arvo ja arvoitus

Report
ARVO JA ARVOITUS
Terveystieto 1, 2012
Mitä terveys on?
Terveyden ulottuvuudet:
1. Fyysinen terveys: elimistön rakenne ja toiminta, esim. Hermosto,
lihaksisto, verenkierto, hengitys, aineenvaihdunta, ruoansulatus
2. Psyykkinen terveys: emotionaalinen (tunneterveys), mentaalinen
(älylliset kyvyt, kyky oppia), henkinen (elämänhallintataidot)
3. Sosiaalinen terveys: ihmisten välinen kanssakäyminen ja
vuorovaikutus
Terveyden erilaiset määritelmät
• WHO: terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tila, ei vai sairauksien puuttumista.  pystytäänkö
saavuttamaan?
• Biolääketieteellinen näkökulma: terveys on tila, jossa ihmiselimistön
normaalit fysiologiset toiminnat eivät ole vaurioituneet ja mitään
sairautta ei ole havaittavissa, ei oteta huomioon psyykkistä ja
sosiaalista näkökulmaa
• Toiminnallinen näkökulma: terveys on fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista toimintakykyä = kun ihminen pystyy tekemään työtä,
osallistumaan harrastuksiin, luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia
kontakteja ja selviämään elämän myötä- ja vastamäistä
• Subjektiivinen terveys= millaiseksi ihminen kokee oman
terveytensä, koettu terveys
• Objektiivinen terveys = lääkärin tai muun terveydenhuollon
ammattilaisen näkemys. Perustuu mittauksiin ja tutkimuksiin
Mitä sairaus on?
Kuka terveyttä ja sairautta määrittelee?
• Yksilö, oman terveytensä määrittäjä, esim. Meneekö lääkäriin vai ei
• Terveydenhuollon ammattilainen ottaa kantaa yksilön terveyteen
diagnoosissaan
• Terveysteollisuus määrittelee terveyttä ja sairautta tuottaessaan
lääkkeitä, laitteita tai palveluja terveyden ylläpitämiseksi tai
palauttamiseksi
• Työnantajan näkökulmasta terveyttä määrittää yksilön työssä
jaksaminen, tuottavuus tai poissaolot
• Yhteiskunta (mm. Ministeriöt, KELA) omilla päätöksillään, esim.
KELAn korvaukset työkyvyttömyydelle.
• Media vaikuttaa terveyskäsityksiin antamalla runsaasti tilaa
terveyteen liittyville jutuille ja mainonnalle
Lisää käsitteitä:
1.
Terveysosaaminen: kyky pohtia terveyden arvoja ja eettisiä
kysymyksiä
•
•
•
koostuu terveystaidoista ja –tiedoista sekä terveyteen liittyvistä asenteista ja
arvoista
omien asenteiden ja suhtautumistapojen (myös ristiriitaisten) tiedostamista ja
syiden pohdiskelua
Mahdollisten muutostarpeiden pohtimista
2. Terveystaito
•
Terveellisten tottumusten omaksuminen, oman terveystilan arvioiminen ja
arjessa selviytymisen taidot (kts. Esimerkkejä kirjassa s.10)
3. Terveysherkkyys
• Suhtautumista terveyteen ja sairauteen
• Terveyttä arvostavaa ja terveyden säilyttämistä kunnioittavaa = myönteinen
terveysherkkyys
• Toisaalta myös suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä
Terveys eettisenä haasteena:
• Terveys esitetään yleensä selvänä päämääränä ja ihmisen
ideaalitilana
• Terveys koetaan eri ikäisenä eri tavalla
• Etiikka = oppi hyvästä ja pahasta. Onko terveys hyvä ja sairaus paha
tai terveys palkinto ja sairaus rangaistus?
• Terveys luokitellaan vitaalisiin arvoihin, kirja sivu 12
• Terveyden itseisarvo ei ole sama kuin ihmisarvo
• Terve elämä vai onnellinen elämä? Onko sama asia? ”Lisää vuosia
elämään vai lisää elämää vuosiin?”
Terveydenhuollon eettiset periaatteet
• Itsemääräämisoikeus = potilas voi itse päättää häntä itseään
koskevia asioita
• Loukkaamattomuus = Ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen
• Eutanasia = hyvää kuolemaa eli käytännössä armokuolemaa tai
kuolinapua (potilaan itsemääräämisoikeus vastaan lääkärin etiikka ja
lakipykälät)
Pohdi lihavuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia
• Eettisiä arvoja : ihmisarvo, tasa-arvo, vapaus, vastuu,
itsemääräämisoikeus, mielipiteen- ja sananvapaus, suvaitsevaisuus
ja yksityisyyden suoja
• Näkökulmia:
1. Vanhemmat ja perhe
2. Koulu ja työelämä
3. Terveydenhuolto
4. Yhteiskunta
5. media

similar documents