Borsa Tanıtım Sunumu - Nizip Ticaret Borsası

Report
NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Nizip Ticaret Borsası, 9 Ekim
1995 tarihinde faaliyete geçerek
ticari alanda Nizip’te büyük bir
eksikliği gidermiştir. Üyelerine
daha iyi bir hizmet verebilmek
için 25.03.1999 tarihinde Nizip
belediyesinden borsa binası
yapmak üzere 14.271 metrekare
arsa alınmış olup, yeni borsa
hizmet
binamızın
temeli
16.6.2002 tarihinde atılmıştır.
NİZİP TİCARET BORSASI’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ
İlçemizin
ve
bölgemizin
ekonomisini canlı tutabilmek
üreticilerimize, sanayicilerimize
ve üyelerimize daha iyi hizmet
verebilmek için borsa hizmet
binamızı bugünkü konumuna
getirdik.
Nizip Ticaret Borsası 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve borsalar birliği
kanunu çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
5174 sayılı TOBB kanununa göre hizmetlerimizi şeffaflık anlayışı içerisinde
gerçekleştirmek, eğitimli personellerle üye memnuniyetini ön planda
tutarak borsa faaliyetlerini yürütmek, kanunumuz ve ilgili mevzuat ile
borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde sürekli
gelişim göstererek borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına ulaşmasını
sağlamak, hazırladığı projelerle bölgemizin kalkınmasına öncülük etmek,
hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine
uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve
motivasyonunu sağlamak, üye ve çalışan memnuniyeti bazında sürekli
iyileştirmeyi sağlamak borsamızın kalite politikasının temellerini
oluşturmaktadır.
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
Nizip Ticaret Borsası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Kanunuyla tanımlanmış görevi çerçevesinde; borsaya
dâhil tarımsal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek
serbest piyasa oluşumunu sağlayan, sektörel gelişmeler
ışığında üyelerini bilgilendiren, sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştiren, sahip olduğu modern laboratuvarı ile borsaya
dahil ürünlerin analizini gerçekleştiren, tarımsal gelişmeye ve
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan bir kurumdur. Güçlü
kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel
gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine
dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin
mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini
sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar konularında destek
vermek amacıyla ilgili kanun maddesinde verilen görevleri
yerine getirmekle sorumlu olan Borsamız; sahip olduğu kalite
politikası, hedefleri ve eğitimli personeliyle bu hizmetlerini
gerçekleştirmektedir.
Nizip Ticaret Borsası olarak bölgemizin tarımsal, ticari ve sosyal
hayatına katkı yapan, bölge insanımızın daha iyi ekonomik ve
sosyal koşullarda yaşamaları için çalışmalar yapan çağdaş, lider,
yenilikçi bir kurum olmak. Dünyadaki gelişme ve değişimleri
yakından takip ederek, güçlü tarımsal politikalar
oluşturmak. Bölgemizin cazibe merkezi olması için yapılacak
her türlü girişime öncülük etmek, yapılan çalışmalara katkı
sağlamak. Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği
sunan, kurumsallaşmayı başarmış, üye memnuniyeti sağlayan,
modern öncü bir borsa olmak. Üyelerinin, çalışanlarının ve
paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak
için tarım sektörüne uygun projeler hazırlayarak sonuçlarını
yaygınlaştıran, böylece sosyal sorumluluk bilincine ulaştıran bir
borsa kavramına ülke genelinde öncülük etmek.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Güvenirlik,
Şeffaflık ve tarafsızlık,
Kalite,
Görev bilinci ile hareket etmek,
Çözüm odaklı olmak,
Gizlilik,
Güncellik,
Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak,
Yeniliğe açık olmak,
Farklılık oluşturmak,
Topluma ve çevreye duyarlı olmak,
Sosyal sorumluluk bilincinde olmak
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ
NİZİP TİCARET BORSASININ GÖREVLERİ
•Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek
•Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin
tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini
gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak
•Borsaya dahil maddelerin, borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan
etmek
•Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar
kurmak veya kuruluşlara iştirak etmek
•Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına
sunmak ve ilan etmek
•Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri
yürütmek
•Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak
ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ
Borsaya dahil maddelerin alım
satımı ile uğraşan gerçek veya
tüzel kişilerin mevzuat, meclis
ve yönetim kurulu kararlarına
uygun olarak bulundukları
yerin borsasına kaydolmak
zorundadırlar. Üyelere ait
bilgiler elektronik ortamdaki
veri tabanında güncel olarak
tutulur.
ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ
Üyelik başvurusunda bulunan
kişiler Tüzel Kişi Kayıt Belgesi ya
da Gerçek Kişi Kayıt Belgesi ile
müracaat
eder.
Müracaat
öncelikli olarak Sicil Şefi
tarafından
değerlendirilerek
verilen belgelerin doğruluğu
teyit edilir ve Tespit Raporu Sicil
Şefi tarafından doldurulur.
Başvuru evraklarında herhangi
bir
uygunsuzluk
tespit
edilmeyen
adaylar
Genel
Sekreter tarafından Yönetim
Kurulu’na sunulur.
BORSA TESCİL İŞLEMLERİ
Borsaya dahil maddelere ait alım
satımların mevzuat, meclis ve
yönetim kurulu kararlarına uygun
olarak Borsa’ya tescil ettirilmesi
gerekir. Elektronik ticaret yoluyla
yapılan satışlar da bu madde
kapsamındadır. Borsamız 5174 sayılı
kanun çerçevesinde Borsaya dahil
maddelerin, borsada alım satımını
tanzim ve tescil etmektedir.
LABORATUARIMIZ
Toprak Analiz Laboratuvarı : Toprak Analiz
Laboratuvarımız Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
yetki belgesine sahiptir. Laboratuvarımızda
toprak analizleri bakanlığın önerdiği ve kabul
ettiği metodlarla yapılarak yetiştirilecek
bitkilerin besin gereksinimlerine göre
gübreleme programları hazırlanmaktadır.
Mikrobiyoloji Laboratuvarı : Mikrobiyoloji
laboratuarımızda, ürünün işlenmesi veya
depolanması esnasında gelişerek ürünün raf
ömrünü kısaltan, gıdalarda bozulmalara neden
olan ve tüketilmesi durumunda insanlarda
ciddi
sağlık
sorunları
yaratan
mikroorganizmaların tespiti yapılmaktadır.
LABORATUARIMIZ
Aflatoksin
Analiz
Laboratuarı:
Laboratuarımızda Antep Fıstığında
en sık karşılaşılan mitoksinlerden
olan Aflatoksin Analizi kabuklu
yemişler
(Antepfıstığı,
Fındık,
Yerfıstığı, vs.), Baharat ürünlerinde
yapılmaktadır.
Gıda Analiz Laboratuarı: Gıda
Laboratuvarımızda tahıllarda gluten
index, rutubet, protein analizi,
sedimantasyon, nişasta tayini gibi
analizlerin yanı sıra zeytinyağı kalite
kontrol analizleri de yapılmaktadır.
PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI
ADI SOYADI
GÖREVİ
EĞİTİM DURUMU
YABANCI DİL/SEVİYE KADRO DURUMU
Mehmet Eray ÖLÇAL
Genel Sekreter V.
