REnescience præsentation 2

Report
Velkommen Til Amagerforbrænding
AMAGERFORBRÆNDINGS HISTORIE
1965
Amagerforbrænding etableret som offentlig virksomhed.
1970
Forbrændingsanlægget sat i drift med en kapacitet på 230.000 ton affald
om året. Anlægget bidrog fra starten til produktionen af fjernvarme.
Røgen fra forbrændingen blev renset i elektrofiltre.
1990
Anlægget udbygget til en årlig kapacitet på 315.000 ton, og ændret til
kraft/varme produktion med en 20 MW dampturbine/generator.
Røgrensningen moderniseret med kemisk rensning ved semi-tør proces
- fra 1997 også med dioxin fjernelse.
2002
Anlægget udvidet til en årlig kapacitet på 460.000 ton affald.
Energianlægget udbygget med en 8,5 MW dampturbine/generator.
Amagerforbrænding
ejes af kommunerne:
Dragør,
Frederiksberg,
Hvidovre,
København og
Tårnby
med tilsammen
552.000 indbyggere
samt
46.000 virksomheder
og institutioner
Affaldsforbrænding
Amagerforbrændingens forbrændingsanlæg omdanner hvert år affald fra
de fem ejer-kommuner til elektricitet og fjernvarme. I 2010 blev der
brændt 404.000 ton affald i de fire ovne på Amagerforbrænding.
Det er ti procent af alt affald, der brændes i Danmark.
Affaldet består af:
Dagrenovation og storskrald fra private husholdninger (50%)
Forbrændingsegnet affald fra genbrugspladserne (10%)
Erhvervsaffald - blandt andet sygehusaffald og fortroligt affald (40%)
Amagerforbrænding har en årlig varmeproduktion på ca. 850.000 MWh
og en årlig el produktionen på ca. 160.000 MWh. Det betyder, at vi kan
forsyne ca. 120.000 husstande med fjernvarme og ca. 50.000 husstande
med el.
1 Liter Olie
=
Kg.
Affald?
4
kg.
Affald
Slagge genanvendes i industrien
Fra affald til energi på Amagerforbrænding
Turbine
Generator
Elektricitet
Kedel
Affaldsforbrænding
Varmeveksler
Fjernvarme
Fjernvarmenet i Hovedstadsområdet
Affaldsmodtagelsen
Affaldsmodtagelsen
Hver dag ankommer omkring 400 lastbiler med affald til
Amagerforbrænding. Når bilerne ankommer, bliver de vejet og registreret,
inden de kører op ad rampen til affaldsmodtagelsen. Her læsser
lastbilerne affaldet ned i siloen.
Der sker altså ikke en sortering af affaldet, når først det er kommet i
bilen. Det er derfor vigtigt at Du hjælpe miljøet ved at sortere dit affald
rigtigt.
Der gennemføres løbende stikprøvekontrol af 3-4 % af affaldet. Kontrollen
gennemføres for at sikre, at affaldet er egnet til forbrænding.
De mange chauffører, der
hver dag kommer på
Amagerforbrænding, er
godt tilfredse med
serviceniveauet. Det viser
en serviceundersøgelse fra
2008.
Affaldsmodtagelsen
Silo
Siloen
Amagerforbrændings store silo kan rumme 6000 ton affald eller det
samme som 12.000 m³ affald.
Over siloen er der to kraner med store fuldautomatiske grabber, som
hver kan løfte op til fem ton affald ad gangen. Grabberne blander
affaldet i siloen, så det bliver mere ensartet. Det gør det lettere at
holde en stabil temperatur i ovnene.
De to store grabber
arbejder døgnet rundt
med at blande affaldet
og løfte det op til
toppen af de fire ovne.
Affaldsmodtagelsen
Silo
Ovnlinie
Ovnanlægget
Grabberne læsser affaldet fra siloen af i en tragt. Det glider ned og går i
brand på bevægelige riste i bunden af ovnen. Ristene skubber det
brændende affald fremad gennem ovnen for at sikre den bedst mulige
udbrænding. Det tager omkring to timer at brænde affaldet ved 950
grader.
