Matécsa Tibor – Pro-Team - Fogyatékos Személyek

Report
PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS
NONPROFIT KFT.
„
Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerőpiaci kihelyezésének elősegítése
2014. január 30.
Küldetésünk mottója: „A befogadó társadalom alapja a
diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés”
Előadó: Matécsa Tibor
humánpolitikai igazgató,
rehabilitációs tanácsadó
„PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
A ,,Pro- Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a jogelődök
működését is figyelembe éve 1996-tól működik. Székhelye Nyíregyháza Lujza u. 4. szám alatt
található.
A társaság 2001-től végez foglalkozási rehabilitációt, 2001-től foglalkoztat jelentős létszámú
megváltozott munkaképességű munkavállalót. Jelenleg is akkreditált foglalkoztató. A
foglalkoztatottak létszáma 2014. január 22-én 2051 fő, melyből 1740 fő megváltozott
munkaképességű munkavállaló.
A társaság tevékenységi köre igen sokrétű. Tevékenységi körei közé tartozik az élelmiszer
gyártás és csomagolás: kockacukor gyártás, porcukor gyártás, diabetikus édesítőszer gyártás,
só-cukor és egyéb élelmiszeripari termékek csomagolása, a faipari tevékenység: raklap,
ládaelem, bútor- és kisbútor gyártás, a varrodai- textilipari tevékenység: női konfekcióárú
gyártása, munkaruházat gyártása, sportruházat gyártása, alsó- és felsőruházat gyártása,a
kézműipari tevékenység: szőnyegszövés, a nagy élőmunkaerő igényű bérmunka végzés.
A ,,Pro-Team” Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációt foglalkozási rehabilitációs szakmai
program alapján folytatja, a hatályban lévő jogszabályok alapján. A foglalkozási rehabilitáció
megvalósítása , a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a társaság
akkreditált telephelyein történik. A cég igen nagy létszámban foglalkoztat megváltozott
munkaképességű munkavállalókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Bács-Kiskun
megyében. Emellett telephelyeket üzemeltetünk Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Heves, JászNagykun-Szolnok, Fejér, Baranya és Vas megyében. Az akkreditált telephelyek létszáma 58, a
2014. évre megváltozott munkaképességű munkavállalókra vállalt foglalkoztatási
kötelezettség 1900 fő.
,,PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Stratégiai céljaink
− Működési területünkön hozzájárulni a társadalmi kirekesztődés
mérsékléséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, a hátrányos
helyzetű, aktív korú emberek társadalmi integrációjához.
− A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatása, egészségi állapotuknak, szakképzettségüknek
megfelelő munkavégzés biztosítása. Szakképzettség hiányában
munkafolyamatokra történő betanításuk.
A rehabilitáció, a foglalkozási rehabilitáció
Rehabilitáció – foglalkozási rehabilitáció
A WHO szerinti általános és hivatalos definíció 1980-óta: A rehabilitáció olyan szervezett
segítség, amelyre egészségükben, testi és/vagy szellemi épségükben tartósan vagy
véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő
visszailleszkedésük érdekében. Orvosi, pedagógiai, szociális és foglalkozási intézkedések
koordinált, személyre szabott összessége, melynek célja, hogy a rehabilitált egyén boldog, és
lehetőleg teljes értékű polgára legyen a társadalomnak.
Foglalkozási rehabilitáció: a munkaviszonyban lévő vagy volt, betegség vagy baleset révén
megváltozott munkaképességű személyek gyógyulásuk utáni, egészségi alkalmasságuknak
megfelelő munkába helyezése. Az egészségi alkalmasság szempontjából a munkaviszony áll a
folyamat középpontjában, s az aktív korúakra vonatkozik. Foglalkoztatási rehabilitációra szorul
minden olyan dolgozó, aki eredeti munkakörét változatlan munkakörülmények között
egészségi állapotának károsodása nélkül, átlagos teljesítménnyel betölteni nem képes.
A rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex
rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci
integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a
munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítása.
A foglalkoztatás célja
A foglalkoztatás célja:
összhangban foglalkozási rehabilitációra és a
megváltozott munkaképességűek ellátásainak megállapítására vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel a megváltozott munkaképességű,
egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása,
a munkával történő jövedelemszerzés és létfenntartás érdekében.
Önálló életvitel megtartása, önbecsülés, önbizalom növelése, önálló
érdekérvényesítés fejlesztése, növelése.
A rehabilitációs foglalkoztatás formái
A rehabilitációs foglalkoztatás formái:
• A rehabilitációs foglalkoztatás – összhangban a hatályos jogi szabályozással
– megvalósulhat tranzitfoglalkoztatással vagy tartós foglalkoztatással.
• Tranzitfoglalkoztatás: A rehabilitálható munkavállaló védett körülmények
között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő
felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra.
A
tranzitfoglalkoztatás végén a megváltozott munkaképességű munkaerő
képes legyen a nyílt munkaerő-piacon történő önálló álláskeresésre és
elhelyezkedésre.
• Tartós foglalkoztatás: A megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós
foglalkoztatása, fejlesztése, termelő/szolgáltató tevékenység biztosítása
mellett, egészségi állapotának megőrzésével, védett környezetben, segítő
szolgáltatások biztosításával.
Megváltozott munkaképesség –
Minősítési kategóriák
• A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60 % feletti egészségi állapot) –
nem megváltozott munkaképességű
• B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60 % közötti
egészségi állapot).
• B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön
jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható,
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60 % közötti egészségi állapot).
• C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50 % közötti
egészségi állapot).
• C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a
külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem
foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50 % közötti
egészségi állapot)
• D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott
munkaképességű munkavállaló (30 % alatti egészségi állapot).
• E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem
képes.
A rehabilitációs foglalkoztatás konkrét
megvalósítási formái
A rehabilitációs foglalkoztatás munkaviszony keretében az alábbi formákban
valósulhat meg:
•
•
•
•
•
telephelyen történő foglalkoztatás
bedolgozói jogviszony
távmunkavégzés
más érdekkörében végzett termelő/szolgáltató tevékenység
munkapróba
TRANZITOLÁS LÉPCSŐI
ELSŐ SZAKASZ
ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
(felmérő, fejlesztő folyamatok, személyes rehabilitációs tervek készítése)
Az első szakasz legfőbb konkrét feladatai a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében:
•A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció
eredményessége érdekében.
Felmérő, fejlesztő folyamatok:
•Cél: a célcsoport tranzitálhatóságának elérése különböző felmérő, fejlesztő folyamatok révén, személyiségfejlesztés,
önálló életvitel, önálló érdekérvényesítés segítése, munkafolyamatok elsajátítása, betanítás
Feladatok: motiváció-, készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok
Rehabilitációs tervek elkészítése
Rendszeres fogadóóra biztosítása, kapcsolattartás
Szocializáció, munkaszocializáció, közösségbe illesztés, kötöttségek elfogadtatása (munkaidő, irányítás, stb.) motiváció
felmérése, kompetencia/erőforrás felmérés, munkaköri feladatok meghatározása , munkafolyamatok elsajátítása,
szükség esetén: probléma meghatározása, személyiségfejlesztés: önálló érdekérvényesítés, rehabilitációs terv
elkészítése, a szükséges segítő szolgáltatások biztosítása.
TRANZITOLÁS LÉPCSŐI
MÁSODIK SZAKASZ
FOGLALKOZTATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KÉPZÉSI SZAKASZ
(személyes rehabilitációs terv megvalósítása, képzés, munkapróba)
A második szakasz legfőbb konkrét feladatai a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében:
•A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási
rehabilitáció eredményessége érdekében
•Fejlesztési folyamat további folytatása, személyre szólóan, a rehabilitációs tervben meghatározott célok
elérése érdekében.
