Kwasy karboksylowe

Report
Kwasy karboksylowe
i ich pochodne
Zadanie 1.
• Zaproponuj trzy sposoby otrzymywania
propanianu wapnia. Zapisz równania tych
reakcji.
Zadanie 2
• Podaj wzory półstrukturalne i nazwy
systematyczne dwóch różnych estrów
zawierających w cząsteczce m. in. pięć
atomów węgla. Zapisz równania reakcji ich
otrzymywania.
Zadanie 3
• Zaproponuj wzór półstrukturalny
przykładowego triacyloglicerolu (tłuszczu
właściwego), który spowoduje odbarwienie
roztworu bromu.
Zadanie 4
• Pisząc odpowiednie równanie reakcji w formie
cząsteczkowej i jonowej skróconej udowodnij,
jaki jest odczyn wodnego roztworu etanianu
potasu.
• Krótko opisz słownie przebieg doświadczenia,
które pozwoli sprawdzić odczyn wodnego
roztworu etanianu potasu.
Zadanie 5
W trzech probówkach umieszczono stearynian
potasu, a następnie dodano do niego kolejno:
wodę, roztwór wodny CaCl2, roztwór wodny
MgSO4. Wszystkie probówki intensywnie
wstrząśnięto. Zapisz obserwacje i wnioski wraz
z równaniami reakcji w formie cząsteczkowej.
Zadanie 6.
• Wymienionym kwasom przyporządkuj
odpowiednie stwierdzenia:
kwas
Palmitynowy
Stearynowy
Oleinowy
cecha
1. Jest jednym ze składników używanych do produkcji
świec.
2. Zawiera m. in. 16 atomów węgla w cząsteczce, często
używa się go do produkcji mydeł.
3. Jest kwasem zawierającym m. in. jedno wiązanie
podwójne w cząsteczce.
4. Jest jednym z głównych składników olejów roślinnych.
5. Odbarwia roztwór bromu.
6. Jest składnikiem tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.
Zadanie 7.
• Związek Y jest estrem, który powstaje w reakcji
substancji A z substancją B w odpowiednich
warunkach. Substancja A powstaje przez
utlenienie zwiazku będącego produktem
reakcji Kuczerowa. Substancja B ulteniona
tlenkiem miedzi(II) tworzy propanon.
• Podaj nazwę systematyczną tego estru i zapisz
równanie reakcji jego otrzymywania.
Zadanie 8.
• Związek E jest estrem. W wyniku hydrolizy
zasadowej tego związku powstaje związek A,
stosowany jako środek konserwujący żywność,
oraz związek B, będący cieczą i wywołujący
ślepotę po spożyciu dużej ilości.
• Podaj wzory półstrukturalne i nazwy zwiazków A i
B.
• Czy związki te można rozróżnić , mając do
dyspozycji papierek wskaźnikowy? Odpowiedź
uzasadnij.
Zadanie 9.
• Masz możliwość określenia pH roztworu za
pomocą pH – metru. Przyporządkuj
oczekiwane wartości pH (pH>7, pH<7, pH=7)
wodnym roztworom następujących substancji:
• Kwas etanowy, metanian potasu, etanolan
potasu, benzoesan sodu, etanol, fenol, fenolan
sodu
Zadanie 10.
• W czterech probówkach umieszczono związki; A,
B, C i D, dodano do nich świeżo strącony Cu(OH)2.
Zawartość 4 probówki dodatkowo ogrzano.
• Obserwacje:
1. Brak zmian
2. Niebieski roztwór
3. Szafirowy roztwór
4. Ceglastoczerwony osad
• Spośród podanych niżej substancji wybierz te,
które stanowią substraty (A, B, C i D) w
reakcjach 1 – 4.
♣ etano – 1,2 – diol
♣ etanol
♣ etanal
♣ kwas etanowy
Zadanie 11.
2 NH3
..... + NH4Cl
O
CH3 – CH2 – OH
H3C – C
...... + HCl
Cl
H2O
......... + HCl
Zadanie 12.
Chlorek kwasu
etanowego
KOH
etanian
NH3
Propan-1-ol
propylu
Bezwodnik kwasu
etanowego
H2SO4

similar documents