Planujemy przyszłość

Report
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie realizuje
Program Orientacji Szkolnej i Zawodowej. Głównym
jego celem jest przygotowanie uczniów do podjęcia
trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.
Prowadzimy różnorodne działania, aby pomóc
uczniom w dokonaniu wyboru zawodu i szkoły
ponadgimnazjalnej. Uczniowie m.in.:
• uczestniczą w zajęciach z zakresu
doradztwa zawodowego,
• spotykają się z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych podczas giełd
edukacyjnych,
• jeżdżą na wycieczki zawodoznawcze,
• biorą udział w konkursach z zakresu
orientacji zawodowej.
Prowadzimy współpracę z instytucjami :
Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP
w Lublinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Puławach
Mobilne Centrum Informacji
Zawodowej OHP w Lublinie –
w ramach współpracy organizowane
były warsztaty dla uczniów klas III
prowadzone przez doradców
zawodowych.
Uczniowie naszego gimnazjum od 2008
roku uczestniczą w zajęciach
warsztatowych prowadzonych przez
doradcę zawodowego w Młodzieżowym
Centrum Kariery w Puławach.
Zajęcia dotyczą problematyki wyboru
zawodu w kontekście zmian na rynku
pracy.
Zajęcia warsztatowe
w Młodzieżowym Centrum
Kariery w Puławach
Odbywały się również
spotkania informacyjne
doradcy zawodowego MCK z
uczniami klas I oraz II
(„Poznajemy zawody”).
Współpraca z MCiZ w Lublinie
oraz MCK w Puławach to także
udział szkolnego doradcy
zawodowego w konferencjach i
szkoleniach oraz udział uczniów
w konkursach z zakresu
poradnictwa zawodowego.
Dzięki udziałowi naszej szkoły w projekcie „Szkoły
równych szans w Gminie Żyrzyn” w roku szkolnym
2010/2011 zorganizowaliśmy wycieczki
zawodoznawcze. Odwiedziliśmy m.in.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
w Puławach,
Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Puławach,
Oddział Telewizji Polskiej w Lublinie,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Puławach,
uniwersytety lubelskie – UMCS i KUL
Państwowy Instytut
Weterynaryjny w Puławach spotkanie z pracownikami
naukowymi Zakładu Parazytologii
i Chorób Inwazyjnych oraz
Pracowni Chorób Owadów
.
Użytkowych.
W trakcie spotkania obejrzeliśmy
film prezentujący działalność
instytutu. Dowiedzieliśmy się, że
PIWET jest jednym z ważniejszych
ośrodków naukowych w Europie i
jedyną placówką naukową tego
typu w Polsce.
Wysłuchaliśmy kilku bardzo ciekawych
wykładów m.in. na temat pasożytów
zwierzęcych, toksoplazmozy, chorób
pszczół. W trakcie wykładów uczniowie
mieli możliwość obejrzenia preparatów,
w tym także mikroskopowych (np. przywry,
świdrowców, rzęsistka, pasożytów pszczół).
Wycieczka zawodoznawcza do Państwowej
Straży Pożarnej w Puławach
Uczniowie dowiedzieli się:
• na czym polega praca strażaka,
• jakie wykonuje czynności i zadania,
• w jakich warunkach i sytuacjach
pracuje,
• jakie wymagania musi spełniać
kandydat do tego zawodu,
• jakie są warunki podjęcia pracy
w tym zawodzie oraz możliwości
zatrudnienia,
• jak przebiega droga do zawodu,
• gdzie można się kształcić.
Uczniowie obejrzeli sprzęt,
samochody strażackie, centrum
dowodzenia (gdzie przyjmowane są
zgłoszenia o sytuacjach wymagających
interwencji straży), a na zakończenie
wycieczki czekała na nich
niespodzianka – mieli możliwość
podziwiania panoramy Puław z
wysokiej wysuwanej drabiny, która
wykorzystywana jest do akcji na
dużych wysokościach.
Wycieczka zawodoznawcza do
oddziału Telewizji Polskiej w Lublinie
Podczas wycieczki poznaliśmy osoby
pracujące w zawodach: fotoreporter,
montażysta dźwięku, obrazu,
operator kamery, realizator wizji,
scenograf, reżyser.
Uczniowie mogli „popracować”
przy stole mikserskim i próbowali
zrealizować „Panoramę lubelską”.
Byliśmy w studiu telewizyjnym,
poznawaliśmy tajniki pracy
realizatorów dźwięku, światła i
efektów specjalnych,
kamerzystów i montażystów.
Odwiedziliśmy studia, gdzie
nagrywana jest prognoza
pogody, studio programu
„Zdarzenia, magazyn
reporterów”,
obserwowaliśmy nagranie
na żywo jednego z
wywiadów „Panoramy”.
Wycieczka zawodoznawcza do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Puławach
Uczniowie zobaczyli, na czym
polega praca w laboratorium.
Dowiedzieli się, jakie muszą być
spełnione warunki, aby zostać
krwiodawcą, do czego jest
wykorzystywana krew, w jaki
sposób pozyskuje się osocze z
krwi oraz czemu służą
poszczególne jej składniki np.
płytki krwi.
Podczas wycieczki spotkali się z
osobami pracującymi w
zawodzie diagnosty
laboratoryjnego, analityka
medycznego, lekarza i
mikrobiologa.
