WS 02 Naar een taalbeleid KMI

Report
Naar een taalbeleid
in het OCMW?
Workshop
Naar een taalbeleid
in het OCMW?
6 mei 2014
Inspiratiedag voor Sociale Diensten
Overzicht
• Theorie over plaats van taal,
anders- en meertaligheid in
organisaties (10’)
• Praktijk van OCMW Gent
(30’)
• Vragen (20’)
Kruispunt Migratie-Integratie
•
•
•
Expertisecentrum
Voor wie?
– Lokale en provinciale besturen
– Vlaamse en federale overheid
– Diensten, instellingen, organisaties
– Integratiecentra, onthaalbureaus en sociaal tolk- en
vertaaldiensten
Waarvoor?
– Informatie
– Helpdesk vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht
– Vorming, leertrajecten, studiedagen
– Opleiding en certificering sociaal tolken en vertalers
– Procesbegeleidingen
– Beleidsadviezen
Praktijkvisie Taal Kruispunt (1)
• Centrale vraag:
– Hoe kunnen organisaties constructief
omgaan met taal, anderstaligheid en
meertaligheid?
– Hoe kunnen zij hierin hun
maatschappelijke rol vervullen?
• Voor wie?
– Kruispunt medewerkers
– Anderen die inspiratie zoeken
Praktijkvisie Taal Kruispunt (2)
• Praktijksituaties organisatieperspectief
• Uitgangspunten
– Ontsluiten van sociale rechten
– Maximaal bieden van kansen
– Uitgaand van wederkerig aspect van
integratie: anderstalige, organisaties en
samenleving dienen rol op te nemen
– Kwaliteitsbeleid met aandacht voor taal
en diversiteit
4 thema’s
1) Taal en rechten
2) Dienstverlening aan anderstalige
klanten
3) Werkgevers en anderstalige
werknemers
4) Taalverwerving van volwassenen en
kinderen
1. Taal en rechten
• Bepaald taalniveau en sociale
rechten, hoogstens een inspanning
– Niet iedereen kan even goed een taal
leren
– Informeel leren erkennen
• Geen tijdslimiet taalondersteuning
– Taalvariëteiten
• Taalkennis geen voorwaarde voor
verblijfsrecht
2. Taalverwerving Volwassenen
• Ndls leren niet enige middel tot
participatie en integratie; geen doel
maar middel
• Leren door te participeren
• Creëren duale leerwegen:
oefenkansen
• Eigen ambities: behoeftegericht en
maatwerk
• Andere vormen van uitsluiting
3. Werkgevers en anderstalige
werknemers
• Aanwervings- en selectieprocedures
met aandacht voor taal
• Proportionele kennis van het
Nederlands? Hoe wordt die kennis
getest?
• Opleiding leidinggevenden, Nederlands
op de werkvloer, taalscan,…
• Gebruik meertalige realiteit op de
werkvloer
4. Dienstverleningen aan
anderstalige klanten
• Kwaliteitsvol communiceren, doel
van je boodschap?
• Waaier aan communicatiemiddelen
– Nederlands
– Professionele tolken
• Ontsluiten en professionals opleiden
• Attitude en kennis professionals
• Interculturele competenties
Conclusie: Kwaliteitsbeleid
Dienstverlening
Taal en rechten
Werkgevers
Taalverwerving
Extra vragen?
Britt Roels
[email protected]
Johan Maekelberg
[email protected]
Nurten Özdemir
[email protected]
Bedankt!

similar documents