หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary - HDC

Report
ระบบฐานข้อมูลการดาเนิ นงานกิจกรรมสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงสาธารณสุข
!!!มีอะไรใหม่ใน HDC เวอร์ชนั ่ นี้
• เป็ นระบบทีบ
่ ริหารจัดการเว็บไซต ์ แบบศูนยกลาง
์
ทัง้
code คาสั่ งในการประมวลผลและรูปแบบ
รายงาน
โดยการปรับปรุงผาน
Web service
่
ซึง่ ลดปัญหา เงือ
่ นไขการประมวลผลทีไ่ มตรงกั
น
่
• เป็ นระบบการประมวลผลจาก 43 แฟ้ม
เป็ น
Transform table และ Summary table แบบ
อัตโนมัตท
ิ ุกวัน
ซึง่ สามารถใช้งานไดง้ าย
และ
่
รวดเร็วในการดูผลผานหน
ประกอบกับ
่
้ าเว็บ
!!!มีอะไรใหม่ใน HDC เวอร์ชนั ่ นี้
• มีระบบคืนขอมู
้ ล individual ทีร่ ะดับจังหวัด
ให้หน่วยบริการในพืน
้ ที่
ซึง่ จะทาให้ลดภาระ
การบันทึกขอมู
้ ทีซ
่ ง่ึ
้ ลของเจ้าหน้าทีใ่ นพืน
บนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สอดคลองกั
้
• มีระบบการนาเข้าขอมู
่ ม
ี าตรฐาน สามารถ
้ ล ทีม
ตรวจสอบผลไดง้ าย
่
• มีระบบตรวจสอบขอมู
้ ล ความผิดพลาดตางๆ
่
ตามเงือ
่ นไขของสนย. และ สปสช. แบบบูรณา
!!!ขัน้ ตอนการติดตัง้
สาหรับหน่วยงานทีม
่ ฐ
ี านข้อมูล
43 แฟ้มอยูแล
่ ว
้ (มี HDC Tomcat
,MySQL 43 เดิม)
1. ติดตัง้ ระบบ HDC zip php
application
2. Config hdc php เชือ
่ ม
ฐานขอมู
้ ล
3. ติดตัง้ HDC code SQL
ตารางรหัสตางๆ
่
4. กาหนดคาเริ
่ ตน
่ ม
้ หน้าเว็บแอด
มิน HDC
5. สราง
Index ฐานขอมู
้
้ ล 43
สาหรับหน่วยงานทีต
่ องการเริ
ม
่
้
ใหมทั
่ ง้ หมด
1. ติดตัง้ ฐานขอมู
้ ล 43 แฟ้ม
2. ติดตัง้ ระบบ HDC zip php
application
3. Config hdc php เชือ
่ ม
ฐานขอมู
้ ล
4. ติดตัง้ HDC code SQL
ตารางรหัสตางๆ
่
5. กาหนดคาเริ
่ ตน
่ ม
้ หน้าเว็บแอด
มิน HDC
6. ติดตัง้ HDC Tomcat -
เครื่อง 43
IP:192.168
แฟ้.1.2
มเดิม
เครื่อง
IP:192.168
ใหม่
.1.3
Php,Tomcat
MySQL 43
hdc.zip,hdc.w
table
ar
+hdc_code.
/opt/tomcat/webapp/hdc/WEB-INF/Database.conf
sql
=192.168.1.2
/var/www/html/hdc/includes/connectDB.php
!!!สิง่ สาคัญที่ไม่ควรลืม
ควรติดตัง้ ตามคาแนะนาของทีมงาน และ
ต้องมี php_pdo, php_pdo_mysql ติดตัง้ อยู่ เวอร์ชนั ่
แนะนา v.5.3+
MySQL version ต้อง run events procedures ได้ แนะนา
ให้ใช้เวอร์ชนั ่ v.5.3+
การ Grant permission MySQL หากไม่ได้รบั สิทธิที่
สามารถทาได้ทกุ อย่างอาจทาให้ events procedures ไม่
• PHP version
•
•
!!!สิง่ สาคัญที่ไม่ควรลืม
Session ของระบบมีสองส่วน คือ Apache และ
Tomcat ดังนัน
้ การ login อาจทาให้สบั สน ในเรื่อง
ของการเข้าถึงหน้ าโปรแกรมส่วนต่างๆ
Session ของ Tomcat
!!!ขัน้ ตอนการประมวลผลตามเวลาปกติ
1. Init.php อานเงื
อ
่ นไขการประมวลผลจาก table
่
sys_transform,sys_report
2. สราง
Procedure ,Function และ Events การประมวลผลตาม
้
เงือ
่ นเวลา ที่ Admin กาหนด
• เงือ
่ นปี งบประมาณสามารถเปลีย
่ นแปลงได้ แตเมื
่ ประมวลผล
่ อ
เสร็จ จะกลับคืนสู่ปี งบประมาณปัจจุบน
ั อัตโนมัต ิ
3. ประมวลผล transforms tables (t_*), summary tables (s_*)
!!!ขัตามเวลาของ
น้ ตอนการประมวลผลแบบเร่
ง
รั
ด
(ไม่
แ
นะน
า)
Events และเรียงตามลาดับ t_*,s_*
1. ตัง้ คาปี
งบประมาณปัจจุบน
ั
่ งบประมาณหากไมต
่ องการปี
้
2. เลือกประมวลผลรายงานแบบ Manual ในเมนูแอดมิน
!!!การตรวจสอบการใช้เวลาขัน้ ตอนการประมวลผล
เขาสู
้ ่ ระบบ->เมนูผลการตรวจสอบขอมู
้ ล->ตรวจสอบการ
ประมวลผลขอมู
้ ล Summary->เลือกวันทีๆ่ ตองการ
้
ตรวจสอบ ระบบจะแสดงเวลาการประมวลผลแตละขั
น
้ ตอน
่
ดังภาพ
!!!Table ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
1.Tables 43 ตามมาตรฐาน สนย.
2.C* ตารางรหัสมาตรฐาน สนย.
3.Sys_config เก็บคา่ รหัสจังหวัด, เวลา, ปี งบประมาณ
ทีป
่ ระมวลผล
4.Sys_transform เก็บเงือ
่ นไขการประมวลผล เพือ
่ คัด
แยกขอมู
เพือ
่ ให้เกิดตารางขอมู
้ ล ดัดแปลงโครงสราง
้
้ ล
ตามเงือ
่ นไขเวลา และความตองการของระบบรายงาน
้
5.Sys_report เก็บเงือ
่ นไขการประมวลผลรายงานเป็ น
summary ซึง่ ส่วนใหญประมวลผลจาก
t_* ซึง่ ไดจาก
่
้
ขอ 4
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> ตัง้ คาระบบโปรแกรม
่
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> การจัดการขอมู
้ ลรายงาน
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> ประมวลผลรายงานแบบ Manual (Summ
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าจอแอดมิน -> อัพเดทฐานขอมู
่ ใหม่
้ ล HDC เวอรชั
์ น
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าผลการตรวจสอบขอมู
้ ล -> ผลการตรวจสอบการประมวล
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าผลการตรวจสอบขอมู
้ ล -> ตรวจสอบการอัพเดทตารางต
!!!หน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล Summary
หน้าผลการตรวจสอบขอมู
้ ล -> ตรวจสอบผลการส่งขอมู
้ ลไปย

similar documents