Walka o granicę wschodnią

Report
WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ
Spór o kształt Rzeczypospolitej
• Brak wspólnego programu stronnictw politycznych, dotyczącego granic
niepodległego państwa
• Roman Dmowski stojący na czele ND (Narodowej Demokracji) ogłosił
koncepcję inkorporacji, która polegała na :
 Polonizacji osób o innej narodowości, w celu utworzenia państwa jednego
narodu.
 Wcieleniu ziem do Polski :
- Od zachodu : Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego oraz
większość Prus
- Od wschodu : Litwy, Galicji Wschodniej oraz terenów po rzekę Berezynę
 Pozostałe ziemie dawnej RP miały zostać włączone do Rosji
 Mniejszości słowiańskie miały być poddane polonizacji, a Niemcy i Żydzi
skłonieni do emigracji
Koncepcja federacyjna
• Została ogłoszona przez Jozefa Piłsudskiego
• Zakładała utworzenie państwa
wielonarodowego, sąsiadującego z Litwą i
Ukrainą
• Zamierzano udzielić pomocy Litwie i Ukrainie
czego skutkiem miał być związek państw pod
przewodnictwem RP, niestety Litwini i Ukraińcy w
obawie przed dominacją Rzeczypospolitej, byli
sceptycznie nastawieni do koncepcji federacyjnej
Wojna polsko - ukraińska
• Ukraina ogłasza niepodległość, powstaje Ukraińska Republika Ludowa
• 9.02.1918 – Traktat Bbrzeskiziński, Ukraina zrzeka się roszczeń do Austro Węgier Galicji Wschodniej
• Cały region miał charakter wielonarodowy, więc wyznaczenie granicy
etnicznej bez konfliktów było niemożliwe, co podsycało istniejący konflikt
między Polską, a Ukrainą
• W nocy z 31.10 – 1.11.1918 Ukraińcy zajęli Galicję Wschodnią z Lwowem,
co wywołało opór Polaków
• W walce udział wzięła patriotyczna młodzież oraz nieliczni wojskowi,
wkrótce część miasta została zabrana Ukraińcom
•1919 – Błękitna Armia gen. Józefa Hallera wyparła siły ukraińskie za rzekę
Zbrucz
• 1923 – Galicja Wschodnia zostaje uznana za część państwa polskiego
Wyprawa kijowska
• 1919 – Pierwsze Starcie Armii Czerwonej z Polakami,
po czym Piłsudski nakazał wstrzymać atak
• Negocjacje Polaków z Bolszewikami dotyczące
respektowania niepodległości RP, które zostały
opóźnione przez Rosjan w celu skierowania większych
sił w walce z polską
• kwiecień 1920 – ataman Symon Petlura zawiera
porozumienie z Piłsudskim. URL uznaje prawo Polaków
do Galicji Wschodniej
• Zajęcie Kijowa przez polskie i ukraińskie wojska, bez
walki
Symon Petlura
Atak Bolszewików
• 1920 – atak wzmocnionej Armii Czerwonej na
wojska polskie, przez co straciliśmy Kijów
• 1.07 – powołano Radę Obrony Państwa, na jej
czele stanął Józef Piłsudski
• 5.07.1920 Władysław Grabski wystąpił o
pośrednictwo z Rosją co wiązało się z
zawieszeniem broni przez Polaków i rozejmem
wzdłuż linii Curzona (linii drugiego rozbioru),
oddania Wilna Litwie
• 28.07.1920 – w opanowanym przez Armię
Czerwoną Białymstoku bolszewicy powołują
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z
Feliksem Dzierżyńskim i Julianem Marchlewskim
na czele
Feliks Dzierżyński
Julian Marchlewski
Bitwa Warszawska
• Armia czerwona dociera w 1920 pod
Włocławek i Toruń dopuszczając się wielu
zbrodni
• W Polsce powstała licząca 100 tys. żołnierzy
ochotnicza ramia
• Działania zbrojne niedaleko Warszawy
rozpoczęły się 13 sierpnia
• 16 sierpnia Polacy przystąpili do ataku, przez co
sytuacja Bolszewików stała się krytyczna
• Dzięki sukcesowi wojsk polskich, bolszewicy
zostali wycofani za Bug
• 31.08.1920 – W bitwie pod Komarowem
polskie wojska pokonały Armię Konną
Budionnego
Armia Konna Budionnego
Pokój Ryski
• 22 – 28.09.1920 – Polacy odnoszą kolejne zwycięstwo, tym razem w bitwie nad
Niemnem
• Rozbito cztery armie radzieckie
• Z braku możliwości całkowitego pokonania Armii Czerwonej Polacy zgodzili się
na rozejm, obowiązujący od 18.10.1920
• Rozmowy pokojowe miały miejsce w Rydze, porozumienie zawarto 18.03.1921
• Niestety pokój ryski uniemożliwiał prowadzenie federalnej polityki wschodniej
przez Józefa Piłsudskiego
Polska delegacja
Wileńszczyzna
• Na początku XX wieku w Wilnie ponad połowę
ludności stanowili Polacy
• Odzyskanie Wilna stało się trudne ze względu na
postanowienia ze Spa
• Po polepszeniu sytuacji frontowej Piłsudski polecił
gen. Lucjanowi Żeligowskiemu wzniecenie pozornego
buntu przeciwko polskim władzom
• 9.10.1920 – dywizja polsko – litewska opanowała
Wilno i stworzyła tam tzw. Litwę Środkową, która
przez 2 lata była niezależna
• Ostatecznie sprawa stolicy Litwy negatywnie
wpłynęła na stosunki obu krajów, sytuacja poprawiła
się dopiero w 1938 roku, gdy Polacy wystosowali
ultimatum
Lucjan Żeligowski
Informacje dodatkowe
Amerykańska Eskadra Myśliwska im.
Kościuszki
Grupa lotników z eskadry Kościuszki. W górnym rzędzie znajduje się dowódca,
pułkownik Faunt–le-Roy (drugi od lewej)
Godło Eskadry kościuszkowskiej to czapka krakusa
na tle skrzyżowanych kos i flagi amerykańskiej.
Takie samo godło umieszczono na samolotach
Dywizjonu 303 w czasie II Wojny Światowej
Amerykańscy ochotnicy skutecznie walczyli w wojnie polsko
– bolszewickiej, zadając duże straty Armii Konnej
Budionnego. Dzięki obserwacji lotniczej dowództwo polskie
miało aktualne informacje o położeniu wrogich oddziałów
Józef Kowalski (113 l) to ostatni
żyjący uczestnik Bitwy Warszawskiej
1920 r.
Prezentację przygotowała
Marta Kaczmarzyk
z klasy IB

similar documents