Cvičenie č.11

Report
1. Technologický postup výroby rotačných plôch
Cvičenie č.11
1.) Návrh polotovaru
2.) Návrh technologických, meracích a ustavovacích
základní
3.) Navrhnúť prídavky na obrábanie
4.) Navrhnúť postup operácií
5.) Navrhnúť potrebné parametre rezných
podmienok a priradiť potrebné obrábacie nástroje
6.) Vypočítať strojný čas
7.) Navrhnúť obrábacie stroje
8.) Navrhnúť použitie štandardných meradiel pre
kontrolu operácií obrábania
Voľbou polotovaru určíme:
 spôsob jeho výroby
 stanovíme prídavky na obrábanie každého
povrchu
 určíme rozmery polotovaru a uvedieme tolerancie
na nepresnosť jeho výroby
Napr.: Navrhujeme tyč kruhovú valcovanú za tepla
F115 STN 425510.11 s medznou odchýlkou
menovitého priemeru ±1.5 mm s povrchovou
kôrou
Vo výrobnom postupe je nevyhnutné určiť
správnu východiskovú polohu polotovaru pri
obrábaní, a to jeho ustanovenie a upnutie
 Ustanovením sa zabezpečuje jednoznačná poloha
obrobku voči reznému nástroju
 Upnutie zaisťuje súčiastku voči zmene polohy v
dôsledku dynamických javov pri reznom procese
 Základňa je plocha, priamka alebo bod súčiastky,
ku ktorým sú viazané alebo funkčne spojené
polohy iných plôch, čiar alebo bodov, ktoré
určujú tvar obrobku

TECHNOLOGICKÁ USTAVOVACIA ZÁKLADŇA
 Ustanovujúca technologická základňa je plocha
obrábanej súčiastky, ktorá pri ustanovení tejto
súčiastky v stroji alebo prípravku zabezpečuje
presnosť polohy v smere východiskového rozmeru
1 - polotovar
2 - ustavovacia základňa
F - upínacia sila
skľučovadla
KONTROLNO-MERACIA ZÁKLADŇA
 Meracia základňa slúži na ustanovenie meradiel
a je povrchom, od ktorého sa merajú rozmery
1 - polotovar
2 - meracia
základňa

Prídavok na obrábanie je vrstva materiálu,
ktorú odoberá nástroj pri obrábaní polotovaru
Celkový prídavok na obrábanie (Pc) určíme podľa
vzťahu:
Pc = P1 + P2 + ... + Pi + ... + Pn /mm/
Pi- vrstva materiálu odobratá počas
technologickej operácie



Pri rotačných súčiastkach sa východiskový
priemer polotovaru (V) volí tak, že pre
najväčší obrobený priemer sa určí prídavok
(p) podľa empirického vzťahu
p = 0.05 . Dmax + 2 /mm/
a tento sa pripočíta k najväčšiemu
obrobenému priemeru (Dmax), podľa vzťahu
V = p + Dmax /mm/
Výsledný rozmer sa zaokrúhli nahor a zvolí sa
najbližší vyrábaný priemer polotovaru podľa
normy STN
Základnou snahou obrábania pri výrobe
súčiastok je odstrániť v prvom rade čo najväčšie
množstvo materiálu, pri dodržaní všetkých
podmienok hospodárnosti, a tým sa priblížiť k
tvarovej konfigurácii hotového výrobku
 Hrubovanie sa vyznačuje množstvami
odobratého materiálu za časovú jednotku
 Operáciami jemného obrábania nadobúda
súčiastka konečný tvar t.j. presné rozmery,
požadovanú drsnosť povrchu...

Navrhujeme vhodné rezné podmienky ako sú
hĺbka rezu, posuv na otáčku, rezná rýchlosť
 Na základe rezných podmienok vyberáme
nástorje pre jednotlivé operácie ako napríklad
pílový pás pre rezanie, ohnutý uberací
sústružnícky nôž pre sústruženie čela a pod.

Vypočítaním zistíme aká je celková dĺžku
pohybu nástroja pre každú jednu operáciu s
čoho si vyjadríme celkový čas výroby
súčiastky
Výpočet strojového času pre obrobenie plochy
na súčiastke :

Výpočet strojového času pre obrobenie čelnej
plochy súčiastky:
 Pri konštantnej reznej rýchlosti

Pri konštantných otáčkach
Obrábacie stroje si volíme na základe
parametrov obrábacích strojov
 Pri hrubovaní je to množstvo odobratého
materiálu za jednotku času alebo objem
odobratý za jednotku času
 Pri dokončovacích obrábacích strojoch to
môže byť napr. veľkosť obrobeného povrchu
za jednotku času
 Pri automatoch to môže byť počet kusov za
jednotku času

Základné kritérium je spoľahlivosť systému
 Spoľahlivosť je pravdepodobnosť, že výrobná
technika bude plniť požadovanú úlohu s
predpísanou presnosťou v požadovanom
čase
 Efektivita je miera schopností stroja plniť
predpísané – programované úlohy
Na kontrolu obrábaných súčiastok využívame
klasické posuvné meradlá alebo mikrometre
na meranie dĺžkových, vnútorných a
vonkajších rozmerov
 Pri meraní drsnosti využívame napríklad
Drsnomer

[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa
s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.
[2] Kráľ J., Technologicky postup: Dostupný na
WWW:<http://www.sjf.tuke.sk/ktam/stiahnut/TOaM/post
up.pdf> [online] [26.1.2013]
[3] Výrobné stroje a zariadenia: Dostupný na
WWW:<http://www.kvt.sjf.stuba.sk/WEB/prednaskyVS/02_
prednaska_VyrStroje_2_3_09.pdf> [online] [26.1.2013]
[3] SI-NAREX s.r.o.: Dostupný na WWW:<http://www.strojenaradie.sk/firmy/naradie/69/index.php?&nazov1267=278
&nazov2267=519> [online] [26.1.2013]
[4] PROTES-UNI s.r.o.: Dostupný na
WWW:<http://www.obrabaciestroje.sk/165-stolovesustruhy-na-kov-optimum/> [online] [26.1.2013]

similar documents