•Munkatapasztalat szerzés
•A személyes rehabilitációs terv alapján szükséges humán-és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása:
pályatanácsadás/rehabilitációs tanácsadás.
•Betanító képzés, átképzés.
•Humán segítő szolgáltatások biztosítása, rehabilitációs terv értékelése.
•Rendszeres fogadóóra biztosítása
•Munkapróba
•Szükség esetén további fejlesztési folyamat végrehajtása: Azon szolgáltatások, egyéni felépített
beszélgetésvezetések, mely a célcsoportra fejlesztőleg hat és a tranzitálhatóságát elősegíti.
TRANZITOLÁS LÉPCSŐI
HARMADIK SZAKASZ
FELKÉSZÍTÉS, ELHELYEZÉS, UTÓGONDOZÁS SZAKASZA
(fejlesztési folyamat lezárása, személyes rehabilitációs terv megvalósítása,
álláskeresési tanácsadás, felkészítés a nyílt munkaerő-piacra történő kihelyezésre)
•A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos
biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében.
•Fejlesztési folyamat lezárása, befejezése, személyre szólóan, a rehabilitációs tervben
meghatározott célok elérése érdekében.
•Munkatapasztalat szerzés biztosítása
•Rendszeres fogadóóra biztosítása
•A személyes rehabilitációs terv alapján szükséges humán-és munkaerő-piaci
szolgáltatások biztosítása
•Betanító képzés , átképzés,
•Rehabilitációs tervek értékelése, végrehajtása, szükség esetén módosítása.
TRANZITOLÁS LÉPCSŐI
HARMADIK SZAKASZ
• Munkapróba
• Munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása: elsősorban: álláskeresési
tanácsadás, önéletrajzírás, motivációs levél
• Önálló álláskeresésre történő felkészítés, állásinterjúra történő felkészítés
• Munkaügyi tanácsadás
• Vállalkozás, mint lehetőség felmérése
• Munkaerőpiacon eladható erőforrások tisztázása
• Nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésben történő segítségnyújtás
• Utókövetés
A foglalkozási rehabilitáció során
biztosított szolgáltatásaink
Munkaerő-piaci szolgáltatások
•
•
•
•
•
•
munkaerő-piaci információ nyújtása,
munkatanácsadás,
pályatanácsadás,
álláskeresési tanácsadás,
rehabilitációs tanácsadás,
munkaerő közvetítés
Humánszolgáltatások
• életvezetési tanácsadás,
• családgondozás,
• szociális ügyintézés és tanácsadás,
• társadalombiztosítási tanácsadás
• munkaügyi tanácsadás
Tervezett szolgáltatásfejlesztés 2014. áprilisától
• Cél: A szolgáltatások tartalmának azonossá tétele a munkaerő-piaci
sztenderdekben meghatározottakkal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
munkaerő közvetítés
egyéni álláskeresési tanácsadás
egyéni munkatanácsadás
munkakör elemzés
munkapróba
munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkáltatóknak
rehabilitációs tanácsadás
rehabilitációs mentori szolgáltatás
szociális információnyújtás
Motiváció a megváltozott munkaképességű
munkaerő foglalkoztatásához
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása megváltozott
munkaképességű munkaerő foglalkoztatásával (munkaidő: legalább
napi 4 óra)
Rehabilitációs kártya alapján szociális hozzájárulási adókedvezmény
igénybevétele megváltozott munkaképességű munkaerő alkalmazása
esetén
Foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott támogatások – akkreditáció
Munkaügyi Központoknál regisztrált, nyilvántartott megváltozott
munkaképességű, tartós álláskereső bértámogatással történő
foglalkoztatása
Tranzitfoglalkoztatás – munkapróba
Más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység - akkreditáció
Társadalmi felelősségtudat
Munkajogi létszám 2014. január 22.
