บทที่ 2 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย

Report
ประยุกตใช
งาน
์ ้
มัลติมเี ดีย
( MULTIMEDIA
APPLICATION )
อาจารยรจนา
์
1
วานนท ์
Master of Business
Administration (MBA)
[email protected]
roseyayee.wordpress.com
A Rojjana wa FacebooK
Tel089-7204020
มัลติมเี ดีย (MULTIMEDIA)
มัลติ
(Multi)
หลาย ๆ อยาง
่
,ประสม
+
มีเดีย
(Media)
สื่ อ ,
ขาวสาร
่
2
ความหมาย
มัลติมเี ดีย
การใช้ คอมพิว เตอร สื์ ่ อความหมาย
กับผู้ใช้อยางมี
ปฏิสัมพันธโดยผสมผสาน
่
์
สื่ อตาง
ๆ
เข้าด้วยกัน
เพือ
่
่
วัตถุประสงคอย
างหนึ
่ง
่
่
์ างใดอย
3
องค์ประกอบของม ัลติมเี ดีย
Text
Picture
Multimedia
Video
Sound
Interaction
4
รูปแบบการนาเสนอ
มัลติมเี ดีย
 แบบเส้นตรง
 แบบอิสระ
 แบบวงกลม
 แบบฐานขอมู
้ ล
5
้ ตรง
แบบเสน
แต่ล ะเฟรมจะเรีย งล ำดั บ กั น ไปอย่ำ งต่อ เนื่ อ ง
ตัง้ แต่ต ้นจนถึงเฟรมสุดท ้ำย
6
แบบอิสระ
กำรข ้ำมไปมำระหว่ำงเฟรมใดเฟรมหนึง่ มีควำมอิสระ
7
แบบวงกลม
เหมำะส ำหรั บ ข อ
้ มู ล ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ในแต่ ล ะ
สว่ นย่อย ๆ แต่จำแนกออกเป็ นหลำยหัวข ้อ
Menu
8
แบบฐานข้อมูล
้ กกำรของฐำนข ้อมูลมำเป็ นหลัก โดย
จะใชหลั
ใชดั้ ชนีเป็ นตัวค ้นหำข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
Text
Still Picture
Keyword
Animation
Sound
9
ขอบเขตของม ัลติมเี ดีย
 ดานอุ
ปกรณ ์
้
 ดานระบบ
้
 ดานการประยุ
กตใช
้
์ ้งาน
 ดานการเชื
อ
่ มโยง
้
10
ด้านอุปกรณ์
อุปกรณที
์ ใ่ ช้จัดการและนาเสนอ
ระบบงานมัลติมเี ดีย
 อุปกรณด
ยง
้
์ านเสี
 อุปกรณด
ก
้
์ านภาพกราฟฟิ
 อุปกรณด
ดท
ิ ศ
ั น์
้
์ านภาพวิ
 อุปกรณย
อมู
่
้ ล
์ อขยายข
 อุปกรณเก็
้ ล
์ บขอมู
 อุปกรณเครื
วเตอร ์
่
์ อขายคอมพิ
11
ด้านระบบ
ระบบสนับสนุ นการจัดการและนาเสนอ
ระบบงานมัลติมเี ดีย
 ระบบฐานขอมู
้ ล
 ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารของเครือ
่ ง
 ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
 ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
12
ด้านการประยุกต์ใชง้ าน
 ดานเอกสาร
้
 ดานการเชื
อ
่ มตอกั
้
่ บผูใช
้ ้
 ดานการโปรแกรมสรุ
ป
้
 ดานเครื
อ
่ งมือและการ
้
ประยุกตใช
์ ้งาน
13
ื่ มโยง
ด้านการเชอ
เชือ
่ มโยงทัง้ 3 ดานเข
า้
้
ดวยกั
น เพือ
่ ให้การจัดการและ
้
การนาเสนอระบบงานมัลติมเี ดีย
ให้มีความกลมกลืน
14
ั ันธ์ทงั้ 4 ด้าน
ความสมพ
้
ด ้ำนกำรประยุกต์ใชงำน
ื่ มโยง
ด ้ำนกำรเชอ
ด ้ำนอุปกรณ์
ด ้ำนระบบ
15
ระบบม ัลติมเี ดีย
ประกอบด ้วย 3 สว่ น คือ
 สว่ นของกำรนำเข ้ำ
 สว่ นประมวลผล
 สว่ นแสดงผล
ทุ ก ร ะ บ บ ถู ก ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไ ม โ ค ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ ใ น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
สั ญ ญาณต่ าง ๆ ตามวิธ ีก ารจัด การของ
ซอฟตแวร
ที
์
์ เ่ ลือกใช้
16
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง
ั
สญญาณดิ
จต
ิ อล
ั
สญญาณดิ
จต
ิ อล
ั
สญญาณอนาล็
อก
ั
สญญาณอนาล็
อก
ั
ี ง
สญญาณเส
ย
ั
ี ง
สญญาณเส
ย
Input Devices
Microcomputer
Output Devices
17
ั
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วงสญญาณดิ
จต
ิ อล







