Klik sini untuk muat turun Powerpoint Memahami Kehendak Soalan

Report
Tugasan Projek
Prinsip Perakaunan
Tingkatan 4
SPM 2015
01 | Memahami Kehendak Soalan - Overview
1
Apakah Yang Perlu Dimuatkan Dalam
Folio Tugasan Projek???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Muka depan
Perakuan Calon
Pengenalan
Profil Perniagaan
Senarai Penghutang & Pemiutang
Senarai Urus Niaga
Dokumen Perniagaan
2
Apakah Yang Perlu Dimuatkan Dalam
Folio Tugasan Projek???
8. Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai
9. Lejar
10. Imbangan Duga
11. Kad Stok
12. Penyata Pendapatan
13. Kunci Kira-kira
14. Rumusan
15. Lampiran
3
Apakah Yang Perlu Dibuat??
Cikgu akan membahagikan keseluruhan proses menghasilkan
folio tugasan projek tingkatan 4 kepada 4 fasa utama, iaitu:
1. FASA PERANCANGAN
2. FASA URUS NIAGA
3. FASA PEREKODAN
4. FASA PENYATA KEWANGAN
4
Fasa Perancangan
Matlamat utama Fasa Perancangan adalah
menyediakan bahan ataupun maklumat yang
diperlukan untuk menyiapkan fasa-fasa berikutnya.
Jika Fasa Perancangan tidak dibuat dengan baik,
masalah akan timbul ketika kita meneruskan fasa-fasa
seterusnya.
5
Fasa Perancangan
Pengenalan
Profil Perniagaan
Senarai Harga
Kos Dan Harga
Jualan
(opsyenal)
Senarai Urus
Niaga
Senarai
Penghutang &
Pemiutang
6
Fasa Urus Niaga
Matlamat fasa kedua ini adalah untuk menyediakan
dokumen urus niaga untuk catatan perakaunan.
Baik buruk fasa kedua ini akan memberikan kesan
terhadap fasa ketiga dan fasa terakhir.
7
Fasa Urus Niaga
Template
Dokumen
Perniagaan
Penyediaan
dokumen
perniagaan
8
Fasa Perekodan
Matlamat fasa ketiga ini adalah untuk menyediakan
catatan perakaunan, dari penyediaan Buku Catatan
Pertama, lejar sehinggalah ke penyediaan Imbangan
Duga.
Baik buruk fasa ketiga ini akan memberikan kesan
terhadap fasa terakhir.
9
Fasa Perekodan
Catatan
dalam Jurnal
Am
Catatan
dalam Jurnal
Khas
Catatan
dalam Lejar
Penyediaan
Imbangan
Duga
10
Fasa Penyata Kewangan
Matlamat fasa terakhir ini adalah untuk menyediakan
Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.
Penyata Pendapatan disediakan untuk mengetahui
untung atau rugi perniagaan manakala Kunci Kirakira disediakan untuk melihat kedudukan aset,
liabiliti dan ekuiti pemilik perniagaan.
11
Fasa Penyata Kewangan
Penyediaan
kad stok
Penyediaan
Penyata
Pendapatan
Penyediaan
Kunci Kirakira
12
Cadangan Pembahagian
Tempoh Pelaksanaan
Setiap fasa akan mengambil masa selama 2 minggu.
13
Sekian, terima kasih!!
~~Tamat Sesi Ini~~
14

similar documents