คลิ๊กที่นี่ครับ

Report
RAYONG DARTS CHARITY 2011
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) โดยชมรมกีฬาปาเป้าไออาร์ พีซี ได้ รับ
เกียรติเป็ นเจ้ าภาพในการแข่งขันกีฬาปาเป้าการกุศล ประจาปี 2554 โดยมี
คุณพีรสิชฌ์ อินทร์ ทอง ผู้จดั การฝ่ ายโรงไฟฟ้ า ให้ เกียรติมาเป็ นประธานเปิ ด
งานแข่งขันกีฬาปาเป้าการกุศล IRPC Rayong Darts Charity 2011 ในวัน
เสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2554 โดยในการแข่งขันครัง้ นี ้มีนกั กีฬาจากจังหวัดต่างๆ
เข้ าแข่งขันทังหมด
้
จานวน 140 คน และในการจัดการแข่งขันในครัง้ นี ้ จะนา
รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายแล้ ว มอบให้ กบั ทางโรงเรี ยนระยองปั ญญานุกลู ใน
โอกาสต่อไป
เก็บตกบรรยากาศภายในงานฯ
ประธานในพิธีเปิ ดฯ
และประธานจัดการแข่งขันฯ
นักกีฬาปาเป้าจากจังหวัดต่างๆ
ถ่ายภาพหมู่
ท่านประธานร่วมบริจาคเพิม่ ครับ.
รางวัลจากการแข่งขัน
ถ้ วยสวยมากครับ
ทีม IRPC ส่งเข้ าประกวด
มือ 1 หญิง จาก PTT Group
ก็มาครับ
เก็บตกบรรยากาศภายในงานฯ
IRPC สู้ ๆ ครับ
เหรี ยญสาหรับผู้ชนะ.
Thai Soft Darts ได้ ที่ 2
Loser Plate
ทีมจากหัวหิน ก็มาครับ
ฝรั่งบอก Very very Hot!!!!
คู่ชิงชนะเลิศประเภททีม 4 คน
Thai Oil กับ Long Chore Man
KTD จาก โคราช ได้ แชมป์
Champion Loser Plate
เก็บตกบรรยากาศภายในงานฯ
ทีม TOP2 ชนะเลิศ Champion
ทีม 4 คน
ทีม Long Chore Man
ชนะเลิศลาดับที่ 2 ทีม 4 คน
ทีม TOP1
ชนะเลิศลาดับที่ 3 ทีม 4 คน
ทีม IRPC/Pattaya
ชนะเลิศลาดับที่ 3 ทีม 4 คน
TOP ร่วมบริจาคเงินรางวัลทังหมด
้
ที่ได้ รับจากการแข่งขันฯ
คุณสมภพ / คุณณัฐคม
ชนะเลิศลาดับที่ 1 ทีมคู่
เก็บตกบรรยากาศภายในงานฯ
คุณสันติ / คุณสุวฒ
ั ชัย
ชนะเลิศลาดับที่ 2 ทีมคู่
ทีม EGAT การไฟฟ้า
ชนะเลิศลาดับที่ 3 ทีมคู่
ทีม หัวหิน จากประจวบคีรีขนั ธ์
ชนะเลิศลาดับที่ 3 ทีมคู่
รางวัล High Closed 156 คะแนน
คุณพัฒนชัย จากทีม IRPC
นักกีฬาถ่ายภาพหมู่เป็ นที่ระลึก
ความสาเร็จกับประเภททีม 4 / ทีมคู่
Champion Thai Oil
ชมรมกีฬาปาเป้าไออาร์ พีซี เลี้ยงอาหาร
ไออาร์ พีซี
กลางวัน นักเรี ยน โรงเรี ยนระยองปั ญญานุกูล
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ชมรมกีฬาปาเป้าไออาร์ พีซี ได้
ร่ วมกันไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้ กับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนระยอง
ปั ญญานุกูล และได้ มอบเงินรายได้ หลังหักค่ าใช้ จ่ายแล้ ว จากการ
จัดแข่ งขัน IRPC RAYONG DARTS การกุศล ประจาปี
2554 เป็ นจานวนเงิน 25,200 บาท ให้ กับทางโรงเรี ยนฯ เพื่อ
นาไปใช้ ในกิจการของโรงเรี ยนในโอกาสต่ อไป และขอขอบคุณทุก
ท่ านทีร่ ่ วมกันบริจาคเงินเพื่อทาบุญครั บ

similar documents