projekti meeskonna töötasu (makstakse töölepingu,
käskkirja või võlaõigusliku lepingu alusel)
Tulu-, sotsiaal-, kohustusliku kogumispensioni ja
töötuskindlustusmaksed, tööandja kohustuslik
haigushüvitis
Puhkusetasu proportsionaalselt projekti heaks töötatud
ajale
Lisatasu projektiga seotud töö eest
Asendustasu
Projekti personali töötasud peavad olema kooskõlas
asutusesisese või Eesti keskmise palgatasemega
vastavasisulise töö eest.
Selle kululiigi alla saab planeerida ka sisseostetavad
projektijuhtimise ja/või raamatupidamisteenused.
1.1 Kulud töötasudeks, lähetusteks ja
transpordikulud II
• Lähetuskuludeks on lähetuse ajal tekkinud majutus-,
toitlustus- ja sõidukulud
• Transpordikulud on ühissõiduki ja isikliku sõiduauto
kasutamise kulud
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud on abikõlblikud
projektis tehtavate sõitude osas ja hüvitatakse vastavalt
kehtivale määrusele (kuni 0,30 eurot/km; kuni 256 eurot
kalendrikuus, alates 01.09.2014 335 eurot kalendrikuus).
Kui asutusesiseselt pole hüvitismäära kehtestatud või tegu
on võlaõigusliku lepinguga teenust osutava isikuga, tuleb
arvestust pidada kulupõhiselt.
Kõik erisoodustusena käsitletavad majutus-, lähetus- ja
sõidukulud on mitteabikõlblikud (ka erisoodustusmaks).
1.2 Üldkulud
•
•
•
•
•
•
•
•
kulud bürootarvetele (bürootarvete hulka ei loeta kontoritehnikat
ja –sisustust)
kulud sideteenustele
infotehnoloogia (serverid ja võrgud) ja kontoritehnika hooldus- ja
remondikulud
kommunaalkulud
ruumide, sealhulgas ruumidega kaasneva maa üürikulu
ainult projektiga seotud pangakontode avamise ja haldamise
kulud ning ülekandetasud, kui pangakonto on projektis vajalik
valveteenuse, välja arvatud valehäirete kulud
maamaks
Üldkulude arvestamise metoodikaid on kolm:
- vastavalt kasutatud ruumide pinnale (N: küte, vesi, elekter)
- vastavalt tekkinud kuludele (N: telefonikulu, bürootarbed)
- vastavalt projektis hõivatud personalile
2.1.1 Koolituskulud
• Koolitusmaterjalid, jaotusmaterjalid,
paljundus- ja trükiteenus, paberid, mapid,
kirjutusvahendid
• Koolitusmaterjalide väljatöötamise kulud
• Sisseostetavad koolitusteenused, lektorite
tasud
Projekti raames välja töötatud koolitusmaterjali
kättesaadavus tuleb tagada ka veebikeskkonnas
2.1.2 Muud projekti sisutegevustega seotud kulud
Selle kululiigi alla saab planeerida muud
vajalikud sisutegevustega seotud kulud, mis ei
liigitu eespool nimetatud kululiigi alla, kuid on
vältimatult vajalikud projekti elluviimiseks ja
mida ei kitsenda meetme määrus ega muud
õigusaktid mitteabikõlblike kuludena
2.2.1 Rahvusvahelise koostööga seotud kulud
• Välisekspertide kaasamiskulud (sh välisekspertidele
makstav tasu, reisikulud)
• Teabeürituste korraldamiskulud Eestis
• Projekti tegevusi toetatavate materjalide tõlkimiskulud
Rahvusvaheline koostöö on koostööleppe alusel tehtavad
tegevused partneritega Euroopa Liidu liikmesriikidest,
Norrast, Liechtensteinist, Šveitsist ja Islandilt.
Rahvusvaheline koostöö peab olema põhjendatud, vajalik
ja andma projektile lisandväärtuse.