Magnetic Storage - กำรเหนีย
่ วนำแม่เหล็ก (I,O)
Magnetic Tape - กำรเหนีย
่ วนำแม่เหล็ก (I,O)
Scanner - กำรทำงำนของแสง (I)
CD-ROM - กำรทำงำนของแสง (I)
CD-R - กำรทำงำนของแสง (O)
WORM (Write Once Read Many)
- กำรทำงำนของแสง (I,O)
Digital Camera – กำรเหนีย
่ วนำแม่เหล็ก+แสง (I)
18
ระบบม ัลติมเี ดีย
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง
ั
สญญาณอนาล็
อก




Video Camera
– กล ้องถ่ำยภำพวิดท
ิ ัศน์ (I)
Video Tape
– เครือ
่ งบันทึกและเล่นกับภำพวิดท
ิ ัศน์ (I)
Video Disc
– เครือ
่ งบันทึกและเล่นกับภำพวิดท
ิ ัศน์ (I)
Projection TV
ั ญำณภำพโทรทัศน์ (O)
– เครือ
่ งถ่ำยทอดสญ
19
ระบบม ัลติมเี ดีย
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วง
ั
ี ง
สญญาณเส
ย





Microphone – ไมโครโฟน (I)
CD Audio
ั ญำณเสย
ี ง (I)
– เก็บบันทึกและเล่นกลับสญ
MIDI – เครือ
่ งสงั เครำะห์ดนตรีอเิ ล็กทรอนิกส ์ (I)
Speakers – ลำโพง (O)
Headphone – ลำโพงหูฟัง (O)
20
่ นประกอบพืน
้ ฐานของ
สว
ม ัลติมเี ดียคอมพิวเตอร์





ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
ี รี อม (CD-ROM Drive)
เครือ
่ งอ่ำนซด
ี ง (Sound Board)
แผงวงจรเสย
ลำโพงภำยนอก (External Speaker)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
21
ไมโครคอมพิวเตอร ์
(MICROCOMPUTER)
้
ต ้องเป็ นเครื่ อ งที่ใ ช ไมโครโพรเซสเซอร์
ท ี่ ม ี
ิ
ควำมเร็ วสัญญำณนำฬกำควำมถี
ส
่ งู
ๆ งำนยิง่ มี
ิ ธิภำพ รวมทัง้ อุปกรณ์ภำยใน
ประสท




Microprocessor
RAM
Graphic Accelerator Board
Harddisk
22
เครือ
่ งอานซี
ดรี อม (CD-ROM
่
DRIVE)
เป็ นสว่ นประกอบทีส
่ ำคัญทีใ่ ชจั้ ดเก็บและนำเสนอ
ื่ มัลติมเี ดีย
้
สอ
คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐำนในกำรเลือกใชงำน
ควำมเร็วกำรเข ้ำถึงข ้อมูลสูง,อัตรำกำรสง่ ถ่ำยข ้อมูลสูง