Nem megváltozott munkaképességű munkavállaló
Megváltozott munkaképességű munkavállaló
2051 fő
311 fő
1740 fő
Megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós foglalkoztatott
50 év alatti
50-55 év közötti
55 év feletti
alapfokú - 8 általános
8 általánosnál magasabb (szakképesítés nem rendelkezik)
szakképesítéssel rendelkezik
1218 fő
199 fő
185 fő
834 fő
734 fő
39 fő
445 fő
Megváltozott munkaképességű munkavállaló tranzit foglalkoztatott
50 év alatti
50-55 év közötti
55 év feletti
alapfokú - 8 általános
8 általánosnál magasabb (érettségi, szakképesítés nélkül)
szakképesítéssel rendelkezik
522 fő
199 fő
150 fő
173 fő
317 fő
16 fő
189 fő
Tranzitálás eredményességét befolyásoló tényezők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozitív befolyásoló tényezők:
Védett környezetben történő felkészítés a nyílt munkaerő-piacra
Segítő szolgáltatások (humán-és munkaerő-piaci) biztosítása
Az akkreditált foglalkoztatók és a munkaerő-piaci szolgáltatók együttműködése a
cél elérése érdekében
Negatív befolyásoló tényezők:
Az akkreditált foglalkoztató és a szolgáltató érdekei (,,ellenérdekek” – létszám akkreditált foglalkoztató vállalt foglalkoztatási kötelezettsége, munkaerő-létszám
nem azonos kategória, árbevétel, mint a működés meghatározó tényezője)
7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet gyakorlati alkalmazása, pontrendszer
Képzés, átképzés hiánya – ok: finanszírozási hiány
Alacsony kompetenciák, szakképzettség hiánya
Komplex felülvizsgálaton rehabilitálhatónak minősített személyek munkavállalási
hajlandósága, munkaidő korlát – heti 20 óra
Mobilitási képesség hiánya
Együttműködő partnereink
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regionális Érdekvédelem Alapítvány Nyíregyháza
Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete Kalocsa
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Baja
Nyír-Tanoda Képző és Szakképző Kft. Nyíregyháza
,,A teljes életért" Rehabilitációs Közhasznú Egyesület Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs és Szociális Szakigazgatási
Szerve
Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – 4M program
Human-Net Alapítvány Nyíregyháza - TÁMOP-5.3.8.A-3 pályázati program megvalósító
Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület Nyíregyházi irodája - TÁMOP-5.3.8..A-3 pályázati
program megvalósító
Regionális Szociális Forrásközpont Szombathely - TÁMOP-5.3.8..A-3 pályázati program
megvalósító
Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont Szolnok - AMSZ - 4M program megvalósítója
Fonatvita Nonprofit Kft. Pécs - AMSZ - 4M program megvalósítója
Béthel Alapítvány Békéscsaba - AMSZ - 4M program megvalósítója
Napra-Forgó Nonprofit Kft. Kecskemét - Szeged megvalósítási helyszínekre - TÁMOP -5.3.8..A3 pályázati program megvalósítója
Munkáltatói kapcsolati tőke
– a teljesség igénye nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
•TESCO-GLOBAL Áruházak ZRT
•Sematic Kft.
•Serio Plast Kft
•TeleQwest
•Nyír Plast kft
•Provident Pénzügyi Zrt
•Auchan Debrecen
•Vagép Rt
•ULT Magyarország Kft.
•Nyír-Faktúra Kft
Bács-Kiskun megye:
•Auchan Magyarország Kft
•Bertrans Zrt.
•Fémker Kft
• Hungarian Project Kft
•Provident Pénzügyi Zrt
•TESCO
•KÉSZ Kft
•EL-Szabó Kft.
”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS
NONPROFIT KFT.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Matécsa Tibor
4400. Nyíregyháza, Lujza u 4.
Tel: 30/466-6188
E-mail cím [email protected]

similar documents