Wycieczka do Lublina
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zwiedziliśmy Bibliotekę Główną UMCS,
„miasteczko akademickie”, budynki
uniwersyteckie KUL, byliśmy w
Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL.
Część muzeum poświęcona jest osobie
naszego Patrona - Jana Pawła II. Są to
unikatowe fotografie i dokumenty z
okresu pracy ks. Karola Wojtyły na
Wydziale Filozofii.
Poznaliśmy ofertę edukacyjną obu
uniwersytetów.
Dzięki pobytowi
w Lublinie uczniowie mogli poznać
klimat panujący w uniwersytetach,
poczuć niepowtarzalną atmosferę
studiowania. Może ta wycieczka
zachęci ich do pogłębiania wiedzy
właśnie na UMCS lub KUL?
Organizujemy szkolne giełdy edukacyjne, dzięki
którym nasi uczniowie poznają oferty edukacyjne szkół
ponadgimnazjalnych z Powiatu Puławskiego.
Giełdy, jakie dotychczas się odbyły, okazały się bardzo dobrym
pomysłem. Podkreślali to uczniowie, którzy mogli w ciągu jednego
dnia poznać oferty interesujących ich szkół, spotkać starszych
kolegów i bezpośrednio od nich uzyskiwać interesujące ich
informacje. Dostrzegali to także przedstawiciele szkół
ponadgimnazjalnych. Byli wśród nich nasi absolwenci, którzy mogli
spotkać się z dawnym wychowawcą, porozmawiać o nowej szkole,
podzielić się sukcesami czy napotykanymi trudnościami. Pozytywne
opinie o szkolnej giełdzie wyrażali także nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych.
Podczas spotkań uczniowie uzyskiwali oczekiwane informacje,
oglądali filmy o szkołach, otrzymywali drobne upominki i gadżety,
brali udział w dyskusjach.
W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w
gimnazjum zorganizowane zostały zajęcia z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia
prowadził szkolny pedagog – doradca zawodowy.
Tematyka zajęć koncentrowała się wokół czynników
istotnych przy wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej:
poznania siebie, poznania zawodów, ścieżek kształcenia
oraz rynku pracy. Realizowana była podczas zajęć z klasami,
pracy indywidualnej i w małych grupach, różnorodnych
zadań, ćwiczeń warsztatowych. Służyły temu również
miniwykłady, dyskusje oraz ankiety i kwestionariusze
wypełniane przez uczniów. Była to także praca z
programami komputerowymi (np. Wstępna Orientacja
Zawodowa, Labirynt Zawodów oraz Test Preferencji),
projekcje filmów edukacyjnych, a także udostępnianie
informacji edukacyjno-zawodowej.
Część zajęć poświęcona była poznawaniu siebie. Uczniowie
uświadamiali sobie własne zainteresowania, uzdolnienia,
umiejętności, nazywali swój temperament, poznawali samoocenę.
Zastanawiali się nad
swoimi preferencjami zawodowymi
(środowisko i charakter przyszłej pracy).
Uczniowie poznawali zawody: zadania i
czynności, środowisko pracy, warunki i
wymagania psychologiczne i fizyczne,
przeciwwskazania zdrowotne itd.
Dowiedzieli się, jakie są podziały zawodów,
jakie są szanse zatrudnienia w konkretnym
zawodzie, które zawody określa się jako
„zawody przyszłości i przeszłości”.
W czasie zajęć wykorzystywane były krótkie filmy
edukacyjne z serii „Kalejdoskop zawodów”, będące
ilustracją omawianych treści. Dzięki nim uczniowie
poznali zawody m.in. z następujących branż: służba
zdrowia, informatyka i komputery, przemysł i
budownictwo, bezpieczeństwo i ochrona.
Podczas pracy w
grupach wykonali
plakaty informacyjne
dotyczące wybranego
zawodu (przydział do
grup uwzględniał
preferencje
zawodowe).
Omówiono lokalny rynek pracy, a także potencjalne ścieżki w wybranych przez
uczniów zawodach.
Uczniowie poznali rodzaje i typy szkół
ponadgimnazjalnych, oferty edukacyjne szkół
Powiatu Puławskiego, zasady rekrutacji, kryteria
przyjęć, warunki naboru i kształcenia, możliwości
zdobycia kwalifikacji zawodowych.
Potencjał, zasoby, zaplecze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
literatura w szkolnej bibliotece np. „Zawód z
pasją”,
publikacje programu „Pierwsza praca” w
ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów
Informacji Zawodowej OHP,
„Materiały metodyczno-dydaktyczne do
planowania kariery zawodowej uczniów” wyd.
KOWEZiU,
informatory Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy
OHP,
broszury, poradniki, informatory uczelni
wyższych, ulotki o zawodach,
filmy edukacyjne: „Planowanie kariery, czyli jak
wybrać zawód”, „Kalejdoskop zawodów”,
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy
zawodowego,
7-tomowy „Przewodnik po zawodach” na
płycie CD,
dostęp do stron internetowych,
programy komputerowe: „Wstępna orientacja
zawodowa” , „Labirynt zawodów”, „Test
preferencji”, „Piramida kariery”,
scenariusze, konspekty, ankiety itd.
Prezentację wykonała:
mgr Jolanta Prończuk

similar documents