CD - ขนำด 5.25” ควำมจุ 650-800 MB
Mini CD - ขนำด 8 cm ควำมจุ 185 MB
DVD (Digital Video Disc) - 17 GB
Blu-ray Disc ควำมจุ 50 GB
23
ี ง (SOUND BOARD)
แผงวงจรเสย
หน ำ้ ที่ห ลั ก ในกำรเก็ บ บั น ทึก เส ีย งและเล่ น เส ีย ง
ี งจำก
จำกโปรแกรมมัลติมเี ดีย
สำมำรถบันทึกเสย
ี งต่ำง ๆ ผ่ำนไมโครโฟน หรือแหล่งอืน
แหล่งกำเนิดเสย
่
ั ญำณดิจต
ๆ แล ้วเปลีย
่ นเป็ นสญ
ิ อล
 โมโน - ควำมถี่ 22.05 kMz
 สเตอริโอ - ควำมถี่ 44.10 kMz
24
ลาโพงภายนอก (EXTERNAL SPEAKERS)
เป็ นส่ ว นส ำคั ญ ที่ ส นั บสนุ น ให ม
้ ั ล ติ ม ี เ ดี ย
คอมพิว เตอร์ สำมำรถเล่ น เส ีย งระดั บ ไฮไฟที่ม ี
คุณภำพได ้
ี งแหลม
 ลาโพงเสย
ี งกลาง
 ลาโพงเสย
ี งทุม
 ลาโพงเสย
้
25
ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (APPLICATION SOFTWARE)
เป็ นซอฟต์แวร์ทใี่ ชส้ ำหรับจั ดกำรด ้ำนมัลติมเี ดีย
ภำยใต ร้ ะบบปฏิบั ต ิก ำรซ ึ่ง ท ำงำนสั ม พั น ธ์ กั บ
ตัวเครือ
่ งไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
 การนาเสนอข้อมูลระบบม ัลติมเี ดีย
 การพ ัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
่ ยสอนระบบม ัลติมเี ดีย
ชว
26
เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข้องก ับม ัลติมเี ดีย
ระบบมัลติมเี ดีย ไม่ใช่เ ทคโนโลยีเดีย
่ ว ๆ แต่ร วมเอำ
เทคโนโลยีหลำยหลำยเข ้ำด ้วยกับ เพือ
่ ให ้เกิดควำมสมบู รณ์
ในกำรทำงำนและผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลืนทัง้ ข ้อควำม,
ี ง และ กำรปฏิสม
ั พันธ์
ภำพ , เสย
27
เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข้องก ับม ัลติมเี ดีย
เทคโนโลยี
ไมโครคอมพิวเตอร์
เทคนิคและวิธก
ี ำร
นำเสนอข ้อมูล
เทคโนโลยี
ซอฟท์แวร์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เครือข่ำย
เทคโนโลยีจอภำพ
เทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย
เทคโนโลยีอป
ุ กรณ์นำเข ้ำ
และแสดงผลข ้อมูล
เทคโนโลยี
ในกำรเก็บบันทึกข ้อมูล
เทคโนโลยี
ในกำรย่อขนำดข ้อมูล
28
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
สามารถจาแนกไดดั
้
้ งตอไปนี
่
การประยุกตใช
กษา
้
์ ้งานดานการศึ
การประยุกตใช
รกิจ
้
์ ้งานดานธุ
การประยุกตใช
มพันธ ์
้
์ ้งานดานประชาสั
การประยุกตใช
รกิจบันเทิง
้
์ ้งานดานธุ
การประยุกตใช
้
์ ้งานดานการแพทย
์
การประยุกตใช
ตสาหกรรม
้
์ ้งานดานอุ