Amagerforbrænding har fire ovnlinier, som hver har en kapacitet på op til
17 ton affald i timen. Hver ovnlinie består af en ovn, en kedel og et
røgrensningsanlæg. Linjerne er indbyrdes uafhængige og forsynet med
separat rensningsudstyr og måle- og reguleringsudstyr. Kedelanlæggene
er tilsluttet en fælles dampledning, som går til turbineanlægget.
I ovnene er der installeret vandkølede slidzoner, som gør det lettere at
regulere temperaturen og sikre den bedst mulige forbrænding af affaldet.
Det tager to timer at brænde affaldet i ovnen.
Når affaldet er brændt, bliver slaggen ført til
viderebehandling.
Forbrænding
Affald: 15 t/h
Sekundærluft
Rågas
Temperatur: 850 – 1100  C
Opholdstid for affaldet: Ca. 2 timer
Slagger
Primærluftluft
Affaldsmodtagelsen
Silo
Ovnlinie
Kedlerne
Kedlerne
Røgen fra affaldsforbrændingen strømmer fra ovnene til de fire store
kedler, hvor varmen opvarmer vandet til højtryksdamp. Dampen er 380
grader varm og har et tryk på 46 bar. De fire dampkedler producerer hver
52 ton damp i timen.
Højtryksdampen bliver omdannet til elektricitet i turbinerne eller til
fjernvarme i fjernvarmevekslerne. I alt producerer Amagerforbrænding el
til ca. 50.000 husstande og varme til ca. 120.000 husstande.
Amagerforbrænding udnytter 86% af den energi, der er i affaldet til
energiproduktionen.
Når højtryksdampen har
været igennem turbinerne,
er temperaturen faldet til
120 grader, og dampen er
klar til at blive sendt ud i
fjernvarmenettet.
Affaldsmodtagelsen
Silo
Ovnlinie
Kedlerne
Røgrensningsanlæg
Røggasrensning
Amagerforbrænding kan rense røgen fra forbrændingen op til 95 procent.
Når røggasserne fra ovnene har afgivet deres varme i kedlerne er den 130
grader varm. Det er den rette temperatur for, at rensning af røgen kan
blive effektiv.
Røgrensningen sker ved at røggasserne bliver blandet med kalk, aktivt kul
og vand i en reaktor. Kalken neutraliserer syreindholdet og binder
tungmetallerne i røggassen. Det aktive kul binder dioxin og kviksølv.
Blandingen fra reaktoren sendes gennem posefiltre, som opsamler støv,
flyveaske og andre rester fra røgen. Der er næsten 1000 posefiltre for
hver ovn. Når filtrenes overflade er belagt med forurening, bliver de
automatisk rystet og restproduktet falder ned i bunden af posefiltret.
Restproduktet deponeres under kontrollerede forhold på Lang Øya i
Oslofjorden.
Her neutraliseres restkalken med svovlsyre, som kommer fra andre
industrier. Restproduktet udgør cirka 40 kilo per ton affald svarende til
omkring 18.000 ton om året.
Røgrensningsanlæg
Skorsten
Sugetræksblæser
Posefilter
Atomizer
Silo Restprodukt
Ovn
Den rensede røg ledes til sidst op gennem den 150 m høje skorsten. Røgtemperaturen skal være mindst 130
grader for at undgå tæring af stålet i korstensrøret.
Slagge
Affaldsmodtagelsen
Silo
Ovnlinie
Kedlerne
Røgrensningsanlæg
Slagge
Omkring en femtedel af det affald, som bliver sendt til forbrænding, kan
ikke brændes. Det ender derfor som slagge, som består af jern, grus,
glas og andre ikke-brændbare materialer. Tungmetaller i affaldet ender
også i slaggen. På Amagerforbrænding producerer vi omkring 80.000 ton
slagge om året.
Når affaldet er brændt i ovnene, dumper slaggen ned i kælderen, hvor
det bliver kølet ned med havvand. Herfra kører slaggen med
transportbånd til slaggepladsen udenfor ovnbygningen.
Slaggen bliver sendt til opbevaring i tre-fire måneder til modning.
Modning betyder, at tungmetaller som for eksempel kobber stabiliseres
og ikke kan forurene grundvandet. Når slaggen er modnet, bliver
metallerne sorteret fra til genanvendelse, og slaggen bliver harpet for at
opnå en ensartet kornstørrelse.
