สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ 14 ก.พ. 58

Report
ดหนองสนม
วัดทับมา
ถนนสาย 36
ถนนสุขุมวิท
สหกรณครู
จ.ระยอง
์
ถนนสาย 36
ป้อมตารวจ
ศาล จังหวัดระยอง
ร.ร.วัดป่าประดู่
รพ.ระยอง วัดป่าประดู่
ถนนสุขุมวิท
สถานีตารวจ
วัดลุมมหาชั
ยชุมพล
่
เทศบาลเมืองระยอง
ร.ร.ระยองวิทยา
ทีว่ าการอ
าเภอ
่
ร.ร.อนุ บาลระยอง
คลีนิคอบอุน
่
สานักงา
สพป.
นทีด
่ น
ิ
ระยอง 1
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
หอประชุม
อาคารสานักงาน
สวนมะพร้ าว
งานบุคคล
งานวัดผล
สพม.18
ประตู 1
พระพุทธมณีรัตนมงคลชัย
คหกรรม
ประชาสัมพันธ์
อาคาร 2
อาคาร 3
ลูกเสือ
อาคาร 4
ลานจอดรถ
ลานจอดรถ
ถนนตากสินมหาราช
ห้ องเรียน
สีเขียว
อาคาร 5
อาคาร 7
ประตู 2
สหกรณ์
โรงอาหาร
บ้ านพักครู
อาคาร 9
พลานามัย
อาคารสอบโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระยอง
บ้ านพักครู
โรงอาหาร
พืน้ ที่เกษตร
กองกลาง
อาคารเกษตร
โรงยิม
อาคารอุตสาหกรรม
อาคารช่ างยนต์
ลาน
อเนกประสงค์
สระ
ว่ ายนา้
อาคาร 5
7
533
ห้ องสอบที่
15
ห้องพยาบาล
534
ห้ องสอบที่
16
535
ห้ องสอบที่
17
536
ห้ องสอบที่
18
อาคาร 7
740
1
740
2
740
3
โรงอาหาร
740
6
740
7
740
8
740
9
741
0
741
1
730
6
730
7
730
8
730
9
731
0
731
1
โรงอาหาร
กองกลาง
ปตท
7401
ห้องสอบ
ที่
1
7402
ห้องสอบ
ที่
2
7403
ห้องสอบ
ที่
3
โรงอาหาร
7407
ห้องสอบ
ที่
5
อาคาร 7
7406
ห้องสอบ
ที่
4
7307
ห้องสอบ
ที่ 10
โรงอาหาร
7408
ห้องสอบ
ที่
6
7308
ห้องสอบ
ที่ 11
7409
ห้องสอบ
ที่
7
7309
ห้องสอบ
ที่ 12
7410
7411
ห้องสอบ
ที่
9
7311
ห้องสอบ
ที่
8
7310
ห้องสอบ
ที่ 13
หองสอบ
้
ที่
14
กองกลาง
ปตท

similar documents