Muhasebe Şefi
Üniversite
İngilizce/Orta
Kadrolu
Ahmet ALTINBAŞ
Tescil Memuru
Lise
-
Kadrolu
Nazire AKTAY
Tescil Şefi
Lise
-
Kadrolu
Esra SÖNMEZ
Tescil Memuru
Üniversite
İngilizce/İyi
Sözleşmeli
İsmet SÖNMEZ
Basın Yayın Haberleşme
Sorumlusu
Lise
-
Sözleşmeli
Songül İnal SÖNMEZ
Laboratuvar Sorumlusu
Üniversite Yüksek Lisans
İngilizce/İyi
Sözleşmeli
Abuzer KÜPELİ
Kalite ve Akreditasyon
Sorumlusu
Üniversite
İngilizce/Çok İyi
Sözleşmeli
Yasin ALTINBAŞ
Hizmetli Memur
İlkokul
-
Sözleşmeli
Döne Doğan
Hizmetli Memur
Lise
-
Sözleşmeli
PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
PERSONEL KADRO DURUMU
PERSONEL BAY-BAYAN
SAYISI
Sayı,
İlkokul, 1,
11%
Sayı, Lisans,
3, 33%
Sayı, Lise, 4,
45%
Sayı,
Bayan, 4,
44%
Sayı,
Kadrolu, 3,
33%
Sayı,
Sözleşmeli,
6, 67%
Sayı, Yüksek
Lisans, 1,
11%
Sayı,
Erkek, 5,
56%
2014-2017 STRATEJİK PLANIMIZ
Nizip Ticaret Borsası olarak TOBB Oda/Borsa
Akreditasyon
Sistemi’nde yerimizi
alarak
üyelerimize sunmuş olduğumuz kaliteli hizmeti
daha ileriye götürmeyi hedefledik. Akreditasyon
sisteminin temel yeterliliklerinden bir tanesi olan
stratejik plan, Borsamız tarafından 2014-2017
dönemini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.
Bu planın hazırlanmasındaki temel amaç; 20142017
yılları
arasındaki
Borsamız çalışma
dönemini insan ve hedef odaklı yöneterek, ilçemiz
ve
ülkemiz
ekonomisine
katma
değer
yaratan,
üyelerimize
beklentilerinin
üzerinde hizmet sunarak onların menfaatlerini
kollayan bir Borsa olmaktır. Biliyoruz ki; üyesine en
iyi hizmeti sunan Borsa, ülkesine en fazla katma
değer sağlayan Borsa’dır.
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 1: BORSAMIZIN KURUMSAL
KİMLİĞİNİN GELİŞTİRİLMEK, PERSONELİN EĞİTİMİNİ
SAĞLAMAK
1.1
Stratejik planın hazırlanması ve kalite yönetim sistemi ile
uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi
1.2
TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği
standartlarını işler halde tutmak
1.3
TOBB Akreditasyon Sistemine Dahil Olmak ve Sistemi
Sürdürülebilir Kılmak
1.4
Personel Performans sisteminin kurulması ve işler halde
tutulması
1.5
Personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu
eğitimlerin yıl içerisinde verilmesinin sağlanması
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 2: ÜYELERİMİZİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ, VERİMLİLİĞİNİ VE
REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER YAPMAK
2.1 Tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması için üyelere yönelik
bilgilendirme ve geliştirme toplantılarının yapılması
2.2 Borsamızın faaliyetlerin ve ilçemize ait ekonomik istatistiklerin de yer aldığı
süreli yayın çıkartmak
2.3 Üyelerin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarının özendirilmesi ve verilen
fuar teşvikleri konusunda bilgilendirilmesi
2.4 Üyelerimize yönelik yapılan memnuniyet anketlerinin çeşitliliğini ve sayısını
arttırmak.
2.5 Üyelerle iyi ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için Üye Ziyaretlerinin
yapılması
2.6 Üye sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm odaklı lobicilik faaliyetlerinin
arttırılmasını sağlamak
2.7 Toprak Analizinin önemi hakkında çiftçilerimize yönelik bilgilendirme
toplantısı düzenlemek
2.8 Antep fıstığında Aflatoksin’in önlenmesine yönelik eğitimler vermek
2.9 Gıda alanında faaliyet gösteren Üyelerimize yönelik Hijyen Eğitimlerinin
verilmesi
2.10 Sektör temsilcileri ve karar alıcıları bir araya getirerek sorunların çözümüne
yönelik çalıştaylar düzenlemek
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 3: BORSAMIZN HİZMET ALTYAPISINI
İYİLEŞTİREREK, HİZMET TÜRÜ VE FAALİYETLERİNİN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
3.1
3.2
3.3
Gıda Laboratuarının kapsamının geliştirilerek TÜRKAK'tan
Akredite olmasını sağlamak.
