ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน เรื่ององค์ประกอบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Report
มาตรฐานการ
ควบคุมและการ
ส่งผานข
อมู
่
้ ลบน
เครือขาย
่
อินเทอรเน็
์ ต
ระบบคอมพิวเตอร ์
(Computer System)
หมายถึง
ตัวเครือ
่ ง
คอมพิวเตอร ์ และอุปกรณรอบ
์
ขางอื
น
่
ๆ เช่น เครือ
่ งพิมพ ์
้
กลองดิ
จท
ิ ล
ั
และลาโพงเป็ นตน
้
้
คอมพิวเตอรจะต
องมี
คุณสมบัต ิ
้
์
พรอมส
าหรับการเชือ
่ มโยงเข้า
้
กับเครือขาย
แบงเป็
่
่ น 2 กลุม
่
1.1 คอมพิวเตอรแม
(Server) หรือ
่ าย
่
์ ข
โฮสต ์ (Host) ไดแก
คอมพิวเตอร ์
้ ่
ศูนยกลางท
าหน้าทีใ่ ห้บริการขอมู
้ ล
์
และประมวลผลขอมู
ั มาจาก
้ ลทีร่ บ
คอมพิวเตอรอื
่
ๆ โดยทัว่ ไปตองเป็
น
้
์ น
เครือ
่ งคุณภาพสูง เพือ
่ รองรับการถาย
่
โอนขอมู
้ ล จานวนมาก
1.2 คอมพิวเตอรลู
(Client) ไดแก
่
้ ่
์ กขาย
คอมพิวเตอรทั
ั -ส่งขอมู
้ ลมาก
์ ว่ ไปทีร่ บ
จากเครือ
่ งแมข
อาจจะเป็ นเครือ
่ ง
่ าย
่
คอมพิวเตอรแบบตั
ง้ โต๊ะ เครือ
่ งโน๊ตบุ๊ค
์
ตัวกลางและอุปกรณการ
์
สื่ อสาร (Communication
Device)
ตัวกลางและอุปกรณการสื
่ อสาร
(Communication
Device)
์
าง
่ มตอระหว
หมายถึงอุปกรณส
คอมพิวเตอร ์
่
่
์ าหรับเชือ
แมข
อส่วนกลางกับคอมพิวเตอรลู
เป็ น
่ ายหรื
่
่
์ กขาย
ช่องทางสาหรับการรับ-ส่งขอมู
้ ล ประกอบดวย
้
2.1 โมเด็ม (Modem) เป็ นอุปกรณที
่ าหน้าที่
์ ท
เปลีย
่ นรูปแบบสั ญญาณขอมู
้ ลระหวางอะนาล็
่
อกและดิจท
ิ ล
ั
ความเร็วในการส่งผานข
อมู
่
้ ล
ของโมเด็มมีหน่วยเป็ นบิตตอนาที
(bps) โมเด็ม
่
ทีม
่ อ
ี ต
ั ราความเร็วบิตตอนาที
สงู
เช่น 512
่
mbps
จะรับ-ส่งขอมู
มขนาด
้ ลไดดี
้ กวาโมเด็
่
2.2 สายโทรศั พ128
ท ์ mbps
(Telephone)
หมายถึง ระบบโทรศั พททั
์ ว่ ไป
ซึง่ สามารถนาเอาสายสั ญญาณ
เสี ยบเขากั
้ บช่องสาหรับเสี ยบ
สายเชือ
่ มตอของคอมพิ
วเตอร ์
่
2.3 สายใยแกวน
้ าแสง (Optical Fiber)
เป็ นสายสั ญญาณอีกชนิดหนึ่งทีท
่ า
จากเส้นใยพิเศษทีส
่ ามารถรับ-ส่ง
ขอมู
พททั
้ ลไดดี
้ กวาสายโทรศั
่
์ ว่ ไป
2.4
คลืน
่ วิทยุและดาวเทียม
(Microwave and Satellite) เป็ นระบบ
การสื่ อสารโดยใช้คลืน
่
่ วิทยุและคลืน
ไมโครเวฟรับ-ส่งสั ญญาณแบบไร้
สายจากดาวเทียม
มาตรฐานการควบคุมและการส่งผาน
่
ขอมู
นเทอรเน็
้ ลบนเครือขายอิ
่
์ ต
(Control/Internet Protocal)
หมายถึง
มาตรฐานทีใ่ ช้ควบคุมและกาหนดเงือ
่ นไขในการ
นเทอรเน็
อขายอิ
รับ-ส่งขอมู
้ ่
่
่
้ ลผานเครื
์ ต ไดแก
3.1 มาตรฐานทีซพ
ี /ี ไอพี (TCP/IP : Transmission Control
Protocal/Internet Protocal) เป็ นโพรโตคอลมาตรฐานสาหรับรับส่งขอมู
นเทอรเน็
้ ลของเครือขายอิ
่
์ ต
3.2 มาตรฐานเฮชทีทพ
ี ี (HTTP : Hypertext transfer protocol) เป็ น
มาตรฐานสาหรับการสื บคนข
(HTML)
้ อมู
้ ลชนิดไฮเปอรเท็
์ กซ ์
กาหนดและควบคุมวิธก
ี ารสื่ อสาร
ผานโปรแกรมส
าหรับติดตอ
่
่
อินเทอรเน็
่ งแมข
อเว็บ
่
่ ายหรื
์ (Browser) กับเครือ
์ ต หรือเบราวเซอร
์
เซิรฟเวอร
์
์ (Web Server)
3.2 มาตรฐานเอฟทีพ ี (FTP : File Transfer Protocal ) เป็ น
มาตรฐานทีใ่ ช้ในการควบคุมและกาหนดวิธก
โอนยาย
ี าร
้
แฟ้มขอมู
้ ล
โปรแกรมสาหรับติดตอ
่
อินเทอรเน็
์ ต (Internet Browser
Program)
โปรแกรมทีใ่ ช้อานข
อมู
่
้ ล
ไฮเปอรเท็
์ กซตามมาตรฐานเฮช
์
ทีเอ็มแอล (HTML) หรือเรียกวา่
เบราวเซอร
เช่น
Internet
์
์
Explorer , Mozilla Firfox , Netscape
Navigator และ Operaเป็ นตน
้
เบราวเซอร
ท
่ านข
่
้อมูล
์
์ าหน้าทีอ
ผูให
้ ้บริการอินเทอรเน็
์ ตหรือไอ
เอสพี (ISP : Internet Service
Provider)
หมายถึง หน่วยงาน หรือ
องคกร
ผู้ทีใ่ ห้บริการ
์
อินเทอรเน็
์ ตแกบุ
่ คคลทัว่ ไป
โดยผู้ให้บริการแตละรายจะเป็
น
่
สมาชิกของเครือขาย
่
ระดับประเทศนั้น ๆ แลว
้
เชือ
่ มโยงไปยังประเทศตาง
ๆ
่
สาหรับผู้ให้บริการอินเทอรเน็
์ ต
บรรณานุกรม
1.http://www.sawi.ac.th/elearning
/5_4.htm
2.www.kty.ac.th
3.www.rongrean.comhttp://202.28.9
4.55
4.www.worldfour.comwww.comforts

similar documents