Rahvusvahelise koostöö tegevused jagunevad kahte
suurde gruppi:
• Teenuste ja toodete arendamine, välja töötamine ja
rakendamine koostöös välispartneritega
• Teiste riikide kogemustest õppimine ning Eestis
rakendamine
2.2.2 Muud abikõlblikud kulud
• Teavituskulud (infomaterjalide trükkimine ja
levitamine, infosildid jne)
Selle kululiigi alla saab planeerida muud projekti
tegevustega seotud kulud, mis ei liigitu eespool
nimetatud kululiikide alla, kuid on vältimatult
vajalikud projekti elluviimiseks ja mida ei ole
loetletud meetme määruses või muudes
õigusaktides mitteabikõlblike kuludena
Eelarve koostamine I
• Projekti ettevalmistamise üheks esimeseks sammuks on
eelarve, s.h. omafinantseeringu planeerimine.
Projektiplaan ja ajagraafik peaksid olema enne valmis
• Omafinantseeringuna võib projekti panustada rahalisi
vahendeid ning omafinantseeringuna tehtavad kulud
peavad olema abikõlblikud
• Projekti omafinantseeringu võib panustada toetuse
taotleja või partner(id)
• Projekti partner on juriidiline isik või asutus, kes teeb
projektis toetatavaid tegevusi ja abikõlblikke kulusid.
Partner peab olema ära nimetatud taotluses (lisa 1
vorm A p 4.2) ja partner peab oma partnerlust
kinnitama kinnituskirjas (lisa 1 vorm C)
OLEMASOLEVA OMAFINANTSEERINGU SUURUS PIIRAB
PROJEKTI ÜLDIST MAHTU JA KULUTUSI
Eelarve koostamine II
Eelarve tabeli täitmisel tuleb jälgida järgmist:
• eelarve tabelis tuleb kajastada vaid kulude abikõlblikku osa
• summad peavad olema aritmeetiliselt korrektsed
• kaudsete kulude osakaal ei tohi ületada 20% otsekuludest (kui on
teada projekti kogumaksumus ja soovite arvutada kaudsete
kulude maksimaalset summat, siis tuleb projekti kogumaksumus
jagada kuuega)
• peab arvestama meetme tingimustes sätestatud
omafinantseeringu ja struktuuritoetuse proportsiooniga
(15%/85%)
• toetust antakse ühele projektile minimaalselt 6000 eurot ning
maksimaalselt 45 000 eurot
• kulud, mis on tekkinud kahe kuu jooksul enne toetuse taotluse
esitamise tähtpäeva on abikõlblikud, kui need moodustavad
vähem kui 5% projekti abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte
rohkem kui 639 eurot. Kulude tekkimise ajaks on kuludokumendi
koostamise kuupäev
Eelarve koostamine III
Projekti eelarve koostamisel lähtuge kulu eesmärgist ja
põhjendatusest, kulu toimumise ajast ning kulu liigist.
•
•
•
Kulu eesmärk ja põhjendatus – projekti kulud on põhjendatud,
kui need on vajalikud projekti eesmärkide täitmiseks ja tegevuste
elluviimiseks, hangete teostamisel järgitakse head tava ning
tagatakse rahaliste vahendite ratsionaalne ja säästlik
kasutamine
Kulu toimumise aeg – projekti kulud on abikõlblikud, kui need
tehakse projekti taotluses kinnitatud (vorm A p 2.2) abikõlblikul
perioodil. Abikõlblikkuse periood on toetuse taotluse rahuldamise
otsuses sätestatud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad
ja lõpevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.
Projekti kestus võib olla kuni 12 kuud. Projekti tegevused peavad
lõppema hiljemalt 30.09.2015
Kulu liik – Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatakse ainult
kindlat liiki kulusid, mis on tehtud vaid projektide elluviimise
tarbeks
Eelarve koostamine VI
Raamatupidaja või finantsjuht on soovitav
kaasata juba projekti eelarve planeerimisel
(kursis organisatsiooni finantsidega, kehtivate
maksuseadustega, käibemaksukohuslus)
Taotluste hindamisel on oluliseks aspektiks
kulude realistlikkus, mõistlikkus ja vahendite
säästlik kasutamine
TÄNAN KUULAMAST 

similar documents