Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów

Report
Podnoszenie kompetencji służb i
przedstawicieli podmiotów
realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
OBSZAR IV KPPPWR 2014-2020
Katarzyna Wolska-Wrona
Biuro Pełnomocnika ds. Równego
Traktowania
Cel:
Podniesienie jakości i dostępności
świadczonych usług poprzez
zwiększenie kompetencji przedstawicieli
instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Kształcenie i doskonalenie
zawodowe
Wyznaczenie
kierunków
działań
Zwiększenie
kompetencji
Wzmacnianie kompetencji
i przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu
Wzmacnianie jakości kształcenia
zawodowego i doskonalenia zawodowego:
Wprowadzenie treści dotyczących
zapobiegania, rozpoznawania i reagowania
na przypadki przemocy w rodzinie do:
• programów kształcenia,
• programów doskonalenia zawodowego.
Wyznaczanie kierunków działań dla
podmiotów i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
Opracowanie oraz wydawanie wytycznych:
• do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie,
dla osób realizujących te zadania,
Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy
pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w każdym województwie, poprzez:
o utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub
koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie
województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji
wojewódzkich i okręgowych,
o nawiązanie współpracy pomiędzy takimi osobami w celu wypracowania
wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
o przeprowadzanie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń
z udziałem przedstawicieli poszczególnych służb.
Zwiększanie kompetencji osób
realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
• Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w
tym przedstawicieli:
o jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
o gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
o Policji,
o
o
o
o
o
oświaty,
ochrony zdrowia,
sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych,
służby więziennej,
innych podmiotów mogących być członkami zespołów
interdyscyplinarnych/grup roboczych
• Opracowywanie i realizacja szkoleń kierowanych do
służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie w zakresie możliwości i form oddziaływania oraz
ich wpływu na kształtowanie postaw osób stosujących
przemoc w rodzinie
Wzmacnianie kompetencji zawodowych
oraz przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu :
• Organizowanie ogólnopolskiej konferencji w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących
bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w
rodzinie i z osobami stosującymi przemoc, w formie
m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.

similar documents