Presentasjon av plan for overgang til digital postkasse

Report
Hvordan komme i gang
Digital postkasse til innbyggere
Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere
skal innen 1.7.2015, i samråd med Difi, lage en plan for overgang til
løsning for sikker digital postkasse innen første kvartal 2016.
Digitaliseringsrundskrivet 2014
Pålegger dere å lage en plan for å ta postkassen
i bruk
Planen skal inneholde
Kostnader
Gevinster
Omtale av arbeidet med gevinstrealisering
Steg 1: Hvilke tjenester har dere?
Bruk plan for overgang
Ligger på difi.no/digitalpostkasse
Hvilke utsendinger skal dere bruke postkassen
til?
Hvor store volumer har disse utsendelsene?
Har dere faste utsendelser? Utarbeid årshjul for tjenester eller
utsendinger
Kartlegg de ulike systemene som sender post ut
Steg 2: Hvilken tilknytning skal dere ha?
Det er flere måter å knytte seg til postkassen på
Integrasjon med digital postkasse kan gjøres ved å programmere fra
grunnen av utfra grensesnittspesifikasjonen,
http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/
Det kan integreres utfra grensesnittspesifikasjonen via 3. parts konfigurerbare
produkter, f.eks (Flame, Oracle, Tibco, IBM m.fl)
Klientbiblioteker i Java og .Net som Difi har anskaffet for formålet har
ferdige forretningsmetoder som sender post til og henter kvitteringer fra
meldingsformidleren i posttjenesten. De finnes her:
https://github.com/difi/sikker-digital-post-net-klient
https://github.com/difi/sikker-digital-post-java-klient
Integrasjonsmoduler i sak-/arkivløsninger. Alle de tre største
leverandørene (Software Innovation, Acos og Evry) tilbyr/vil tilby
integrasjon basert på Difis klientbibliotek i .Net. For flere gjøres dette ved
utvidelse av moduler som allerede finnes i produktene.
Steg 3: Kostnader og gevinster
Estimer kostnader
Bruk gevinstkalkulatoren
www.difi.no/digitalpostkasse
Priser for digital postkasse er tilgjengelig på samarbeid.difi.no
Lag gevinstrealiseringsplan
http://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/produkt/gevinstrealiseri
ngsplan
Steg 4: Aksepter bruksvilkår
Aksept av bruksvilkår erstatter egen
avtale
Generelle bruksvilkår for Difi sine
felleskomponenter
Spesielle bruksvilkår for kontakt- og
reservasjonsregisteret og digital postkasse til
innbyggere
Tilgjengelige på samarbeid.difi.no
Aksepteres av en bemyndiget representant
for virksomheten
Steg 5: Gjennomfør ROS
Dere må gjennomføre ROSanalyse før tilkopling
Selvstendig vurdering av sikkerheten i
løsningen opp mot det dere skal bruke
løsningen til.
Difi tilbyr maler for enklest mulig
gjennomføring
Tilgjengelig på samarbeid.difi.no
Får tilgang ved å akseptere bruksvilkår
Steg 6: Integrasjon og test
Utvikling og tilpasning i egne
systemer skjer hos den enkelte
Testing skjer i nært samarbeid
med Difi
Steg 7: Informasjon til brukerne
Send mest mulig post digitalt
Oppfordre virksomhetens brukere til å velge digital
postkasse
Anbefal den digitale postkassen ved alle naturlige
anledninger
Bruk felles budskap og henvis innbyggerne til
informasjon på norge.no
Informasjonsmateriell ligger på difi.no/digitalpostkasse
Framdrift – første tilknytning
??.??.????
FORMÅL
1) Informasjon
1. Gjennomgang av
mandat
2. Informasjon om
løsninger og
framdrift
??.??.????
2) Planlegging
1. Avklare løsning
2. Etablere konkret
plan for
implementering
Senest
31.03.2016
??.??.????
3) Utvikling
1. Integrasjon KRR
2. Integrasjon postkasse
4) Test og produksjon
1.
2.
3.
4.
Integrasjonstest
Produksjonstest
Produksjonssetting
Plan for restvolum
DIFI BISTAND
LEVERANSER
Signerte brukervilkår
Løsningsskisse(r)
Overordnet
framdriftsplan
Oppstartsmøte
Integrasjon KRR
Godkjent integrasjon
Integrasjon postkasse
Implementeringsplan
Teknisk workshop
Kodebibliotek
Evt. oppfølgingsmøte
Support
Testressurser
Framdrift – Overordnet implementeringsplan (mal)
??.??.????
1) Leveranse 2
??.??.????
2) Leveranse 3
Senest
31.03.2016
??.??.????
3) Leveranse 4
4) Leveranse 5
Forsendelsestype 1
Forsendelsestype 2
Forsendelsestype 3
Forsendelsestype 4
Forsendelsestype 5
Forsendelsestype 6
Forsendelsestype 7
Informasjonsressurser
Oppdatert informasjon fra Difi ligger på
difi.no/digitalpostkasse
Direktoratet for forvaltning og IKT

similar documents