Toprak Analiz Laboratuarımızın sahip olduğu mevcut yetki
belgesinin sayısının arttırılarak kapsamının genişletilmesi
Borsamızda kullanılan donanımların ihtiyaç halinde
yenilenmesi ve yazılımlarının güncellenmesi
3.4 Konferans Salonumuzun tadilatını yaparak modern bir
görünüme kavuşturmak, ilçemizin ve üyelerimizin
hizmetine sunmak
3.5 Toprak ve Gıda Analiz Laboratuarımızın yerel basında ve
medyada tanıtımını yapmak
3.6 Borsamızın Web Sayfasının TOBB Akreditasyon
standartlarına ulaştırılmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
STRATEJİK AMAÇ 4: İLÇEMİZİN VE BÖLGEMİZİN
EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL GELİŞİMİNE
KATKIDA BULUNMAK, ÖNCÜLÜK ETMEK
4.1
Avrupa Birliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve diğer hibe
programlarına proje hazırlayarak başvuruda bulunmak
4.2
İlçemizde Genç istihdamına katkıda bulunmak amacıyla
Stajyer Öğrenci almak
4.3
Nizip Üniversitesi ile işbirliği yollarının araştırılması ve
geliştirilmesini sağlamak
4.4
Ekonomik İstatistik Çalışmaları ve Araştırmalar Yapmak
4.5
Antep Fıstığı ve Nizip Zeytinyağının tanıtımını yapmak
için faaliyetlerde bulunmak
PROJELERİMİZ
TÜRKİYEDE BİR İLK! ANTEP FISTIĞI KABUĞUNDAN ŞEKİMİK ASİT ÜRETİMİ PROJESİ
PROJE KÜNYESİ: ÇEVREYİ KİRLETMİYOR, EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ
PROJE KAPSAMI: İPEKYOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROJE BÜTÇESİ: Toplam 50.000 TL
PROJELERİMİZ
TÜRKİYEDE BİR İLK! ANTEP FISTIĞI KABUĞUNDAN ŞEKİMİK ASİT ÜRETİMİ PROJESİ
Nizip Ticaret Borsası, İpekyolu Kalkınma
Ajansı doğrudan faaliyet desteği
kapsamında
hazırladığı
proje
ile
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek
Laboratuar ortamında Antep fıstığı
kabuğundan şikimik asit elde etmeyi
başarmıştır. 50.000 TL bütçeli başarılı
Projemizin tamamlanmasının ardından
nihai rapor ve fizibilite raporu
hazırlanarak İpekyolu Kalkınma Ajansı’na
sunulmuştur.
KALİTE BELGEMİZ
NİZİP TİCARET BORSASI ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ SAHİBİDİR
ISO 9001 Belgesi, Borsamızın
hizmetlerinin, uluslararası alanda
kabul görmüş bir yönetim sistemine
uygun olarak sevk ve idare edilen
bir yönetim anlayışının sonucunda
ortaya konulduğunu göstermiş ve
dolayısıyla kuruluşumuzun hizmet
kalitesinin sürekliliğinin güvencesi
belgelenmiştir. Ayrıca ISO 9001 ile,
Borsamızda etkin bir kalite yönetim
sisteminin standartlara uygunluğu
da belgelenmiştir.
TOBB’DAKİ DEĞİŞİMİN ANA EKSENİ
5 TEMEL PRENSİBİMİZ
TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN
EDİLGEN DEĞİL ETKEN
PASİF DEĞİL AKTİF
STATİK DEĞİL DİNAMİK
HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN
NİZİP TİCARET BORSASI
E-90 KARAYOLU ÜZERİ BORSA HİZMET BİNASI
NİZİP/GAZİANTEP
TEL: 0 342 518 16 90 FAX: 0 342 518 16 92
E-Mail: [email protected]
www.niziptb.org.tr

similar documents