29
การประยุกตใช
กษา
้
์ ้งานดานการศึ

ได้น ามัล ติม ีเดีย มาใช้ ช่ วยในการสอนไม่ว่า
จะเป็ นการบันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบ
วิดโี อ หรือ CD-ROM เพือ
่ นากลับมาศึ กษา
ใหม่ หรือ แม้ แต่การถ่ายทอดสดการเรีย น
การสอนผ่านดาวเทีย ม เพื่อ ให้ ผู้ ที่อ ยู่ในที่
ห่ างไกลสามารถเรี ย นรู้ ได้ โดยไม่ ต้ องเข้ า
เรี ย นในชั้ น เรี ย นจนกระทั้ง ยุ ค เทคโนโลยี
สารสนเทศ (information Technology) ที่
ได้มีก ารผนวกรวมองค ประกอบหลั
ก ต่าง ๆ
์
ไ ด้ แ ก่ อุ ป ก ร ณ ์ ฮ า ร ์ ด แ ว ร ์ ( Hardware)
ซอฟตแวร
(Software)และสื
่ อประสมสายธาร30
์
์
เ ข้ า กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ร ะ บ บ
โทรคมนาคมสามารถขยายสารสนเทศไปยัง
31
การประยุกตใช
รกิจ
้
์ ้งานดานธุ
ส าหรับ ธุ ร กิจ นั้น การใช้ งานมัล ติม เี ดีย
จะสามารถอานวยความสะดวกได้เป็ น
อย่ างมาก เช่ น การน าเสนองาน
โดยใช้มัลติมเี ดียประกอบการนาเสนอ
เพื่อ ให้ สามารถเข้ าใจง่าย เห็ น ภาพ
สิ่ ง ที่ น า เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
32
33
การประยุกตใช
้
์ ้งานดาน
ประชาสั มพันธ ์
มัล ติ ม ี เ ดี ย ได้ กลายมาเป็
นปั จ จัย หลัก ที่
ส า คั ญ ใ น ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ข่าวสาร การโฆษณาและการถ่ายทอด
เนื่องจากองคกรหรื
อหน่วยตางๆ
มีความ
่
์
ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ส า ร
ประชาสั มพันธและการโฆษณาสิ
นค้าและ
์
การณที
บริการมากขึน
้ เพือ
่ ให้ทันตอเหตุ
่
์ ่
เปลีย
่ นแปลงอยูตลอดเวลา
จึงจาเป็ นตอง
่
้
ปรับเปลีย
่ นและใช้กลยุทธในการจั
ดทาสื่ อ
์
34
35
รกิจ
การประยุกตใช
้
์ ้งานดานธุ
บันเทิง
ได้น ามัล ติมเี ดีย มาใช้ ในการสร้างความ
บัน เทิง ในครัว เรือ น ไม่ ว่ าจะเป็ นเรื่อ ง
ขอ งก า รดู ห นั ง ฟั งเ พล ง เ ล่ นเ ก ม ส์
รวมไปถึง ความบัน เทิง ในเชิง ธุ ร กิจ ที่ มุ่ง
น า เ ส น อ เ ป็ น สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร เ ช่ น
เคเบิลทีว ี การให้เช่าซีดภ
ี าพยนตรหรื
์ อ
เพลงปั จ จุ บ น
ั
สิ่ งบัน เทิง ในรู ป แบบของ
มัล ติม ีเ ดีย ได้ มีก ารน าเสนอและเผยแพร่
ผานช
้
โดย
่
่ องทางการสื่ อสารมากยิง่ ขึน

36
37
38
การประยุกตใช
้
์ ้งานดาน
การแพทย ์
วิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วกับ ศิ ลปะในการ
น าเอาวิ ท ยาศาสตร ์มาประยุ ก ต ์ ใช้
เพือ
่ ให้เกิดประโยชน์ตอมนุ
ษยในด
่
้าน
์
การแพทย ์ เช่ น การตรวจ การ
รัก ษาพยาบาล และการป้ องกัน โรค
ดวยวิ
ธก
ี ารตาง
ๆ
้
่

39
40
41
การประยุกตใช
้
์ ้งานดาน
อุตสาหกรรม
ไ ด้ น า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร
ออกแบบ ผลิ ต ภัณ ฑ ์
ออกแบบ
สิ นค้ า และสามารถใช้ คอมพิว เตอร ์
ช่ วยควบคุ ม กระบวนการผลิต เช่ น
การควบคุ ม คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ ์
โดยใช้ คอมพิว เตอร ์ควบคุ ม หุ่ นยนต ์
ทางาน
42
43
44
THE END
45

similar documents