Socialinio darbo teorija ir praktika

Report
1 tema. Socialinio darbo praktikos apžvalga
Lekt.R.Jančaitytė (SDK)

Kas yra socialinis darbas?

Socialinis darbas – tai veikla, padedanti
asmeniui, šeimai spręsti savo socialines
problemas pagal jų galimybes ir jiems
dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir
didinant jų atsakomybę, pagrįstą asmens,
šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu
(SADM).

Socialinis darbas – tai profesinė veikla, kuria
siekiama
padėti
individui,
grupei
ar
bendruomenei
sustiprinti
ar
atstatyti
gebėjimą socialiai funkcionuoti bei pagerinti
socialines sąlygas.




Palyginkite šiuos du apibrėžimus:
Kuo jie panašūs
Kuo skiriasi
Įvertinkite, kaip valstybės socialinio darbo
samprata veikia socialinio darbo praktiką.



Tie, kurie kuria ir kontroliuoja socialinį darbą
kaip profesiją;
Klientai, kurie patys ateina ieškoti pagalbos
arba yra siunčiami institucijų pas socialinį
darbuotoją;
Socialinis
kontekstas,
kuriame
yra
įgyvendinama socialinio darbo praktika.



turi pirmasis pastebėti
gerovės sistemoje;
klientą
socialinės
turi būti kompetentingas įvertinti kliento
poreikius ir identifikuoti problemas;
turi remtis įvairiais teoriniais modeliais ir
taikyti įvairius metodus ir technikas pagalbos
procese





fizinės– maistas, drabužiai, pastogė, medicininės
priežiūra (kiekis, kokybė, prieinamumas)
ekonominės– kas trukdo kliento ekonominei gerovei:
nedarbas, išsilavinimo stoka; finansinių išteklių stoka
ir pan.
socialinės – kliento santykis su šeima ir kitomis
sistemomis, pav.: vaiko –tėvo; tėvų – mokytojų;
darbdavio – darbuotojo ir pan. Socialiniai darbuotojai
moko bendravimo, tėvystės, organizacinių įgūdžių.
psichologinės– savasties/asmenybės vystymu ir
išlaikymu: asmeninis augimas, prisitaikymas prie
pokyčių ir pan.)



Socialinio darbo praktika yra kūrybiškas
derinimas
Vertybių,
Įgūdžių,
Žinių.


vertybės yra jausminis praktikos elementas
iš dalies mąstymo sudedamoji dalis



įgūdžiai yra veiksmas, arba socialinio darbo
atlikimas,
sudedamoji elgesio dalis,
iš dalies pažintiniai.


žinios yra praktikos pažinimo dalis
mąstymo sudedamoji dalis








antropologijos,
sociologijos,
psichologijos,
politikos,
istorijos,
ekonomikos,
biologijos,
pan.



Svarbios moksliškai pagrįstos žinios, o ne
grindžiamos
nepatvirtintais
įsitikinimais,
idėjomis.
Reikalinga praktinė išmintis - gebėjimas
atsižvelgti į skirtumus ir individualumus, į
žmogaus
ir
jo
aplinkos
situacijos
išskirtinumą.
Svarbu vengti stereotipų ir kategoriškų
apibendrinimų.
Teorija – (gr. theoria – stebėjimas, tyrimas):
1.
įvairaus pobūdžio ir masto tikrovės reiškinių
aiškinimas.
2.
abstraktus mokslinio reiškinio aiškinimas,
atitinkantis moksliškumo kriterijus.
3.
Idėjų visuma, įgalinanti paaiškinti įvairius
reiškinius. Teorija aiškina kaip ir kodėl tam
tikri faktai tarpusavyje yra susiję.



Kokius teorinius modelius žinote?
Kokius teorinius modelius taikote?
Kam reikalinga teorija socialiniame darbe?






Teorija yra tik abstrakti akademinė disciplina,
mažai atspindinti praktiką
Teorijos neįmanoma pritaikyti praktikoje
Praktika ir teorija labai skiriasi
Teorija nieko bendro neturi su praktika
Praktikoje yra viskas kitaip, daug sudėtingiau
Prkatikoje teorijos “neveikia”

Tik suprasdami ir taikydama socialinio darbo
teorijas, socialiniai darbuotojai gali užtikrinti
kokybišką ir efektyvų socialinių paslaugų
teikimą.








Apibrėžia, kaip kaip bendrauti su klientu.
Paaiškina problemų atsiradimo priežastis ir
pasekmes.
Suteikti galimybę pažvelgti į kliento (-ų)
problemą (-as) iš įvairių požiūrių taškų.
Suteikia tinkamus metodus ir technikas
Leidžia parinkti tinkamas problemos sprendimo
strategijas.
Pateikia
principus,
kaip
efektyviai
teikti
paslaugas.
Įgalina pagrįsti socialinio darbuotojo veiksmus.
Leidžia prognozuoti ateitį.
Apibrėžti (kas vyksta?)
 Paaiškinti (kodėl vyskta?)
Prognozuoti (kas bus toliau?)








Nepamirškite:
Viena teorija negali paaiškinti visų sudėtingų
žmogaus gyvenimo aspektų.
Jūsų žinoma teorija gali paprasčiausiai netikti
konkretaus kliento situacijoje.
Taikydami teoriją praktikoje mąstykite kritiškai:
jeigu teorija “neveikia”, analizuokite kodėl.
Taikykite tokią teoriją, kuri neprieštarauja
socialinio darbo vertybėms.
Niekada nebijokite teorijos – jūs ją taikote
kiekvieną dieną!



Socialinio darbo teorija praktikai pateikia
įvairiausių požiūrių gausą.
Skirtingi
teoriniai
modeliai
įvairiomis
situacijomis vystėsi nevienodai
Kiekviena
teorija
pagrįsta
įvairiomis
prielaidoms,
galimomis
panaudoti
tam
tikromis sąlygomis.


Sistemų teorija
Humanistinė teorija:
C.Rogers “Į klientą orientuotas požiūris”


Biheivioristinė teorija
Kognityvinė teorija:
◦ W.Galsser “Realybės teorija”
◦ A.Ellis “Racionali teorija”

Feministinė teorija
Socialinis darbuotojas turi išmanyti įvairius
teorinius modelius, kuriuos galėtų taikyti:
 tiek atliekant empirinius tyrimus,
 tiek ir sprendžiant kliento/-ų problemas ir
adekvačiai kliento situacijai parenkant teorinį
modelį.





Johnson L.J. Socialinio darbo praktika. Vilnius –
VU specialiosios psichologijos laboratorija, 2001.
Johnson H. W . The Social Services: an
Introduction”. F.E. Peacock Publishers, INC, 1995.
M. Payne. Modern Social Work Theory, 3rd Editon,
Lyceum Books, INC, 2005.
Zastrow C. H. The Practice of Social Work (sixth
ed.) Brooks /Cole publishing company, 1999.
Socialinis darbas. Profesinės veiklos įvadas.
2007.

similar documents