3-temeljenje mašina

Report
Temeljenje mašina
Temeljenje mašina
Temelj obezbeđuje potrebnu čvrstoću i stabilnost
mašine čime se stvaraju uslovi za njeno pravilno
funkcionisanje
Temeljenje mašina
Zemljište na kome se gradi temeljni blok može da
bude:
 nasuti veštački sabijen materijal
 treset, mulj...
 pesak (suv ili vlažan)
 šljunak u svim granulacijama
 glina (svih stanja)
 stena (sedimentne ili zbijene strukture)
Podaci o svojstvima tla
Osnovne karakteristike zemljišta koje utiču na nosivost tla
dubinu temeljenja:




sastav slojeva tla ispod temelja i njihove karakteristike
geomehaničke karakteristike
geološke i hidrološke prilike
dubina smrzavanja
Šta je nosivost
tla?
Nosivost tla
Pojačanje nosivosti tla se može ostvariti:
 sabijanjem površine i slojeva tla
 nabacivanjem novih slojeva
 zamenom slojeva
 postavljanjem šipova
 inektiranjem
 okamenjivanjem tla
 hemijskim pojačanjima
Pojačanje nosivosti
Nabačeni sloj
Zamena tla
Temeljenje mašina
Osnovni podaci za izradu plana temelja mašine su:
 vrsta i namena mašine
 gabarit mašine
 način glavnog i pomoćnog kretanja
 masa mašine
 broj obrtaja, odnosno hodova
 masa delova koji se kreću oscilatorno
 podaci o dispozicija svih pogonskih motora i
uređaja koji se posebno temelje
Plana temelja-statičko opterećenje
 Podaci o tlu i mašini su osnova za izradu plana temelja. Na
planu se daju gornji delovi temelja sa gde naleže temeljna
stopa mašine mesta za ukopavanje vijaka
 Kod mašina sa kružnim kretanjem stvarna nosivost se
izračunava na sledeći način
 s   m 1  m 2   g / At
N / m2 


m1 masa mašine
uvećana za 50% !!!
m2 masa temelja
At površina temelja
Plana temelja-dinamičko opterećenje
Osnovni pokazatelj ponašanja dinamički opterećenih temelja su
amplitude njihovog oscilovanja
Kod mašina sa oscilatornim kretanjem delova veće mase javljaju se
vertikalne I horizontalne sile, kao i vertikalne i horizontalne prinudne
oscilacije.
Pravilnim odabirom tipa temelja njih treba svesti na veličine koje nisu
nepovoljne za normalan rad mašina i ljudi
Šta ako proračun pokaže nepovoljne rezultate???
Temeljenje mašina

Kod izrade temelja (a) mašina
najčešće se koristi beton
(sabijen ili armiran)

Temelje se mašine sa
masivnim fundamentom:
 gateri
 trakaste testere – trupčare,
 furnirski noževi
Temeljenje mašina

Kod mašina manje mase dovoljno je oslanjanje mašina na pod
preko elastičnih podmetača – elastično oslanjanje.
Temeljenje mašina-tračna testera
Ako su:
 masa mašine m = 700 kg

dimenzije temelja a = 150 cm, b = 70
cm

usvojiti debljinu temelja
h = (30 – 50 cm)

gustina betona 2.200 kg/m3

nosivost zemlje ispod temelja je s =
6,5 N/cm2
Statičko opterećenje podloge
 stv 
 m1  m 2   g
A

m uk  g
;
A
m 1  korigovana m asa m asine, m 1  1, 5  m  kg  ;
m 2  m asa tem elja, m 2  a  b  h    kg  ;
a , b , h  dim enzije tem elja  m  ;
 kg
  gustina betona  3
m

;

2
A  povrsina kontakta sa podlogom , A  a  b  m  .
Polazni podaci:
m  700 kg
a  150 cm , b  70 cm , h  50 cm
  2.200
kg
m
3
V  a  b  h  1, 5  0, 7  0, 5  0, 525 m ;
3
A  a  b  1, 5  0, 7  1, 05 m ;
2
m 1  m  0, 5  m  700  0, 5  700  1.050 kg
m 2  V    0, 525  2.200  1.155 kg ;
m uk  m 1  m 2  1.050  1.155  2.205 kg ;
Rešenje
 stv 
 m1  m 2   g
A
 stv  2, 06
 doz  6, 5

m uk  g
A

2.205  9, 81
1, 050
N
cm
2
N
cm
2
 stv   doz  ispunjen uslov iz zadatka
 20.601
N
m
2
Temeljenje mašina-strug
Masa mašine je m = 200 kg