Den modnede, harpede slagge bliver brugt til opfyld ved bygge- og
anlægsarbejder i hovedstadsområdet..
Spildevandsanlæg
Slagge
Affaldsmodtagelsen
Silo
Ovnlinie
Kedlerne
Røgrensningsanlæg
Turbinerne
Turbine/Generator
Amagerforbrændingens to turbiner på anlægget producerer elektricitet.
Turbinerne består af en række skovlhjul, som drives af højtryksdamp
fra kedlerne.
Når turbinen har taget trykket og varmen ud af dampen, bliver
restvarmen brugt i varmevekslere, som leverer varmt vand til
fjernvarme i Centralkommunernes Transmissionsselskabs forsyningsnet
(CTR).
Samlet producerer Amagerforbrænding elektricitet til ca. 50.000
husstande og varme til ca. 120.000 husstande.
Turbinebygningen stod klar til
brug i 1991. I dag er den
udvidet til to turbiner på
henholdsvis 20 MW og 8,5
MW.
Slagge
Affaldsmodtagelsen
Silo
Ovnlinie
Kedlerne
Røgrensningsanlæg
Turbinerne
Varmevekslerne
Varmeveksleren
Når dampen fra kedlerne har været brugt til at drive turbinerne og lave
el, kan den genbruges. Vi nedkøler dampen, så den bliver til vand, der
kan bruges igen i systemet og blive varmet af varmen fra ovnene igen.
Nedkølingen sker i varmevekslerne, hvor dampen bliver kondenseret og
dermed til vand igen. Vandet ledes fra varmevekslerne til kedlernes
fødevandsbeholder. I beholderen forvarmes vandet til 140 grader ved et
tryk på tre bar. Ved det tryk samler ilten sig øverst og kan trækkes ud,
inden vandet bliver brugt igen.
Dampen fra el
produktionen i turbinerne
samles i beholdere, hvor
den kondenseres til vand,
som kan genanvendes i
produktionen.
Kontrolrummet
Kontrolrummet er Amagerforbrændings hjerne. Herfra styres både
forbrændingsproces, røggasrensing, slaggebehandling og energiproduktion.
Kontrolrummet blev ombygget i 2006.
Kontrolrummet modtager ca. 1,1 mil. data i døgnet
Kontrolrummet er bemandet af tre driftsoperatører 24 timer i døgnet året rundt:
Driftsoperatør 1 overvåger anlægget via sin pc i kontrolrummet
Driftsoperatør 2 går rundt på anlægget for at kontrollere, at alt er, som det skal være
Driftsoperatør 3 justerer de ting på anlægget, som ikke kan justeres via computeren i
kontrolrummet
Kontrolrummet har en række
skærme, der viser de mange
målinger, som SRO-anlægget
hele tiden modtager fra
anlægget.
(Styring, Regulering og Overvågning)
Genbrug
Amagerforbrændings har nu tolv genbrugspladser.
Her kan borgere og virksomheder aflevere sorteret affald til genanvendelse.
Når du sorterer dit affald, sørger vi for, at det får en miljørigtig behandling.
Der er to store miljøfordele ved at sortere affaldet rigtigt:
1) Vi sparer på energiressourcer og råstoffer, når materialerne i det
..sorterede affald bliver genanvendt.
2) Vi undgår miljø- og sundhedsskadelige stoffer i røgen og resterne fra det
affald, der bliver brændt
Det affald, du ønsker at aflevere emballeret, skal
du altid aflevere i klare sække eller anden
gennemsigtig emballage. Det gør det lettere for os
at hjælpe dig med en miljørigtig sortering.
Genbrugspladser
I 2010 blev der afleveret 105.838 ton affald på Amagerforbrændingens
9 genbrugspladser. Heraf blev:
76% af affaldet afleveret til oparbejdningsanlæg
Her skal affaldet enten forbehandles til genbrug eller genanvendes i
industrien, som råvarer til fremstilling af nye produkter
21 % af affaldet afleveret til forbrænding og udnyttet til elektricitet og
fjernvarme
3 % specialbehandlet eller afleveret på deponi
Nøgletal for indleveret affald i ton
2007
127.292
2008
118.780
heraf batterier i ton
50
45
2009
110.570
2010
105.838
44
30
Tak
for jeres
opmærksomhed

similar documents