Imperatives

Report
Imperatives
• İngilizce'de Imperatives (emir cümleleri) isminden de anlaşıldığı gibi,
bir işin yapılmasını, ya da yapılmamasını emreden cümlelerdir.
• Emir cümleleri diğer cümlelere nazaran ayrı bir özellik taşır.
ÖZNE
FİİL
TÜMLEÇ
You
go
to the door
Go to the door.
Özne yok !
* Open the door.
Kapıyı aç.
* Read this page again.
Bu sayfayı tekrar oku.
* Close the door.
Kapıyı kapat.
* Send me a post-card.
Bana bir kart gönder.
* Take this book, please.
Lütfen bu kitabı alınız.
* Keep quiet please.
Sessiz durun lütfen.
* Put it on the table.
Onu masaya koy.
• Emir cümlelerinin olumsuz şekilleri:
ÖZNE
FİİL
TÜMLEÇ
You
do not go
to the
door
Do not go to the door. (Don’t go to the door.)
Kapıya gitme.
* Do not go to the door. (Don’t
go to the door.)
Kapıya gitme.
* Don’t speak loudly.
Yüksek sesle konuşma.
* Don’t drive fast.
Hızlı araba sürme.
* Don’t open your book.
Kitabını açma.
* Don’t laugh at him.
Ona gülme.
*
Don’t open the window now.
Şimdi pencereyi açma.
* Don’t come here.
Buraya gelme.
* Don’t go there.
Oraya gitme.
* Don’t sit down please.
Oturmayın lütfen.
ADJECTIVES
Adjectives
• İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve
niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların
nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler,
yerlerini işaret eder ve isimlerden önce
gelirler.
1) NİTELEME SIFATLARI:
• Varlıkların renklerini,
biçimlerini,
durumlarını
gösterirler.
little
küçük
red
kırmızı
large
geniş
1) NİTELEME SIFATLARI:
• a little bird
• a red apple
• a large room
küçük bir kuş
kırmızı bir elma
geniş bir oda
1) NİTELEME SIFATLARI:
•
•
•
•
•
•
•
İnsanlar için kullanılan bazı sıfatlar:
Lazy x hardworking
• Polite x rude
Angry
• Selfish
Dishonest
• Friendly
Optimistic x pessimistic
•
Happy
Calm
• Intelligent
Shy
• Tidy x untidy
Forgetful
2) BELİRTME SIFATLARI:
Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.
A) İŞARET SIFATLARI:
(2. haftayı hatırlayın !)
*
*
*
*
This man
That duck
These ducks
Those pencils
Bu adam
Şu ördek
Bu ördekler
Şu kalemler
THIS
BU
THAT
ŞU
THESE
BUNLAR
THOSE
ŞUNLAR
2) BELİRTME SIFATLARI:
B) SAYI SIFATLARI:
Two books
İki kitap
Second class
İkinci sınıf
First examination Birinci sınav
2) BELİRTME SIFATLARI:
C) BELGİSİZ SIFATLAR:
* Every body
* Every where
* Any body
* Some one
* Some books
Herkes
Her yer
Herhangi bir
kimse
Herhangi biri
Bazı kitaplar
EVERY
HER
ANY
HİÇ
SOME
BAZI
2) BELİRTME SIFATLARI:
D) SORU SIFATLARI:
*
WHICH
HANGİ
WHAT
NE
HOW MANY
KAÇ TANE
HOW MUCH
NE KADAR
Which book?
Hangi kitap?
*
How many books?
Kaç tane kitap?
*
How much money?
Ne kadar para?
*
At what time?
Ne zaman?
2) BELİRTME SIFATLARI:
İYELİK SIFATLARI: (possessive adjectives, 3. hafta)
Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.
My book
Benim kitabım
Its tail
Onun kuyruğu
Your father
Senin baban
Our mother
Bizim annemiz
His money
Onun parası
Sıkça kullanılan sıfatlardan
bazılarını öğrenelim…
Big
Small
Strong
Weak
Tall
Short
Slow
Fast
Long
Short
Heavy
Light
Ugly
Beautiful
Empty
Full
High
Low
Wet
Dry
Far
Close
Old
New
Easy
Difficult/
Hard
Clea
n
Dirty
 bigXsmall
 highXlow
 strongXweak
 largeXsmall
 lightXheavy
 thickXthin
 blackXwhite
 longXshort
 fatXthin
 cleanXdirty
 tallXshort
 easyXhard-
 curlyXstraight
 newXold
difficult
 fullXempty
 youngXold
 beautifulXugly
 happyXsad
 openXclosed
 dirtyXclean
 coldXhot
 wetXdry
 expensiveXcheap
 fastXslow
 softXhard
 openXclosed
Alıştırmalar-1
Fill in the blanks with possessive adjectives (my, your, his…)
•
•
•
•
•
•
•
•
I'm a student and ….. name is Sue.
This is my cat. ……. name is Pip.
Here is Sally with …….. mum.
Look at Tom with ……. new computer.
My brother is 12. ……. name is Richard.
This is my school. ………. name is Rainbow.
I live with my parents and this is …….. house.
Is this ………. pen? Yes, it is my pen.
Alıştırmalar-2
Fill in the blanks with “something or anything”
There is ……. on the sofa. What is it?
I’m sorry. I can’t help you. There isn’t …. I can do.
I’ve got ……. to tell you. Please, listen.
She is in trouble but I can’t do….. for her.
There isn’t ….. in the fridge.Can you go to the
supermarket?
6. Have you got…… to do after the lesson? Shall we go to
the shopping centre?
7. I think there is ……. wrong with Amy. What is her
problem?
1.
2.
3.
4.
5.
Alıştırmalar-3
Easy- careful- pretty- good- terrible- beautiful- slow- polite
1- Her cousin is a …… runner. He can’t run fast.
2- This is an …….. exercise.
3- Our teacher is a very …… person. His words are always very nice.
4- Max is a …….. singer.
5- Amy has got a …… daughter. She has got big blue eyes.
6- He is a ……… driver.
7- It is a …….. Day. It is raining and there is a traffic jam.
8- This dog is …….. I want to take it home.
REFERENCES
• Birol Çetinkaya, Philip C. Dray “Upgrade
Your English” Tünel Yayıncılık
• İ. Hakkı Mirici, Pelin Ayla “English Step by
Step” Gazi Kitapevi.
• www.limasollunaci.com

similar documents