Dimenzije prednje stope
l1 = 50 cm, l2 = 25 cm

Dimenzija zadnje stope
l3 = 50 cm, l4 = 25 cm

Usvojiti debljinu temelja
h = (30 – 50 cm)
Gustina betona 2.200 kg/m3

Nosivost zemlje ispod
temelja je s = 4,5 N/cm2.
Rešenje


'
stv
''
stv
- p ritisak n a tlo isp o d p red n jeg tem elja 
m
'
1
m
'
2
g
'

A1
- p ritisak n a tlo isp o d zad n jeg tem elja 
m
''
1
m
A1
''
2
g

m 1  k o rig o van a m asa m asin e, m 1  1, 5  m  kg  ;
m 2 - m asa p red n jeg tem elja   l1  0, 2   ( l 2  0, 2 )  h1    kg 
'
m 2 - m asa zad n jeg tem elja   l 3  0, 2   ( l 4  0, 2 )  h 2    kg  ;
 kg
  g u stin a b eto n a  3
m

;

Ai  p o vršin a k o n tak ta sa p o d lo g o m .
m g
''
A2
''
m g
A2
;
m  m asa m asine  200 kg ;
m1 
1

1
'
m
'
2
 m  1, 5  150 kg
2
 m  1, 5  150 kg
2
dim enzije stopa struga: l1  0, 50 m , l 2  0, 25 m , l 3  0, 50 m , l 4  0 , 25 m ;
dim enzije tem elja: a1  a 2  l1 ( l 3 )  0, 20 m  0, 7 m ; b1  b 2  l 2 ( l 4 )  0, 20 m  0, 45 m ;
visina tem elja: h1  h 2  0, 3 m
zaprem ina prednjeg tem elja: V1  a1  b1  h1  0, 7  0, 45  0, 3  0, 0945 m ;
3
zaprem ina zadnjeg tem elja: V 2  a 2  b 2  h1  0, 7  0, 45  0, 3  0, 0 945 m ;
3
  2.200
kg
m
3
dozvoljeno opterecenje tla: σ d o z  4, 5
N
cm
2
m 
'
1
1
 m  1, 5  150 kg
2
1
2

m
''
1
 V1    0, 0945  2200  208 kg
m
''
 V 2    0, 0945  2200  208 kg
m
'
2
 m  1, 5  150 kg
2
A1  a1  b1  0, 7  0, 45  0, 315 m
2
A2  a 2  b 2  0, 7  0, 45  0, 315 m
2
V  a  b  h  1, 5  0, 7  0, 5  0, 525 m ;
3
A  a  b  1, 5  0, 7  1, 05 m ;
2
m 1  m  0, 5  m  700  0, 5  700  1.050 kg
m 2  V    0, 525  2.200  1.155 kg ;
m uk  m 1  m 2  1.050  1.155  2.205 kg ;


'
stv
''
stv

m
m
'
1
'
2
g
'


''
1
m
''
2
σ doz  
'
σ doz  
''
stv
stv
N
cm
;
.
2
 g
m g

;
150  208   9, 81
 11.149

150  208   9, 81
0, 315
N
m
0, 315
''
A2
A2
σ doz  4, 5

A1
A1
m
m g
 11.149
 1,1
2
cm
N
m
N
2
 1,1
2
;
N
cm
2
;
Industrijski podovi
Industrijski podovi
Mikroarmirana vlakna
Montaža mašina
 Manje i lakše mašine se isporučuju kompletne. Cela
mašina se postavlja na temeljni blok
 Montaža počinje 8 do 15 dana od odlivanja temelja
 CNC mašine se takođe isporučuju kompletne
 Velike i teške mašine se se isporučuju u delovima
 Na temelj se prvo montira stopa, a onda ostali
delovi mašine
 Između stope i temelja se postavljaju metalne
pločice
Montaža mašina

Kada je mašina montirana, podešena i dovedena u osu otvori
temeljnih vijaka i zazor između stope mašine i temelja zalivaju se
cementnim mlekom

Nakon 15 dana se pritežu navrtke temeljnih vijaka

Mašina se priključuje na: električnu instalaciju, sabijeni vazduh,
pneumatski transport, hidraulički sistem,...
Montaža mašina

Po završetku montaže mašina se pušta u probni rad


Prvo 1 sat bez opterećenja (prazan hod)
Proizvodni rad uz kontrolu ponašanja mašine, kvaliteta obrade,
produktivnosti...

Podaci se zapisnički konstatuju i upoređuju sa tehničkim podacima
koje je dao isporučilac mašine

Sve do sada navedeno odnosi se na nove mašine

Kada se mašina prenosi postupak je isti kao kod novih mašina

Ukoliko se ne raspolaže dokumetacijom mašina se snima, a iz
kataloga se uzimaju potrebni podaci za slične mašine

similar documents